The quality of services in selected American senters of rehabilitation and care. The practical aspect of application of Minimum Data Set (MDS)

Maciej Mocek, Grzegorz Żurek, Alina Żurek

Maciej Mocek, Grzegorz Żurek, Alina Żurek – The quality of services in selected American senters of rehabilitation and care. The practical aspect of application of Minimum Data Set (MDS). Fizjoterapia Polska 2011; 11(4); 303-316

Streszczenie
Wstęp. MDS jest narzędziem gromadzącym informacje o stanie fizycznym, funkcjonalnym oraz psychospołecznym pacjenta geriatrycznego, stosowanym we wszystkich placówkach opieki w USA. W aspekcie klinicznym MDS jest podstawą konstruowania planu opieki nad pacjentem, w praktycznym zaś – oceny jakości świadczonych usług. Informacje płynące z MDS (tzw. Parametry Jakości – PJ) są dla pacjenta ważnym kryterium determinującym wybór domu opieki. Celem pracy jest przedstawienie praktycznego zastosowania MDS na podstawie danych zebranych wśród pacjentów wymagających opieki krótko- i długoterminowej. Materiał i metody. Obserwacją objęto 3209 rezydentów 16 domów rehabilitacyjno-opiekuńczych w USA w stanach Washington, Tennessee, Wisconsin i Alabama. Na podstawie MDS przeanalizowano PJ wpływające na planowanie opieki nad pacjentem, a w rezultacie na ocenę jakości usług. Wyniki. Uzyskane informacje wskazują, że w opisywanych domach opieki PJ są zwykle korzystniejsze niż średnia krajowa. Wydaje się, że spośród PJ, które świadczą o gorszym niż przeciętnie poziomie oferowanych usług, na szczególną uwagę zasługują te, które związane są z zachowaniem aktywności rezydenta placówki. Wnioski. Analiza otrzymanych PJ dostarcza informacji ułatwiających wybór placówki opiekuńczej oraz wiedzy o jakości usług w niej świadczonych. Ze względu na ilość informacji, MDS może być podstawą do podjęcia rozmowy z kierownictwem ośrodka na temat konkretnych aspektów opieki, ułatwia też wytyczanie programu poprawy jakości opieki.
Słowa kluczowe
jakość opieki, placówka opiekuńczo-rehabilitacyjna, seniorzy