Artykuły

Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób uprawiających amatorsko jazdę konną

{:pl}W trakcie jazdy konnej prawidłowy dosiad wymaga takiego ustawienia tułowia, żeby środek ciężkości ciała jeźdźca pokrywał się ze środkiem ciężkości konia. błędy w dosiadzie mogą prowadzić do powtarzających się i kumulujących przeciążeń kręgosłupa.{:}{:en}While riding a horse, proper seat requires the trunk positioning so that the rider's centre of gravity overlaps with the horse's centre of gravity. Seat errors can lead

Wpływ wzmocnienia odwodzicieli bioder i prostowników kolan na siłę izometryczną mięśnia czworogłowego uda u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu ćwiczenia odwodzicieli bioder i prostowników kolan na siłę izometryczną mięśnia czworogłowego uda u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.{:}{:en}Purpose. To detect effect of hip abductors against quadriceps exercises on quadriceps isometric strength in Knee OA individuals.{:}{:zh}Purpose. To detect effect of hip abductors against quadriceps exercises on quadriceps isometric strength in Knee OA individuals.{:}{:lt}Purpose. To detect effect of

Klasyfikacja ryzyka udaru mózgu na niskie, średnie i wysokie przy użyciu aplikacji Stroke Riskometer AppTM wśród populacji osób dorosłych i starszych

{:pl}Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, a według badania globalnego obciążenia chorobami (GBD) z 2010 r. jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Kraje rozwijające się zgłosiły, że globalne obciążenie udarem mózgu wynosi 85% oraz skutkuje zgonami z powodu udarów krwotocznych na poziomie 80%{:}{:en}Stroke is one of the leading of the causes of disability and according to the

Zwichnięcie rzepki – leczenie zachowawcze czy operacyjne?

{:pl}Zwichnięcie rzepki jest stanem nagłym wymagającym doraźnej interwencji lekarskiej, a następnie współpracy ortopedy i fizjoterapeuty w powrocie do pełnej sprawności, a także zmniejszenia ryzyka nawrotu schorzenia. Rzepka stanowi nieodłączny element stawu kolanowego i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie{:}{:en}Patellar dislocation is an emergency, requiring immediate medical intervention, followed by the cooperation of the orthopedist and physiotherapist in returning to full health,

Wpływ umiarkowanego treningu aerobowego w porównaniu z kriolipolizą na hormon stresu i wydolność tlenową w otyłości trzewnej

{:pl}Jest to pierwsze badanie porównawcze mające na celu ustalenie wpływu umiarkowanych ćwiczeń aerobowych w porównaniu z popularną interwencją modelującą sylwetkę, kriolipolizą, na poziom kortyzolu (hormon stresu), wydolność tlenową (VO2max), test 6-minutowego marszu (6MWT) u pacjentów z otyłością trzewną{:}{:en}This is the first comparative study aimed to find out the effect of moderate continuous aerobic exercise versus the widely popular body reshaping

Czy zalecane spożycie (RDA) i poziomy aktywności fizycznej pomagają w utrzymania sprawności fizycznej? Badanie zawodniczek futsalu

{:pl}Poziom sprawności ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu sportowca w osiąganiu optymalnych wyników. Cel. Celem tego artykułu jest poznanie wskaźnika zalecanych diet (RDA) i aktywności fizycznej, aby zachować formę{:}{:en}The level of fitness is fundamental in the athlete's success in achieving optimum performance. Aim. This paper aims to know the rate of recommended dietary allowances (RDA) and the physical activity to stay

Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej

{:pl}Choroby nowotworowe są diagnozowane każdego roku u coraz większej grupy pacjentów. Każda diagnoza potwierdzająca nowotwór powoduje ogromny stres i traumę u pacjenta. Zły stan psychiczny może spowodować brak chęci do współpracy z fizjoterapeutą, a w efekcie utrudniać ogólny proces leczenia{:}{:en}Every year, canceris diagnosed in an increasing number of patients. Any diagnosis that confirms cancer causes enormous stress and trauma to

