Ocena wpływu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz elementów terapii wg Vojty na wartość kąta rotacji tułowia u dzieci ze skoliozą idiopatyczną – doniesienia wstępne

Michał Olba, Anna Mickiewicz


Michał Olba, Anna Mickiewicz – Assessment of the impact of the corrective-compensatory exercises and the elements of Vojta therapy on the angle of trunk rotation in children with idiopathic scoliosis – preliminary study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 102-110

Streszczenie
Wprowadzenie. Skolioza jest pojęciem obejmującym grupę niejednorodnych schorzeń, w których dochodzi do zmian w kształcie i ustawieniu kręgosłupa, klatki piersiowej oraz tułowia. Termin skolioza idiopatyczna dotyczy tych pacjentów, u których występuje skolioza strukturalna o niemożliwej do ustalenia przyczynie. Skolioza, którą określa się mianem idiopatycznej, musi spełniać następujące warunki: charakteryzować się trójpłaszczyznowym zniekształceniem kręgosłupa oraz wartością kąta skrzywienia wg Cobba 10º lub więcej.
Pomiar kąta rotacji tułowia (ATR) jest jednym z podstawowych parametrów stosowanych w ocenie skuteczności leczenia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną.
W leczeniu zachowawczym skolioz idiopatycznych, które charakteryzują się kątem skrzywienia Cobba mniejszym niż 25º, SOSORT (ang. Scientific Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) zaleca głównie ćwiczenia specyficzne dla skolioz (SSE – ang. Scoliosis Specific Exercises). Niektórzy autorzy pokazują, że również dzięki ćwiczeniom korekcyjnym i stabilizacyjnym, a nie tylko ćwiczeniom SSE, dochodzi do zmniejszenia asymetrii tułowia, zmniejszenia wartości kątowych skrzywienia, a także poprawy funkcjonowania pacjentów ze skoliozą idiopatyczną. Międzynarodowe Towarzystwo Terapii wg Vojty również wskazuje skoliozy idiopatyczne, jako jeden z obszarów zastosowania tej terapii. Nie ma jednak zbyt wiele doniesień naukowych na temat możliwości zastosowania i skuteczności terapii wg Vojty w leczeniu skolioz idiopatycznych.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu zastosowanej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w połączeniu z elementami terapii wg Vojty na wartość ATR w grupie dzieci w wieku 10–12 lat, ze zdiagnozowaną skoliozą idiopatyczną o małej wartości kąta Cobba (10–19º).
Materiał i metodyka. W badaniu udział wzięło łącznie 30 dzieci w wieku 10–12 lat ze zdiagnozowaną skoliozą idiopatyczną o małej wartości kąta Cobba (10–19º), którzy byli pacjentami poradni rehabilitacyjnej. Dzieci zostały losowo przydzielone do dwóch grup badawczych. Pierwsza z grup (grupa K), składająca się z 15 osób, wzięła udział w 3-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym i uczestniczyła codziennie tylko w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, druga z grup (grupa KV), składająca się również z 15 osób, uczestniczyła codziennie przez 3 tygodnie w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz dodatkowo miała prowadzoną terapię wg Vojty 3 razy w tygodniu. U wszystkich dzieci wykonano pomiar ATR przed i po zakończonej terapii.
Wyniki. Wyniki analizy statystycznej nie wykazały istnienia istotnych różnic wartości ATR mierzonego w grupie K (dzieci, u których prowadzono tylko gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną) przed i po zastosowaniu programu rehabilitacji (p = 0,306)
Wykazano natomiast istnienie różnic istotnych statystycznie wartości ATR mierzonego w grupie KV (dzieci, u których prowadzono gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz elementy terapii wg Vojty) przed i po zastosowaniu programu rehabilitacji (p = 0,005). Wyniki analizy statystycznej nie wykazały istnienia istotnych różnic wartości ATR pomiędzy obiema badanymi grupami dla pomiarów wykonanych przed zastosowaniem programu rehabilitacji (p = 0,069) ani dla pomiarów wykonanych po zastosowaniu programu rehabilitacji (p = 0,774).
Wnioski. 1. Zaobserwowano istotne zmniejszenie wartości ATR w grupie dzieci ze skoliozą idiopatyczną o małym kącie skrzywienia wg Cobba, u których zastosowano ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w połączeniu z elementami terapii wg Vojty.
2. Zaobserwowano brak istotnych zmian wartości ATR w grupie dzieci ze skoliozą idiopatyczną o małym kącie skrzywienia wg Cobba, u których zastosowano tylko ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.
Słowa kluczowe:
skolioza, kąt rotacji tułowia, terapia wg Vojty
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Współpraca specjalistów w zakresie rehabilitacji patologii kręgosłupa

