Skuteczność umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej wśród populacji z przewidywanym ryzykiem udaru. Badanie pilotażowe

N. Shazia Neelam, H.Manjunatha, P. Senthil, Saina Swathi,P. Antony Leo Aseer, K.C. Gayathri

N. Shazia Neelam, H.Manjunatha, P. Senthil, Saina Swathi,P. Antony Leo Aseer, K.C. Gayathri – Effectiveness of moderate to vigorous physical activity among stroke risk predicted population. A pilot study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 105-113

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF80LR

Streszczenie
Wprowadzenie. Rosnąca prevalencja udaru mózgu, szczególnie wśród młodszych populacji w krajach takich jak Indie, wymaga skutecznych strategii prewencyjnych. Modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie, cukrzyca i palenie tytoniu, znacząco przyczyniają się do występowania udarów. Niniejsze badanie skupia się na wdrożeniu 12-tygodniowego programu umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej (MVPA) w celu adresowania tych czynników ryzyka i redukcji incydentów udaru.
Metodologia. Badanie obejmowało strukturalną interwencję MVPA wśród osób zagrożonych udarem, kładąc nacisk na konsekwentne przestrzeganie protokołu. Kluczowe wyniki, w tym ciśnienie krwi skurczowe, poziom glukozy na czczo i całkowity poziom cholesterolu, były monitorowane. Poprawa kondycji sercowo-naczyniowej była oceniana za pomocą testu biegu Coopera. Badanie oceniło również wykonalność i akceptowalność interwencji MVPA poprzez wskaźniki przestrzegania zaleceń przez uczestników.
Wyniki. Grupa MVPA wykazała znaczące redukcje ciśnienia krwi skurczowego, poziomu glukozy na czczo i całkowitego poziomu cholesterolu w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki te podkreślają skuteczność MVPA w zarządzaniu głównymi czynnikami ryzyka udaru. Dodatkowo, uczestnicy wykazali zwiększoną wytrzymałość sercowo-naczyniową, co podkreśla pozytywny wpływ programu na ogólną kondycję sercowo-naczyniową. Wysokie wskaźniki przestrzegania zaleceń w grupie MVPA wskazują na wykonalność wdrażania strukturalnych protokołów ćwiczeń dla osób zagrożonych udarem.
Wnioski. Niniejsze badanie pilotażowe demonstruje skuteczność 12-tygodniowego programu MVPA w redukcji kluczowych czynników ryzyka udaru i poprawie kondycji sercowo-naczyniowej wśród osób zagrożonych udarem. Wyniki podkreślają znaczenie strukturalnych interwencji ćwiczeniowych w wysiłkach prewencyjnych przeciwko udarowi. Chociaż obiecujące, dalsze badania z większymi próbami i dłuższym czasem trwania są konieczne, aby ustalić trwałe korzyści i wykonalność takich interwencji. Wdrażanie dostosowanych programów MVPA ma znaczący potencjał w łagodzeniu ryzyka udaru, oferując cenne wglądy dla globalnych strategii zapobiegania udarom.
Słowa kluczowe
udar, MVPA, czynniki ryzyka udaru, aktywność fizyczna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wykorzystanie platformy posturograficznej jako narzędzia do ilościowej oceny zaburzeń równowagi oraz kontroli posturalnej u osób po udarze niedokrwiennym mózgu w fazie przewlekłej

Paulina Magdalena Ostrowska, Rita Hansdorfer-Korzon, Rafał Studnicki, Dawid Spychała


Paulina Magdalena Ostrowska, Rita Hansdorfer-Korzon, Rafał Studnicki, Dawid Spychała – Use of the posturography platform as a tool for quantitative assessment of imbalance and postural control in post-stroke patients in chronic phase. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 142-163

