Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz

Marianna Białek

Marianna Białek – Potential applications of the PNF method in the treatment of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 220-221

Streszczenie
Boczne skrzywienia kręgosłupa od wielu lat są przedmiotem badań i dociekań nie tylko pod względem etiopatogenezy, ale również doboru odpowiedniego leczenia. W terapii próbuje się stosować różne metody usprawniania skolioz, z większymi lub mniejszymi efektami. Jedną z wielu metod rehabilitacji jest PNF. Metoda ta pozwala na znacznie szybszą i skuteczniejszą poprawę sylwetki dziecka oraz zmniejszenie kąta skrzywienia w porównaniu z innymi metodami. Warunkiem uzyskania dobrych efektów jest odpowiedni dobór wzorców ruchowych, z uwzględnieniem krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz systematyczna i prawidłowo wykonana praca terapeutyczna w warunkach domowych.

Słowa kluczowe:
skolioza, PNF, problem funkcjonalny, wzorce ruchowe, łańcuchy zamknięte

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu skolioz

Piotr Kwiatkowski, Magdalena Sobiech, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz

Piotr Kwiatkowski, Magdalena Sobiech, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz – Kinesitherapeutic procedure in the treatment of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 298-302

Streszczenie

Postępowanie kinezyterapeutyczne u dzieci ze skoliozą różnić się będzie w zależności od tego, czy dziecko jest leczone jedynie ćwiczeniami czy ćwiczeniami i gorsetem lub jest przygotowane do zabiegu operacyjnego w związku z progresją zniekształcenia. U dzieci leczonych nieoperacyjnie, główną rolę będą odgrywały asymetryczne ćwiczenia wzmacniające dla mięśni grzbietu i stawów obwodowych, poprzedzone ćwiczeniami rozciągającymi dla antagonistycznych grup mięśniowych. Równocześnie prowadzone są ćwiczenia zwiększające zakresy ruchów kręgosłupa (kilotyzacja odcinka piersiowego, derotacja odcinka piersiowego i lędźwiowego) i stawów obwodowych. Dodatkowo, w skoliozach przekraczających 25-30° i z udokumentowaną progresją, stosowane są gorsety ortopedyczne w celu zapobiegania dalszej progresji skrzywienia. Odmiennym problemem jest wówczas pytanie kiedy dziecko ćwiczy w gorsecie, a kiedy bez niego. Kinezyterapia u dzieci przygotowywanych do zabiegu operacyjnego będzie się znacznie różnić od prowadzenia dzieci sposobem nieoperacyjnym. Główną wagą przywiązujemy tutaj do rozluźnienia, elongacji i derotacji kręgosłupa. Osiągamy to poprzez kilkugodzinne stosowanie łóżka autowyciągowego, autokorektora postawy i zwisów biernych. Dzięki ćwiczeniom rozciągającym, rozluźniającym, zajęciom w basenie i zabiegom fizykalnym uzyskujemy jak największe rozluźnienie aparatu biernego i czynnego kręgosłupa, tak aby podczas zabiegu operacyjnego uzyskać jak największą korekcję skrzywienia, a także bezpieczeństwo neurologiczne.

Słowa kluczowe:
skolioza, postępowanie kinezyterapeutyczne, progresja zniekształcenia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą, leczonych i nieleczonych operacyjnie

Hanna M. Tomczak

Hanna M. Tomczak – The frequency of occurrence of spinal pain syndrome in adult scoliosis patients treated surgically and conservatively. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 283-285

Streszczenie
Słowa kluczowe:
zespół bólowy kręgosłupa, skolioza
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Społeczne skutki bólu kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nieleczonych operacyjnie

Hanna M. Tomczak

Hanna M. Tomczak – The social consequences of spinal pain in adult scoliosis patients treated surgically and conservatively. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 280-282

Streszczenie

Skrzywienia kręgosłupa rozpoznane i leczone (operacyjne i nieoperacyjnie) w młodości, ulegają progresji u dorosłych i powodują często dolegliwości bólowe. W pracy dokonano oceny stanu klinicznego obecnych dorosłych ze skoliozą, operacyjnie lub nieoperacyjnie w dzieciństwie. Oceniano: częstość występowania natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz jego wpływ na sytuację zawodową i społeczną osób.

