Artykuły

Incidence of back pain in people practicing amateur horse riding

{:pl}W trakcie jazdy konnej prawidłowy dosiad wymaga takiego ustawienia tułowia, żeby środek ciężkości ciała jeźdźca pokrywał się ze środkiem ciężkości konia. błędy w dosiadzie mogą prowadzić do powtarzających się i kumulujących przeciążeń kręgosłupa.{:}{:en}While riding a horse, proper seat requires the trunk positioning so that the rider's centre of gravity overlaps with the horse's centre of gravity. Seat errors can lead

Hip abductors versus knee extensors strengthening on quadriceps isometric strength in patients with knee osteoarthritis

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu ćwiczenia odwodzicieli bioder i prostowników kolan na siłę izometryczną mięśnia czworogłowego uda u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.{:}{:en}Purpose. To detect effect of hip abductors against quadriceps exercises on quadriceps isometric strength in Knee OA individuals.{:}{:zh}Purpose. To detect effect of hip abductors against quadriceps exercises on quadriceps isometric strength in Knee OA individuals.{:}{:lt}Purpose. To detect effect of

Classification of Stroke Riskometer AppTM into low, moderate and high stroke risk range

{:pl}Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, a według badania globalnego obciążenia chorobami (GBD) z 2010 r. jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Kraje rozwijające się zgłosiły, że globalne obciążenie udarem mózgu wynosi 85% oraz skutkuje zgonami z powodu udarów krwotocznych na poziomie 80%{:}{:en}Stroke is one of the leading of the causes of disability and according to the

Patellar dislocation – conservative or surgical treatment

{:pl}Zwichnięcie rzepki jest stanem nagłym wymagającym doraźnej interwencji lekarskiej, a następnie współpracy ortopedy i fizjoterapeuty w powrocie do pełnej sprawności, a także zmniejszenia ryzyka nawrotu schorzenia. Rzepka stanowi nieodłączny element stawu kolanowego i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie{:}{:en}Patellar dislocation is an emergency, requiring immediate medical intervention, followed by the cooperation of the orthopedist and physiotherapist in returning to full health,

Effect of moderate continuous aerobic training versus cryolipolysis on stress hormone and aerobic capacity in central obesity

{:pl}Jest to pierwsze badanie porównawcze mające na celu ustalenie wpływu umiarkowanych ćwiczeń aerobowych w porównaniu z popularną interwencją modelującą sylwetkę, kriolipolizą, na poziom kortyzolu (hormon stresu), wydolność tlenową (VO2max), test 6-minutowego marszu (6MWT) u pacjentów z otyłością trzewną{:}{:en}This is the first comparative study aimed to find out the effect of moderate continuous aerobic exercise versus the widely popular body reshaping

Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s

{:pl}Poziom sprawności ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu sportowca w osiąganiu optymalnych wyników. Cel. Celem tego artykułu jest poznanie wskaźnika zalecanych diet (RDA) i aktywności fizycznej, aby zachować formę{:}{:en}The level of fitness is fundamental in the athlete's success in achieving optimum performance. Aim. This paper aims to know the rate of recommended dietary allowances (RDA) and the physical activity to stay

Ethical and psychological issues of oncological physiotherapy

{:pl}Choroby nowotworowe są diagnozowane każdego roku u coraz większej grupy pacjentów. Każda diagnoza potwierdzająca nowotwór powoduje ogromny stres i traumę u pacjenta. Zły stan psychiczny może spowodować brak chęci do współpracy z fizjoterapeutą, a w efekcie utrudniać ogólny proces leczenia{:}{:en}Every year, canceris diagnosed in an increasing number of patients. Any diagnosis that confirms cancer causes enormous stress and trauma to

Effect of progressive resistance training on post prostatectomy stress urinary incontinence: A randomized controlled study

{:pl}Celem niniejszego badania było zbadanie skuteczności progresywnego treningu oporowego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu po prostatektomii{:}{:en}The aim of this study was to investigate the effectiveness of progressive resistance training on post prostatectomy stress urinary incontinence{:}{:zh}The aim of this study was to investigate the effectiveness of progressive resistance training on post prostatectomy stress urinary incontinence{:}{:lt}The aim of this study was to investigate

Efficacy of ultrasound in diagnosis and treatment of the shoulder – A systematic review

{:pl}Celem tego badania było przeprowadzenie przeglądu dowodów dotyczących wykorzystywania ultrasonografii w fizjoterapii lub rehabilitacji barku{:}{:en}The aim of this study was to provide an overview of the scientific evidence base on the use of ultrasonography in physiotherapy and rehabilitation of the shoulder{:}{:zh}The aim of this study was to provide an overview of the scientific evidence base on the use of ultrasonography

Core stability exercise versus movement control exercise in chronic mechanical low back pain – A systematic review

{:pl}Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch rodzajów ćwiczeń terapeutycznych: ćwiczeń stabilizacji tułowia i ćwiczeń usprawniających kontrolę motoryczną pod kątem odczuwanego bólu i funkcjonowania{:}{:en}The aim of this study was to compare the efficacy of two types of therapeutic exercise: core stability exercises and movement control exercises in pain and function{:}{:zh}The aim of this study was to compare the efficacy of two

Within the National Health Fund (NFZ) or privately? Use of health services provided by physiotherapists

{:pl}Zawód fizjoterapeuty jest wciąż na etapie kształtowania i umacniania swojej pozycji, zarówno w grupie zawodów medycznych, jak i w świadomości społecznej. Badanie miało na celu ocenę zakresu wykorzystania i zadowolenia z usług fizjoterapeutycznych świadczonych w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej{:}{:en}The profession of a physiotherapist is still at the stage of shaping and strengthening its position, both in the group

Factors affecting physiotherapy clinical education: Perceptions of students and clinical educator

{:pl}Edukacja kliniczna jest podstawą edukacji fizjoterapeutycznej. Edukatorzy kliniczni odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postawy studentów wobec ich przyszłej roli fizjoterapeuty. Jednak wdrożenie edukacji klinicznej w zakresie fizjoterapii różni się znacznie między instytucjami. Badania wykazały kilka czynników wpływających na edukację kliniczną{:}{:en}Clinical education is the cornerstone of physiotherapy education. Clinical educators play a pivotal role in shaping students’ attitude towards their future

Physiotherapist – a medical profession of public trust. Do the rules for preparing physiotherapeutic documentation contradict this…?

