Stopień rotacji tułowia dziesięcioletnich dzieci szkół poznańskich / Angle of trunk rotation in 10-year-old primary school children in Poznań

Katarzyna Adamczewska, Marzena Wiernicka, Łukasz Michałowski, Lech Furmaniuk, Magdalena Goliwąs, Marta Flis-Masłowska, Jacek Lewandowski

FP 2017; 17(3); 96-102

Streszczenie

Wstęp. Zmiany w obrębie geometrii kręgosłupa należy oceniać trójpłaszczyznowo uwzględniając wszystkie kierunki przemieszczeń wyrostków kolczystych. Ocena kąta rotacji tułowia pozwala na wczesne i nieinwazyjne wykrycie skolioz oraz ich prewencji.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wartości kąta rotacji tułowia na przykładzie populacji dziesięcioletnich dzieci szkół poznańskich.
Materiał i metody badań. Materiał badań obejmował 1533 dzieci w wieku 10 lat (759 dziewcząt oraz 774 chłopców). Za pomocą skoliometru Bunnella oceniono kąt rotacji tułowia na trzech poziomach pomiarowych Th1-Th4, Th5-Th12, Th12-L4. Na podstawie uzyskanych wartości wyodrębniono grupę dziewcząt i chłopców, u których odnotowano KRT na poziomie 0, 1-3˚,4-6˚ oraz ≥ 7˚ z uwzględnieniem prawo i lewostronności rotacji.
Wyniki. Najniższe wartości kąta rotacji tułowia odnotowano zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców na poziomie Th1-Th4 gdzie KRT ≥ 7˚ wystąpił u 0,2% badanych, natomiast podejrzenie bocznego skrzywienia kręgosłupa zdiagnozowano u 4% ogółu. Wartości KRT pozostałych odcinków pomiarowych na poziomie Th5-Th12, Th12-L4 zdecydowanie wzrosły. Na poziomie Th głównym podejrzenie skoliozy odnotowano u 10% badanych, natomiast skoliozę potwierdzono u 2,5% ogółu uczniów. Na najniższym poziomie pomiarowym kręgosłupa odsetek uczniów, u których wzrastało ryzyko wystąpienia skrzywienia bocznego kręgosłupa wynosił 9%, a KRT ≥ 7˚wystąpił u 2,7% dzieci.
Wnioski.
1. Najwyższy odsetek kąta rotacji tułowia KRT ≥ 7˚ zaobserwowano u dziewcząt na poziomie Th5-12. U obu płci dominowała rotacja prawostronna.
2. Skolioza stanowi istotny problem diagnostyczny w środowisku szkolnym, nieleczona zwiększa ryzyko progresji i zmian patologicznych tułowia.
3. Skoliometr Bunnella pozwala na wczesne i nieinwazyjne określenie kąta rotacji tułowia dlatego powinien być włączony na stałe w procedury przesiewowe.
4. Odpowiedni dobór metod oceny postawy ciała warunkuje prawidłową diagnozę zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

Słowa kluczowe:
kąt rotacji tułowia, skoliometr, skolioza, postawa ciała dzieci

Abstract

Introduction. Changes in spinal geometry should be assessed in three planes, and accounting for the movement of spinous processes. An assessment of the angle of trunk rotation allows for early and non-invasive detection of scoliosis and its prevention.
Purpose. The purpose of this study was to assess the angle of trunk rotation (ATR) in the population of 10-year-old primary school children in Poznań.
Materials and methods. The participants included 1533 children aged 10 years (759 girls and 774 boys). The ATR was measured with the Bunnell scoliometer at three levels of the spine: Th1-Th4, Th5-Th12, Th12-L4. On the basis of the measurements conducted in this study, a group of children with ATR at 0, 1-3˚, 4-6˚ and ≥ 7˚ (including rotation to the left and to the right) was identified.
Results: The lowest values of ATR in both groups (boys and girls) were found at the level of Th1-Th4 with ATR ≥ 7˚ occurring in 0.2% of the participants. 4% of all participants also presented with a clinical suspicion of lateral curvature of the spine. Values of the ATR measured at the Th5-Th12 and Th12-L4 levels increased considerably. At the Th level of the spine, 10% of the participants presented with a clinical suspicion of scoliosis, and the diagnosis was confirmed for 2.5% of all primary school children. At the lowest level of the spine, 9% of the participants were identified as being at an increased risk of scoliosis, and 2.7% of children exhibited an ATR ≥ 7˚.
Conclusions:
1. The highest angle of trunk rotation (ATR ≥ 7˚) was found in girls at the Th5-12.level of the spine. Both genders exhibited primarily rotation to the right.
2. Scoliosis poses a significant diagnostic challenge in a school environment. If left untreated, it increases the risk of pathological changes in the trunk and disease progression.
3. The Bunnell scoliometer allows for early and non-invasive assessment of the angle of trunk rotation, and should be permanently included in screening procedures.
4. Using appropriate instruments for posture assessment is necessary for diagnosing musculoskeletal disorders accurately.

