Regulamin

Regulamin nadsyłania prac do Fizjoterapii Polskiej (obowiązujący od dn. 1 października 2022 r.)

I. Przesłanie prac do redakcji

Przesłanie pracy do redakcji jest równoznaczne z:
1. oświadczeniem, że praca dotychczas nie była publikowana w innych czasopismach,
2. oświadczeniem, że praca dotychczas nie była złożona w innej Redakcji
3. wyrażeniem zgody przez wszystkich autorów na jej publikację w Fizjoterapii Polskiej
4. oświadczeniem wszystkich Autorów, że mieli oni pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy,
5. oświadczeniem wszystkich Autorów, że uzyskali zgodę kierowników placówek na zamieszczenie podanych afiliacji.
Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do przesłania w formie papierowej na adres redakcji Fizjoterapii Polskiej wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
Prace należy nadesłać w formie elektronicznej:
– na adres e-mail: sekretariat@fizjoterapiapolska.pl  lub na nośniku (CD, DVD, pendrive, które nie podlegają zwrotowi Autorom) na adres: Fizjoterapia Polska, ul. Łaska 3/5 pok. 108, 95-200 Pabianice
W obu przypadkach należy dostarczyć na adres redakcji (e-mail lub stacjonarny) oświadczenia z pkt 5. wszystkich Autorów odpowiednio: w postaci elektronicznej lub w wersji papierowej.
Wymagania techniczne prac:
Prace i zawarte tabele muszą być przesłane w formacie edytowalnym, najlepiej: doc, docx lub rtf; dołączone grafiki w formacie jpg, png (min. 300 dpi) lub pdf.
UWAGA: W przypadku przesłania manuskryptu w wersji elektronicznej na adres e-mail redakcji istnieje możliwość dołączenia skanu oświadczeń.
Pozwoli to na rozpoczęcie procesu recenzji artykułu, jednak do dalszego procedowania wymagana jest wersja papierowa oświadczeń Autorów.
Prace przesłane bez oświadczeń nie będą brane pod uwagę przez redakcję.

II. Koszt przygotowania artykułu do druku

Fizjoterapia Polska jest pismem dwujęzycznym. Publikowane prace ukazują się w języku polskim i angielskim, artykuły mają nadane numery DOI. Prace przesyłać można jedynie w języku polskim bądź w obu językach. Koszt przygotowania pracy do druku:
· przesłanej w obu językach (polskim i angielskim – bez tłumaczenia redakcji) do 18 000 znaków ze spacjami – 680 zł brutto,
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) do 18 000 znaków ze spacjami – 1480 zł brutto,
· przesłanej w obu językach (polskim i angielskim – bez tłumaczenia redakcji) 18 000-23 000 znaków – 830 zł brutto,
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) 18 000-23 000 znaków ze spacjami – 1830 zł brutto,
· przesłanej w obu językach (polskim i angielskim – bez tłumaczenia redakcji) powyżej 23 000 znaków – 980 zł brutto,
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 23 000 znaków ze spacjami – 2180 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 28 000 znaków ze spacjami – 2480 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 33 000 znaków ze spacjami – 2780 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 38 000 znaków ze spacjami – 3080 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 43 000 znaków ze spacjami – 3380 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 46 000 znaków ze spacjami – 3680 zł brutto.

