Diagnostics of Balance and Gait Disorders in Patients with Parkinson’s Disease

Maria Kłoda, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Edyta Smolis-Bąk, Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski

M. Kłoda, G. Brzuszkiewicz-Kuźmicka, E. Smolis-Bąk, I. Korabiewska, M. Lewandowska, D. Białoszewski – Diagnostics of Balance and Gait Disorders in Patients with Parkinson’s Disease. FP 2017; 17(2); 122-131

Abstract

Parkinson’s disease is a chronic, progressing affliction of the human central nervous system. It is one of degenerative diseases and affects mainly the extrapyramidal system, and in particular the substantia nigra of the midbrain.  Along with the axial symptoms of Parkinson’s disease, the other most important ones would include abnormalities of posture and gait. The improper posture has an impact on future problems with locomotion and self-service functions.
Prior to introducing any physiotherapy, there should be carried out a number of tests, which will allow both, quantitative and qualitative assessment the patient’s gait and his or her posture. These tests include among others: gait analysis performed on a treadmill of the ”Zebris” FDM-TDM type, which uses the WinFDM-T data base system, Vicon 460 system for the three-dimensional assessment of gait, Timed Up & Go, 10 MWT or Tinetti tests.
Demographic data indicate the increasing incidence of the Parkinson’s disease, which seems to be due to the gradual lengthening of a human life span. This makes it very important to properly rehabilitate and care for the patients.
As the disease progresses, patients begin to experience discomfort during their daily activities, and in locomotion, and thus their quality of life is being reduced. Here comes the great importance of implemented physiotherapy treatments, which are supposed to maintain, for as long as possible, the patients’ mobility at the level sufficient to enable their independent functioning. Introduced early enough physiotherapy procedures significantly improve gait parameters in patients with the Parkinson’s disease, thus delaying progression of the disease.

Key words:
diagnostics, Parkinson’s disease, balance disorders, gait disorders

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)

Dynamika powrotu utraconych funkcji u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych / The dynamics of the return of lost functions in patients undergoing physiotherapy following surgical treatment of post-traumatic paracerebral hematomas

Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Stanisław Kuźmicki,
Zbigniew Śliwiński, Maria Kłoda, Michał Sobstyl, Agata Kuźmicka

FP 2014; 14(3); 66-75

Streszczenie
Celem pracy jest określenie wpływu wczesnej fizjoterapii na dynamikę powrotu zdolności wykonywania czynności dnia codziennego, poprawę stanu funkcjonalnego i zmniejszenie ubytków neurologicznych oraz zmianę stanu świadomości u chorych po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych.
Materiał badań stanowiła grupa 86 chorych leczonych operacyjnie z powodu pourazowego krwiaka przymózgowego. Wszystkich pacjentów podzielono na dwie grupy, gdzie podstawowym kryterium różnicującym badanych był rodzaj zastosowanej kinezyterapii.
Do oceny stopnia neurologicznego deficytu i niepełnosprawności wykorzystano Międzynarodową Skalę Niedowładów Mięśni, Zmodyfikowaną Skalę Barthel i Skalę Rankina, natomiast ocenę stanu świadomości dokonano w oparciu o skalę Glasgow Coma Scale.
Powrót utraconych funkcji u chorych usprawnianych wg wybranych wzorców koncepcji PNF i elementów Metody Bobath, w porównaniu do pacjentów poddanych kinezyterapii tradycyjnej, posiadał większą dynamikę, szczególnie w pierwszych dniach i następował w istotnie szybszym tempie. Jednak takiej zależności nie odnotowano w przypadku powrotu stanu świadomości. Największe możliwości uzyskana powrotu utraconych funkcji występują we wczesnym okresie pooperacyjnym (1-5 doba).