Key words:

angle of trunk rotation, scoliometer, scoliosis, posture in children

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version

 

Koincydencja zablokowań stawów krzyżowo-biodrowych w bocznym skrzywieniu kręgosłupa oraz wpływ ich terapii na wartość skoliozy / Block coincidence of sacroiliac joints in lateral curvature of the spine as well as the effect of the therapy on the size of scoliosis

Daniel Olędzki, Tomasz Sajko, Andrzej Sadowski, Marek Kiljański

FP 2015; 15(2); 22-38

Streszczenie
Autorzy przedstawiają  próbę określenia zależności między występowaniem  skrzywienia bocznego kręgosłupa a dysfunkcją stawów krzyżowo-biodrowych pod postacią zablokowania. Zwrócono uwagę, że skolioza obserwowana jest znamiennie w organizmie człowieka.  Samo ułożenie dziecka jak i przebieg porodu  mogą doprowadzić do różnego rodzaju zaburzeń napięcia mięśniowego i asymetrii ułożeniowej między innymi w wyniku uszkodzenia ciągłości powięziowej noworodka w trakcie samego porodu lub okresu okołoporodowego. Należy przypuszczać, że patologia okresu rozwoju embrionalnego a następnie noworodkowego może stanowić genezę zaburzeń statyki kolumny kręgosłupa oraz przeciążeń stawów krzyżowo-biodrowych, pod postacią ich zablokowań. Skutkiem wtórnym  dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych może być asymetryczne ustawienie kości biodrowych względem siebie, co w dalszym przebiegu warunkuje asymetryczne ustawienie kości krzyżowej i mobilną skoliozę kompensującą (określenie A.Sadowskiego).
Podkreślono ważną rolę dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego –  najsilniejszego proprioreceptora stawowego ustroju – w powstawaniu dysfunkcji innych stawów w organizmie ludzkim, często znacznie oddalonych od miednicy, jak i w  powstawaniu zaburzeń równowagi napięć (dysbalansu) mięśniowych.
Autorzy opisali tu następujące zjawiska:
1) zależność występowania zablokowania stawów krzyżowo-biodrowych (SKB)  z asymetrią ustawienia miednicy
2) związek wielkości bocznego skrzywienia i rotacji kręgosłupa z zablokowaniem SKB
W grupie badanych dzieci ze skoliozą niedużego stopnia (do 5 stopni rotacji) stwierdzano w dużym procencie, jednocześnie  współwystępowanie dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych i asymetryczne  ustawienie miednicy. Po przeprowadzonej terapii zablokowań stawów krzyżowo-biodrowych stwierdzono znamienną i istotną statystycznie poprawę w zakresie symetrii miednicy jak i znamienne zmniejszenie stopnia skoliozy i – związanej z nią – zjawiska rotacji kręgów.

Słowa kluczowe:
staw krzyżowo-biodrowy, terapia manualna, skolioza, zablokowanie


Abstract

In the presentation the authors try to estimate dependencies between lateral curvature of the spine occurrence and the dysfunction of sacroiliac joints as blocks. It was pointed out that scoliosis as a phenomenon can be widely observed in a human body.  The position itself as well as the course of the delivery may lead to different types of muscle tone disorders and positional asymmetry in effect of fascia continuity damaging of the neonate during the delivery or perinatal period.
It may be assumed that the pathology of embryonic development and later in neonatal period can be the origin of the spine statics disorder, and consequently cause overloads of sacroiliac joints manifested in blocks. The secondary effect of the dysfunction of sacroiliac joints may be an asymmetric arrangement of hip bones, and this could lead to asymmetric position of the sacrum and compensatory scoliosis (the term coined by the authors).
Authors underline the important role of the dysfunction of the sacroiliac joint – the strongest proprioreceptor in the joint system – in causing other joints to disfunction, even those which are distant to the pelvis as well as causing muscle tone disorders.
The authors described the following phenomena:
1) how occurrence of sacroiliac joints blocks correlate with the asymmetry of the pelvis position,
2) the relation of lateral curvature of the spine size with the rotation of the spine with a sacroiliac joint block.
In the group of tested children with the scoliosis of a little degree (up to 5 degrees of the rotation) it was noticed that there was a high percentage of the sacroiliac joint dysfunction going with the asymmetric pelvis position. After the therapy of sacroiliac joints blocks there was a statistically substantial improvement in the position of the pelvis as well as the decrease in the scoliosis degree (with connected to it vertebra rotation) was observed.

