Kierunek pierwotnego skrzywienia kręgosłupa a rozkład sił nacisku mas ciała na płaszczyźnie podparcia u dzieci ze skoliozą I°

Andrzej Siwiec, Małgorzata Domagalska-Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Andrzej Szopa


Andrzej Siwiec, Małgorzata Domagalska-Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Andrzej Szopa – The direction of primary lateral spinal curvature and distribution of body mass on base of support in children with scoliosis I°. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 112-121

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6z2j

Streszczenie
Wprowadzenie. W wyniku subiektywnej oceny funkcjonalnej u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną powszechnie obserwuje się zaburzenia symetrii rozkładu masy ciała na płaszczyznę podporu. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie związku pomiędzy kierunkiem skrzywienia pierwotnego a rozkładem sił nacisku mas ciała na podłoże u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.
Metoda. Badaniami objęto dwie grupy (grupę badaną i kontrolną) dzieci w wieku 7–11 lat. Grupę badaną stanowiło 96 dzieci usprawnianych z powodu skoliozy w ośrodkach rehabilitacyjnych. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano dzieci odpowiadające wiekiem, wzrostem i masą ciała uczestnikom z grupy badanej. Zasadniczym elementem przeprowadzonych badań były pomiary procentowego rozkładu sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podparcia pomiędzy „wypukłą” i „wklęsłą” stroną ciała podczas samodzielnego utrzymywania pozycji stojącej obunóż.
Wyniki. Na podstawie wartości wskaźnika symetrii oraz kierunku skrzywienia pierwotnego wśród badanych dzieci ze skoliozą wyróżniono następujące podgrupy: dzieci z symetrycznym rozkładem masy ciała na płaszczyznę podporu (21%); dzieci z asymetrycznym rozkładem masy ciała na płaszczyznę podporu przeciążające stronę wypukłą (51%) oraz dzieci przeciążające stronę wklęsłą (28%).
Wniosek. Występowanie zaburzeń symetrii rozkładu sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podporu u dzieci ze skoliozą idiopatyczną wymaga uwzględnienia tych cech we wczesnym etapie rehabilitacji tych dzieci.

Słowa kluczowe:
skolioza, kompensacyjne wzorce posturalne, rozkład masy ciała na płaszczyźnie podparcia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena wpływu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz elementów terapii wg Vojty na wartość kąta rotacji tułowia u dzieci ze skoliozą idiopatyczną – doniesienia wstępne

Michał Olba, Anna Mickiewicz


Michał Olba, Anna Mickiewicz – Assessment of the impact of the corrective-compensatory exercises and the elements of Vojta therapy on the angle of trunk rotation in children with idiopathic scoliosis – preliminary study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 102-110