Oleg Panchenko, Zbigniew Śliwiński, Anastasiia Kabantseva, Nataliia Tsapro

O. Panchenko, Z. Śliwiński, A. Kabantseva, N. Tsapro – Collaboration of specialists in the rehabilitation of spine pathology. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 96-102

Streszczenie
Zbadanie wpływu negatywnego stanu psychicznego dzieci i młodzieży żyjących na terenie działań wojennych, na powstawanie i przebieg patologii kręgosłupa. Próba składała się z 1467 młodych osób w wieku 5-18 lat, których rodzice nie zgłaszali patologii kręgosłupa u dzieci, czyli były to „dzieci stosunkowo zdrowe pod względem patologii kręgosłupa”. Potwierdzono wzrost patologii kręgosłupa w okresach intensywnego wzrostu dziecka: w grupie wiekowej 5-7 lat u 3,49% dzieci, w grupie wiekowej 8-10 lat u 13,78%, w grupie wiekowej 10-14 lat u 17,89%, w grupie wiekowej 15-17 lat u 25,15%. Zaobserwowano wzrost zachorowalności na skoliozy w obwodzie donieckim (z wyłączeniem terytoriów czasowo okupowanych) na poziomie 28,26 zachorowań na 1000 uczniów, czyli więcej niż w innych regionach Ukrainy. Określono podobieństwo patogenezy skoliozy, stresu i hiperkalciurii, co wyjaśnia uzyskane przez nas dane dotyczące rozpowszechnienia skoliozy w obszarze ATO, tj. 95,89 przypadków na 1000 dzieci i 251,53 przypadków na 1000 młodzieży w wieku 15-18 lat. Objawy zaburzeń autonomicznych (rs = 0,34), (p ≤ 0,01), zaburzeń snu (rs = 0,43), (p ≤ 0,01), lęki (rs = 0,43), (p ≤ 0,01) są większe u dzieci doświadczających znacznego lęku przed wojną. Skoliozę należy traktować jako stresor, dlatego dzieci ze skoliozą powinny skorzystać z rehabilitacji psychologicznej i porady eksperta.
Słowa kluczowe:
skolioza, stres, hiperkalciuria, dzieci, młodzież, rehabilitacja
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz

Marianna Białek

Marianna Białek – Potential applications of the PNF method in the treatment of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 220-221

Streszczenie
Boczne skrzywienia kręgosłupa od wielu lat są przedmiotem badań i dociekań nie tylko pod względem etiopatogenezy, ale również doboru odpowiedniego leczenia. W terapii próbuje się stosować różne metody usprawniania skolioz, z większymi lub mniejszymi efektami. Jedną z wielu metod rehabilitacji jest PNF. Metoda ta pozwala na znacznie szybszą i skuteczniejszą poprawę sylwetki dziecka oraz zmniejszenie kąta skrzywienia w porównaniu z innymi metodami. Warunkiem uzyskania dobrych efektów jest odpowiedni dobór wzorców ruchowych, z uwzględnieniem krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz systematyczna i prawidłowo wykonana praca terapeutyczna w warunkach domowych.

Słowa kluczowe:
skolioza, PNF, problem funkcjonalny, wzorce ruchowe, łańcuchy zamknięte

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu skolioz

Piotr Kwiatkowski, Magdalena Sobiech, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz

Piotr Kwiatkowski, Magdalena Sobiech, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz – Kinesitherapeutic procedure in the treatment of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 298-302

