Ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznych w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych

Marlena Drężewska, Aleksander Sieroń, Zbigniew Śliwiński

FP 2013; 13(3); 8-13

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy była ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznej w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 52 kobiety, które były pracownikami biurowymi w Ostrołęce. W wieku 34-58 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa o etologii przeciążeniowej i/ lub zwyrodnieniowej. Pacjentki zostały poddane 10-dniowej terapii wibroakustycznej za pomocą urządzenia *VITAFON-T. Do oceny efektów terapii zastosowano analogową skalę bólu VAS oraz zmodyfikowany kwestionariusz wskaźników bólu wg Laitinena.
Wyniki. Odnotowano istotną statystycznie różnicę w średniej wartości oceny bólu przed i po terapii (p<0,05). Średnia bólu przed terapią w skali VAS miała wartość 5,81, zaś po Terapii 3,38. Suma wszystkich punktów uzyskanych w kwestionariuszu wg Laitinena przed terapią wynosiła 316, po terapii - 194. Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, iż terapia wibroakustyczna jest skuteczna w osiąganiu efektów analgetycznych w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych. Słowa kluczowe: Terapia wibroakustyczna, skala VAS, kwestionariusz Laitinena


Abstract

Introduction. The objective of the research was to assess analgesic effects of vibroacoustic therapy in treating pain in the lumbosacral spine among office workers.
Materials and methods. The participants of the research were 52 female office workers from Ostroleka, aged 34-58, with chronic pain of lumbosacral spine caused by overstrain and/or spondylosis. The patients underwent 10-days vibroacoustic therapy which was conducted by means of VITAFON-T device. To assess the effects of the therapy there was used VAS analogue pain scale and a modified pain rates according to Laitinen questionnaire.
Results. There was noted a substantial statistic difference in the average value of pain assessment before and after therapy (p<0.05). The mean value of pain before therapy according to VAS scale amounted to 5.81, and after therapy it constituted 3,38. The total score obtained from the Laitinen questionnaire amounted to 316, and after therapy - 194. Conclusions. The obtained results indicate that the vibroacoustic therapy is effective in achieving analgesic effects in the treatment of pain in the lumbosacral spine among office workers. Key words: vibroacoustic therapy, VAS scale, Laitinen quesfionnaire

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskim/Available only Polish version

Magnetostymulacja w leczeniu przewlekłej rany po usunięciu mięśnia strzałkowego jako konsekwencji wypadku komunikacyjnego – opis przypadku

Jarosław Pasek, Tomasz Pasek, Grzegorz Cieślar, Aleksander Sieroń

J. Pasek, T. Pasek, G. Cieślar, A. Sieroń – Magnetostimulation in the treatment of chronic wound after removal of muscle peroneus longus as a traffic accident consequence – case report; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 26-31

Abstract

Undoubtedly, the ever frequent use of physical medicine methods in many fields of medicine is a fact. A wide spectrum of procedures enables instituting suitable treatment, reducing treatment time, as well as social and economic costs of treatment. The above applies to pathological states and injuries of the locomotor system, soft tissues, as well as chronic wounds. The pharmacological treatment applied proves to be insufficient, costly, and lengthy in many cases. The paper reports positive result of treatment of a 17-year old patient with persistent chronic wound after removal of long fibular muscle (due to its necrosis) in the right leg, as consequence of a traffic accident. In the treatment, magnetostimulation (variable magnetic field) procedures were applied for 12 weeks, leading to complete healing of the surgical wound. The wound healing allowed the patient to move about unaided (without elbow crutches, feeling no pain), while the positive outcome of treatment enhanced the patient’s quality of life. Physiotherapeutic methods commenced on admission to the complex treatment in patients on dermatology ward conduct to total healing wound.

Key words:
traffic accidence, magnetic fields, treatment, magnetostimulation

Pobierz/Download/下載 下載(僅限波蘭語版)

Porównanie skuteczności terapii falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Część I / Comparison of effectiveness of the acoustic wave therapy and ion cyclotron resonanse in degenerative vertebral freed column disease. Part I

Monika Mucha-Janota, Romualda Mucha, Aleksander Sieroń,
Karolina Sieroń-Stołtny

FP 2014; 14(3); 6-11

Streszczenie
Wiele metod fizjoterapeutycznych jest stosownych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, co dowodzi, że brak jest metody idealnej dla wszystkich pacjentów. Kolejne nowe metody w tym zakresie są dowodem na poszukiwanie personal treatment, czyli leczenia spersonalizowanego. Metody te, co oczywiste, wymagają weryfikacji. Celem pracy jest ocena przydatności stosowania fali akustycznej i jonowego rezonansu cyklotronowego oraz ich łącznego stosowania w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 80 chorych, mężczyzn i kobiet w wieku 35-75 lat (średnia wieku 50,6 lat) z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do czterech grup terapeutycznych. K – grupa leczona pozorowaną falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA – grupa leczona falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, JRC – grupa leczona jonowym rezonansem cyklotronowym i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA+JRC – grupa leczona falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym. Przed i po trzytygodniowej terapii oceniano: ruchomość kręgosłupa-w płaszczyźnie strzałkowej w teście Schobera, w płaszczyźnie czołowej w teście Molla i Wrighta.
Wyniki. Test Schobera pokazał podobny poziom różnicy ruchomości przed i po terapii dla grupy JRC 2,8 cm ±0,84 i gr. FA+JRC 2,83 cm ±1.1 przy p <0,001. Procent zmian względem gr. K dla gr. JRC wyniósł 56% poprawy dla gr. FA+JRC 70% poprawy. W teście Molla i Wrighta różnica ruchomości w płaszczyźnie czołowej przed i po terapii w gr. FA to 1,15 cm, w gr. JRC 2,47 cm, gr. FA+JRC 2,90 cm przy p <0,001 Wnioski.Jonowy rezonans cyklotronowy i fala akustyczna z jonowym rezonansem cyklotronowym zwiększają zakres ruchomości kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Słowa kluczowe: fala akustyczna, jonowy rezonans cyklotronowy, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego


Abstract

Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all patients. Another new methods in this area are evidences in search of ‚personal treatment’. It means personalized treatment. These methods, what is obvious, need to be verified. The aim of the study was to evaluate the utility of the acoustic wave and ion cyclotron resonance, and their combined use in the treatment of osteoarthritis of the lumbar spine.
Material and methods. The study group involved 80 patients, both men and women aged 35-75 years (average age 50.6 years) with osteoarthritis of the lumbar spine. Patients were randomly assigned to four treatment groups. K – group treated with simulated acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA – group treated with acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, JCR – group treated with ion cyclotron resonanse and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA +JRC – group treated with acoustic wave and ion cyclotron resonance. Before and after three weeks of therapy there was an assesment of: the mobility of the spine in the sagittal planein Schober test and the frontal plane in Moll and Wright test.
Results. Schober test showed a_similar level of mobility difference before and after treatment for a_ICR group 2.8_cm ±0.84 and thickness. ICR+AW + 2.83_cm ±1.1 at P <0.001. According to group K, 56% percentage changes of improvement gained ICR group, group AW+ICR gained 70% of improvement. In the Moll and Wright test mobility difference in the frontal plane before and after treatment in AW group is 1.15_cm in thickness. ICR 2.47_cm thick. AW+ICR 2.90_cm at p<0.001 Conclusions. Ion cyclotron resonance and acoustic wave with ion cyclotron resonance increase the range of motion for osteoarthritis of the lumbar spine. Key words: acoustic wave, ion cyclotron resonanse, degenerative disease of the lumbar spine

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Porównanie skuteczności terapii falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Część II / Comparison of effectiveness of the acoustic wave therapy and ion cyclotron resonanse in degenerative vertebral freed column disease. Part II

Monika Mucha-Janota, Romualda Mucha, Aleksander Sieroń,
Karolina Sieroń-Stołtny

FP 2014; 14(4); 6-13

Streszczenie
Wiele metod fizjoterapeutycznych jest stosownych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, co dowodzi, że brak jest metody idealnej dla wszystkich pacjentów. Kolejne nowe metody w tym zakresie są dowodem na poszukiwanie personal treatment, czyli leczenia spersonalizowanego. Metody te, co oczywiste, wymagają weryfikacji. Celem pracy jest ocena przydatności stosowania fali akustycznej i jonowego rezonansu cyklotronowego oraz ich łącznego stosowania w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 80 chorych, mężczyzn i kobiet w wieku 35-75 lat (średnia wieku 50,6 lat) z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do czterech grup terapeutycznych. K – grupa leczona pozorowaną falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA – grupa leczona falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, JRC – grupa leczona jonowym rezonansem cyklotronowym i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA+JRC – grupa leczona falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym. Przed i po trzytygodniowej terapii oceniano: ruchomość kręgosłupa-w płaszczyźnie strzałkowej w teście Schobera, w płaszczyźnie czołowej w teście Molla i Wrighta.
Wyniki. Test Schobera pokazał podobny poziom różnicy ruchomości przed i po terapii dla grupy JRC 2,8 cm ±0,84 i gr. FA+JRC 2,83 cm ±1.1 przy p <0,001. Procent zmian względem gr. K dla gr. JRC wyniósł 56% poprawy dla gr. FA+JRC 70% poprawy. W teście Molla i Wrighta różnica ruchomości w płaszczyźnie czołowej przed i po terapii w gr. FA to 1,15 cm, w gr. JRC 2,47 cm, gr. FA+JRC 2,90 cm przy p <0,001 Wnioski.Jonowy rezonans cyklotronowy i fala akustyczna z jonowym rezonansem cyklotronowym zwiększają zakres ruchomości kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Słowa kluczowe: fala akustyczna, jonowy rezonans cyklotronowy, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego


Abstract

Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all patients. Another new methods in this area are evidences in search of ‘personal treatment’. It means personalized treatment. These methods, what is obvious, need to be verified. The aim of the study was to evaluate the utility of the acoustic wave and ion cyclotron resonance, and their combined use in the treatment of osteoarthritis of the lumbar spine.
Material and methods. The study group involved 80 patients, both men and women aged 35-75 years (average age 50.6 years) with osteoarthritis of the lumbar spine. Patients were randomly assigned to four treatment groups. K – group treated with simulated acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA – group treated with acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, JCR – group treated with ion cyclotron resonanse and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA +JRC – group treated with acoustic wave and ion cyclotron resonance. Before and after three weeks of therapy there was an assesment of: the mobility of the spine in the sagittal planein Schober test and the frontal plane in Moll and Wright test.
Results. Schober test showed a_similar level of mobility difference before and after treatment for a_ICR group 2.8_cm ±0.84 and thickness. ICR+AW + 2.83_cm ±1.1 at P <0.001. According to group K, 56% percentage changes of improvement gained ICR group, group AW+ICR gained 70% of improvement. In the Moll and Wright test mobility difference in the frontal plane before and after treatment in AW group is 1.15_cm in thickness. ICR 2.47_cm thick. AW+ICR 2.90_cm at p<0.001 Conclusions. Ion cyclotron resonance and acoustic wave with ion cyclotron resonance increase the range of motion for osteoarthritis of the lumbar spine. Key words: acoustic wave, ion cyclotron resonanse, degenerative disease of the lumbar spine

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version