Wyniki zastosowania gipsów hamujących u 5-letniego dziecka ze spastycznym niedowładem połowiczym – studium przypadku / Outcomes following inhibiting casts treatment in a 5 years old child with spastic hemplegic cerebral palsy – a case report

Małgorzata Domagalska–Szopa,  Andrzej Szopa,
Weronika Gallert–Kopyto, Krzysztof Bąk, Anna Dawczyk, Ryszard Plinta

FP 2015; 15(1); 24-34

Streszczenie
U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z definicji występują zaburzenia ruchowe. Podstawowym celem programu usprawniania tych dzieci jest wspomaganie rozwoju jak najlepszej jakości wzorców postawy i lokomocji. Prezentowane studium dotyczy 5-letniej dziewczynki, zdiagnozowanej jako średnio ciężkie mózgowe porażenie dziecięce: prawostronny spastyczny niedowład połowiczy. Opracowanie przedstawia wpływ programu nieinwazyjnej terapii, polegającej na połączeniu indywidualnego programu usprawniania (wg koncepcji NDT), wspomaganego zastosowaniem gipsów hamujących na poprawę wzorców postawy i chodu.
U dziecka dwukrotnie (przed i po zakończeniu terapii) przeprowadzono ocenę funkcjonalną, która obejmowała: kliniczną ocenę spastyczności; rozkład sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podporu, testy posturograficzne oraz analizę chodu. W wyniku zastosowanej terapii uzyskano obniżenie stopnia spastyczności w obrębie mięśni  kończyny dolnej niedowładnej. Zarówno deficyt zakresu ruchu  jak i kąt spastyczności w stawie kolanowym i skokowym zdecydowanie zmniejszyły się, co wpłynęło na poprawę kontroli posturalnej i wzorca chodu pacjenta.
Uzyskane wyniki wykazały, że zastosowanie usprawniania, wspomaganego zastosowaniem gipsów hamujących, może być skuteczną formą obniżenia poziomu spastyczności oraz poprawy kontroli posturalnej i wzorców chodu u młodszych dzieci z niedowładem połowiczym. Wczesne rozpoznanie spastyczności mięśnia trójgłowego oraz zastosowanie adekwatnego leczenia zachowawczego może wyeliminować potrzebę inwazyjnych form leczenia i związanych z nimi zagrożeń w tej populacji dzieci.

Słowa kluczowe:
spastyczność, dynamiczna ocena zakresu ruchu, rozkład sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podporu, posturografia, trójpłaszczyznowa analiza chodu


Abstract

In children with Cerebral palsy (CP), according to the definition, motor disorders occur.
The primary aim of the rehabilitation in this group of children is to support the development of the best quality of motor and posture patterns. Presented study describes the effects of non-invasive physical therapy, based on Neurodevelopmental Treatment (NDT) connected with serial inhibiting casts application, on postural control and gait pattern improvement in 5 years old child with spastic hemiplegia.
Functional assessment, before and after treatment, included: clinical measures of spasticity, weight – bearing distribution between body sides, posturography testing and gait analysis. Applied therapy influenced on: reduction of spasticity in the affected limb and improvement in postural control and gait parameters. Both range of movement (ROM) deficit and spasticity angle (AOS) in knee and ankle decreased and effected on postural control and gait improvement.
Obtained results demonstrate that non-invasive procedures of physical intervention, connected with serial inhibiting casts application, can be successful method of spasticity reduction, postural control and gait improvement in young children with spastic unilateral CP. Early detection of spasticity of triceps contracture and proper physical intervention may eliminate the need for invasive intervention and its associated risks in this population.

Key words:
spasticity, dynamic assessment of range of movement, distribution of pressure forces of body weight on support plane, posturography, three-dimensional gait analysis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version