Słowa kluczowe:
ból kręgosłupa, skolioza, skutki społeczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ wykonawstwa muzycznego na występowanie wybranych zaburzeń statyki ciała u dzieci ze szkoły muzycznej

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska, Ireneusz Pieszyński

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska, Ireneusz Pieszyński – The impact of musical performance on the occurence of selected disorders of body posture in children from a music school. Fizjoterapia Polska 2002; 2(1); 46-56

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu gry na instrumentach muzycznych na posturogenezę i częstość wad postawy wśród dzieci. Materiał i metody. Badaniem przesiewowym zostało objętych 92 dzieci, przebadanych dwukrotnie: w 1992 i 1998 roku. Wyniki. Stwierdzono, że częstotliwość występowania wad postawy ciała jest wyższa u dzieci grających na instrumentach muzycznych, w porównaniu z dziećmi nie grającymi oraz poszczególne instrumenty nasilają pewne składowe wady postawy. Wniosek. Systematyczna gra na instrumentach muzycznych sprzyja występowaniu określonych wad postawy

Słowa kluczowe:
wada postawy, skolioza, muzyka, badanie przesiewowe

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I° i II°

Rafał Gnat, Edward Saulicz, Marek Zięba, Paweł Ryngier

Rafał Gnat, Edward Saulicz, Marek Zięba, Paweł Ryngier – Changes of values of selected spirometric parameters in course of complex rehabilitation treatment in patients with scolioses of I° and II°. Fizjoterapia Polska 2003; 3(1); 21-29

Streszczenie
Zarówno same wartości parametrów spirometrycznych u pacjentów ze skoliozami niskostopniowymi, jak i ich zmiany w przebiegu usprawniania nakierowanego na korekcję wady stanowią temat rzadko poruszany w literaturze. Nieliczne prace dokumentują zakłócenia funkcji respiracyjnej już we wczesnych stadiach rozwoju skoliozy. Z tego powodu dla potrzeb prezentowanego badania przyjęto hipotezę mówiącą, iż dodatkowym efektem kompleksowych działań korygujących postawę chorego będzie poprawa jakości wymiany gazowej wyrażona normalizacją zaniżonych wcześniej wartości parametrów spirometrycznych. Badaniem objęto grupę 60 dzieci z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I i II stopnia, bez żadnych schorzeń współistniejących. Ocenę wartości wybranych parametrów spirometrycznych przeprowadzono dwukrotnie: przed rozpoczęciem usprawniania i tuż po jego zakończeniu. Czas oddziaływania terapeutycznego wynosił średnio 28,77 dnia (SD = 9,47). Dzienne obciążenie specjalistycznymi ćwiczeniami korekcyjnymi wynosiło około 3 godziny i uzupełniane było dodatkowymi zabiegami. W okresie pomiędzy badaniem początkowym i końcowym większość z ocenianych parametrów spirometrycznych wykazała istotną poprawę zwiększając swe wartości i zbliżając je do wartości należnych (FVC EX, FVC IN, FEV1, PEF, PIF, VC, IC). Parametr ERV nie wykazał istotnych zmian, natomiast objętości TV i MV oraz współczynnik Tiffeneau utrzymały wcześniejsze tendencje zwyżkowe w stosunku do swych norm.Zgodnie z przyjętą hipotezą, oddziaływanie korekcyjne okazało się skuteczne w zwalczaniu zaburzeń oddechowych o charakterze restrykcyjnym, towarzyszących niskostopniowym skoliozom. Na podstawie uzyskanych wyników sformułować można również pewne wskazówki tyczące się praktycznego postępowania korekcyjnego w leczeniu wady.

Słowa kluczowe:
skolioza, usprawnianie, spirometria, parametry spirometryczne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Epidemiologia bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży

Michał Dziewulski, Waldemar Szymanik

Michał Dziewulski, Waldemar Szymanik – Epidemiology of lateral curvature of the spine in children and adolescents. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 106-112

