Assessment of the influence of comprehensive spa therapy with therapeutic radon waters on hemoglobin levels: preliminary study

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Łukasz B. Lewandowski, Agata Trafalska, Wojciech Laber, Krzysztof Szarejko, Joanna Kuć, Krzysztof Aleksandrowicz

J. Kuciel-Lewandowska, Ł. B. Lewandowski, A. Trafalska, W. Laber, K. Szarejko, J. Kuć, K. Aleksandrowicz – Assessment of the influence of comprehensive spa therapy with therapeutic radon waters on hemoglobin levels: preliminary study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 86-96

Abstract
Introduction. Balneotherapy is a complex therapeutic treatment. Radon treatment is a widely used procedure in musculoskeletal disorders. Clinical evaluation proves this form of therapy to be very beneficial for health. The evaluation of metabolic changes resulting from the influence of balneo treatments with radon waters is difficult to interpret and gives rise to many controversies.
Aim. The aim here was to evaluate changes in the hemoglobin level in patients undergoing complex spa treatment, and the effect of low doses of ionizing radiation from radon waters.
Materials and methods. The study group was comprised of patients undergoing complex spa treatment with radon water, peloid therapy, exercise therapy and kinezytherapyduring a twenty-one day rehabilitation stay. Hemoglobin levels were measured prior to therapy and after eighteen days of treatment. Research was comprised of n = 35 patients (24 female and 11 male) suffering from peripheral and spinal joint pain caused by degenerative disease or disc herniation. Age ranged from 47 – 63 years, and the mean age was 56.5. The control group consisted of fifteen subjects (9 male and 6 female) between the ages of 50 and 62 and the mean age of 54.2. Both groups were subject to the same inclusion and exclusion criteria and test procedures.
Results. There were no statistically significant changes between the research and control group in regard to hemoglobin levels. The results were not statistically significant when compared between the two study groups.
Conclusions. 1. The comprehensive spa treatment with peloid therapy, exercise therapy, kinezytherapy and low doses of ionizing radiation from radon waters did not affect the concentration of hemoglobin. 2. Future research should investigate a larger population and separate the elements of spa therapy.

Key words:
DDH, developmental hip dysplasia, pediatrics, newborns, hip joint

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

Evaluation of total antioxidant status in patients subject to spa treatments

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Krzysztof Aleksandrowicz, Roman Heider, Bożena Bogut, Łukasz B. Lewandowski, Krzysztof Szarejko, Małgorzata Paprocka-Borowicz

J. Kuciel-Lewandowska, K. Aleksandrowicz, R. Heider, B. Bogut, Ł. B. Lewandowski, K. Szarejko, M. Paprocka-Borowicz. Evaluation of total antioxidant status in patients subject to spa treatments. FP 2017; 17(3); 82-89

Abstract

Introduction Beneficial therapeutic results can be achieved by the use of exercise therapy, kinesiotherapy and low doses of ionizing radiation. Such treatment decreases pain, increases physical capacity and fitness, and stimulates the immune system. An increase in the antioxidant capacity of the body is also one of the positive changes.
Aim This research aimed to evaluate the effect of spa treatment on the antioxidant capacity of the body.
Materials and methods Research was comprised of 120 patients suffering from osteoarthritis of the limbs and spine. The first group were treated in the Przerzeczyn-Zdroj spa, and therapy lasted 21 days. Total Antioxidant Status (TAS) was measured prior to therapy and after 18 days of treatment. The trials were non-randomized, and 85 subjects were evaluated. Group B, assessed in Świeradów, was comprised of 34 patients. The subjects underwent comprehensive therapy with the use of medicinal radon and radon-sulphide water. The results were statistically analyzed.
Results The research confirmed the body’s sensitivity to antioxidant capacity when undergoing spa therapy. There was an increase in values of TAS concentration in both groups.
Conclusions Research proved the beneficial influence of spa therapy on the total increase of the antioxidant capacity of the body.
2. Changes in TAS concentration observed in the examined groups led to the conclusion that the changes resulted from comprehensive spa treatment.

