Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych

Zbigniew Śliwiński, Agnieszka Zamczyk, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Małgorzata Starczyńska

Zbigniew Śliwiński, Agnieszka Zamczyk, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Małgorzata Starczyńska – Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych. FP 2013; 13(2); 15-21

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego usprawnianie pacjentów dyslordoza szyjną materiał i metody badania objęto grupę 40 osób, u których stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa. Grupa badana stanowiąca 20 osób została poddana serii zabiegów fizykalnych (biostymulacja laserowa i galwanizacja) oraz serii zabiegów mobilizacji i poizometrycznej relaksacji mięśni z ćwiczeniami izometrycznym. W grupie kontrolnej pacjenci korzystali tylko zabiegów fizykalnych (laser i galwanizacja). Oceny rezultatów zastosowanych terapii dokonano wykorzystując testy neurodynamiczne. Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika że terapia zabiegami fizykalnymi połączonymi z neuromobilizacją i poizometryczna relaksacją mięśni z ćwiczeniami izometrycznym stanowi ważny element w terapii leczenia dyslordozy szyjnej. Przemawia za tym fakt zmniejszenia się średniego bólu odczuwanego przez pacjentów oraz zwiększenie ruchomości kręgosłupa szyjnego. Wnioski. Terapia dyslordozy szyjnej z wykorzystaniem zabiegów fizykalnych (biostymulacja laserowa i galwanizacja) połączona z neuromobilizacją i poizometryczna relaksacją mięśni daje lepszy efekt terapeutyczny niż usprawnianie tylko z wykorzystaniem metod fizykalnych. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne przyczyniło się do zmniejszenia natężenia bólu oraz do poprawy ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Słowo kluczowe
dyslordoza szyjna, zabiegi fizykalne, testy neurodynamiczne,, usprawnianie, fizjoterapia, cervical hypolordosis, physical treatments, neurodynamical tests, improving, physiotherapy

Please follow and like us:
error

理疗护理受试者中的家庭锻炼计划依从性:定型研究报告

Meshanti Kumarasamy, Narasimman Swaminathan, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński

M.Kumarasamy, N. Swaminathan, M. Kiljański, Z. Śliwiński – Compliance to home exercise program (HEP) among subjects under physiotherapy care: Report of a qualitative study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 70-74

摘要
该研究检查在选定的临床环境中接受物理治疗的受试者对家庭锻炼计划的依从程度。研究的调查结果将提供有关影响所规定家庭锻炼依从性的感知促成因素及障碍等方面的意见。
方法。该定性调查研究共采访了二十名受试者,包括12名男性及8名女性,它们在马来西亚的吉隆坡和森美兰州选定的私立医院和理疗诊所中接受各种门诊肌肉骨骼康复治疗。受试者对规定家庭锻炼的感知意见和经验的回答以半结构式访谈进行录音。所获得的回应经过关键字编码及内容分析进行分析。
结果和分析。自我激励、决心和承诺为积极参与的最佳推动因素,影响本试验中受试者脱离家庭锻炼的明显障碍包括缺乏时间、工作承担、个性、疾病性质或受伤状况及运动处方无效等。
结论。根据所记录回应的内容分析显示家庭锻炼依从性的预测结果为多因素,该试验提供了解参与家庭锻炼的感知促成因素和障碍的基本数据。这些调查结果将协助医疗保健专业人员实施措施,在最大限度上提高接受理疗患者的依从水平。
结论:
•家庭锻炼的依从性受各种因素影响
•缺乏时间、工作承担和受伤状况会影响家庭锻炼的依从性
•自我激励为家庭锻炼依从性的最重要促成因素
•疾病的性质会影响家庭锻炼的依从性

关键词:
家庭锻炼计划、物理治疗、肌肉骨骼康复

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

感觉统合法对一侧化发展的影响评估

Natalia Habik-Tatarowska, Paweł Wieczorkowski, Zbigniew Śliwiński

N. Habik-Tatarowska, P. Wieczorkowski, Z. Śliwiński – Assessment of the impact of sensory integration method on the development of laterality. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 122-128

摘要
前言。儿童动作发展的方面和要素之一为侧向化的渐进过程,也就是其体能活动的侧面优势。儿童侧向化在强度和过程发展速度上各不相同,许多活动必须在眼、手和脚的和谐合作下完成,身体同侧的器官支配即有助于此。不平稳的侧化将成为空间定向及视觉-运动协调的干扰源,学龄儿童的侧化过程失调经常成为阅读和写作受挫的原因,可能因此导致情绪障碍产生。
研究目的。进行研究的主要目的在评估情感统合法对儿童侧化发展的影响。
材料及方法。共46名7-9岁的儿童接受研究,在感觉统合治疗开始前及6个月后进行侧化进展分析,研究持续时间从2016年6月至2017年12月。6个月的感觉统合法疗程包含下列练习:多重感官刺激、手部灵活性练习、分析练习及视觉综合练习、听觉和视觉顺序练习、顺序及同时记忆练习及视觉-听力协调练习等。
结果和结论。所进行的研究分析显示感觉统合法治疗可以改善侧化的进展,我们越早帮助孩子选择优势手,就越容易尽早让他做好理解环境语言及独立构建语法正确句子的准备。