Streszczenie

Postępowanie kinezyterapeutyczne u dzieci ze skoliozą różnić się będzie w zależności od tego, czy dziecko jest leczone jedynie ćwiczeniami czy ćwiczeniami i gorsetem lub jest przygotowane do zabiegu operacyjnego w związku z progresją zniekształcenia. U dzieci leczonych nieoperacyjnie, główną rolę będą odgrywały asymetryczne ćwiczenia wzmacniające dla mięśni grzbietu i stawów obwodowych, poprzedzone ćwiczeniami rozciągającymi dla antagonistycznych grup mięśniowych. Równocześnie prowadzone są ćwiczenia zwiększające zakresy ruchów kręgosłupa (kilotyzacja odcinka piersiowego, derotacja odcinka piersiowego i lędźwiowego) i stawów obwodowych. Dodatkowo, w skoliozach przekraczających 25-30° i z udokumentowaną progresją, stosowane są gorsety ortopedyczne w celu zapobiegania dalszej progresji skrzywienia. Odmiennym problemem jest wówczas pytanie kiedy dziecko ćwiczy w gorsecie, a kiedy bez niego. Kinezyterapia u dzieci przygotowywanych do zabiegu operacyjnego będzie się znacznie różnić od prowadzenia dzieci sposobem nieoperacyjnym. Główną wagą przywiązujemy tutaj do rozluźnienia, elongacji i derotacji kręgosłupa. Osiągamy to poprzez kilkugodzinne stosowanie łóżka autowyciągowego, autokorektora postawy i zwisów biernych. Dzięki ćwiczeniom rozciągającym, rozluźniającym, zajęciom w basenie i zabiegom fizykalnym uzyskujemy jak największe rozluźnienie aparatu biernego i czynnego kręgosłupa, tak aby podczas zabiegu operacyjnego uzyskać jak największą korekcję skrzywienia, a także bezpieczeństwo neurologiczne.

Słowa kluczowe:
skolioza, postępowanie kinezyterapeutyczne, progresja zniekształcenia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Społeczne skutki bólu kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nieleczonych operacyjnie

Hanna M. Tomczak

Hanna M. Tomczak – The social consequences of spinal pain in adult scoliosis patients treated surgically and conservatively. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 280-282

Streszczenie

Skrzywienia kręgosłupa rozpoznane i leczone (operacyjne i nieoperacyjnie) w młodości, ulegają progresji u dorosłych i powodują często dolegliwości bólowe. W pracy dokonano oceny stanu klinicznego obecnych dorosłych ze skoliozą, operacyjnie lub nieoperacyjnie w dzieciństwie. Oceniano: częstość występowania natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz jego wpływ na sytuację zawodową i społeczną osób.

Słowa kluczowe:
ból kręgosłupa, skolioza, skutki społeczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Skuteczność wybranych technik mobilizacji w terapii wtórnych skutków bocznych skrzywień kręgosłupa

Edward Saulicz, Elżbieta Juszczak, Ger P. Plaatsman

Edward Saulicz, Elżbieta Juszczak, Ger P. Plaatsman – The effectiveness of selected mobilization techniques in the treatment of the secondary effects of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 243-247

Streszczenie

Badaniem objęto 3 grupy dzieci i młodzieży z klinicznymi obawami bocznych skrzywień kręgosłupa I stopnia. U wszystkich badanych dwukrotnej ocenie – przed rozpoczęciem usprawniania (badanie wyjściowe) oraz po zakończeniu założonego okresu usprawniania (badanie końcowe) – poddano zakres czynnej ruchomości w stawach ramienno-barkowym i biodrowym oraz w lędźwiowym i piersiowym odcinku kręgosłupa. Pomiędzy badaniem wyjściowym a końcowym chłopcy i dziewczęta z wszystkich grup poddani zostali 3-tygodniowemu cyklowi usprawniania z częstotliwością trzech 45-minutowych zajęć w tygodniu. Całość postępowania uzupełniona była o indywidualnie realizowany program usprawniania w domu. W grupie głównej A powyższe postępowanie wzbogacone było o ćwiczenia mobilizacji (tzw. automobilizacje) poszczególnych segmentów kręgosłupa. W grupie głównej B natomiast postępowanie korekcyjne wzbogacono o bierne mobilizacje poszczególnych segmentów kręgosłupa od poziomu Th1 do L5. 3-tygodniowy cykl usprawniania przyczynił się do istotnej poprawy ruchomości większości analizowanych ruchów we wszystkich grupach obserwacji. Większą progresję wyników rejestrowano w grupach, w których dodatkowo wykonywano bierne lub czynne mobilizacje kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
boczne skrzywienie kręgosłupa, mobilizacje czynne, mobilizacje bierne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ wykonawstwa muzycznego na występowanie wybranych zaburzeń statyki ciała u dzieci ze szkoły muzycznej

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska, Ireneusz Pieszyński

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska, Ireneusz Pieszyński – The impact of musical performance on the occurence of selected disorders of body posture in children from a music school. Fizjoterapia Polska 2002; 2(1); 46-56