Key words:

Spa therapy, radiation homeostasis, radon, osteoarthritis of the limbs and spine, TAS

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

Ocena roli wcześniejszego przygotowania fizjoterapeutycznego w aspekcie zastosowania TENS podczas porodu u pierwiastek / Evaluation of the importance of previous physiotherapeutic preparation in aspect of using TENS during childbirth among primiparous

Michał Kaczyński, Sławomir Jarząb, Michał Guła, Krzysztof Aleksandrowicz

FP 2014; 14(2); 60-66

Streszczenie
Wstęp. Stosowanie TENS podczas porodu staje się coraz bardziej popularne choć doniesienia na temat jego skuteczności są sprzeczne. Za cel pracy postawiono sobie określenie jaka jest skuteczność podczas porodu przezskórnej elektrostymulacji nerwów z zastosowaniem przenośnego aparatu bez konsultacji w porównaniu z zastosowaniem tej terapii przy wcześniejszym przeszkoleniu i przy udziale fizjoterapeuty.
Materiał i metody. Badaniami objęto 30 pierwiastek. W tym 18 kobiet, u których rozpoczęcie zabiegu poprzedzał opis sposobu działania elektrostymulatora oraz zapoznanie ich z obsługą aparatu przez fizjoterapeutę oraz 12 pacjentek, które we własnym zakresie zakupiły aparaty do elektrostymulacji. Przeprowadzono autorski wywiad kwestionariuszowy i opisano obserwacje zespołu badawczego oraz personelu uczestniczącego w porodach.
Wyniki. U 94,43% pierwiastek z grupy objętej szkoleniem fizjoterapeutycznym oraz 50% pacjentek bez konsultacji, TENS w mniejszym lub większym stopniu niweluje ból porodowy. W grupie pacjentek po szkoleniu odnotowano tylko jeden przypadek podania farmakologicznego leku przeciwbólowego. Natomiast w grupie bez konsultacji odsetek wyniósł 25%.
Wnioski. Terapia przeciwbólowa TENS jest skuteczniejsza jeśli została poprzedzona odpowiednim szkoleniem lub instruktażem fizjoterapeutycznym z zakresu obsługi i działania aparatu. Pacjentki po przeszkoleniu fizjoterapeutycznym wykazywały się większą znajomością sposobu działania i obsługi aparatu do terapii TENS niż pacjentki które ominęły ten etap.

Słowa kluczowe:
ból, poród, TENS


Abstract

Introduction. For the purpose of the study has set the definition of what is the efficacy of transcutaneous electrical stimulation of nerves during labor using a portable apparatus without consultation over the use of this therapy by prior training and participation of a physiotherapist.
Materials and methods. The study included 30 primiparous. In the 18 women who start treatment preceded by a description of how the action electrostimulator by a physiotherapist, and 12 patients who have purchased their own devices for electrostimulation.
Results. In 94.43% of the primiparous of the training covered by a physiotherapist, and 50% of patients without consultation, TENS to a lesser or greater extent eliminates the pain of childbirth. In the group of patients after the training has been only one case of pharmacological analgesic administration. However, in the group without consulting the percentage was 25%.
Conclusions. TENS pain therapy is more effective if it is preceded by appropriate training or physiotherapy consultation regarding the use of the TENS machine. Patient after physiotherapy training showed a greater knowledge of the mode of action and use the apparatus to TENS therapy than patients who missed this stage.

Key words:
pain, childbirth, TENS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error

Ocena skuteczności wybranych metod elektroterapii w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa w aspekcie ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych / Evaluation of chosen electrotherapy methods efficiency in lower spine diseases in aspect of lowering usage of painkillers

Sławomir Jarząb, Michał Kaczyński, Michał Guła,
Krzysztof Aleksandrowicz, Małgorzata Paprocka-Borowicz

FP 2014; 14(3); 12-21

Streszczenie
Wstęp. Pogłębiającym się wraz z wiekiem stanom zwyrodnieniowym kręgosłupa i stawów obwodowych oraz pourazowym zaburzeniom układu ruchu nieodwołalnie towarzyszy ból. Alternatywnie do leków przeciwbólowych z powodzeniem można stosować takie metody, jak elektroterapia. Celem badań była weryfikacja skuteczności wybranych metod elektroterapii w zakresie działania przeciwbólowego w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa oraz w kontekście redukcji ilości przyjmowanych farmakologicznych środków przeciwbólowych.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 74 pacjentów (46 kobiet, 28 mężczyzn) cierpiących na schorzenia dolnego odcinka kręgosłupa. Każda z osób poddawana była jednemu z 3 zabiegów elektroterapii: TENS, prądy Nemeca oraz prądy Bernarda. Przeprowadzono autorski wywiad kwestionariuszowy zawierający m.in. podstawowe informacje o pacjencie, rozpoznanie, informacje o przyjmowanych lekach przeciwbólowych oraz ocenę dolegliwości bólowych, której dokonywano czterokrotnie. Indywidualnie dla każdego badanego wyznaczono parametry pozwalające ocenić skuteczność terapii w perspektywie czasu.
Wyniki. Największą ilość osób deklarujących pozytywny długotrwały efekt przeciwbólowy (60,9%) odnotowano w grupie TENS. Największą ilość osób deklarujących pozytywny doraźny oraz krótkotrwały efekt przeciwbólowy (56%) odnotowano w grupie IF, podobnie jak najczęstszą pozytywną ocenę subiektywną skuteczności terapii (84%). Zmniejszenie ilości leków przeciwbólowych odnotowano na podobnym poziomie (50-60%) dla terapii prądami interferencyjnymi oraz TENS.
Wnioski. Najbardziej długoterminowo skuteczną metodą terapii w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa jest TENS. Największą skuteczność doraźną i krótkoterminową w uśmierzaniu bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego wykazuje terapia prądem interferencyjnym, co stanowić może podstawę do jej aplikowania bezpośrednio przed zabiegami kinezyterapii. Elektroterapia może, i powinna być stosowana jako alternatywa dla farmakologicznych środków przeciwbólowych.