Streszczenie
Wprowadzenie. Skolioza jest pojęciem obejmującym grupę niejednorodnych schorzeń, w których dochodzi do zmian w kształcie i ustawieniu kręgosłupa, klatki piersiowej oraz tułowia. Termin skolioza idiopatyczna dotyczy tych pacjentów, u których występuje skolioza strukturalna o niemożliwej do ustalenia przyczynie. Skolioza, którą określa się mianem idiopatycznej, musi spełniać następujące warunki: charakteryzować się trójpłaszczyznowym zniekształceniem kręgosłupa oraz wartością kąta skrzywienia wg Cobba 10º lub więcej.
Pomiar kąta rotacji tułowia (ATR) jest jednym z podstawowych parametrów stosowanych w ocenie skuteczności leczenia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną.
W leczeniu zachowawczym skolioz idiopatycznych, które charakteryzują się kątem skrzywienia Cobba mniejszym niż 25º, SOSORT (ang. Scientific Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) zaleca głównie ćwiczenia specyficzne dla skolioz (SSE – ang. Scoliosis Specific Exercises). Niektórzy autorzy pokazują, że również dzięki ćwiczeniom korekcyjnym i stabilizacyjnym, a nie tylko ćwiczeniom SSE, dochodzi do zmniejszenia asymetrii tułowia, zmniejszenia wartości kątowych skrzywienia, a także poprawy funkcjonowania pacjentów ze skoliozą idiopatyczną. Międzynarodowe Towarzystwo Terapii wg Vojty również wskazuje skoliozy idiopatyczne, jako jeden z obszarów zastosowania tej terapii. Nie ma jednak zbyt wiele doniesień naukowych na temat możliwości zastosowania i skuteczności terapii wg Vojty w leczeniu skolioz idiopatycznych.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu zastosowanej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w połączeniu z elementami terapii wg Vojty na wartość ATR w grupie dzieci w wieku 10–12 lat, ze zdiagnozowaną skoliozą idiopatyczną o małej wartości kąta Cobba (10–19º).
Materiał i metodyka. W badaniu udział wzięło łącznie 30 dzieci w wieku 10–12 lat ze zdiagnozowaną skoliozą idiopatyczną o małej wartości kąta Cobba (10–19º), którzy byli pacjentami poradni rehabilitacyjnej. Dzieci zostały losowo przydzielone do dwóch grup badawczych. Pierwsza z grup (grupa K), składająca się z 15 osób, wzięła udział w 3-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym i uczestniczyła codziennie tylko w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, druga z grup (grupa KV), składająca się również z 15 osób, uczestniczyła codziennie przez 3 tygodnie w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz dodatkowo miała prowadzoną terapię wg Vojty 3 razy w tygodniu. U wszystkich dzieci wykonano pomiar ATR przed i po zakończonej terapii.
Wyniki. Wyniki analizy statystycznej nie wykazały istnienia istotnych różnic wartości ATR mierzonego w grupie K (dzieci, u których prowadzono tylko gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną) przed i po zastosowaniu programu rehabilitacji (p = 0,306)
Wykazano natomiast istnienie różnic istotnych statystycznie wartości ATR mierzonego w grupie KV (dzieci, u których prowadzono gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz elementy terapii wg Vojty) przed i po zastosowaniu programu rehabilitacji (p = 0,005). Wyniki analizy statystycznej nie wykazały istnienia istotnych różnic wartości ATR pomiędzy obiema badanymi grupami dla pomiarów wykonanych przed zastosowaniem programu rehabilitacji (p = 0,069) ani dla pomiarów wykonanych po zastosowaniu programu rehabilitacji (p = 0,774).
Wnioski. 1. Zaobserwowano istotne zmniejszenie wartości ATR w grupie dzieci ze skoliozą idiopatyczną o małym kącie skrzywienia wg Cobba, u których zastosowano ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w połączeniu z elementami terapii wg Vojty.
2. Zaobserwowano brak istotnych zmian wartości ATR w grupie dzieci ze skoliozą idiopatyczną o małym kącie skrzywienia wg Cobba, u których zastosowano tylko ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.
Słowa kluczowe:
skolioza, kąt rotacji tułowia, terapia wg Vojty
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Współpraca specjalistów w zakresie rehabilitacji patologii kręgosłupa

Oleg Panchenko, Zbigniew Śliwiński, Anastasiia Kabantseva, Nataliia Tsapro

O. Panchenko, Z. Śliwiński, A. Kabantseva, N. Tsapro – Collaboration of specialists in the rehabilitation of spine pathology. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 96-102

Streszczenie
Zbadanie wpływu negatywnego stanu psychicznego dzieci i młodzieży żyjących na terenie działań wojennych, na powstawanie i przebieg patologii kręgosłupa. Próba składała się z 1467 młodych osób w wieku 5-18 lat, których rodzice nie zgłaszali patologii kręgosłupa u dzieci, czyli były to „dzieci stosunkowo zdrowe pod względem patologii kręgosłupa”. Potwierdzono wzrost patologii kręgosłupa w okresach intensywnego wzrostu dziecka: w grupie wiekowej 5-7 lat u 3,49% dzieci, w grupie wiekowej 8-10 lat u 13,78%, w grupie wiekowej 10-14 lat u 17,89%, w grupie wiekowej 15-17 lat u 25,15%. Zaobserwowano wzrost zachorowalności na skoliozy w obwodzie donieckim (z wyłączeniem terytoriów czasowo okupowanych) na poziomie 28,26 zachorowań na 1000 uczniów, czyli więcej niż w innych regionach Ukrainy. Określono podobieństwo patogenezy skoliozy, stresu i hiperkalciurii, co wyjaśnia uzyskane przez nas dane dotyczące rozpowszechnienia skoliozy w obszarze ATO, tj. 95,89 przypadków na 1000 dzieci i 251,53 przypadków na 1000 młodzieży w wieku 15-18 lat. Objawy zaburzeń autonomicznych (rs = 0,34), (p ≤ 0,01), zaburzeń snu (rs = 0,43), (p ≤ 0,01), lęki (rs = 0,43), (p ≤ 0,01) są większe u dzieci doświadczających znacznego lęku przed wojną. Skoliozę należy traktować jako stresor, dlatego dzieci ze skoliozą powinny skorzystać z rehabilitacji psychologicznej i porady eksperta.
Słowa kluczowe:
skolioza, stres, hiperkalciuria, dzieci, młodzież, rehabilitacja
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz

Marianna Białek

Marianna Białek – Potential applications of the PNF method in the treatment of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 220-221

Streszczenie
Boczne skrzywienia kręgosłupa od wielu lat są przedmiotem badań i dociekań nie tylko pod względem etiopatogenezy, ale również doboru odpowiedniego leczenia. W terapii próbuje się stosować różne metody usprawniania skolioz, z większymi lub mniejszymi efektami. Jedną z wielu metod rehabilitacji jest PNF. Metoda ta pozwala na znacznie szybszą i skuteczniejszą poprawę sylwetki dziecka oraz zmniejszenie kąta skrzywienia w porównaniu z innymi metodami. Warunkiem uzyskania dobrych efektów jest odpowiedni dobór wzorców ruchowych, z uwzględnieniem krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz systematyczna i prawidłowo wykonana praca terapeutyczna w warunkach domowych.