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B4A3

Streszczenie
Wstęp. Zaburzenia równowagi podczas stania, które zwykle obserwuje się jako asymetrię w przenoszeniu ciężaru ciała w kierunku strony niedotkniętej udarem, są jednym z najczęstszych czynników wpływających na niezależność i jakość życia osób po udarze mózgu. Kliniczna ocena zaburzeń równowagi u pacjentów poudarowych jest często dokonywana poprzez obserwację wzrokową przy użyciu standaryzowanych narzędzi (testy równowagi). Jednak analiza ilościowa, przy użyciu platformy posturograficznej, jest dokładniejsza i dostarcza więcej informacji na temat stanu funkcjonalnego pacjenta. Wykorzystane w niniejszym badaniu urządzenie TYMO® jest przenośną platformą posturograficzną, wykonującą pomiary wychyleń środka ciężkości ciała oraz raportującą wyniki procesu rehabilitacyjnego. Umożliwia przeprowadzenie obiektywnej, bezpośredniej oraz ilościowej oceny kontroli posturalnej chorego. Taka ocena może przełożyć się na znaczną efektywność fizjoterapii, a w konsekwencji poprawę jakości życia pacjenta oraz skrócenia okresu absencji zawodowej. Cel pracy. Ilościowa ocena zaburzeń równowagi oraz kontroli posturalnej, za pomocą platformy posturograficznej (TYMO®), u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, w fazie przewlekłej, jako ważna składowa procesu diagnostyki funkcjonalnej oraz projektowania programu usprawniania. Podkreślenie roli platformy posturograficznej (TYMO®) jako narzędzia do pomiarów równowagi statycznej – symetrii dystrybucji ciężaru ciała oraz narzędzia do monitorowania i raportowania wyników leczenia fizjoterapeutycznego. Metody. W obecnym badaniu, przed i po dwóch tygodniach rehabilitacji, dokonano ilościowych pomiarów równowagi na platformie TYMO® w grupie badanych (n = 60: osoby dorosłe, po udarze niedokrwiennym mózgu – pierwszy epizod udarowy, w fazie przewlekłej – do 5 lat od zaistniałego incydentu udarowego), poddanych terapii z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (PNF – Proprioceptive neuromuscular facilitation i NDT-Bobath – Neurodevelopmental treatment according to the Bobath concept) oraz systemu SPIDER (Strengthening Program for Intensive Developmental Exercises and activities for Reaching health capability). Pomiary dotyczyły: dystansu przebytego przez środek ciężkości ciała pacjenta podczas wykonywania testu, odchyleń przyśrodkowo-bocznych oraz przednio-tylnych ciała badanego, obszaru ruchu zaznaczonego przez środek ciężkości ciała, średniej prędkości, z jaką pacjent wykonywał ruch w celu utrzymania żądanej pozycji oraz rozkładu masy ciała badanego. Na podstawie wyników posturograficznych otrzymanych przed terapią możliwe było zaprojektowanie celowanego programu usprawniania. Wielkość różnicy pomiarów przed i po rehabilitacji umożliwiła ocenę wpływu terapii na równowagę chorego. Ponadto stanowiła swoisty wskaźnik trafności doboru leczenia fizjoterapeutycznego (duża różnica średnich wyników przed-po terapii odzwierciedlała poprawę parametrów kontroli posturalnej, czyli efektywność terapii) oraz wyznaczała kierunek przyszłego programu usprawniania. Wyniki i wnioski. Rejestrowane przez platformę TYMO® parametry są kluczowe w ocenie stanu funkcjonalnego pacjentów poudarowych, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli posturalnej czy zaburzeń równowagi. Opisane wyniki potwierdzają zasadność stosowania oceny ilościowej przy użyciu platformy posturograficznej jako ważnej składowej procesu diagnostyki funkcjonalnej oraz projektowania programu usprawniania. Sama platforma TYMO® jest przydatnym narzędziem do pomiarów, monitorowania oraz raportowania efektów leczenia fizjoterapeutycznego u osób po udarze mózgu.
Słowa kluczowe:
udar mózgu, dystrybucja ciężaru ciała, równowaga, ocena ilościowa, platforma posturograficzna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ treningu pilates na funkcje poznawcze u pacjentów po udarze mózgu: randomizowana kontrolowana próba

Raghda Nasr Nassar, Nawal Abou Shady, Mohamed Nabil El-Bahrawy, Ahmed Abdelalim


Raghda Nasr Nassar, Nawal Abou Shady, Mohamed Nabil El-Bahrawy, Ahmed Abdelalim – Effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 26-30

