体育锻炼对强直性脊柱炎(AS)患者的功能状态的影响 – 文献综述

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The impact of physical activity on the functional status of patients with ankylosing spondylitis (AS) – A literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 202-206

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A311

摘要
引言。强直性脊柱炎(AS)是最常见的风湿性疾病之一。在这种疾病过程中,主要涉及到肌肉骨骼系统。治疗过程应考虑患者当前的总体状况,疾病进展和功能。
研究目的。本研究的目的是尝试根据可用文献评估体育锻炼对强直性脊柱炎患者功能状态的影响。
材料与方法。根据英语数据库PubMed、ScienceDirect和其他数据库对可用文献进行了分析,使用了Google Scholar搜索引擎。以上方法检索到的55篇文章中分析了17篇。搜索条件使用了截止到2023年10月10日的出版物,关键词包括:强直性脊柱炎、体育锻炼、物理治疗。
结果。大多数AS患者进行的体育锻炼似乎能够改善他们的功能。需要进一步研究,以更清楚地确定不受指导的锻炼对这组患者的影响。
结论。现代研究表明,患者进行的体育锻炼在强直性脊柱炎的治疗中大多似乎是有效的。关于患者进行不受指导的锻炼使用效果的研究结果不一致。它们根据所进行的研究表明,效果高低不一。需要在这一领域进行更多的研究以得出更坚实的结论。
关键词:
强直性脊柱炎、体育锻炼、物理治疗
Invalid download ID. 免费下载英文文章

跟腱炎患者偏心运动和冲击波疗法的效果 – 文献综述

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Mateusz Curyło – Effect of eccentric exercise and shock wave therapy in patients with Achilles tendinopathy – a review of the literature. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 92-96

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A1BB

摘要
研究目的。本研究旨在评估偏心运动和冲击波疗法在跟腱炎患者中的有效性。
材料和方法。根据英语数据库PubMed、Scopus、ScienceDirect、Medline等,利用Google Scholar搜索引擎对可用文献进行了分析。通过上述方法检索到的120篇文章中分析了20篇。使用了截止到2023年9月24日发表的出版物,使用以下关键词:跟腱炎、物理治疗、冲击波、Alfredson方案、偏心运动。
结果:在分析论文后,发现基于Alfredson方案的偏心运动在治疗跟腱炎方面是有效的。冲击波疗法似乎是一种大多数情况下安全有效的治疗形式。
结论。现代研究表明,保守治疗方法,如偏心运动和冲击波疗法,似乎对跟腱炎的治疗有效。尽管关于使用冲击波疗法的有效性的研究大部分质量较低,但它似乎是一种对跟腱炎的安全有效的治疗形式。
关键词:
跟腱炎、物理治疗、冲击波、Alfredson方案、偏心运动
Invalid download ID. 免费下载英文文章

Rola różnych metod fizjoterapii w niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło


Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The role of different physiotherapy methods in tibialis posterior muscle insufficiency – a literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 190-196

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143590

Streszczenie
Wstęp. Dysfunkcja lub przerwanie PTT (ang. posterior tibial tendon) jest dość częstą przyczyną nabytego płaskostopia u dorosłych. W celu korekcji dysfunkcji PTT stosuje się leczenie zachowawcze oraz operacyjne.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie charakterystycznych cech dysfunkcji PTT, a także ocena zastosowania i skuteczności wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 20 artykułów spośród 52 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje nie starsze niż 10 lat, używając następujących słów kluczowych: niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, ortezy, wkładki ortopedyczne, płaskostopie, fizjoterapia.
Wyniki. Nie udało się sprecyzować, która z metod leczenia niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego jest najskuteczniejsza.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że metody leczenia zachowawczego wydają się być skuteczne w leczeniu niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego. Choć zdania na temat skuteczności stosowania ortez są podzielone, większość uznaje, że ortezy poprawiają funkcjonowanie pacjentów z PTTD (ang. posterior tibial tendon dysfunction).
Słowa kluczowe:
niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, ortezy, wkładki ortopedyczne, płaskostopie, fizjoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Występowanie zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych podczas zarażenia COVID-19

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło


Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The occurrence of temporomandibular joint disorders during COVID-19 infection. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 84-89