Wpływ progresywnego treningu oporowego na wysiłkowe nietrzymanie moczu po prostatektomii: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Celem niniejszego badania było zbadanie skuteczności progresywnego treningu oporowego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu po prostatektomii{:}{:en}The aim of this study was to investigate the effectiveness of progressive resistance training on post prostatectomy stress urinary incontinence{:}{:zh}The aim of this study was to investigate the effectiveness of progressive resistance training on post prostatectomy stress urinary incontinence{:}{:lt}The aim of this study was to investigate

Przydatność ultrasonografii w fizjoterapii barku – przegląd literatury

{:pl}Celem tego badania było przeprowadzenie przeglądu dowodów dotyczących wykorzystywania ultrasonografii w fizjoterapii lub rehabilitacji barku{:}{:en}The aim of this study was to provide an overview of the scientific evidence base on the use of ultrasonography in physiotherapy and rehabilitation of the shoulder{:}{:zh}The aim of this study was to provide an overview of the scientific evidence base on the use of ultrasonography

Ćwiczenia stabilizujące kręgosłup a ćwiczenia usprawniające kontrolę motoryczną w przewlekłym mechanicznym bólu krzyża

{:pl}Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch rodzajów ćwiczeń terapeutycznych: ćwiczeń stabilizacji tułowia i ćwiczeń usprawniających kontrolę motoryczną pod kątem odczuwanego bólu i funkcjonowania{:}{:en}The aim of this study was to compare the efficacy of two types of therapeutic exercise: core stability exercises and movement control exercises in pain and function{:}{:zh}The aim of this study was to compare the efficacy of two

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), czy prywatnie? Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutów

{:pl}Zawód fizjoterapeuty jest wciąż na etapie kształtowania i umacniania swojej pozycji, zarówno w grupie zawodów medycznych, jak i w świadomości społecznej. Badanie miało na celu ocenę zakresu wykorzystania i zadowolenia z usług fizjoterapeutycznych świadczonych w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej{:}{:en}The profession of a physiotherapist is still at the stage of shaping and strengthening its position, both in the group

Czynniki wpływające na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii: Ocena studentów i edukatora klinicznego

{:pl}Edukacja kliniczna jest podstawą edukacji fizjoterapeutycznej. Edukatorzy kliniczni odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postawy studentów wobec ich przyszłej roli fizjoterapeuty. Jednak wdrożenie edukacji klinicznej w zakresie fizjoterapii różni się znacznie między instytucjami. Badania wykazały kilka czynników wpływających na edukację kliniczną{:}{:en}Clinical education is the cornerstone of physiotherapy education. Clinical educators play a pivotal role in shaping students’ attitude towards their future

Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego. Czy zasady sporządzania dokumentacji fizjoterapeutycznej temu przeczą…?

{:pl}Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty stanowi zawód fizjoterapeuty zawodem medycznym zaufanie publicznego, autorzy poddają analizie prawnej czy w myśl tej ustawy inne akty prawne w sposób właściwy kwalifikują powyższe kompetencje nadane na mocy ustawy{:}{:en}The Act on the profession of physiotherapist constitutes the profession of physiotherapist as a medical profession of public trust, the authors subject to legal analysis whether, in accordance with this Act, other

Wpływ treningu repozycjonującego odcinek lędźwiowy na odczuwanie bólu i pozycję stawu u pacjentów z przewlekłym mechanicznym bólem krzyża

{:pl}Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu treningu repozycjonującego odcinek lędźwiowy (LRFT) na odczuwanie bólu i pozycji stawu (JPS) u pacjentów z przewlekłym mechanicznym bólem krzyża (CMLBP){:}{:en}The aim of this study was to investigate the effect of lumbar repositioning feedback training (LRFT) on pain and joint position sense (JPS) in patients with chronic mechanical low back pain (CMLBP){:}{:zh}The aim of this

Kierunek pierwotnego skrzywienia kręgosłupa a rozkład sił nacisku mas ciała na płaszczyźnie podparcia u dzieci ze skoliozą I°