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20ASbq

Streszczenie

Cel. Zbadanie wpływu treningu pilates na funkcje poznawcze u pacjentów po udarze mózgu. Materiał i metody. Czterdziestu pacjentów po udarze mózgu po prawej stronie (niedowład połowiczy lewostronny) obu płci w wieku od 50 do 65 lat zrekrutowano losowo i podzielono na dwie równe grupy; Grupa badana (I) wykonywała trening pilates i wybrany program fizjoterapeutyczny przez 6 tygodni, grupa kontrolna (II) realizowała ten sam wybrany program fizjoterapeutyczny przez 6 tygodni. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę przed i po leczeniu za pomocą systemu RehaCom, Montreal Cognitive Assessment (ocena funkcji poznawczych MoCA) i Mini-Mental State Examination (badanie stanu umysłowego MMSE). Wyniki. Zaburzenia poznawcze (uwaga, pamięć, reakcje i logiczne rozumowanie) uległy znacznej poprawie w grupie badanej (trening pilates) bardziej niż w grupie kontrolnej (wybrany program fizjoterapeutyczny). Zaburzenia poznawcze uległy poprawie w obu grupach z najlepszymi wynikami poprawy w grupie (I) wyższymi niż w grupie (II). Wniosek. Program treningowy pilates uważa się za skuteczną metodę fizjoterapeutyczną poprawiającą zaburzenia poznawcze u pacjentów po udarze mózgu.

Słowa kluczowe:
udar, trening pilates, zaburzenia poznawcze

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Klasyfikacja ryzyka udaru mózgu na niskie, średnie i wysokie przy użyciu aplikacji Stroke Riskometer AppTM wśród populacji osób dorosłych i starszych

N. Shazia Neelam, P. Senthil, S. Saina Swathi, S.Subramanian, A. Mohamed Nainar, L. Haribabu, E. Vijayabharathi


N. Shazia Neelam, P. Senthil, S. Saina Swathi, S.Subramanian, A. Mohamed Nainar, L. Haribabu, E. Vijayabharathi – Classification of Stroke Riskometer AppTM into low, moderate and high stroke risk range. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 22-26

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A624g

Streszczenie
Wprowadzenie. Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, a według badania globalnego obciążenia chorobami (GBD) z 2010 r. jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Kraje rozwijające się zgłosiły, że globalne obciążenie udarem mózgu wynosi 85% oraz skutkuje zgonami z powodu udarów krwotocznych na poziomie 80%. Wskaźnik hospitalizacji związanych z udarem mózgu w Indiach wynosi 46 na 100 000 osób. Aplikacja Stroke Riskometer App może być wykorzystywana w celu znacznego usprawnienia zapobiegania udarom i chorobom niezakaźnym, ponieważ opiera się na najnowszych rozszerzeniach alokacji ryzyka/komunikacji, międzynarodowych wytycznych dotyczących zapobiegania udarom i chorobom układu krążenia. Jednak aplikacja nie klasyfikuje ryzyka na niskie, średnie lub wysokie, przez co nie umożliwia wykrywania wysokiego ryzyka udaru mózgu, dlatego konieczna jest klasyfikacja na niskie, umiarkowane i wysokie ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Cel. Klasyfikacja ryzyka wystąpienia udaru na niskie, średnie i wysokie ryzyko udaru mózgu wśród populacji osób dorosłych i starszych przy użyciu Stroke Riskometer App. Metody. Badanie przeprowadzono na 250 osobach wybranych z Chettinad Academy of Research and Education oraz S.A. Poly Clinic, Chennai. Badanie trwało 6 miesięcy (kwiecień 2021-wrzesień 2021). Uczestnicy wypełnili kwestionariusz Stroke Riskometer oraz profil Framingham Stroke Profile, zarejestrowano procent ryzyka uzyskany przy użyciu obu narzędzi w aplikacji dla każdej osoby. Wyniki. Przeprowadzono analizę częstotliwości i testy chi-kwadrat, klasyfikując zakres < 5% jako niskie ryzyko, 6-10% jako umiarkowane i > 10% jako wysokie ryzyko w narzędziu Stroke Riskometer. Test chi-kwadrat wykazał n = 104 jako niskie ryzyko, n = 11 jako średnie ryzyko, n = 14 jako wysokie ryzyko odpowiednio zarówno w FRS, jak i Stroke Riskometer. Wartość chi-kwadrat wynosi 24,224, a statystycznie istotna wartość p wynosi <0,0001, co wskazuje, że wartość ta dobrze działa z wynikiem FRS. Wniosek. Chociaż w aplikacji ryzyko podzielono według zakresów, aplikacja musi być stale rozwijana i weryfikowana z większą liczebnością próby, niejednorodną populacją i różnorodnością etniczną.