III. Maszynopis

1. Objętość prac oryginalnych/poglądowych nie powinna być większa niż 15 stron, a kazuistycznych – 8 stron maszynopisu, łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami (standardowa strona – 1800 znaków).
2. Prace powinny być przygotowane w formacie A-4 z zachowaniem podwójnego odstępu; z lewej strony należy zachować margines 2 cm, a z prawej margines szerokości 3 cm.
3. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).
4. W przesłanym maszynopisie nie należy przenosić zawieszonych spójników do nowych wierszy ani dzielić wyrazów.
5. Na pierwszej stronie należy podać:
a. tytuł pracy w języku polskim (ew. także w angielskim);
b. pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy.
c. przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą;
d. pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej);
e. role Autorów pracy wg poniższego schematu literowego:
A. przygotowanie projektu badawczego;
B. zbieranie danych;
C. analiza statystyczna;
D. interpretacja danych;
E. przygotowanie manuskryptu;
F. opracowanie piśmiennictwa:
G. pozyskanie funduszy.
f. Autora do korespondencji oraz adres, na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję (służbowy lub prywatny) wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża
zgodę na prezentację imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w treści opublikowanego artykułu (inne dane nie będą publikowane);
g. słowa kluczowe w języku polskim (i ew. angielskim) – nie więcej niż 5.
Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację jeśli jest wymagana.
Streszczenie i słowa kluczowe
Do artykułu następnie należy dołączyć streszczenie (jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim, jeśli tłumaczenie zostało dokonane przez Autora/-ów). Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami (w jednym języku) i powinno składać się z czterech lub pięciu wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami:
(opcjonalnie: wprowadzenie)
· cel pracy,
· materiał i metodyka,
· wyniki,
· wnioski.
Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione. Streszczenia prac poglądowych i kazuistycznych powinno zawierać do 1500
znaków ze spacjami i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych w jednym języku.

Układ pracy

Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części:
· wprowadzenie,
· cel pracy,
· materiał i metodyka,
· wyniki badań,
· dyskusja,
· wnioski,
· piśmiennictwo,
Tabele i wykresy i ryciny mogą znajdować się w osobnych plikach tekstowych/graficznych. W przypadku plików graficznych ich nazwy muszą odpowiadać opisowi w treści artykułu (np. ryc.1, tab.2).
Materiał i metodyka musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników.

Tabele

Jeżeli tabele przesłane są w osobnych plikach edytowalnych (np.: xls, xlsx, doc, docx), należy dołączyć do nich spis tabel w osobnym pliku tekstowym (txt, doc, docx, rtf). Tytuły
tabel oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim (lub dwujęzycznie w przypadku tłumaczenia Autora/-ów). Wszystkie użyte w tabelach skróty powinny być wyjaśnione w tym pliku.
Jeśli tabele zawarte są w osobnych plikach tekstowych lub w pliku z artykułem, ich opisy powinny znaleźć się nad tabelą, ponumerowane cyframi arabskimi, a wszelkie skróty wyjaśnione pod tabelą.

Ryciny

Jeżeli ryciny przesłane są w osobnych plikach graficznych, należy dołączyć do nich spis rycin w osobnym pliku tekstowym (txt, doc, docx, rtf) z opisami rycin. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi. Wszystkie użyte na rycinie skróty powinny znajdować się w tym pliku.
Jeśli ryciny zawarte są w pliku zawierającym artykuł, powinny być opisane pod ryciną, tam również należy wyjaśnić wszelkie użyte na niej skróty.

Skróty i symbole

Należy używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście, a także występować w legendzie do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością pojawienia się cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach.
Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, poglądowych nie powinna przekraczać 40 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych – 20 pozycji.
Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane i nie starsze niż 10 lat.
Piśmiennictwo powinno uwzględniać 1-3 artykuły opublikowane w Fizjoterapii Polskiej (w miarę możliwości).
1. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać:
– nazwisko autora wraz z inicjałem imienia (przy większej niż 4 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.” – w pracach w
języku angielskim oraz „i wsp.” – w pracach w języku polskim)
– tytuł pracy,
– skrót tytułu czasopisma,
– rok wydania,
– numer tomu (rocznika)
– oraz numery stron, na których zaczyna i kończy się artykuł.
2. Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać:
– nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia,
– tytuł,
– ew. numer kolejnego wydania,
– nazwę wydawcy,
– miejsce i rok wydania;
3. Przy pracach zbiorowych podać należy:
– nazwisko(a) redaktora(ów) odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie „(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek należy podać: autora (-ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „[w:]” tytuł całości, autora(ów) redaktora(ów) całości,
– oznaczenie części wydawniczej,
– nazwę wydawcy,
– miejsce i rok wydania
– numery stron, na których zaczyna się i kończy utwór.
4. Odnośniki do publikacji internetowych są dopuszczalne jedynie w sytuacji braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem. W
przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny adres strony internetowej wraz z datą korzystania z niej.