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1431C4

Streszczenie
Wstęp. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała niekorzystne skutki dla zdrowia psychoemocjonalnego. Może to prowadzić do wystąpienia / nasilenia objawów ze strony stawów skroniowo-żuchwowych.
Cel pracy. Celem pracy było wykazanie, czy istnieje zależność pomiędzy zachorowaniem na COVID-19 a zaburzeniami występującymi w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i napięciowymi bólami głowy.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 368 osób (wykluczono 168 niespełniających kryteriów włączenia) w wieku od 25 do 55 r. ż. (średnia 38 lat ± 9,45), kobiety stanowiły 59,5%, a mężczyźni 40,5% badanej grupy. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zamieszczony na portalu ankieteo.pl. W celu przeprowadzenia analizy statystycznej posłużono się programem SPSS Statistics. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p < 0,05.
Wyniki. Bruksizm występował u 66,1% osób zarażonych COVID-19, a napięciowe bóle głowy były powiązane z zarażeniem w 67,9%. Dodatkowo napięcie w obrębie mięśni twarzy występowało u 53,5% osób chorujących na COVID-19, a występowanie krepitacji w stawach u 48,6% zarażonych.
Wnioski. Wykazano, że zachorowanie na COVID-19 ma wpływ na zaburzenia skroniowo-żuchwowe oraz występowanie napięciowych bólów głowy.
Słowa kluczowe:
COVID-19, pandemia SARS-CoV-2, zaburzenia skroniowo-żuchwowe, bruksizm, napięciowe bóle głowy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

The SARS-CoV-2 virus contributes to disorders of the sense of smell, taste and vision by attacking many important structures in human body

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The SARS-CoV-2 virus contributes to disorders of the sense of smell, taste and vision by attacking many important structures in human body. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 76-82

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF486

Abstract

Aim of the study The aim of this study was to investigate whether there is a relationship between COVID-19 infection and disorders of the sense of smell, taste and vision.
Material and methods The study included 368 subjects (168 who did not meet the inclusion criteria were excluded) ranging in age between 25-55 years. (mean age 38 +/-9.45), women represented 59.5% and men 40.5% of the study group. An author’s survey questionnaire posted on ankieteo.pl was used. SPSS Statistics program was used for statistical analysis. The level of statistical significance was taken as p<0.05.
Results The collected data showed that loss of taste in the course of COVID-19 infection affected 66.1%, and loss of smell affected 58.9% of the study group. Symptoms lasted from 3-5 days and involved 31% loss of taste and 58.9% loss of smell. Respondents reported experiencing visual disturbances in 64%.
Conclusions COVID-19 infection has been shown to be significantly associated with loss of smell and taste. In addition, there are visual disturbances, the most common of which are decreased visual acuity and blurred vision.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2 pandemic, sensory disorders

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете   免費下載(僅限英文版)

Evaluation of the effectiveness of the treatment of selected conservative methods of stiff and hallux limitus with consideration of orthopedic supplies – review of the literature

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – Evaluation of the effectiveness of the treatment of selected conservative methods of stiff and hallux limitus with consideration of orthopedic supplies – review of the literature. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 6-11

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF7B

 

Abstract
Introduction. Hallux rigidus and hallux limitus are characterized by limited range of motion of the first metatarsophalangeal joint in the sagittal plane.
Aim of the study. The purpose of this study was to present the possibilities and evaluate the effectiveness of conservative treatment of hallux rigidus and limitus with consideration of orthopedic supplies based on the available literature.
Material and methods. The available literature was analyzed based on English-language databases PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline and others, using the Google Scholar search engine. Twenty-one articles were analyzed out of 51 retrieved by the above method. Publications no older than 21 years were used as search criteria using the following keywords: hallux rigidus, hallux limitus, orthopedic supplies, physiotherapy, orthopedic insoles, surgical treatment.
Results. After analyzing the papers, it was not possible to find a clear answer to determine which conservative treatment of hallux rigidus is the most effective, while each of the mentioned methods brings benefits to the patient.
Conclusions. Contemporary studies indicate that conservative treatment methods for hallux rigidus and limitus are effective. Both orthopedic insoles, drug treatment and physiotherapy provide relief from pain. When a patient is referred for surgery, the doctor has a choice of different treatment methods depending on the stage of the hallux rigidus.
Key words:
hallux rigidus, hallux limitus, conservative treatment, surgical treatment
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете  免費下載(僅限英文版)