Słowa kluczowe
czynniki ryzyka udaru, udar, punktacja ryzyka udaru, udar niedokrwienny, choroba niezakaźna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ kompleksowego leczenia uzdrowiskowego z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej na kontrolę równowagi ciała i sprawność funkcjonalną pacjentów po udarze mózgu

Agnieszka Nitera-Kowalik, Iwona Sarzyńska-Długosz, Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Malec, Robert Owsiński, Wiesław Bujalski

Agnieszka Nitera-Kowalik, Iwona Sarzyńska-Długosz, Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Malec, Robert Owsiński, Wiesław Bujalski – The impact of comprehensive spa treatment with the use of a stabilometric platform on postural balance control and functional fitness of patients after a stroke. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 76-93

Streszczenie
Wstęp. Utrata kontroli nad równowagą posturalną jest objawem, który występuje u 60% pacjentów po udarze mózgu, ograniczając zdolność do lokomocji i sprawność funkcjonalną chorych. Odbudowę utraconych funkcji można uzyskiwać dzięki kompleksowemu leczeniu uzdrowiskowemu z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do oceny i treningu równowagi – platformy stabilometrycznej.
Celem pracy była ocena wpływu kompleksowego leczenia uzdrowiskowego z uwzględnieniem terapii na platformie stabilometrycznej na równowagę i sprawność funkcjonalną pacjentów po udarze mózgu przebywających na leczeniu rehabilitacyjnym w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju.
Materiał i metody. Badaniu poddano 17 chorych: po udarze krwotocznym mózgu 6 osób (35,3%) i po udarze niedokrwiennym – 11 osób (64,7%) z rozpoznaniem wg ICD-10: I.69, G.81; w tym 4 (23,5%) kobiety i 13 (76,5%) mężczyzn. Pacjenci badanej grupy w wieku od 35 do 70 lat (średnio 58,06 lat) korzystali z leczenia uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju. Badania prowadzono od maja 2019 do października 2020 w ramach projektu „Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu”. Badani realizowali kompleksowy program leczenia uzdrowiskowego, rozszerzony o obiektywną ocenę i ćwiczenia na platformie stabilometrycznej Alfa. Do oceny funkcjonalnej pacjentów zastosowano wybrane testy i skale kliniczne: test Wstań i Idź (test Timed Up and Go – TUG), 10-metrowy test chodu (10 Meter Walk Test), 2-minutowy test chodu (2 Minute Walk Test – 2MWT). Oceny badanych dokonano w dniu rozpoczęcia i po okresie 3 tygodni leczenia uzdrowiskowego.
Wyniki. Obiektywną poprawę parametrów równowagi w ocenie stabilometrycznej po 3 tygodniach leczenia uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego zauważono w młodszej grupie pacjentów z niedowładem prawostronnym po udarze mózgu w czasie odległym od zachorowania. Krótszy czas wykonania zadania w testach klinicznych 10MWT, TUG osiągnęli pacjenci z niedowładem lewostronnym. Ponadto przeszli dłuższy dystans w 2MWT.
Wnioski. Program kompleksowego leczenia uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego, wzbogacony o trening z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej Alfa, wpłynął korzystnie na poprawę parametrów równowagi i funkcję chodu u pacjentów po udarze mózgu w czasie odległym od zachorowania. Terapia na platformie stabilometrycznej z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego powinna być standardowym elementem terapii u osób po przebytym udarze mózgu.
Słowa kluczowe:
leczenie uzdrowiskowe, udar, platforma stabilometryczna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Porównanie skuteczności programu treningowego na bieżni podwodnej i naziemnej w zakresie kinematyki tułowia u pacjentów po udarze: randomizowane badanie kontrolowane