关键词:
一侧化、感觉统合、儿童、治疗

 

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

体育活动对平衡高中生新陈代谢紊乱的影响膝

Magdalena Madej, Zbigniew Śliwiński

M. Madej, Z. Śliwiński – The influence of physical activity on the alignment of metabolic disorders in secondary school students. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 102-111

摘要
前言。研究目的在评估定期的体育活动对学生的血压参数变化、新陈代谢和脂肪分布、肌肉组成百分比、水分、骨量及BMI值等的影响。
材料和方法。98名未定期参与体育活动的学生及98名每星期运动至少3-4次的学生参与研究。患者依照既定模式接受个别检查,包括:组织生物阻抗分析、腰围及臀围测量、进行Martinet 性能测试,最后的匿名问卷为生活方式调查。
结果。定期运动的学生中所记录的BMI、WHR及脂肪百分比等的平均值较低,也显现出较佳的体格。
结论:所进行的研究清楚地证明了固定的体能活动对身体有良好影响,能展现最大的身体效能,防止多种代谢疾病,对身体成分有所影响且为幸福感的必要因素。

关键词:
体育活动、新陈代谢、生物阻抗、BMI、代谢性疾病

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

当前对小儿脑性瘫痪的体位管理方式

Agata Michalska, Zbigniew Śliwiński, Justyna Pogorzelska, Marek Grabski

Agata Michalska, Zbigniew Śliwiński, Justyna Pogorzelska, Marek Grabski – A Current Approach to Postural Care for Patients with Cerebral Palsy. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 102-112

摘要
简介。康复是小儿脑性瘫痪治疗的基本要素之一,目的在对抗继发性的肌肉骨骼畸形,运用各种技术及功能促进以将姿势错误最小化被称为体位管理,包括患者躺卧、坐着及站着时的适当定位并结合物理疗法。
目标。研究目的在呈现以文献评析为基础的当前体位管理方式。
结论。截止目前为止,体位协助计划中未就躺卧、坐姿及站立等姿势制定普遍可接受的建议,该领域的大多数研究都是针对少数群体进行,观察时间短,因此难以评估体位计划的有效性,尽管部分研究结果显示其为对抗髋关节神经原性脱位为有希望的方法。一般认为适当的姿势支撑有助于开展活动并协助小儿脑性瘫痪者参与,增强其能力感并鼓励其行动。由于设备的结构变化及市场上新解决方案的引入,在该领域进行进一步研究的需要格外迫切。

关键词:
体位管理、小儿脑性瘫痪

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

在“过度性”概念背景下,十九及二十世纪之交的波兰医学是否值得关注?

Jacek Rytkowski, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński

Jacek Rytkowski, Marek Kiljański, Zbigniew Ślwiński – Is it worth taking care of Polish medicine at the turn of the 19th and 20th century in the context of the idea of “immediate help”? Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 94-101

摘要
本出版品标题所提出的问题涉及十九及二十世纪之交的波兰医学史的学术研究意义。对此方面的重视有其适当性,实在应该开启上述时间段及两次大战间的专业研究,其重要原因之一即该主题几乎不为人知,尽管有少量具象征性的当代文本关注,但该议题的研究成果还是相对较小,以过去遥远时代中已被广泛介绍的医学史来衡量,十九及二十世纪之交和1918-1939年间的医学史实在呈现出严重不足的状态。

关键词:
医学,医学史,紧急求助,公共卫生

本文已发表于波兰语。 它仅适用于杂志的纸质版本。

Please follow and like us:
error

Przegląd piśmiennictwa na temat możliwości zastosowania plastrowania dynamicznego Kinesiology Taping (KT) w chorobach wewnętrznych: w chirurgii, kardiologii i pulmonologii

Marcin Krajczy, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Zbigniew Śliwiński, Dagmara Gąbka, Jan Szczegielniak

M. Krajczy, K. Bogacz, J. Łuniewski, Z. Śliwiński, D. Gąbka, J. Szczegielniak – Review of literature on the application of Kinesio Taping (KT) in internal diseases: in surgery, cardiology and pulmonology . Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 32-42

