科学文章

评估居住在波兰和英国的波兰人在COVID-19大流行的第三年中呼吸困难和体力活动水平的初步研究

{:pl}Celem badania była ocena poziomu duszności i związku pomiędzy dusznością a aktywnością fizyczną wśród Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii w trzecim roku pandemii COVID-19.{:}{:en}The aim of this study was to assess the extent of dyspnoea and the relationship between dyspnoea and physical activity among Poles living in Poland and the United Kingdom (UK) in the third year

多级体能测试和多级游泳梯级测试对游泳者的有氧能力的差异

{:pl}Cel Badania. Omówienie różnic między wieloetapowym testem sprawności fizycznej a wieloetapowym testem pływackim w ocenie zdolności tlenowej pływaków{:}{:en}Study Purpose. Discuss the differences between the multistage fitness test and the multistage shuttle swim test in assessing the aerobic ability of swimmers.{:}{:zh}研究目的。讨论多级体能测试和多级游泳梯级测试在评估游泳者有氧能力方面的差异。{:}{:lt}Tyrimo tikslas. Aptarti skirtumus tarp daugiaetapio fizinio išbandymo ir daugiaetapio plaukimo išbandymo vertinant plaukikų aerobinę gebėjimą.{:}{:hr}Svrha istraživanja. Raspravljati o razlikama između

运动方案满意度问卷的内容验证方法验证

{:pl}Kwestionariusz Satysfakcji z Protokołu Ćwiczeń został zaprojektowany w celu ustalenia, czy pacjenci są zadowoleni z protokołu ćwiczeń stworzonego dla nich, bez uwzględniania jakiegokolwiek uogólnionego reżimu. Ten kwestionariusz ma około 10 domen i 40 pozycji.{:}{:en}The Exercise Protocol Satisfaction Questionnaire is designed to ascertain whether patients are satisfied with the exercise protocol tailored for them without taking into account any generalized regimen{:}{:zh}运动方案满意度问卷旨在确定患者是否对为他们量身定制的运动方案感到满意,而不考虑任何一般性的方案{:}{:lt}Pratimų

10周重复的TABATA锻炼及其对本科生身体质量指数和腰围的影响

{:pl}Trening TABATA został doceniony w_wielu artykułach badawczych ze względu na korzyści dla młodych dorosłych. Jednak nie znaleziono ani nie przeprowadzono badań dotyczących studentów uczelni wyższych na Filipinach.{:}{:en}The TABATA workout has been praised in a number of research articles for its value to young adults. However, no research involving college students in the Philippines' higher education context was located or carried

与跨性别个体的物理治疗工作

{:pl}Transpłciowość jest trudnym zagadnieniem medycyny, choć towarzyszy człowiekowi niemalże od początków ludzkości. W jej ramach zawiera się transseksualizm – niezgodność płci psychicznej i płci metrykalnej{:}{:en}Transgenderism is a difficult issue in medicine, although it has accompanied humans almost since the beginning of mankind. It includes transsexualism – incompatibility of mental sex and registered sex{:}{:zh}跨性别是医学中的一个复杂问题,尽管它几乎从人类的开始就一直伴随着人类{:}{:lt}Translyginė praktika yra sudėtinga medicinos sritis, nors ji

全沉浸式虚拟现实治疗模块中的运动分析,用于物理治疗领域

{:pl}Cel. Ocena i analiza ruchów użytkowników podczas modułu terapeutycznego w Pełnej Immersyjnej Wirtualnej Rzeczywistości{:}{:en}Objective. To analyze the users’ movement during performing the tasks of Fully Immersive Virtual Reality Therapeutic module{:}{:zh}目的。分析在执行全沉浸式虚拟现实治疗模块任务期间用户的运动。{:}{:lt}Tikslas. Išanalizuoti naudotojų judesį atliekant Pilno imersinio virtualaus tikrovės terapinio modulio užduotis.{:}{:hr}Cilj. Analizirati pokret korisnika tijekom izvođenja zadataka Potpuno uronjenog terapijskog modula virtualne stvarnosti.{:}