Zeinab M. Abdelrehim, Nahed A. Salem, Hossam M. El khatib, Mahmoud Y. Elzanaty

Zeinab M. Abdelrehim, Nahed A. Salem, Hossam M. El khatib, Mahmoud Y. Elzanaty – Comparing between the efficacy of underwater treadmill and over-ground treadmill training program on trunk kinematics in stroke patients: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 14-18

Streszczenie
Informacje wprowadzające. Zaburzenia chodu są powszechnym problemem klinicznym u pacjentów po udarze. Ruch tułowia, kontrola i symetria są ważnymi warunkami chodu. Kinematyka tułowia była rzadko badana podczas chodu. Cel. Niniejsze badanie przeprowadzono w celu porównania skuteczności programu treningowego na bieżni podwodnej (TTP) i naziemnej (TTP) w poprawie kinematyki tułowia podczas chodu u pacjentów po udarze mózgu. Projekt badania. Randomizowane badanie kontrolne. Metody. Czterdziestu pacjentów płci męskiej cierpiących na deficyty ruchowe w zakresie chodu po udarze zostało losowo przydzielonych do dwóch równych grup: grupa badana (A): poddawana programowi treningowemu na bieżni podwodnej. Grupa kontrolna (B) poddawana programowi treningowemu na bieżni naziemnej. Pacjenci obu grup byli oceniani pod kątem zakresu ruchu tułowia (ROM) podczas chodu za pomocą wideo w zwolnionym tempie i aplikacji goniometru na iPada. Ocenę przeprowadzono przed i po czterech tygodniach leczenia dla obu grup. Wyniki. Porównanie między grupami po leczeniu wykazało znaczny wzrost bocznego zgięcia tułowia w stronę dotkniętą chorobą i znaczne zmniejszenie bocznego zgięcia tułowia w stronę przeciwną podczas fazy podparcia ze wzrostem symetrii tułowia po obu stronach w grupie badanej (A) w porównaniu z grupą kontrolną (B). Wniosek. Bieżnia podwodna jest skuteczniejsza niż bieżna nadziemna, jeśli chodzi o poprawę kinematyki tułowia podczas chodu u pacjentów po udarze.
Słowa kluczowe
udar, kinematyka tułowia, bieżnia podwodna, bieżnia naziemna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena efektów terapii z wykorzystaniem inteligentnego robota neurologicznego Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym

Igor Świerkowski, Marcin Krajczy, Ewa Jach, Piotr Kęsicki, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak

I. Świerkowski, M. Krajczy, E. Jach, P. Kęsicki, K. Bogacz, J. Łuniewski, J. Szczegielniak – Assessment of the effects of therapy with the use of the Fourier M2 neurological smart robot in post-stroke patients with hemiplegia. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 210-220