Słowa kluczowe:
skolioza, PNF, problem funkcjonalny, wzorce ruchowe, łańcuchy zamknięte

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu skolioz

Piotr Kwiatkowski, Magdalena Sobiech, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz

Piotr Kwiatkowski, Magdalena Sobiech, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz – Kinesitherapeutic procedure in the treatment of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 298-302

Streszczenie

Postępowanie kinezyterapeutyczne u dzieci ze skoliozą różnić się będzie w zależności od tego, czy dziecko jest leczone jedynie ćwiczeniami czy ćwiczeniami i gorsetem lub jest przygotowane do zabiegu operacyjnego w związku z progresją zniekształcenia. U dzieci leczonych nieoperacyjnie, główną rolę będą odgrywały asymetryczne ćwiczenia wzmacniające dla mięśni grzbietu i stawów obwodowych, poprzedzone ćwiczeniami rozciągającymi dla antagonistycznych grup mięśniowych. Równocześnie prowadzone są ćwiczenia zwiększające zakresy ruchów kręgosłupa (kilotyzacja odcinka piersiowego, derotacja odcinka piersiowego i lędźwiowego) i stawów obwodowych. Dodatkowo, w skoliozach przekraczających 25-30° i z udokumentowaną progresją, stosowane są gorsety ortopedyczne w celu zapobiegania dalszej progresji skrzywienia. Odmiennym problemem jest wówczas pytanie kiedy dziecko ćwiczy w gorsecie, a kiedy bez niego. Kinezyterapia u dzieci przygotowywanych do zabiegu operacyjnego będzie się znacznie różnić od prowadzenia dzieci sposobem nieoperacyjnym. Główną wagą przywiązujemy tutaj do rozluźnienia, elongacji i derotacji kręgosłupa. Osiągamy to poprzez kilkugodzinne stosowanie łóżka autowyciągowego, autokorektora postawy i zwisów biernych. Dzięki ćwiczeniom rozciągającym, rozluźniającym, zajęciom w basenie i zabiegom fizykalnym uzyskujemy jak największe rozluźnienie aparatu biernego i czynnego kręgosłupa, tak aby podczas zabiegu operacyjnego uzyskać jak największą korekcję skrzywienia, a także bezpieczeństwo neurologiczne.

Słowa kluczowe:
skolioza, postępowanie kinezyterapeutyczne, progresja zniekształcenia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Społeczne skutki bólu kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nieleczonych operacyjnie

Hanna M. Tomczak

Hanna M. Tomczak – The social consequences of spinal pain in adult scoliosis patients treated surgically and conservatively. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 280-282

Streszczenie

Skrzywienia kręgosłupa rozpoznane i leczone (operacyjne i nieoperacyjnie) w młodości, ulegają progresji u dorosłych i powodują często dolegliwości bólowe. W pracy dokonano oceny stanu klinicznego obecnych dorosłych ze skoliozą, operacyjnie lub nieoperacyjnie w dzieciństwie. Oceniano: częstość występowania natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz jego wpływ na sytuację zawodową i społeczną osób.

Słowa kluczowe:
ból kręgosłupa, skolioza, skutki społeczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ wykonawstwa muzycznego na występowanie wybranych zaburzeń statyki ciała u dzieci ze szkoły muzycznej

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska, Ireneusz Pieszyński

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska, Ireneusz Pieszyński – The impact of musical performance on the occurence of selected disorders of body posture in children from a music school. Fizjoterapia Polska 2002; 2(1); 46-56

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu gry na instrumentach muzycznych na posturogenezę i częstość wad postawy wśród dzieci. Materiał i metody. Badaniem przesiewowym zostało objętych 92 dzieci, przebadanych dwukrotnie: w 1992 i 1998 roku. Wyniki. Stwierdzono, że częstotliwość występowania wad postawy ciała jest wyższa u dzieci grających na instrumentach muzycznych, w porównaniu z dziećmi nie grającymi oraz poszczególne instrumenty nasilają pewne składowe wady postawy. Wniosek. Systematyczna gra na instrumentach muzycznych sprzyja występowaniu określonych wad postawy