循环训练计划提高篮球运动员的敏捷性和肢体肌肉力量

{:pl}Moc i zwinność są ważnymi atrybutami w grze w koszykówkę. Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu programu treningu obwodowego na poprawę zwinności i siły mięśni kończyn u koszykarzy. Użyto metody eksperymentalnej z jednogrupowym projektem przedtestowo-potestowym{:}{:en}Power and agility are important attributes for playing basketball. This study aims to determine the effect of a circuit training program on improving agility and

妇科理疗评估

{:pl}Schorzenia ginekologiczne często manifestują się odczuwaniem dolegliwości bólowych. Zaburzenia ze strony narządu ruchu mogą być przyczyną wystąpienia objawów, które mogą imitować choroby narządów wewnętrznych, również narządy wewnętrzne mogą imitować objawy dysfunkcji dla narządu ruchu. Toczący się proces chorobowy w obrębie danego narządu wewnętrznego może wywołać reakcję odruchową ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, np. zablokowanie stawów kręgosłupa w odpowiadającym narządowi segmentowi kręgosłupa{:}{:en}Introduction.

中低强度有氧运动对降低血糖的影响

{:pl}Globalna częstość występowania cukrzycy rośnie, równolegle z innymi chorobami związanymi z otyłością, takimi jak nadciśnienie, choroby serca i dyslipidemia. Wiadomo, że ćwiczenia pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Celem tego badania było zbadanie wpływu ćwiczeń sportowych o niskiej i umiarkowanej intensywności na poziom cukru we krwi u pacjentów{:}{:en}The global prevalence of diabetes is on the rise, alongside other diseases related

精神分裂症患者的步态参数的二维分析 – 一项观察性研究

{:pl}Analiza chodu to systematyczne badanie ludzkiego ruchu polegające na ocenie ruchów ciała, mechaniki ciała oraz aktywności mięśniowej. Cel. Analiza zmiennych przestrzenno-czasowych i kinematycznych w schizofrenii.{:}{:en}Gait analysis is a systematic study of human locomotion that involves evaluating body motions, body mechanics, and muscle activity Objective. To analyze spatiotemporal and kinematics variables in schizophrenia{:}{:zh}背景。步态分析是一项系统研究人类步行的研究,涉及评估身体运动、身体力学和肌肉活动{:}{:lt}Įvadas. Eiseno analizė yra sisteminis žmogaus lokomocijos tyrimas, apimantis

高等教育背景下体能测试电池的传统与虚拟方法对比

{:pl}Testy sprawności fizycznej (PFTs) zarówno w tradycyjnym, jak i wirtualnym podejściu okazały się skuteczne w kilku badaniach naukowych. Przez pięć tygodni to badanie porównywało obie metody przeprowadzania PFT. Wyniki uczestników po teście zostały użyte do oceny obu procedur{:}{:en}PFTs for both traditional and virtual approaches have been shown to be effective in several scientific studies. Over five weeks, this study compared

跟腱炎患者偏心运动和冲击波疗法的效果 – 文献综述

{:pl}Cel pracy. Celem pracy była próba oceny skuteczności treningu wykorzystującego ćwiczenia ekscentryczne oraz terapię falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa.{:}{:en}Aim of study. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of training using eccentric exercises and shock wave therapy in people with Achilles tendinopathy{:}{:zh}研究目的。本研究旨在评估偏心运动和冲击波疗法在跟腱炎患者中的有效性{:}{:lt}Tyrimo tikslas. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti ekscentrinio pratimo ir smūgio bangų terapijos