Słowa kluczowe:
wczesność, pourazowe krwiaki przymózgowe, kinezyterapia


Abstract

The objective of this study is to determine the impact of early physiotherapy on the dynamics of the recovery of the ability to perform daily activities, improvement in functional status, reduction in neurological deficits and change in the consciousness status in patients following surgical treatment of post-traumatic paracerebral hematomas.
The study material consisted of 86 patients undergoing surgical treatment of post-traumatic paracerebral hematomas. All patients were divided into two groups with the type of kinesitherapy performed as the main differentiating factor.
The grade of neurological deficit was assessed by the International Scale of Muscle Weakness, modified Barthel Index, and Rankin Scale, while consciousness was assessed on the basis of the Glasgow Coma Scale.
The return of lost function in patients undergoing rehabilitation according to selected PNF patterns and elements of Bobath therapy as compared to patients subjected to conventional kinesitherapy was characterized by better dynamics, particularly within the initial days, and progressed at a significantly higher rate. However, no relationship of this kind was observed for the recovery of consciousness. Patients have the highest potential for the return of lost functions in the early postoperative period (days 1-5).

Key words:
early physiotherapy, post-traumatic paracerebral hematomas, kinesitherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Wpływ testu TIMP na kształtowanie postaw rodziców niemowląt z zespołem Downa w procesie terapeutycznym / The effect of carrying out the ‘Test of Infant Motor Performance’ on parental attitudes towards Down syndrome infants during the therapeutic process

Anna Kloze, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Agnieszka Stępień, Jolanta Stępowska, Agata Kuźmicka, Małgorzata Łukowicz

FP 2014; 14(4); 34-45

Streszczenie
Wstęp. Integralną częścią fizjoterapii dziecka z zespołem Downa (ZD) jest ocena jego rozwoju ruchowego przed podjęciem usprawniania. Trafna ocena stanu dziecka i  współpraca  rodziny jest warunkiem podjęcia skutecznej pomocy niemowlęciu prezentującemu zaburzenia rozwoju. Test TIMP (Test of Infant Motor Performance) jest narzędziem badawczym służącym do oceny wzorców postawy i wzorców ruchu prezentowanych u pacjentów w pierwszych miesiącach życia. Konstrukcja testu TIMP umożliwia ocenę podstawowego repertuaru aktywności własnej dziecka w odpowiedzi na bodźce płynące z otoczenia. Celem badań była ocena wpływu testu TIMP na kształtowanie postaw rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa.
Materiał i metody. Zbadano 64 pacjentów z zespołem Downa w wieku od 2 – 17 tyg. życia (średnio 9,4 tygodnia życia (SD +/- 4.5)), z pełną trisomią w 21 parze chromosomów.  Rodzice dzieci z zespołem Downa oraz niemowląt z grupy kontrolnej po badaniu testem TIMP wypełniali  autorską ankietę dotyczącą wartości edukacyjnej testu. Ankieta zawierała 10 pytań odnoszących się do sposobu badania, w tym przystępności  oceny testem TIMP dla opiekunów.
Wyniki. Ocena  rozwoju ruchowego  niemowląt z zespołem Downa wykazała, iż dzieci z zespołem Downa badane testem TIMP wykazują zaburzenia neurorozwojowe w stosunku do dzieci zdrowych.
Wnioski. Na podstawie wyników ankiety stwierdzono, iż test TIMP jest bezpieczny i przyjazny dla  dziecka  w ocenie rodziców, pozwala na budowanie zaufania do specjalisty i ułatwia włączanie rodziców niemowląt z zespołem Downa w proces terapeutyczny.

Słowa kluczowe:
Zespół Downa, TIMP, fizjoterapia


Abstract

Introduction. An initial pre-rehabilitation assessment of motor development is an integral part of physiotherapy for a Down syndrome (DS) child. A precise evaluation of the child and the involvement of the family are prerequisite for effective support of an infant presenting developmental disorders. Test of Infant Motor Performance is a research tool used to evaluate posture and movement patterns in the first months of a patient’s life. The TIMP construction enables the assessment of the basic repertoire of the child’s intrinsic activity occurring in response to environmental stimuli. This paper aims to assess the effect of TIMP on the attitudes of parents and carers of Down syndrome children.
Research material and methods. The study comprised 64 patients with Down syndrome (full trisomy of the 21st chromosome pair), aged 2 – 17 weeks with an average age of 9.4 weeks (SD+/- 4.5). Following the TIMP, parents of both Down syndrome children and infants in the control group completed the author’s questionnaire regarding the educational value of the test. The questionnaire consisted of 10 questions evaluating the research method, including TIMP availability for carers.
Results. The results of Test of Infant Motor Performance performed on Down syndrome infants have demonstrated that neurodevelopmental disorders were recorded in children with Down syndrome, compared to healthy children.
Conclusions. The the results of the questionnaire indicate that parents believe TIMP to be safe and child friendly; they acknowledge that the test validates confidence in the specialist and facilitates the inclusion of parents of Down syndrome infants in the therapeutic process.

