Artykuły

Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii

{:pl}Poruszony temat przedstawia zjawisko występowania odleżyn i trudno gojących się ran pooperacyjnych, jako czynniki utrudniające, spowalniające czy nawet uniemożliwiające wprowadzenie celowanej fizjoterapii.{:}{:en}The paper presents the effectiveness of treatment of pressure ulcers and difficult to heal wounds with the use of phototherapy, more precisely polarized light, which is one of the elements of modern physical therapy, and thus physiotherapy.{:}{:zh}讨论的主题在提出术后褥疮出现及伤口难愈合的现象,这些是阻碍、减缓甚至阻止达成理疗目标的因素。{:}{:ru}Обсуждаемая тема показывает

Ocena skuteczności terapii przy użyciu TENS i prądów interferencyjnych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Leczenie dolegliwości bólowych w dolnym odcinku kręgosłupa jest leczeniem kompleksowym, obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię i ma na celu zmniejszenie bólu, stanu zapalnego a także wzmożonego napięcia mięśni.{:}{:en}Treatment of pain in the lower spine is a comprehensive treatment, includes kinesitherapy, physiotherapy and aims to reduce pain, inflammation and increased muscle tone.{:}{:zh}下脊柱疼痛治疗属综合性治疗,包括运动疗法、物理疗法等,目的在减轻疼痛、炎症并增加肌肉张力。{:}{:ru}Лечение боли в нижней части позвоночника - это комплексное лечение, которое включает

Judo jako alternatywna metoda rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym – badanie pilotażowe

{:pl}Celem pracy jest ocena skuteczności ćwiczenia judo w ramach programu fizjoterapeutycznego u osób cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM).{:}{:en}The aim of the work is to evaluate the efectiveness of training judo as a part of a physiotheraphy programme in MS patients{:}{:zh}研究目的:将柔道练习用在多发性硬化患者物理治疗方案中的有效性评估{:}{:ru}Целью данного исследования было оценить эффективность упражнений по дзюдо в рамках программы физиотерапии для людей с рассеянным склерозом (IS).{:}{:lt}Darbo tikslas -

Ocena równowagi u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w wieku 5-7 lat

{:pl}Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) stanowi rozległą klasę objawów manifestującą się w zakresie deficytów w takich obszarach jak komunikacja, rozwój społeczny oraz stereotypowe wzorce zachowania. {:}{:en}Autism spectrum disorder (ASD) represents an extensive class of symptoms manifested as deficiencies in such fields as communication, social development and stereotypical behavioural patterns.{:}{:zh}自闭症谱系障碍为一系列广泛症状,呈现出在沟通、社会发展和陈规定型行为模式等领域上的缺乏{:}{:ru}Спектр аутистического расстройства (ASD) представляет собой широкий класс симптомов, проявляющихся в таких областях,

The effects of Whole body vibration energy on bone mineral density in post-menopausal women: A systematic Review

{:pl}Aging increases the incidence of bone fractures due to the loss of bone mass especially with postmenopausal women{:}{:en}Aging increases the incidence of bone fractures due to the loss of bone mass especially with postmenopausal women{:}{:zh}老年人因骨质流失而使骨折的发生率增加,尤其是停经后的妇女{:}{:lt}Senėjimas didina kaulų lūžių dažnį dėl kaulų masės praradimo, ypač moterims po menopauzės{:}{:hr}Starenje povećava učestalost prijeloma kostiju zbog gubitka koštane mase, posebno kod žena nakon menopauze.{:}

Wpływ płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie stawów kolanowych i kręgosłupa u dzieci

{:pl}Celem pracy była ocena postawy ciała uczniów szkół podstawowych oraz ocena wpływu płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa.{:}{:en} The aim of this work was to assess body postures of primary school pupils and to assess the influence of static splayfoot on bad posture within lower limbs and spine.{:}{:zh}研究目的为评估小学生的身体姿势,并评估扁平足对下肢和脊椎姿势缺陷发生的影响。材料及研究方法{:}{:lt}Darbo tikslas - įvertinti pradinių klasių moksleivių

