Magnetostymulacja w leczeniu przewlekłej rany po usunięciu mięśnia strzałkowego jako konsekwencji wypadku komunikacyjnego – opis przypadku

Jarosław Pasek, Tomasz Pasek, Grzegorz Cieślar, Aleksander Sieroń

J. Pasek, T. Pasek, G. Cieślar, A. Sieroń – Magnetostimulation in the treatment of chronic wound after removal of muscle peroneus longus as a traffic accident consequence – case report; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 26-31

Streszczenie

Nie budzi obecnie wątpliwości coraz częstsze wykorzystywanie metod medycyny fizykalnej w licznych działach medycyny. Szeroki wachlarz zabiegów umożliwia wdrażanie odpowiedniego leczenia, jego skracanie oraz zmniejszanie kosztów społeczno-ekonomicznych. Dotyczy to schorzeń i urazów narządu ruchu, tkanek miękkich oraz przewlekłych ran. Stosowane leczenie farmakologiczne w wielu przypadkach jest niewystarczające i kosztowne. W artykule przedstawiono korzystny wynik leczenia 17-letniego pacjenta z utrzymującą się przewlekła raną po usunięciu mięśnia strzałkowego długiego (w związku z jego martwicą) kończyny prawej w wyniku doznanego wypadku komunikacyjnego. W leczeniu zastosowano zabiegi magnetostymulacji (zmienne pole magnetyczne) przez 12 tygodni doprowadzając do całkowitego wygojenia się rany po uprzednio przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Wygojenie rany umożliwiło pacjentowi samodzielne poruszanie się (bez asekuracji kul łokciowych, bez odczuwania dolegliwości bólowych), a korzystny wynik leczenia wpłynął na poprawę jakości życia leczonego pacjenta.

Słowa kluczowe:
wypadek komunikacyjny, pola magnetyczne, leczenie, magnetostymulacja

Abstract

Undoubtedly, the ever frequent use of physical medicine methods in many fields of medicine is a fact. A wide spectrum of procedures enables instituting suitable treatment, reducing treatment time, as well as social and economic costs of treatment. The above applies to pathological states and injuries of the locomotor system, soft tissues, as well as chronic wounds. The pharmacological treatment applied proves to be insufficient, costly, and lengthy in many cases. The paper reports positive result of treatment of a 17-year old patient with persistent chronic wound after removal of long fibular muscle (due to its necrosis) in the right leg, as consequence of a traffic accident. In the treatment, magnetostimulation (variable magnetic field) procedures were applied for 12 weeks, leading to complete healing of the surgical wound. The wound healing allowed the patient to move about unaided (without elbow crutches, feeling no pain), while the positive outcome of treatment enhanced the patient’s quality of life. Physiotherapeutic methods commenced on admission to the complex treatment in patients on dermatology ward conduct to total healing wound.

Key words:
traffic accidence, magnetic fields, treatment, magnetostimulation

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim / Available only English version