Słowa kluczowe:
wada postawy, skolioza, muzyka, badanie przesiewowe

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I° i II°

Rafał Gnat, Edward Saulicz, Marek Zięba, Paweł Ryngier

Rafał Gnat, Edward Saulicz, Marek Zięba, Paweł Ryngier – Changes of values of selected spirometric parameters in course of complex rehabilitation treatment in patients with scolioses of I° and II°. Fizjoterapia Polska 2003; 3(1); 21-29

Streszczenie
Zarówno same wartości parametrów spirometrycznych u pacjentów ze skoliozami niskostopniowymi, jak i ich zmiany w przebiegu usprawniania nakierowanego na korekcję wady stanowią temat rzadko poruszany w literaturze. Nieliczne prace dokumentują zakłócenia funkcji respiracyjnej już we wczesnych stadiach rozwoju skoliozy. Z tego powodu dla potrzeb prezentowanego badania przyjęto hipotezę mówiącą, iż dodatkowym efektem kompleksowych działań korygujących postawę chorego będzie poprawa jakości wymiany gazowej wyrażona normalizacją zaniżonych wcześniej wartości parametrów spirometrycznych. Badaniem objęto grupę 60 dzieci z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I i II stopnia, bez żadnych schorzeń współistniejących. Ocenę wartości wybranych parametrów spirometrycznych przeprowadzono dwukrotnie: przed rozpoczęciem usprawniania i tuż po jego zakończeniu. Czas oddziaływania terapeutycznego wynosił średnio 28,77 dnia (SD = 9,47). Dzienne obciążenie specjalistycznymi ćwiczeniami korekcyjnymi wynosiło około 3 godziny i uzupełniane było dodatkowymi zabiegami. W okresie pomiędzy badaniem początkowym i końcowym większość z ocenianych parametrów spirometrycznych wykazała istotną poprawę zwiększając swe wartości i zbliżając je do wartości należnych (FVC EX, FVC IN, FEV1, PEF, PIF, VC, IC). Parametr ERV nie wykazał istotnych zmian, natomiast objętości TV i MV oraz współczynnik Tiffeneau utrzymały wcześniejsze tendencje zwyżkowe w stosunku do swych norm.Zgodnie z przyjętą hipotezą, oddziaływanie korekcyjne okazało się skuteczne w zwalczaniu zaburzeń oddechowych o charakterze restrykcyjnym, towarzyszących niskostopniowym skoliozom. Na podstawie uzyskanych wyników sformułować można również pewne wskazówki tyczące się praktycznego postępowania korekcyjnego w leczeniu wady.

Słowa kluczowe:
skolioza, usprawnianie, spirometria, parametry spirometryczne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Epidemiologia bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży

Michał Dziewulski, Waldemar Szymanik

Michał Dziewulski, Waldemar Szymanik – Epidemiology of lateral curvature of the spine in children and adolescents. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 106-112

Streszczenie
Wstęp. Nadrzędnym celem przedstawianej pracy jest zwrócenie uwagi na tak ważny problem ortopedyczny jak występowanie bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz) u dzieci i młodzieży. Zagadnienie powinno zainteresować nie tylko lekarzy ortopedów, ale również pediatrów, specjalistów rehabilitacji, fizjoterapeutów oraz lekarzy rodzinnych, a nawet internistów. Pragnieniem autorów było bliższe przypomnienie podstawowych faktów dotyczących schorzenia, jego klasyfikacji i epidemiologii. Materiał i metody. W pracy klinicznej poddano obserwacji chorych leczonych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie na przestrzeni ostatnich 30 lat, obliczono odsetek występowania skoliozy oraz dokonano podziału ze względu na płeć, wiek oraz pochodzenie (miasto, wieś). Miało to na celu wykazanie ewentualnej predylekcji płci co do występowania schorzenia, wyjaśnienie faktu czy miejsce zamieszkania ma wpływ na ujawnianie się, tudzież lepszą diagnostykę skoliozy, a także określenie wieku o największym ryzyku ujawnienia się schorzenia. Wyniki. Pomimo systematycznego wzrostu liczby przyjmowanych pacjentów do Centrum Rehabilitacji, nie obserwuje się proporcjonalnego wzrostu liczby chorych na skoliozę, a wręcz jej redukcję. Rysuje się zdecydowana, wyraźna przewaga występowania schorzenia u dziewcząt w stosunku do chłopców. Istnieje przewaga u dzieci i młodzieży z miasta do ujawniania się schorzenia, tudzież jego lepszej wykrywalności niż w środowiskach wiejskich. Wnioski. Należy bardziej precyzyjnie badać i diagnozować dzieci pod kątem ewentualnego występowania bocznych skrzywień kręgosłupa (szczególnie dotyczy to dzieci ze środowisk wiejskich), a inne cechy, jak predyspozycja względem płci i występujący najczęstszy typ skoliozy, nie odbiegają od danych z literatury.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, skolioza, płeć, wczesna diagnostyka

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 4