IV. Prawa i obowiązki autorskie

Jeśli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłaszania pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
Autorzy otrzymują 1 egzemplarz czasopisma. Tytułem powyższego wykorzystania utworów, Autorom nie są wypłacane honoraria.
Po akceptacji pracy do druku, a przed jej wydrukowaniem Autor powinien dokonać opłaty wynikającej z przygotowania artykułu do druku, zgodnie z zamieszczoną wyżej tabelą na konto (opłaty od nr 1/2019):
DJ Studio Dariusz Jasiński
95-200 Pabianice
ul. Bugaj 88 lok 48
55 1140 2004 0000 3902 7706 7792.
W treści należy podać:
Przygotowanie do druku: numer systemowy artykułu podany przez redakcję lub numer faktury/faktury proforma

V Procedura przyjmowania prac do publikacji w Fizjoterapii Polskiej

1. Przesłana praca wraz z oświadczeniem autorów (oryginał lub skan) zostaje przekazana do recenzji dwóm losowo wybranym recenzentom z listy, którzy nie są afiliowani w tej samej placówce, co jakikolwiek z autorów oraz nie znają nazwisk autorów. Recenzja może trwać nie dłużej niż 60 dni.
2. Praca otrzymuje numer systemowy redakcji.
3. Opinia recenzenta może zawierać następujące informacje dla redakcji:
a. Przyjąć bez poprawek
b. Przyjąć po uwzględnieniu niewielkich poprawek
c. Przyjąć po uwzględnieniu znaczących zmian
d. Odrzucić
4. W przypadku dwóch ocen „przyjąć bez poprawek” artykuł zostaje zakwalifikowany do oceny Redaktora Naczelnego
5. W przypadku ocen „przyjąć po uwzględnieniu niewielkich poprawek” lub „przyjąć po uwzględnieniu znaczących zmian” prace odsyłane zostają do autora poprzez e-mail z informacją o zakresie koniecznych poprawek, po ich dokonaniu przez autora praca zostaje zakwalifikowana do oceny Redaktora Naczelnego.
6. W przypadku jednej oceny „odrzucić” praca zostaje przekazana do Redaktora Naczelnego, który określi czy praca jest odrzucona czy powinny zostać dokonane poprawki i wówczas praca zostanie dodatkowo zrecenzowana po uwzględnieniu zmian.
7. W przypadku prac z dwoma ocenami „odrzucić” praca zostaje odrzucona, a informacja zostaje przesłana do autora poprzez e-mail.
8. Prace zakwalifikowane przez recenzentów, oraz prace po uwzględnieniu poprawek zostają poddane ocenie Redaktora Naczelnego, który decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do druku w Fizjoterapii Polskiej.
9. O odrzuceniu lub zakwalifikowaniu autor zostaje poinformowany poprzez e-mail.
10. W celu dalszego procedowania, autor jest zobowiązany do przesłania oryginału oświadczenia.
11. Autor jest zobowiązany do wpłaty na konto Wydawcy kwoty określonej w pkt. II niniejszego regulaminu.
12. Po przygotowaniu przez redaktora technicznego pracy do druku w Fizjoterapii Polskiej, autor otrzymuje do autoryzacji tzw. szczotkę artykułu.
13. Po autoryzacji pracy artykuł zostaje zamieszczony w Fizjoterapii Polskiej
14. Pierwszy autor otrzymuje egzemplarz autorski pisma z zamieszczonym artykułem.

Niniejszy regulamin dotyczy prac przesłanych od dn. 23 września 2022 roku i opłat od numeru 5/2022