Key words:
Down syndrome, TIMP, physiotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Postawa wobec aktywności ruchowej i ocena sprawności fizycznej studentów fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie / The assessment of the attitude towards physical activity among the Physiotherapy students of Warsaw Medical University (WMU) and the students of Physical Education Academy (PEA)

Edyta Smolis-Bąk, Agnieszka Szymańczuk, Hanna Rymuza,
Ilona Kowalik, Maria Kłoda, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

FP 2016;16(4);30-39

Streszczenie

Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integrujący element zdrowego stylu życia. Sprawność fizyczna decyduje o zaradności człowieka w różnych sytuacjach życiowych, a jej wysoki poziom może ułatwić wykonywanie pracy, poszerzać możliwości funkcjonalne i współtworzyć prozdrowotny styl życia. Badania wykazują, że fizjoterapeuci są szczególnie predysponowani do promowania zdrowego trybu życia wśród pacjentów. Z drugiej strony, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są narażeni na urazy mięśniowo-szkieletowe.
Celem pracy była: ocena postawy wobec aktywności ruchowej oraz ocena sprawności fizycznej studentów fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) i Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawie.
Metodyka: Badaną grupę stanowiło 90 osób (37 K, 9 M z WUM oraz 22 K, 22 M z AWF) w średnim wieku 22,7 ±2,0 lat. Do oceny postawy wobec aktywności ruchowej został wykorzystany opracowany samodzielnie kwestionariusz ankiety. Poziom sprawności fizycznej badanych studentów fizjoterapii przebadano Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej.
Wyniki. Ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia ruchowe jest istotnie statystycznie mniejsza na Uniwersytecie Medycznym (1,6 ±1,5) niż w Akademii Wychowania Fizycznego (3,6 ±1,7), p<0,001. Wykazano bardzo duże (80%) zainteresowanie studentów aktywnością fizyczną w czasie wolnym, choć zauważa się większą tendencję do aktywności ruchowej wśród studentów fizjoterapii AWF niż WUM (p=0,07). Zaobserwowano istotnie gorszy poziom sprawności fizycznej studentów WUM w porównaniu z wynikami studentów AWF. Wnioski. 1. Bardzo duże zainteresowanie aktywnością fizyczną w czasie wolnym, w obu badanych grupach, należałoby wykorzystać i rozwinąć w procesie kształcenia. 2. Studenci fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prezentowali znacznie niższy poziom sprawności niż studenci Akademii Wychowania Fizycznego, co może być skutkiem mniejszej ilości godzin zajęć ruchowych na WUM. 3. Wobec dużych oczekiwań względem fizjoterapeutów w pracy zawodowej, wydaje się, że sprawność fizyczna winna być jednym z elementów doboru studentów w procesie rekrutacji prowadzonej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Słowa kluczowe:

Aktywność ruchowa, ocena sprawności fizycznej, studenci fizjoterapii


Abstract

Physical activity is a key integrating element of a healthy lifestyle. Physical Fitness determines the resourcefulness in various life situations, its high level may facilitate work, broaden the capabilities and contribute to a healthy lifestyle. Studies show that physical therapists are particularly predisposed to promote a healthy lifestyle among the medical patients. On the other hand, due to the nature of their work, they are at risk of muscular and skeletal injuries.
The objective was to assess the Warsaw Medical University (WMU) and the Academy of Physical Education (APE) Physiotherapy Students’ attitude toward physical activity and physical fitness.
Methodology. Examined was a group of 90 students (37 females, 9 males from WMU and 22 females, 22 males from PEA) of the age 22.7 on average ±2.0 years. Prepared questionnaire designed to assess attitudes toward physical activity was used. The level of physical fitness of the investigated students was examined with International Physical Fitness Test.
Results. The number of physical activity hours is significantly lower at the Medical University (1.6 ±1.5) than PE Academy (3.6 ±1.7), p<0,001. Very high (80%) interest in physical activity during leisure time has been demonstrated, with higher tendency among Physiotherapy PEA students than the WMU students (p = 0.07). A significantly lower level of physical fitness among WMU students, as compared to PEA students, was also found. Conclusions. 1. Very high interest in physical activity during leisure time, in both groups, should be taken advantage of and developed in educational process. 2. Medical University students presented a much lower fitness level than PEA students, which may have resulted from fewer hours of physical activities at the Medical University of Warsaw (WMU). 3. Due to higher expectations in case of physiotherapists, it seems that physical fitness should be one of the recruitment process criteria at Medical University of Warsaw.

Keywords:

physical activity, assessment of physical fitness, physiotherapy students

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Patogeneza zaburzeń równowagi w chorobie Parkinsona. Metody oceny zaburzeń równowagi. Praca poglądowa / The Pathogenesis of Parkinson’s Disease Related Balance Disorders. The Balance Disorders Evaluation Methods. Review Article

Maria Kłoda, Renata Kowalska-Taczanowska, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Andrzej Friedman

FP 2016;16(1);82-87

Streszczenie
Podstawą choroby Parkinsona są chroniczne zmiany neurodegeneracyjne, objawiające się asymetryczną bradykinezją, sztywnością mięśni oraz drżeniem spoczynkowym. Wraz z zaawansowaniem choroby pojawiają się objawy ze strony układu wegetatywnego, zaburzenia mowy oraz połykania, otępienie, zaburzenia funkcji poznawczych. Postępujący proces neurodegeneracyjny wynikający z niedoborów dopaminy w mózgu, prowadzi do stopniowego zniesienia koordynacji ruchowej, narastającej wraz z rozwojem choroby. Charakterystyczne dla pacjentów z chorobą Parkinsona spowolnienie ruchowe jest z kolei wiodącą przyczyną upośledzenia lokomocji. Wraz ze współwystępującą niestabilnością posturalną objaw ten kwalifikowany jest jako główna przyczyna zaburzeń równowagi w opisywanej jednostce chorobowej. Wdrożenie prawidłowej diagnostyki zaburzeń równowagi w opisywanej grupie chorych rzeczywiście przyczynia się do zmniejszenia liczby epizodów upadków.
Obecnie najbardziej popularnym narzędziem do oceny zaburzeń stabilności postawy są kliniczne testy oceny równowagi. Bardzo popularne  w ocenie zaburzeń równowagi są ponadto proste testy motoryczne umożliwiające ocenę danej cechy w sposób ilościowy lub półilościowy. Rzeczywistą przydatność badań równowagi na platformach stabilometrycznych potwierdzono w rozlicznych badaniach klinicznych. Wykazano przydatność opisywanej metody analizy w badaniach prawdopodobieństwa upadków w chorobie Parkinsona. Istotne są również doniesienia o wyższości posturografii nad innymi testami oceny równowagi. Niestety powszechne zastosowanie badań posturograficznych w analizie równowagi wśród pacjentów z chorobą Parkinsona jest nadal ograniczone do wyselekcjonowanych ośrodków. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo wysokich kosztów zakupu samej platformy posturograficznej.

Słowa kluczowe:
choroba Parkinsona, badania posturograficzne, testy oceny równowagi