Key words:
sacroiliac joint, manual therapy, scoliosis, block

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Zjawisko dominującego i utajonego zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego w bocznym skrzywieniu kręgosłupa – problemy związane z terapią miednicy / Phenomenon of the dominant and latent blocks of the sacroiliac joint in lateral curvature of the spine – problems related to the pelvis therapy

Daniel Olędzki, Andrzej Sadowski, Tomasz Sajko, Marek Kiljański

FP 2015;15(3);12-22

Streszczenie
Od najmłodszych lat życia dziecka w wielu wypadkach postrzegamy wielopłaszczyznowe odchylenie kręgosłupa od osi długiej ciała. Odchylenia te mają ścisłe powiązanie z ustawieniem kości miednicy względem siebie, w czym istotną rolę odgrywają stawy krzyżowo-biodrowe a ściślej mówiąc ich dysfunkcja.
Nawet niewielkie przesunięcie kości krzyżowej względem kości biodrowej powoduje zmianę przestrzennego ustawienia całego kompleksu miednicy, segmentów kręgosłupa umiejscowionych powyżej oraz stawów biodrowych. Wczesna interwencja w diagnostyce dysfunkcji tych stawów u małych dzieci daje nam możliwość skutecznej korekcji miednicy względem kręgosłupa jeszcze na etapie tzw. ”skoliozy kompensującej”, gdy problem tkwi jeszcze tylko w asymetrycznym ułożeniu miednicy determinującej ustawienie kręgów w przestrzeni i jest jeszcze całkowicie odwracalny.
Zespół badawczy potwierdził fakt występowania „zjawiska dominującego i utajonego zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego” stwierdzając jego obecność u 50% badanej grupy.
Powyższe zjawisko może być przyczyną braku pełnej skuteczności korekcji kompleksu miednica-kręgosłup. Zatem w przypadku przeprowadzenia terapii tylko jednego stawu krzyżowo-biodrowego u dzieci ze skoliozą należy spodziewać się, że w co drugim przypadku nie przyniesie zamierzonych rezultatów.
Należy przynajmniej dwukrotnie wykonywać badania manualne celem oceny stanu obydwu SKB i porównania ich wyników z badaniem pierwotnym. Realizujemy wówczas zasadę terapii manualnej, badania przed i po leczeniu manualnym.

Słowa kluczowe:
staw krzyżowo-biodrowy, terapia manualna, skolioza, zablokowanie


Abstract
The deviation of the spine from the long vertical line of the body can be detected from the early years of a child. The deviation is closely related to the position of the pelvic bones to each other and sacroiliac joints, especially their disfunction, play an important part in this process.
Even a slight shift of the sacrum relative to a hip bone causes the change in the spatial arrangement of the pelvis complex, spine segments located above as well as the hip bones. Early intervention by early diagnosis of the disfunction in little children gives us a chance to correct efficiently the pelvis relative to the spine at the level of so-called “compensatory scoliosis” when the problem lies only in the asymetric arrangement of the pelvis that affect the spatial arrangement of the vertebrae and is totally reversable.
The research team confirmed the fact of occurring “the dominant phenomenon and latent blocks of sacroiliac joints”. Its existance has been proven in 50% of subjects.
The examination and therapy of joints is relatively difficult taking into consideration the phenomenon described in this work. In case of a therapy of only one joint, no intended results can be expected in every second case.
There should be at least two manual examinations to assess the condition of both sacroiliac joints and comparing them with the primal examination. The rule of the manual therapy and examination before and after the therapy is applied in such a case.

Key words:
sacroiliac joint, manual therapy, scoliosis, block

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version

Monitorowanie wyników usprawniania skolioz za pomocą systemu DIERS / Monitoring the results of scoliosis improvement using the DIERS system

Agnieszka Książek-Czekaj, Marek Wiecheć, Grzegorz Śliwiński, Zbigniew Śliwiński

FP 2016;16(3);124-134

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie nowoczesnej metody obrazownia postawy ciała człowieka jaką jest system DIERS formetric 4 d. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do bezinwazyjnej oceny efektów terapii pacjentów ze zdiagnozowaną skoliozą. Dzięki zastosowaniu aparatu DIERS formetric 4d, badanie postawy ciała może być wykonywane niemal w_każdej chwili bez zastosowania reżimu czasowego pomiędzy poszczególnymi badaniami. Umożliwia to ocenę zarówno efektów terapii realizowanych w_planie bliższym jak i_tych realizowanych w_założeniach planu dalszego terapii.
Zdaniem autorów pracy, zastosowanie metody DIERS formetric 4d w_ kontroli efektów leczenia skoliozy jest niezwykle istotne ze względu na możliwości częstego wykonywania tego badania, krótkiego czasu jego trwania oraz powtarzalności uzyskanych wyników.   Są one dostępne bardzo szybko oraz istnieje możliwość ich porównania z_wynikami badań poprzednich, co niezwykle ułatwi pracę fizjoterapeutom.

Słowa kluczowe:
skolioza, system Formetric 4D, DIERS, SOSORT


Abstract
The aim of the study was to present a_modern method of imaging the posture of the human body, namely, the DIERS Formetric 4D system. This method is used, among others, for non-invasive evaluation of the effects of treatment of patients diagnosed with scoliosis. Using the DIERS Formetric 4D device, the test of body posture can be done almost any time without the use of a_temporary regime between studies. This allows assessment of both the effects of the treatment carried out in the short term, as well as the assumptions of the plan for further treatment.
According to the authors, the use of the DIERS Formetric 4D method to control the effects of scoliosis treatment is extremely important because of the possibility of frequent performance this test, its short duration and repeatability of the achieved results.  They are available very quickly and there is a_possibility to compare them with the results of previous tests, thereby greatly facilitating the work of physiotherapists.

Key words:
scoliosis, the Formetric 4D system, DIERS, SOSORT

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version