Abstract

Introduction. So far, there have been few materials on Kinesio Taping (KT), in particular those meeting the criteria of scientific fact-based materials. The available literature includes articles on the possibility of using KT, but the results presented are not unequivocal. Some hypotheses and theories are contradictory, and many of them are not supported with any study results, and the conclusions presented seem questionable.
Objective. The objective of this study is to present the current state of knowledge of the possibility to apply the KT method in internal diseases: in cardiology and pulmonology.
Material and methods. The first stage was conducted from October to November 2017. It included preliminary selection aimed at identifying the works on the possibility of applying dynamic taping. The second stage of the research was conducted from December 2017 to January 2018, and consisted in a detailed analysis of the selected works on application and assessment of effects of dynamic taping in surgery, pulmonology and cardiology.
Results. When assessing the effects of KT in internal diseases in cardiology and pulmonology, the effects were classified as poor effects (PE), effects (E) and anti-effects (AE), when the results of the trial do not confirm the therapeutic activities. 2 E were discovered in assessing the effects of KT in surgery (2 articles). 3 E were discovered in the study of application in pulmonology (3rd article). No articles of the A reference level, concerning application of KT in cardiology.
Conclusions. Three conclusions were formulated on the basis of analysis of the source materials:
1. There has been a recent progress in the research into the possibility of applying dynamic taping in physical therapy, including in internal diseases: pulmonology and cardiology.
2. There are few prospective, randomized trials associated with application of dynamic taping, conducted on a large enough group of patients.
3. Few articles in the literature that explain the principles of DT, meet the criteria of research based on scientific facts.

Key words:
review of literature, kinesiology taping, surgery, cardiology, pulmonology

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 下載(僅限波蘭語版)
Please follow and like us:
error

An assessment of analgestic effects of vibroacoustic therapy in treating pains of umbosacral spine in office workers

Marlena Drężewska, Aleksander Sieroń, Zbigniew Śliwiński

M. Drężewska, A. Sieroń, Z. Śliwiński – Ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznych w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych. FP 2013; 13(3); 8-13

Abstract

Introduction. The objective of the research was to assess analgesic effects of vibroacoustic therapy in treating pain in the lumbosacral spine among office workers.
Materials and methods. The participants of the research were 52 female office workers from Ostroleka, aged 34-58, with chronic pain of lumbosacral spine caused by overstrain and/or spondylosis. The patients underwent 10-days vibroacoustic therapy which was conducted by means of VITAFON-T device. To assess the effects of the therapy there was used VAS analogue pain scale and a modified pain rates according to Laitinen questionnaire.
Results. There was noted a substantial statistic difference in the average value of pain assessment before and after therapy (p<0.05). The mean value of pain before therapy according to VAS scale amounted to 5.81, and after therapy it constituted 3,38. The total score obtained from the Laitinen questionnaire amounted to 316, and after therapy - 194. Conclusions. The obtained results indicate that the vibroacoustic therapy is effective in achieving analgesic effects in the treatment of pain in the lumbosacral spine among office workers. Key words: vibroacoustic therapy, VAS scale, Laitinen quesfionnaire

Please follow and like us:
error

Shaping ethical attitude of physiotherapist

Magdalena Rusin, Wojciech Kiebzak, Marek Kiljański, Michał Dwornik, Zbigniew Śliwiński

M. Rusin, W. Kiebzak, M. Kiljański, M. Dwornik, Z. Śliwiński – Kształtowanie postawy etycznej fizjoterapeuty. FP 2013; 13(4); 51-56

Abstract

Common behavioural and ethical patterns existing in modern medicine are subject to many social debates in which physiotherapist, alongside ethicists, philosophers and doctors, have their say. All of them express their points of view, which more often than not, coincide. The differences in opinions constitute the consequences of applying deontology in certain professional cases. Forming behavioural patterns in the process of academic studies is a hard and long-lasting task. Further development of ethical attitudes of a physiotherapist will be influenced by work. Even though physiotherapists embark upon their professional paths with already formed attitudes, these will be prone to further changes, both negative and positive, depending on the environment.

Key words:
physiotherapy, ethical stance, humanistic education

Please follow and like us:
error

Kultura zawodu a kultura osobowa fizjoterapeuty

Wojciech Kiebzak, Magdalena Rusin, Zbigniew Śliwiński, Michał Dwornik, Marek Kiljański

W. Kiebzak, M. Rusin, Z. Śliwiński, M. Dwornik, M. Kiljański – Kultura zawodu a kultura osobowa fizjoterapeuty. FP 2013; 13(4); 44-50

Abstract

The social role of a physiotherapist must not be reduced to displaying instrumental professional knowledge and propriety; it demands from a physiotherapist to employ humane and ethical streak in his or her practice. A physiotherapist, in collaboration with the whole medical team, creates proper conditions for full recovery. Physiotherapists develop professional identity and awareness by furthering their education, raising their professional competence, belonging to physiotherapist associations and building bonds between other representatives of this profession. What influences the level of professionalism of the group and all the same determine the quality of physiotherapeutic services and a proper approach towards the patient are mutual attempt to standardise education, create role models as well as professional culture and ethical values. The aim of this study is to present physiotherapy as a profession, and the physiotherapist both as a professional who has the highest level of professional command to treat the ill and needed, and as a member of the rehabilitation (therapeutic) team – a humanist who treats a patient as a summum bonum of medicine.

Key words:
physiotherapy, professional culture, propriety, ethics, profession

Please follow and like us:
error
1 2 3 5