Streszczenie
Wstęp. Nadrzędnym celem przedstawianej pracy jest zwrócenie uwagi na tak ważny problem ortopedyczny jak występowanie bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz) u dzieci i młodzieży. Zagadnienie powinno zainteresować nie tylko lekarzy ortopedów, ale również pediatrów, specjalistów rehabilitacji, fizjoterapeutów oraz lekarzy rodzinnych, a nawet internistów. Pragnieniem autorów było bliższe przypomnienie podstawowych faktów dotyczących schorzenia, jego klasyfikacji i epidemiologii. Materiał i metody. W pracy klinicznej poddano obserwacji chorych leczonych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie na przestrzeni ostatnich 30 lat, obliczono odsetek występowania skoliozy oraz dokonano podziału ze względu na płeć, wiek oraz pochodzenie (miasto, wieś). Miało to na celu wykazanie ewentualnej predylekcji płci co do występowania schorzenia, wyjaśnienie faktu czy miejsce zamieszkania ma wpływ na ujawnianie się, tudzież lepszą diagnostykę skoliozy, a także określenie wieku o największym ryzyku ujawnienia się schorzenia. Wyniki. Pomimo systematycznego wzrostu liczby przyjmowanych pacjentów do Centrum Rehabilitacji, nie obserwuje się proporcjonalnego wzrostu liczby chorych na skoliozę, a wręcz jej redukcję. Rysuje się zdecydowana, wyraźna przewaga występowania schorzenia u dziewcząt w stosunku do chłopców. Istnieje przewaga u dzieci i młodzieży z miasta do ujawniania się schorzenia, tudzież jego lepszej wykrywalności niż w środowiskach wiejskich. Wnioski. Należy bardziej precyzyjnie badać i diagnozować dzieci pod kątem ewentualnego występowania bocznych skrzywień kręgosłupa (szczególnie dotyczy to dzieci ze środowisk wiejskich), a inne cechy, jak predyspozycja względem płci i występujący najczęstszy typ skoliozy, nie odbiegają od danych z literatury.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, skolioza, płeć, wczesna diagnostyka

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Możliwości wykorzystania koncepcji Lehnert-Schroth podczas ćwiczeń korekcyjnych w systemie stacyjnym

J. Nowotny, K. Czupryna, O. Nowotny-Czupryna

J. Nowotny, K. Czupryna, O. Nowotny-Czupryna – Some possibilities for using the Lehnert-Schroth concept during corrective exercises in stationary system. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 412-419

Streszczenie

Zasadniczym elementem zachowawczego leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa są ćwiczenia korekcyjne. Wśród tych ostatnich za szczególnie cenne uznaje się tzw. ćwiczenia korekcyjno-oddechowe oparte o koncepcję Ch. Lehnert-Schroth. Jednocześnie wiadomo, że najbardziej skuteczne, zwłaszcza w zaawansowanych skoliozach, są ćwiczenia indywidualne. Względy epidemiologiczne i organizacyjne nie pozwalają jednak na to, by wszystkie wymagające tego osoby objąć opieką indywidualną. W związku z tym w postępowaniu korekcyjnym dominują ćwiczenia grupowe. Ważne jest natomiast by tego typu ćwiczenia były dostosowane indywidualnych potrzeb każdego ćwiczącego. Jedyną formą, które może spełnić taki wymóg są tzw. ćwiczenia w systemie stacyjnym. Od pewnego czasu autorzy lansują ćwiczenia korekcyjne z wykorzystaniem powyższej normy organizacyjnej. Doceniając wartość ćwiczeń korekcyjno-oddechowych i widząc potrzebę zbiorowego przeprowadzania tego typu ćwiczeń, w pracy autorzy przedstawili własną koncepcję usprawniania, uwzględniającą oba powyższe elementy. Zaprezentowano w niej własne modyfikacje różnych ćwiczeń wzorowanych na metodzie Lehnert-Schroth. W cały ten system wpleciono również tego typu ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeedback), stwarzając z kolei dogodne warunki do kształtowania nawyku prawidłowej postawy.

Słowa kluczowe:
skoliozy, ćwiczenia grupowe, system stacyjny
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ wykonawstwa muzycznego na częstość występowania wad postawy u dzieci

Anna Kluszczyńska, Jolanta Kujawa, Mirosław Janiszewski, Ireneusz Pieszyński

Anna Kluszczyńska, Jolanta Kujawa, Mirosław Janiszewski, Ireneusz Pieszyński – Impact of musical performance on the frequency of postural abnormalities in children. Fizjoterapia Polska 2004; 4(2); 117-128