Charakterystyka lateralizacji u dzieci w wieku 5-7 lat

{:pl}Lateralizacja nazywana również „asymetrią funkcjonalną” jest nieodzowną częścią prawidłowego rozwoju psychofizycznego każdego człowieka, która zależy od wyspecjalizowania półkul mózgowych.{:}{:en}Autism spectrum disorder (ASD) represents an extensive class of symptoms manifested as deficiencies in such fields as communication, social development and stereotypical behavioural patterns.{:}{:zh}偏侧化也被称为“功能不对称”,是每个人心理物理正确发展中必要的一部分,取决于大脑半球的专业化。{:}{:lt}Laterizacija, taip pat vadinama „funkcine asimetrija“ - tai būtina žmogaus psichofizinio vystymosi dalis, kuri priklauso nuo smegenų pusrutulių specializacijos.{:}{:hr}Lateralizacija,

Compliance to home exercise program (HEP) among subjects under physiotherapy care: Report of a qualitative study

{:pl}This study examined the extent of compliance towards HEP among subjects undergoing physiotherapy sessions in selected clinical settings.{:}{:en}This study examined the extent of compliance towards HEP among subjects undergoing physiotherapy sessions in selected clinical settings.{:}{:zh}该研究检查在选定的临床环境中接受物理治疗的受试者对家庭锻炼计划的依从程度{:}{:lt}Šiame tyrime buvo nagrinėjamas HEP atitikties mastas arp pacientų, kuriems atliekamos fizioterapijos sesijos pasirinktuose klinikiniuose nustatymuose .{:}

Ocena rzetelności pomiarów precyzji ruchów manipulacyjnych palca wskazującego wykonanych urządzeniem własnego pomysłu w kontekście przyszłych zastosowań diagnostycznych

{:pl}W pracy zaprezentowano oryginalne manipulandum do badania parametrów ruchów w stawie śródręczno-paliczkowym palca wskazującego. Przedstawiono wyniki badań rzetelności pomiarów precyzji ruchów wykonanych urządzeniem oraz omówiono możliwości jego przyszłych zastosowań diagnostycznych. {:}{:en}The paper introduces a self-designed manipulandum built to assess the parameters of motion at the metacarpophalangeal joint of the index finger. The reliability of movement precision measurements is presented; potential

Ocena wpływu kompleksowej terapii uzdrowiskowej z zastosowaniem wód leczniczych radoczynnych na poziom hemoglobiny – badania wstępne

{:pl}Balneofizjoterapia to złożona interwencja terapeutyczna. Radonoterapia uzdrowiskowa jest szeroko stosowanym zabiegiem szczególnie w przypadku schorzeń narządu ruchu. Ta forma terapii przynosi wiele korzyści zdrowotnych obserwowanych w ocenie klinicznej.{:}{:en}Balneotherapy is a complex therapeutic treatment. Radon treatment is a widely used procedure in musculoskeletal disorders. Clinical evaluation proves this form of therapy to be very beneficial for health. {:}{:zh}浴疗理疗为复杂的治疗干预。氯疗水疗为广泛使用的治疗方法,尤其是在肌肉骨骼疾病方面,该形式治疗在临床评估中观察到可带来许多健康益处{:}{:lt}Balneofizioterapija yra sudėtinga terapinė

Główne czynniki powodujące występowanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt na podstawie analizy dokumentacji medycznej noworodków przebywających w oddziale neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w roku 2017

{:pl}Cel pracy. Zbadanie częstotliwości występowania dysplazji stawów biodrowych u noworodków oraz wyróżnienie głównych czynników powodujących jej występowanie.Materiał i metodyka. Badaniu poddano dokumentację medyczną w postaci historii choroby 1591 pacjentów oddziału neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. w Tychach.{:}{:en}Aim. To investigate the frequency of occurrence of Developmental Dysplasia of the Hip in newborns and to distinguish the main factors

Ból dolnego odcinka kręgosłupa – podsumowanie Spotkania Ekspertów 2017

{:pl}Ból dolnego odcinka kręgosłupa (BDOK) jest jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych w krajach rozwiniętych. BDOK może prowadzić do dużego stopnia niepełnosprawności i niekiedy wiązać się z wysokimi kosztami leczenia. {:}{:en}Low back pain (LBP) is one of the main causes of health problems in developed countries. LBP can lead to a high degree of disability and sometimes involve high costs