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu gry na instrumentach muzycznych na posturogenezę i częstość wad postawy wśród dzieci. Materiał i metody. Badaniem przesiewowym zostało objętych 92 dzieci, przebadanych dwukrotnie: w 1992 i 1998 roku. Wyniki. Stwierdzono, że częstotliwość występowania wad postawy ciała jest wyższa u dzieci grających na instrumentach muzycznych, w porównaniu z dziećmi nie grającymi oraz poszczególne instrumenty nasilają pewne składowe wady postawy. Wniosek. Systematyczna gra na instrumentach muzycznych sprzyja występowaniu określonych wad postawy

Słowa kluczowe:
wada postawy, skolioza, muzyka, badanie przesiewowe

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych na zmiany czynności bioelektrycznej mięśni po obu stronach skrzywienia pierwotnego

Krystyna Kwaśny, Janusz Nowotny, Edward Saulicz

Krystyna Kwaśny, Janusz Nowotny, Edward Saulicz – The impact of selected correctional exercises on changes in the bioelectrical activity of muscles on both sides of the primary scoliosis. Fizjoterapia Polska 2002; 2(3); 199-202

Streszczenie
Wstęp. Ocenie poddano aktywność bioelektryczną mięśni przykręgosłupowych, wyrażoną częstotliwością biopotencjałów, ich średnią amplitudą oraz liczbą zwrotów po obu stronach skrzywienia pierwotnego. Materiał i metoda. Badaniami objęto 110-osobową grupę chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 16 lat, z klinicznym rozpoznaniem bocznego skrzywienia kręgosłupa. Pomiarów dokonywano w pozycji swobodnej, podczas próby czynnej korekcji oraz w trakcie wykonywania niektórych ćwiczeń korekcyjnych. Do analizy tej wybrano zarówno ćwiczenia o charakterze symetrycznym, jak i asymetrycznym. Część tych ćwiczeń przeprowadzana była z dostarczaniem dodatkowej informacji o stopniu korekcji wady poprzez monitorowanie, sygnalizację świetlną bądź dźwiękową. Do oceny biopotencjałów wykorzystano komputerowy zestaw EMG, w skład którego wchodził czterokanałowy elektromiograf firmy „Medicor MG-440” wyposażony w wyjście analogowe, współpracujący z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie pozwalające na automatyczną analizę elektromiogramów zintegrowanych. Wyniki. Uzyskane wyniki świadczą o pewnych możliwościach korekcyjnych, wyrażonych symetryzacją czynności bioelektrycznej mięśni w trakcie próby czynnej korekcji skrzywienia. Wykazano również przydatność w normalizacji napięcia mięśniowego po obu stronach skrzywienia większości z analizowanych ćwiczeń korekcyjnych, a zwłaszcza tych, które dodatkowo wykorzystują mechanizm zastępczego sprzężenia zwrotnego.

Słowa kluczowe:
boczne skrzywienia kręgosłupa, badania elektromiograficzne, biopotencjały

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Prawidłowa funkcja miednicy warunkiem powodzenia w terapii skolioz

Zbigniew Śliwiński, Dariusz Milko

Zbigniew Śliwiński, Dariusz Milko – Normal function of the pelvis is a precondition for success in scoliosis therapy. Fizjoterapia Polska 2002; 2(4); 327-337

Streszczenie
W ewolucji cechą charakterystyczną budowy ciała człowieka jest symetryczność. W związku z tym wszelkie asymetryczności są odstępstwem od rozwoju prawidłowego. Według Sollmanna, występowanie bocznego skrzywienia kręgosłupa dotyczy ok. 97% populacji, a pierwsze symptomy skoliozy mogą być zauważone już od wieku niemowlęcego. Coenen twierdzi, że blokady stawów szczytowo-potylicznych u dzieci mogą być przyczyną kształtowania się wad postawy ciała. Lohse-Buscha natomiast zauważył, że blokadzie rotacji obrotnika towarzyszy ograniczenie skłonu do boku. Według autorów, zrozumienie procesu powstawania skoliozy idiopatycznej jest możliwe po zrozumieniu biomechaniki miednicy. Twierdzą oni, że zmiany usytuowania kości biodrowych i krzyżowej względem siebie powodują powstanie pozornego skrótu kończyny, który może być przyczyną kręgozmyku oraz patologicznego napięcia mięśniowego. Przemieszczenie miednicy z nieprawidłowym ustawieniem kości krzyżowej prowadzi również do ukośnego ustawienia kręgów lędźwiowych. W podsumowaniu autorzy piszą o konieczności zastosowania technik terapii manualnej, a w szczególności badania czynnościowego miednicy, której zaburzenia są przyczyną powstawania skolioz.

Słowa kluczowe:
blok stawu szczytowo-potylicznego, aferentacje, nutacja

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 4