Słowa kluczowe:
ból, kręgosłup, elektroterapia


Abstract

Background. While aging, degenerative phase of spine and circular joints deepen, also traumatic diseases in movement system – it is all inseparably combined with pain. Alternatively to painkillers we can use methods such as electrotherapy. The purpose of the researches was to verify the efficiency of chosen methods in electrotherapy in field of fighting with pain in lower part of spine as well as to lower the amount of pharmacological painkillers that are taken.
Material and methods. The group that was researched was 74 patients (46 women and 28 men) suffering from lower part of spine disease. Each of these people had of three procedures of electrotherapy: TENS, Nemec currents, Bernard currents. There was an individual interview (questionnaire) contained basic information about the patient, diagnosis, information about painkillers taken and evaluation of pain ailment that was conducted 4 times. Individually for each patient there were chosen parameters allowing to evaluate the efficiency of the therapy in time period.
Results. The biggest group that stated long-term positive influence in overcoming pain (60.9%) was noticed in TENS group. The biggest group that stated positive temporary and immediate effect in overcoming pain (56%) was noticed in IF group, similarly like the most frequent positive subjective evaluation of the therapy (84%). Lowering the amount of medicines (painkillers) was noticed on similar level (50-60%) for therapy with interference current and TENS.
Conclusions. The most effective long-term method in therapy of treatment pain in the lower part of spine is TENS. The biggest effectiveness in immediate action and short-term in overcoming pain in spine lumber vertebra shows therapy with interference stream – that can be a reason to use it directly before kinesitherapy. Electrotherapy can and should be used as an alternative way for pharmacological painkillers.

Key words:
pain, spain, electrotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error

Assessment of the level of anxiety, depression and pain intensity in patients with osteoarthritis of the limbs through spa treatment

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Wojciech Laber, Mateusz Kowal, Krzysztof Szarejko, Krzysztof Aleksandrowicz

J. Kuciel-Lewandowska, M. Paprocka-Borowicz, W. Laber, M. Kowal, K. Szarejko, K. Aleksandrowicz – Assessment of the level of anxiety, depression and pain intensity in patients with osteoarthritis of the limbs through spa treatment. FP 2016;16(2);64-72

Abstract
Introduction. Chronic pain as a consequence of osteoarthritis of the limbs  is one of the factors provoking anxiety-depressive disorder. Both pain and the anxiety-depressive disorders are factors mutually escalating, which at the same time significantly restrict the mobility and quality of life. Musculoskeletal system diseases represent a serious therapeutic problem. Chronic condition, the lack of improvement in treatment of negative symptoms and inability to return not only to social life but also to work is also a serious economic problem.
The aim of the study was to evaluate the effect of the spa treatment on the anxiety, depression and the pain perception level in patients with degenerative joint disease and osteoarthritis of the spine.
Materials and  methods. The research was conducted before the introduction of complex therapy and after its completion. The range of observations included:
– Assessing the level of anxiety and depression using a standard Hospital Anxiety and Depression Scale HADS,
– Assessing pain – VAS pain scale,
– medical and socio-demographic history.
The observation comprised 120 patients suffering from osteoarthritis of the limbs in the Przerzeczyn-Zdroj spa. The study also included  observation of the control group consisting of 21-persons treated on an outpatient basis. During the 21-day stays at the spa there were physical treatments, physiotherapy and natural healing materials used such as peloid mud and medicinal radon-sulphide water. Patients treated in the Rehabilitation Clinic did not undergo balneotherapy.
Results. As a result of the spa therapy and treatments performed on an outpatient basis the levels of anxiety and  depression were lowered whereas the pain intensity level was decreased.
Conclusions. 1. Spa treatment and the treatment conducted on an outpatient basis, lowers the level of pain, anxiety and depression in patients with osteoarthritis of the limbs.
2. As a result of the research it was found that more effective, in terms of reducing the level of pain, anxiety and depression, was the treatment carried out at the spa.

Key words:
osteoarthritis of the limbs, anxiety, depression, spa therapy, HADS scale and VAS

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error