{:pl}W wyniku subiektywnej oceny funkcjonalnej u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną powszechnie obserwuje się zaburzenia symetrii rozkładu masy ciała na płaszczyznę podporu. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie związku pomiędzy kierunkiem skrzywienia pierwotnego a rozkładem sił nacisku mas ciała na podłoże u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.{:}{:en}As a result of subjective functional assessment, disturbances in the symmetry of body weight distribution

Wspomagający wpływ terapii pulsacyjnym polem elektromagnetycznym na siłę mięśnia czworogłowego po oparzeniu

{:pl}Badanie to przeprowadzono w celu zbadania wpływu terapii pulsacyjnym polem elektromagnetycznym na siłę mięśnia czworogłowego po oparzeniu{:}{:en}This study was conducted to examine the effect of pulsed electromagnetic field therapy on quadriceps muscle strength after burn injury{:}{:zh}This study was conducted to examine the effect of pulsed electromagnetic field therapy on quadriceps muscle strength after burn injury{:}{:lt}This study was conducted to examine

Ocena wpływu wczesnej rehabilitacji na poziom występowania zaburzeń i proces reinerwacji na przykładzie gałązek ruchowych nerwu twarzowego u pacjentów po urazach twarzowo-czaszkowych

{:pl}Obrzęk chłonny twarzowej części czaszki jest jednym z głównych powikłań, które obserwujemy u pacjenta po przebytym leczeniu chirurgicznym zaburzeń tego obszaru. Kolejnym z zauważalnych i często zgłaszanych przez pacjenta powikłań jest wystąpienie nieprawidłowości w pracy mięśni wyrazowych twarzy{:}{:en}Lymphoedema of the skull's facial part is one of the main complications observed in a patient after surgical treatment of disorders of this

BBTW oraz indywidualny program fizykoterapii w kontroli postawy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

{:pl}Cel. Porównanie efektów BBTW (ang. balance-based torso-weighting) i indywidualnego programu fizykoterapii w poprawie równowagi i kontroli postawy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i ataksją{:}{:en}Purpose. To compare between the effects of balance-based torso weighting and tailored physical therapy program in improving balance and postural control in ataxic MS patients{:}{:zh}Purpose. To compare between the effects of balance-based torso weighting and tailored physical

Natychmiastowy efekt fali uderzeniowej w porównaniu do techniki energii mięśniowej w przypadku bólu mięśniowo-powięziowego mięśnia czworobocznego lędźwi

{:pl}Cel. Porównanie efektów zastosowania pozaustrojowej terapii falą uderzeniową (ESWT) i Techniki Energii Mięśni (MET) na mięsień czworobocznego lędźwi (QL) w odniesieniu do bólu i funkcjonowania{:}{:en}Objective. To compare the effects of applying Extra-Corporal Shockwave treatment (ESWT) and Muscle Energy Technique (MET) to the Quadratus lumborum (QL) with regards to pain and function{:}{:zh}Objective. To compare the effects of applying Extra-Corporal Shockwave treatment

Badanie poziomu satysfakcji zawodowej studentów kierunku fizjoterapia po roku nauki w trybie zdalnym w związku z pandemią choroby COVID-19

{:pl}Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 spowodowała praktycznie natychmiastową potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych, w tym również dostępu do edukacji w trybie stacjonarnym. Nauczanie w roku akademickim 2020/2021 prawie całkowicie opierało się o nauczanie zdalne{:}{:en}The COVID-19 pandemic resulted in an almost immediate need to limit social contact, including access to full-time education. Teaching in the 2020/2021 academic year relied almost entirely

Skuteczność mobilizacji wspomaganej tkanek miękkich w przypadku przewlekłej niestabilności

{:pl}Cel. Badanie wpływu mobilizacji tkanek miękkich wspomaganej instrumentem (IAASTM) na ból w stawie skokowym, zakres ruchu, równowagę i wynik oceny stawu skokowego i stopy (FAAOS) u pacjentów z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of instrument assisted soft tissue mobilization (IASTM) on ankle pain, range of motion, balance, and Ankle and Foot Outcome Score (FAAOS) in patients with