核心锻炼对膝骨关节炎患者膝疼痛、残疾、本体感知和股四头肌力量的影响:一项随机对照试验

{:pl}Cel. To kontrolowane badanie przedtestowe i potestowe badało wpływ ćwiczeń stabilizujących na ból w kolanie, niepełnosprawność, propriocepcję i siłę mięśni czworogłowych u pacjentów z gonartrozą (KOA){:}{:en}Aim. This pretest-posttest controlled study investigated the effects of core exercises on knee pain, disability, proprioception, and quadriceps strength in patients with knee osteoarthritis (KOA){:}{:zh}目的。这项前后测试对照研究调查了核心锻炼对膝骨关节炎(KOA)患者膝疼痛、残疾、本体感知和股四头肌力量的影响{:}{:lt}Tikslas. Šis priešpožiūrinis-paskirtinis kontroliuojamas tyrimas išnagrinėjo pagrindinių pratimų poveikį kelio skausmui,

影响竞技体育运动员转会的因素:来自印度尼西亚日惹特区的案例研究和政策分析

{:pl}Dziś sportowcy są postrzegani nie tylko jako zawodnicy, ale także jako profesjonaliści, gdzie sportowcy są pracownikami, a kluby działają jako pracodawcy. Sportowcy dążą nie tylko do osiągnięcia sukcesów sportowych, ale także do zrównoważenia swoich aspektów ekonomicznych, edukacyjnych i społecznych. Cel. Celem tego badania jest wyjaśnienie czynników wpływających na transfery sportowców z perspektywy sportowców.{:}{:en}Today, athletes are viewed not just as competitors

利用EOS方法支持物理疗法中的诊断和治疗实施

{:pl}Celem pracy jest opisanie metody EOS w korelacji z innymi badaniami w ramach diagnostyki obrazowej oraz wykazanie użyteczności niniejszej metody przy diagnozowaniu i wdrażaniu procesu leczenia w fizjoterapii{:}{:en}The aim of this study is to describe the EOS method in correlation with other imaging studies within the field of medical diagnostics and demonstrate its utility in the diagnosis and implementation of

按摩疗法和运动疗法对女性长跑运动员胫骨骨裂康复的影响

{:pl}Wysoka intensywność treningów biegaczy często prowadzi do przetreningowania. Sportowcy, którzy nie są w optymalnej kondycji, a czasem nawet zapominają o rozciąganiu i schładzaniu, są podatni na kontuzje piszczeli. Kontuzje te z pewnością wpływają na ich wyniki podczas treningów i zawodów{:}{:en}The high intensity of running athletes' training to overtraining and athletes who are not optimal even forget to do stretching and

干针刺疗法与肌力能技巧对乳腺切除术后肩关节粘连囊炎的比较

{:pl}Cele. Porównać wpływ suchego igłowania i techniki energii mięśniowej na zapalenie torebki stawowej barku po mastektomii{:}{:en}Objectives. To compare the effect of dry needling and muscle energy technique on adhesive capsulitis post mastectomy{:}{:zh}目的:比较干针刺疗法和肌力能技巧对乳腺切除术后肩关节粘连囊炎的影响{:}{:lt}Tikslas. Palyginti sauso adatos įvedimo ir raumenų energijos technikos poveikį sąnarinių kapsulų uždegimui po mastektomijos{:}{:hr}Ciljevi. Usporediti učinak suhom iglom i tehnike mišićne energije na adhezivni kapsulitis ramena nakon mastektomije{:}

有氧和机动性训练对本科生有效性:实验研究

{:pl}Przeprowadzono wiele badań nad korzyściami płynącymi z treningu aerobowego i mobilności w celu poprawy wskaźnika BMI. Jednakże jego przydatność w środowisku wirtualnej klasy nie była testowana w żadnych badaniach akademickich. Celem tego kontrolowanego eksperymentu jest ustalenie, czy różne rodzaje treningu aerobowego i mobilności prowadzą do znaczącej poprawy wskaźnika masy ciała wśród uczestników badania.{:}{:en}There have been a number of studies conducted