Study on the level of professional satisfaction of students of physiotherapy after one year of studying remotely in connection with the COVID-19 pandemic

Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz


Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz – Study on the level of professional satisfaction of students of physiotherapy after one year of studying remotely in connection with the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 154-161

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A62sK

Abstract
The COVID-19 pandemic resulted in an almost immediate need to limit social contact, including access to full-time education.
Teaching in the 2020/2021 academic year relied almost entirely on remote education. Medical students felt the problem of the lack of student-patient contact in particular. Internships and apprenticeships were kept to a minimum, and in many universities there were no apprenticeships, which also translated into the lack of acquisition of practical knowledge, which is very important in the work of a future medic.
The study covered students from all voivodeships. The nationwide character of the study made it possible to obtain objective results.
The objective of the study was to examine the level of satisfaction and acquired skills of students of the medical faculty, i.e. physiotherapy within remote education.
The results of the study and the literature review show that the preferred form of education in medical faculties is a mixed form of education, and student satisfaction with the remote form is rather low. It has been shown that this method of education does not lower the level of satisfaction, and at the same time has a positive effect on the economic aspect of studying.

Key words:
student satisfaction, physiotherapy, remote learning, COVID-19 disease

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете  免費下載(僅限英文版)

Physiotherapist – a medical profession of public trust. Do the rules for preparing physiotherapeutic documentation contradict this…?

Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski, Monika Urbanik


Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski, Monika Urbanik – Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego. Czy zasady sporządzania dokumentacji fizjoterapeutycznej temu przeczą…?. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 102-105

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A66RB

Abstract
The Act on the profession of physiotherapist constitutes the profession of physiotherapist as a medical profession of public trust, the authors subject to legal analysis whether, in accordance with this Act, other legal acts properly qualify the above competences granted under the Act.

Key words:
act on the profession of physiotherapist, medical profession of public trust, medical documentation, medical law in physiotherapy

Article only in Polish language

Patellar dislocation – conservative or surgical treatment

Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Patellar dislocation – conservative or surgical treatment. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 28-31

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A60LR

Abstract
Patellar dislocation is an emergency, requiring immediate medical intervention, followed by the cooperation of the orthopedist and physiotherapist in returning to full health, as well as reducing the risk of relapse. The kneecap is an integral part of the knee joint and is responsible for its proper functioning. Among the methods of treatment used, there are conservative and surgical methods. The article is an attempt to answer the question whether there is an advantage of some methods over others. Materials available on the PubMed and Cochrane Library websites were used to obtain answers to the question asked. Due to different standards of management, the advantage of surgical over conservative has not been established, but there are researchable factors that may help in making therapeutic decisions.

Key words:
patellar dislocation, conservative treatment, surgical treatment

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете  免費下載(僅限英文版)

Sacro-lumbar orthosis in lower back pain syndromes – literature review

Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski


Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski – Sacro-lumbar orthosis in lower back pain syndromes – literature review. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 164-168

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG142R1m

Abstract
Purpose of study. The purpose of this study is to analyze the effect of sacral-lumbar orthoses on the occurrence of pain in patients with low back pain (LBP) and the effects of these orthoses on the muscles that stabilize the trunk based on the available literature.
Methods. For the purpose of this study, the following databases were searched: Pubmed, Scopus, ScienceDirect, Medline, and others using the Google Scholar search engine using the following keywords: low back pain, lbp exercise, low back pain epidemiology, low back pain orthosis, low back pain therapy, LBP treatment, lumbar sacral orthosis.
Results. 26 of the 92 articles searched by the above method were analyzed in relation to the subject of the use of sacral-lumbar orthoses in patients with spinal pain syndrome. The analysis did not show that wearing a corset negatively affects muscle strength. Most current studies recommend using a corset in combination with exercise and/or pharmacotherapy for LBP.
Conclusion. There are not enough studies to conclusively determine the effect of lumbar sacral orthoses on the sensation of pain in the lumbar spine. Among the main limitations of the analyzed studies are difficulty in measuring pain, as pain is a subjective sensation, and the significant number of possible causes of LBP, which are sometimes difficult to specify.

Key words:
sacral-lumbar orthosis, spinal pain syndrome, lower back pain

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете  免費下載(僅限英文版)
1 2 3