Streszczenie

Wstęp. Zwiększone obciążenia elementów narządu ruchu wchodzących w skład zespołu wykonawczego u młodych muzyków mogą prowadzić do wad postawy i prowadzą do przeciążeń narządu ruchu. Celem pracy było stwierdzenie, czy i w jakim stopniu nadmierne obciążenia symetryczne, jak i niesymetryczne narządu ruchu, u dzieci ze szkół muzycznych, mogą mieć wpływ na częstość występowania zespołu wad postawy. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 113 dzieci (79 dziewcząt i 34 chłopców) w podstawowej szkole muzycznej. Zbadano dzieci z klas 1, 3, 5, tj. w 7, 9 i 11 roku życia, w latach 1997, 1999, 2001. Wykonano ogólne badanie kliniczne i ortopedyczne narządu ruchu. W ankiecie odnotowywano rodzaj instrumentu i obciążenia wynikające z charakteru wykonawstwa muzycznego. Wyniki. W analizie wyników wyodrębniono postawę skoliotyczną, skoliozę i przykurcz mięśni piersiowych. Wyniki badań ujawniły współistnienie kilku wad jednocześnie u kilkorga dzieci. Odnotowano statystycznie znamienną różnicę w częstości występowania wad postawy u dzieci uczących się w szkole muzycznej po 5 latach gry na instrumencie. Wnioski. Wykonawstwo muzyczne jest czynnikiem przyspieszającym progresję badanych zaburzeń statyki ciała u dzieci ze szkoły muzycznej. Obciążenia aparatu wykonawczego podczas gry na instrumentach muzycznych mają wpływ na szybsze występowanie klinicznych objawów skoliozy u dziewcząt niż u chłopców. Czas nauki gry na instrumencie muzycznym i rodzaj wykonawstwa muzycznego mają wpływ na rozwój i pogłębienie się badanych wad postawy ciała.

Słowa kluczowe:
postawa skoliotyczna, skolioza, przykurcz mięśni piersiowych
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Powtarzalność i zgodność pomiaru rotacji tułowia skoliometrem Bunnella u dzieci ze skoliozą idiopatyczną

Tomasz Kotwicki, Kamila Frydryk, Małgorzata Lorkowska, Aleksander Krawczyński, Andrzej Szulc

Tomasz Kotwicki, Kamila Frydryk, Małgorzata Lorkowska, Aleksander Krawczyński, Andrzej Szulc – Intraobserver and interobserver variability of the assessment of trunk rotation with Bunnell scoliometer in children with idiopathic scoliosis. Fizjoterapia Polska 2006; 6(2); 111-116

Streszczenie

Wstęp. Skolioza idiopatyczna jest zniekształceniem kręgosłupa w trzech płaszczyznach przestrzeni. Pomiar rotacji kręgów jest jednym z najważniejszych elementów oceny skoliozy. Do tego badania można wykorzystać zaproponowany przez Bunnella skoliometr, który nie był dotychczas opisany w polskim piśmiennictwie. Materiał i metody. Wykonano badanie kąta rotacji Tułowia (KRT) skoliometrem u 50 chorych (65 łuków skoliozy). W skłonie tułowia skoliometr przykładano do grzbietu w miejscu największej deformacji, ustawiając w poprzek osi długiej kręgosłupa, tak aby „0″ znajdowało się nad linią wyrostków kolczystych i odczytywano kąt rotacji tułowia w stopniach. Przeprowadzono Trzykrotny pomiar kąta rotacji każdego łuku skoliozy u każdego chorego. Ponadto każdy chory został zbadany przez cztery osoby: troje magistrantów kierunku Fizjoterapia AM i lekarza specjalistę ortopedę. Dodatkowo zmierzono wysokość garbu żebrowego w milimetrach i porównano z wartościami uzyskanymi skoliometrem. Wyniki. Badanie kąta rotacji tułowia skoliometrem Bunnella cechowało się wysoką powtarzalnością (dobra zgodność wewnątrz-grupowa, test ANOVA, p<0,01). Wyniki otrzymane przez doświadczonego badającego i przez początkujących badających były zbieżne (dobra zgodność międzygrupowa, test ANOVA, p<0,01). W skoliozach piersiowych (n=30) wystąpiła dodatnia korelacja liniowa pomiędzy pomiarem wysokości garbu żebrowego w milimetrach oraz w stopniach za pomocą skoliometru (r=0,92, p<0,05). Wnioski. Badanie skoliometrem okazało się łatwe do wykonania dla początkujących badających, a przyrząd praktyczny w użyciu. Skoliometr umożliwia pomiar asymetrii tułowia i może być przydatny w badaniu przesiewowym.

Słowa kluczowe:
skolioza, skoliometr, rotacja kręgów
1 2 3