感觉统合与前庭系统的融合作为儿童听力丧失复杂康复的一部分

{:pl}Jednym z najważniejszych zmysłów człowieka jest układ przedsionkowy, który jest powiązany morfologicznie z narządem słuchu. Płód odbiera dźwięki od około 16. tygodnia rozwoju, a jego ucho wewnętrzne rozwija się od 4. tygodnia życia płodu.  Prawidłowy odbiór i przetwarzanie fal dźwiękowych warunkuje rozwój i rozumienie mowy{:}{:en}The vestibular system is one of the most important human sensory systems, morphologically connected with the

学前儿童和小学儿童扁平足的监测与评估

{:pl}Kwestia płaskostopia u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym jest często omawianym zagadnieniem w ostatnim czasie. Problem ten jest szczególnie ważny w kontekście pogarszającej się sprawności fizycznej i ogólnego zdrowia dzieci. Brak właściwej stymulacji sensorycznej związanej z stopą może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju sklepienia stopy, co później może mieć wpływ na inne elementy układu podpierająco-ruchowego.{:}{:en}The issue of flat-feet

自发性神经肌肉促进和等张饮料在跆拳道运动员的蹲起踢中的应用

{:pl}Celem tego badania jest opracowanie rozwiązania, które może poprawić kopnięcia dollyo chagi u sportowców taekwondo. Badano wpływ ćwiczeń Proprioreceptywnej Neuromuskularnej Facylitacji (PNF) w połączeniu z piciem napojów izotonicznych na kopnięcia dollyo chagi w taekwondo{:}{:en}This research aims to develop a solution that can enhance dollyo chagi kicks in taekwondo athletes. It investigates the effect of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) exercises combined

女性骑马爱好者的腰背疼痛发生率和妇科疾病与腰椎核心稳定肌肉强

{:pl}Celem pracy było zweryfikowanie postawionej hipotezy oraz porównanie Kwestionariusza Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale w wersji polskiej oraz autorskiego kwestionariusza dotyczącego dolegliwości ginekologicznych pomiędzy grupą badaną i kontrolną{:}{:en}The study aimed to validate the hypothesis and compare the Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale Questionnaire in the Polish version and the author's questionnaire on gynaecological complaints between the

杨加卡塔DBL学院的平衡梁对幼儿早期平衡技能的影响

{:pl}Kluczowym fundamentem dla ogólnego rozwoju dziecka są jego pierwsze lata. Gdy dzieci uczą się nowych rzeczy i uczą się nowych rodzajów ruchu, potrzebują ciągłego i odpowiedniego wsparcia dla ich rozwoju poznawczego oraz zdolności ruchowych na tym etapie{:}{:en}The key foundation for a child's overall development is their early years. As children learn new things and acquire new types of movement, they

对年轻和老年成年人下肢功能本体感觉的分析

{:pl}Propriocepcja to wewnętrzne wyczucie, które pomaga jednostce w nauce zadania motorycznego i jego bezbłędnym wykonywaniu. Zwykle deficyt propriocepcji jest testowany poprzez mierzenie stopnia błędu w pozycjonowaniu stawu lub kończyny w przestrzeni. Większość pomiarów korzysta z ruchu jednostawowego, a w kilku przypadkach ruchy wielostawowe są testowane za pomocą zaawansowanego sprzętu w warunkach laboratoryjnych{:}{:en}Proprioception is the internal sense that assists an individual

混合学习与在线教育:对小学生体育活动参与度和体质指数的影响

{:pl}Głównym celem tego badania jest zbadanie wpływu nauczania mieszanego (blended) oraz online na kondycję fizyczną i wskaźnik masy ciała dzieci z próby uczniów publicznych szkół podstawowych na Filipinach. Wykorzystano 16-tygodniowy test wstępny i końcowy w grupie kontrolnej w podejściu quasi-eksperymentalnym. Grupa eksperymentalna korzystała z nauczania mieszanego (blended), podczas gdy grupa kontrolna uczestniczyła wyłącznie w zajęciach online{:}{:en}Examining the impacts of blended