Abstract
Basis of the Parkinson’s disease are the chronic neurodegenerative changes, manifesting themselves in the asymmetric bradykinesia, the muscular rigidity and the resting tremor (the so-called triad of symptoms). Along with the advancement of the disease, there occur symptoms within the autonomic nervous system, speech and swallowing disorders, dementia, cognitive function disorders. The neurodegenerative process caused by the dopamine deficiency in the brain, leads to the gradual loss of movements coordination, which is worsening along with the development of the disease. Slowness of movements, characteristic for the patients with Parkinson’s disease, is in turn the leading cause of the locomotion disability. This symptom, together with the coexisting postural instability, are qualified as the main causes of the balance disorders accompanying the disease in question.  The implementation of the proper procedures for diagnosis of the balance disorders, in this group of patients, actually helps to reduce the number of falls.Currently the most popular tool for evaluating the posture stability disorders are the clinical tests of balance. Very popular for the evaluation of the balance disorders are the simple motor ability tests, allowing to assess a given motor skill in the quantitative and the half-quantitative manner. The actual usefulness of the balance assessment on the stabilometric platforms has been proved in the numerous clinical studies. The efficacy of the described method has been demonstrated in the research of the probability of falls due to Parkinson’s disease. Meaningful are also the reports of the superiority of the posturography over the other methods for the balance assessment. Unfortunately, the application of the posturography tests in balance analyses, in patients with Parkinson’s disease, is still being limited to the selected centers. This is mainly due to the relatively high cost of the purchase of the posturography platform.

Key words:
Parkinson’s disease, posturography tests, balance assessment

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Częstość występowania wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym / Prevalence of feet defects in preschool-aged children

Maria Kłoda, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Maria Drajczyk, Piotr Drajczyk, Janina Grzegorzewska, Edyta Smolis-Bąk

FP 2016;16(1);36-46

Streszczenie
Wstęp i cel pracy. Dzieciństwo – czas rozwoju człowieka – to bardzo istotny okres, podczas którego stopa zmienia się, aby w przyszłości być gotową na wiele lat ciężkiej i wytrwałej służby. Celem pracy jest ocena częstości występowania wad stóp w grupie dzieci przedszkolnych.
Materiał i metody. Do badań włączono 143 dzieci i przeprowadzono: pomiary ortopedyczne, pomiary antropometryczne, badanie plantokonturograficzne oraz badania podoskopowe. Rodzice dzieci wypełniali autorską ankietę dotyczącą rozwoju stóp dziecka, istniejących lub przebytych wad, noszenia obuwia oraz uprawiania sportu.
Wyniki. Analiza wskaźnika kątowego Clarke’a ujawniła iż najczęstszą wadą w badanej grupie była stopa płaska (146 przypadków na 286 badanych stóp, ok. 50%), a także stopa o obniżonym wysklepieniu (102). Stopa w normie występowała w 37 przypadkach. Zanotowano także 1 stopę o podwyższonym wysklepieniu wg Clarke’a. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między występowaniem wad stóp, a stronami ciała. Wskaźnik KY nie wykazał istotnych statystycznie różnic pomiędzy występowaniem wad stóp, a stronami ciała. Płeć badanych dzieci nie miała istotnego wpływu na występowanie wad stóp wg tego wskaźnika, z wyjątkiem stopy płaskiej, której obecność u chłopców była istotnie wyższa niż u dziewczynek: n=42 (36%) vs n=19 (11%), p<0,05. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badanej grupy dzieci przedszkolnych, spośród wszystkich ocenionych parametrów najczęściej występującą wadą jest płaskostopie, najrzadziej zaś występuje stopa wydrążona. Odsetek dzieci aktywnych ruchowo i noszących odpowiednie obuwie w prewencji wad stóp jest niesatysfakcjonujący i powinno się skuteczniej promować świadomość aktywności ruchowej wśród rodziców i opiekunów dzieci w przedszkolu.

Słowa kluczowe:

wady stóp, wskaźniki kątowe, plantokonturografia


Abstract
Introduction and study aim. Childhood is known to be a very important period of life when the foot is gradually determining in order to become a strong support of the human body. The aim of the study is to assess the frequency of appearance of foot defects in preschool children.
Material and methods. The study group consisted of 143 preschool children, in which the following parts of examination were evaluated: orthopedic measurements, antropometric measurements, plantoconturographical examination and podoscopic examination. Parents were asked to fill out the questionnaire regarding to the development of their child’s feet, defects as well as their child’s habits and sports in which they participate.
Results. The analysis of Clarke’s angular indicator revealed that flat foot was the most frequent defect in the study group (146/286 feet, circa 50%), and diminished foot was the second frequent problem in the examined group of children (102/286). The normal foot was established to be present in 37 cases. There was also 1 elevated foot due to Clarke’s assessment. No statistical significance was observed between body sides and foot defects. Gender of patient was not statistically correlated to the examined children’s defects besides flat foot, which was observed to be more frequently present in males: 42 males (36%) vs 19 females (11%), p<0,05. Conclusions. The flat foot was observed to be the most frequently present defect of foot in preschool children. On the other hand, cored foot has been demonstrated to be the most rarely present defect in the study group. Percentage of children who participate in sport activities and wear comfortable shoes in order to prevent foot defects, is unsatisfactory. Motor activity should be more efficiently promoted among parents and caregivers of preschool children.