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu terapii kończyny górnej z wykorzystaniem inteligentnego robota Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym, prawo- i lewostronnym. Materiał i metodyka. Badaniem zostało objętych 13 pacjentów z porażeniem połowiczym występującym w wyniku incydentu udarowego. Grupę badawczą stanowiło 11 mężczyzn oraz 2 kobiety. U 8 pacjentów wystąpił udar lewostronny, natomiast u 5 osób prawostronny. Badani zostali ocenieni przy pomocy robota do rehabilitacji Fourier M2. Kryteriami włączenia do badania było wystąpienie incydentu udarowego, porażenie połowicze, dysfunkcja kończyny górnej oraz ograniczenie ruchomości. Chorzy byli poddani 10-dniowej terapii z wykorzystaniem inteligentnego robota Fourier M2, który służy do diagnostyki, planowania oraz przeprowadzenia terapii. Obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu aplikacji Statscloud. Wyniki. W pierwszy dzień wartości kalorii były niższe (Mdn = 1,60) niż w trakcie ostatniego dnia (Mdn = 3,60), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.  Test Wilcoxona wykazuje różnicę, która jest istotna statystycznie: z = −3,18; p = 0,003, r = −0,62. W pierwszy dzień wynik był niższy (Mdn = 1231,00) w porównaniu do ostatniego dnia (Mdn = 1591,00),  co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Test Wilcoxona pokazuje różnicę, która jest istotna statystycznie: z = −2,48; p = 0,018, r = −0,49. W ostatni dzień wartości dla punktów są wyższe (M = 196,85, SD = 93,14) niż w trakcie pierwszego dnia (M = 137,46, SD = 99,96), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. T-test pokazuje, że różnica była istotna statystycznie: t(12) = −3,22; p = 0,007, Cohen dav = 0,62, zaobserwowana siła = 0,32. W przypadku pary losowo wybranych wartości istnieje 73,08% szans, że wartość z ostatniego dnia będzie wyższa niż wartość w trakcie pierwszego dnia. W pierwszy dzień wartości dla dystansu były niższe (Mdn = 23,00) niż w trakcie ostatniego dnia (Mdn = 52,80), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Test Wilcoxona pokazuje, że różnica była istotna statystycznie:  z = −3,11; p = 0,003, r = −0,61.W pierwszy dzień wartości dla średniej prędkości są niższe
(Mdn = 4,50) niż w trakcie ostatniego dnia (Mdn = 4,60), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Test Wilcoxona pokazuje, że różnica jest istotna statystycznie: z = −2,76; p = 0,009, r = −0,54. W pierwszy dzień proporcja ruchu aktywnego była wyższa (M = 27,25,
SD = 21,72) niż w trakcie ostatniego dnia (M = 25,54, SD = 24,73), co nie świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. T-test pokazuje, że różnica nie była istotna statystycznie: t(12) = 0,31, p = 0,758, Cohen dav = 0,07, zaobserwowana siła = 0,04. W przypadku pary wybranych losowo wartości jest 52,93% szans, że wartości z pierwszego dnia będą wyższe niż w trakcie ostatniego dnia. Wnioski: 1. Wykorzystanie inteligentnego robota Fourier M2 nie wpływa pozytywnie na zwiększenie proporcji ruchu aktywnego u pacjentów po udarze mózgu z porażeniem połowiczym. 2. Wykorzystanie inteligentnego robota Fourier M2 wpływa pozytywnie na poprawę średniej prędkości ruchu u pacjentów po udarze mózgu z porażeniem połowiczym.
3. Wykorzystanie inteligentnego robota Fourier M2 wpływa pozytywnie na zwiększenie funkcjonalności kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu z porażeniem połowiczym.
Słowa kluczowe:
udar, neurologia, robot, kończyna górna, porażenie połowicze
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności magnetoterapii jako czynnika wspomagającego rehabilitację rucjową, na podstawie wybranych wskaźników biomechanicznych i psychotechnicznych

Mirosław Janiszewski, Anna Błaszczyk

Mirosław Janiszewski, Anna Błaszczyk – An evaluation of the effectiveness of magnetotherapy as a factor supporting rehabilitation on the basis of selected biomechanic and psychotechnical indices. Fizjoterapia Polska 2001; 1(1); 39-42

Streszczenie
Celem pracy było zbadanie wpływu długotrwałej stymulacji polem magnetycznym na przebieg rehabilitacji ruchowej pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz ocena szybkości odzyskania sprawności ruchowej. Grupę 180 pacjentów w wieku 50-70 lat, po przebytym udarze mózgu, poddano rehabilitacji ruchowej i stymulacji zmiennym polem magnetycznym małej częstotliwości. Jako kryteria oceny przyjęto wybrane wskaźniki biomechaniczne oraz psychotechniczne. Badania wykazały, że magnetoterapia u pacjentów po udarze mózgu, poddanych rehabilitacji ruchowej, wpływa korzystnie na poprawę: funkcji mięśni, wskaźników koordynacji ruchowej oraz wskaźników niektórych parametrów biomechanicznych (siła w warunkach dynamiki oraz siła w warunkach statyki).