{:pl}Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty stanowi zawód fizjoterapeuty zawodem medycznym zaufanie publicznego, autorzy poddają analizie prawnej czy w myśl tej ustawy inne akty prawne w sposób właściwy kwalifikują powyższe kompetencje nadane na mocy ustawy{:}{:en}The Act on the profession of physiotherapist constitutes the profession of physiotherapist as a medical profession of public trust, the authors subject to legal analysis whether, in accordance with this Act, other

Effect of lumbar repositioning feedback training on pain and joint position sense in participants with chronic mechanical low back pain

{:pl}Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu treningu repozycjonującego odcinek lędźwiowy (LRFT) na odczuwanie bólu i pozycji stawu (JPS) u pacjentów z przewlekłym mechanicznym bólem krzyża (CMLBP){:}{:en}The aim of this study was to investigate the effect of lumbar repositioning feedback training (LRFT) on pain and joint position sense (JPS) in patients with chronic mechanical low back pain (CMLBP){:}{:zh}The aim of this

The direction of primary lateral spinal curvature and distribution of body mass on base of support in children with scoliosis I°

{:pl}W wyniku subiektywnej oceny funkcjonalnej u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną powszechnie obserwuje się zaburzenia symetrii rozkładu masy ciała na płaszczyznę podporu. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie związku pomiędzy kierunkiem skrzywienia pierwotnego a rozkładem sił nacisku mas ciała na podłoże u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.{:}{:en}As a result of subjective functional assessment, disturbances in the symmetry of body weight distribution

Adjunctive effect of pulsed electromagnetic field therapy on quadriceps muscle strength after burn injury

{:pl}Badanie to przeprowadzono w celu zbadania wpływu terapii pulsacyjnym polem elektromagnetycznym na siłę mięśnia czworogłowego po oparzeniu{:}{:en}This study was conducted to examine the effect of pulsed electromagnetic field therapy on quadriceps muscle strength after burn injury{:}{:zh}This study was conducted to examine the effect of pulsed electromagnetic field therapy on quadriceps muscle strength after burn injury{:}{:lt}This study was conducted to examine

The assessment of the early rehabilitation’s impact on the level of disorders occurring and the process of reinnervation, on the example of facial twigs of the motor nerve in patients with craniofacial injuries

{:pl}Obrzęk chłonny twarzowej części czaszki jest jednym z głównych powikłań, które obserwujemy u pacjenta po przebytym leczeniu chirurgicznym zaburzeń tego obszaru. Kolejnym z zauważalnych i często zgłaszanych przez pacjenta powikłań jest wystąpienie nieprawidłowości w pracy mięśni wyrazowych twarzy{:}{:en}Lymphoedema of the skull's facial part is one of the main complications observed in a patient after surgical treatment of disorders of this

Torso based balance weighting versus tailored physical therapy program in postural control in patients with multiple sclerosis

{:pl}Cel. Porównanie efektów BBTW (ang. balance-based torso-weighting) i indywidualnego programu fizykoterapii w poprawie równowagi i kontroli postawy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i ataksją{:}{:en}Purpose. To compare between the effects of balance-based torso weighting and tailored physical therapy program in improving balance and postural control in ataxic MS patients{:}{:zh}Purpose. To compare between the effects of balance-based torso weighting and tailored physical

Immediate effect of shock wave versus muscle energy technique in cases of quadratus lumborum myofascial pain

{:pl}Cel. Porównanie efektów zastosowania pozaustrojowej terapii falą uderzeniową (ESWT) i Techniki Energii Mięśni (MET) na mięsień czworobocznego lędźwi (QL) w odniesieniu do bólu i funkcjonowania{:}{:en}Objective. To compare the effects of applying Extra-Corporal Shockwave treatment (ESWT) and Muscle Energy Technique (MET) to the Quadratus lumborum (QL) with regards to pain and function{:}{:zh}Objective. To compare the effects of applying Extra-Corporal Shockwave treatment

Study on the level of professional satisfaction of students of physiotherapy after one year of studying remotely in connection with the COVID-19 pandemic

{:pl}Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 spowodowała praktycznie natychmiastową potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych, w tym również dostępu do edukacji w trybie stacjonarnym. Nauczanie w roku akademickim 2020/2021 prawie całkowicie opierało się o nauczanie zdalne{:}{:en}The COVID-19 pandemic resulted in an almost immediate need to limit social contact, including access to full-time education. Teaching in the 2020/2021 academic year relied almost entirely

Efficacy of instrument assisted soft tissue mobilization on chronic ankle instability

{:pl}Cel. Badanie wpływu mobilizacji tkanek miękkich wspomaganej instrumentem (IAASTM) na ból w stawie skokowym, zakres ruchu, równowagę i wynik oceny stawu skokowego i stopy (FAAOS) u pacjentów z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of instrument assisted soft tissue mobilization (IASTM) on ankle pain, range of motion, balance, and Ankle and Foot Outcome Score (FAAOS) in patients with