Key words:

foot defect, angular indicator, plantoconturography

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Wpływ zastosowania Kinesiotapingu na rozkład obciążeń stóp u osób po plastyce hallux valgus w ujęciu badań pedobaroskopowych / Kinesio Taping and its effect on weight distribution on feet after hallux valgus corrective surgery, assessed with the use of pedobaroscope

Karolina Załoga, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Agata Kuźmicka, Zbigniew Śliwiński

FP 2016; 16(3); 50-57

Streszczenie
Wprowadzenie. Stopa jako jeden z ważniejszych elementów narządu ruchu człowieka jest szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju urazy i przeciążenia. Jedną z dolegliwości w obrębie stopy jest paluch koślawy (hallux valgus). Leczenie hallux valgus obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne.
Cel pracy. określenie wpływu aplikacji taśm kinesiotaping na wartości obciążenia stopy i jej zasadność jako terapii wspomagającej po operacji palucha koślawego.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 32 pacjentów po leczeniu operacyjnym palucha koślawego. Pacjentów przebadano na platformie sił reakcji podłoża. Wykorzystano oklejenie korekcji mechanicznej stosowane przy hallux valgus.
Wyniki. Obliczono poziom istotności dla wartości obciążeń operowanej kończyny oraz poziom istotności dla obciążenia przodostopia operowanej kończyny (kolejno: p=0,44, p=0,23). Obliczony wskaźnik korelacji dla obciążenia stopy operowanej z obciążeniem przodostopia tej kończyny po oklejeniu wykazał istotność statystyczną na poziomie p= 0,01.
Wnioski. Korekcja mechaniczna plastrami kinesiotaping jest skutecznym uzupełnieniem terapii lecz należy pamiętać, że jej nie zastępuje. Badania wskazują, że kinesiotaping wspomaga odtworzenie prawidłowego obciążania stopy oraz dociążenie I promienia stopy. Najlepsze wyniki w przeprowadzonych badaniach uzyskano podczas zastosowania w terapii obu oklejeń.

Słowa kluczowe:
kinesiotaping, hallux valgus, pedobaroskop, koślawość, rozkład sił reakcji podłoża


Abstract
Introduction. Our foot, one of the most important elements of the human musculoskeletal system, is particularly vulnerable to a wide range of strains and injuries. One of the common foot health problems is hallux valgus. The treatment of hallux valgus may involve both preservative and surgical procedures.
Research goal. Kinesio Taping and its effect on weight distribution on feet and its validity as supportive therapy after hallux valgus corrective surgery.
Material and methods. The study comprised 32 patients after hallux valgus corrective surgery. The patients were tested on the ground reaction force platform. Mechanical correction taping on hallux valgus was applied. Results. The level of significance of the load values on the operated limb was calculated as well as the significance of the load on the forefoot of the operated limb; respectively: p = 0.44, p = 0.23. The calculated correlation coefficient of the load on the operated foot and the load on the forefoot of the operated foot, following the application of Kinesio Taping presented statistical significance at the level of p = 0.01.
Conclusions. Mechanical correction using Kinesio Taping can serve as an efficient support to the main therapy. It must be remembered, however, that it ultimately it cannot be used as the treatment substitution. The concluded research indicates that Kinesio Taping helps to restore the proper load distribution on a foot and supports putting more weight on the first foot radius. The most encouraging results were obtained in the tests in which both tapes were used during the treatment.

Key words:
Kinesio Taping, hallux valgus, pedobaroscope, valgus, ground reaction force distribution

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version