Słowa kluczowe:
udar mózgu, pole magnetyczne, rehabilitacja, neuropsychologia

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena termowizyjna gry naczyniowej kończyny górnej niedowładnej po kriostymulacji miejscowej u pacjentów po udarze mózgu

Zbigniew Śliwiński, Piotr Plaza

Zbigniew Śliwiński, Piotr Plaza – Thermovisual evaluation of vascular behavior in the paretic upper limb after local cryostimulation in stroke patients. Fizjoterapia Polska 2002; 2(2); 112-117

Streszczenie
Wstęp. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów i jedną z najczęstszych przyczyn kalectwa oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia. Rocznie na świecie z powodu udaru mózgu umiera 4,6 miliona ludzi, w tym 3,2 miliona w krajach rozwijających się i 1,2 miliona w krajach wysokouprzemysłowionych. W związku z tak dużą zachorowalnością i poważnymi konsekwencjami pod postacią niedowładów w kończynach, autorzy postanowili sprawdzić, za pomocą kamery termowizyjnej, reakcję naczyniową w kończynie niedowładnej poprzez ocenę zmian temperatury na skórze po kriostymulacji oparami ciekłego azotu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 28 pacjentów o średniej wieku 61,3 lat. Zabieg wykonywano na przedramieniu kończyny górnej niedowładnej, schładzając je przez 6 minut (od ręki do dołu łokciowego, powierzchnię grzbietową i dłoniową). Zdjęcia termowizyjne wykonywano u każdego chorego 5-krotnie. Wyniki. Autorzy zaobserwowali, że w wyniku zabiegu doszło do obniżenia temperatury średnio o około 12°C w kończynie schładzanej i o 2,6°C w kończynie nieschładzanej. Wnioski. Ocena tego zjawiska jest niejednoznaczna. Według autorów, obniżenie się temperatury w kończynie niepoddanej zabiegowi jest wynikiem kontralateralizacji odruchu konsensualnego. Przedstawiona praca jest doniesieniem wstępnym, przedstawiającym zaistniałe zjawisko.

Słowa kluczowe:
udar mózgu, kriostymulacja, termowizja, gra naczyniowa

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Usprawnianie ręki metodą wymuszonego używania u chorych po udarze mózgu

Janusz Otfinowski, Bożena Jasiak-Tyrkalska, Agnieszka Bogunia, Beata Buda

Janusz Otfinowski, Bożena Jasiak-Tyrkalska, Agnieszka Bogunia, Beata Buda – Constraint-induced movement therapy in the rehabilitation of stroke patients. Fizjoterapia Polska 2004; 4(1); 19-24

Streszczenie

Wstęp. W pracy przedstawiono wstępne wyniki postępowania usprawniającego u pacjentów z upośledzeniem funkcji ręki po przebytym udarze mózgu. Podstawą terapii była wprowadzona przez Tauba metoda usprawniania, opisana pod nazwą terapii wymuszania i ograniczania lub terapii wymuszonego używania. W ogólnych założeniach metoda ta polega na okresowym unieruchomianiu sprawnej kończyny górnej, z równoczesnym prowadzeniem intensywnego usprawniania ruchowego upośledzonej funkcjonalnie ręki. Materiał i metoda. Badaniami objęto 10 pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji WOZ CM UJ w Krakowie z powodu niedowładu połowiczego po przebytym udarze mózgu. Wśród chorych było 5 mężczyzn i 5 kobiet, w wieku od 57 do 77 lat, średnio 66,5. Okres, jaki upłynął od udaru mózgu wynosił od 1 do 50 miesięcy, średnio 11,4 miesiąca. U wszystkich chorych zastosowano wyżej opisaną terapię. Wyniki. U wszystkich chorych po 2-tygodniowym okresie usprawniania stwierdzono skrócenie czasu wykonania testów manualnych oraz wyraźną poprawę funkcji niesprawnej ręki. Wnioski. Zastosowana metoda jest skuteczna w usprawnianiu chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu.

Słowa kluczowe:
udar mózgu, ręka, metoda CIMT
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3