掌机游戏在心脏康复中的应用:一项试点研究

{:pl}Zbyt wiele osób unika regularnej aktywności fizycznej, dlatego podejmowane są różne strategie mające na celu zwiększenie ich motywacji. W ostatnich latach zyskały popularność ćwiczenia z wykorzystaniem gier konsolowych, tzw. exergames{:}{:en}Too many people avoid regular physical activity, and therefore various strategies are taken to increase their motivation. In recent years, exercising with the use of console games, i.e. exergames, has gained

运动疗法对抗肥胖症中的血小板水平

{:pl}Cel tego badania polegał na określeniu wpływu treningu o umiarkowanej intensywności (MIT) oraz treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) na liczbę płytek krwi stosowanych jako opcja leczenia otyłości{:}{:en}The purpose of this study was to determine the effect of Moderate Intensity Training (MIT) and High Intensity Interval Training (HIIT) on the number of platelets used as a treatment option for obesity{:}{:zh}本研究的目的是确定适度强度训练(MIT)和高强度间歇训练(HIIT)对用作肥胖症治疗选择的血小板数量的影响{:}{:lt}Šio

慢性膝骨关节炎高能激光和甲磺酸左炔诺孕酮药物导入疗法效果的比较研究

{:pl}Osteoartroza jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i obniżenia jakości życia. Charakteryzuje się postępującym degeneracyjnym zmianom w stawach, które prowadzą do utraty ich elastyczności oraz powodują ból, obrzęk stawów, deformacje i utratę funkcji{:}{:en}Osteoarthritis is one of the major causes of disability and reduced quality of life. characterized by progressive joint degeneration. It decreases the flexibility of the joint, and causes

体育锻炼对强直性脊柱炎(AS)患者的功能状态的影响 – 文献综述

{:pl}Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta{:}{:en}Ankylosing spondylitis (AS) is one of the most common rheumatoid diseases. In the course of this disease, the musculoskeletal system is mainly involved. The treatment

使用示范方法进行射箭运动课程管理以提高初学者射箭技能

{:pl}Niniejsze badanie analizuje implementację zarządzania zajęciami sportowymi z łucznictwa przy użyciu metody demonstracyjnej (10 podstawowych kroków techniki łuczniczej) w kursach łucznictwa na programie studiów PJKR na wydziale FIKK UNY w semestrze letnim 2022/2023{:}{:en}This research examines archery sports class management implementation using the demonstration method (10 steps of basic archery techniques) in archery courses in the PJKR study program, faculty of

多元有氧训练方法对年轻人骨密度的增强影响

{:pl}Różne podejścia do treningu aerobowego zdobyły znaczne zainteresowanie jako narzędzie poprawy zdrowia kostnego u młodych osób. Niniejsze badanie analizuje efekty wielokierunkowego treningu aerobowego o wysokim i niskim wpływie na gęstość kości u zdrowych młodych studentów, w celu poprawy zdrowia kostnego. W tym badaniu głównym celem jest ocena wpływu zróżnicowanych programów treningu wielokierunkowego na gęstość kości wśród osób w wieku 20-25

恢复学生体能:后疫情时期体育活动计划的重要作用

{:pl}W warunkach po pandemii COVID-19 uczniowie nie angażują się w aktywność fizyczną zarówno w szkole, jak i w domu, co prowadzi do spadku jakości kondycji fizycznej uczniów. Celem tego badania jest poprawa kondycji fizycznej uczniów poprzez wdrożenie dobrze zaplanowanego, dokładnego, konsekwentnego i mierzalnego programu ćwiczeń fizycznych oraz monitorowanie aktywności sportowych podejmowanych przez uczniów{:}{:en}In post-COVID-19 pandemic conditions, students are not engaging