Wpływ stresu prenatalnego na rozwój motoryczny niemowląt

Martyna Franecka, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

Martyna Franecka, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa –Effects of prenatal stress on infant motor development. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 327-338

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BiRS

Streszczenie
Wprowadzenie. Badanie miało na celu ustalenie związku pomiędzy doświadczanym przez kobiety stresem w czasie ciąży (prenatal maternal stress; PMS) oraz czynnikami ryzyka okołoporodowego a rozwojem motorycznym niemowląt, ocenianym skalą Alberta Infant Motor Scale (AIMS).
Cel pracy. Postawiono hipotezę, że niemowlęta, których matki doświadczyły PMS, osiągają niższy poziom rozwoju motorycznego w pierwszym roku życia w porównaniu z niemowlętami matek, które nie doświadczyły PMS.
Materiał i metodyka. Przebadano 171 kobiet oraz 179 ich dzieci. Badane podzielono na dwie grupy: 1) matki, które doświadczały PMS oraz 2) matki, które nie doświadczały PMS. Taki sam klucz zastosowano, dzieląc badane niemowlęta na dwie podgrupy: 1) niemowlęta kobiet doświadczających PMS oraz 2) niemowlęta kobiet niedoświadczających PMS. Każde niemowlę zostało ocenione przy użyciu standaryzowanego narzędzia AIMS.
Wyniki. Wyniki badania sugerują, iż niemowlęta matek doświadczających PMS osiągają niższe wyniki w ocenie neurorozwojowej, utrzymujące się co najmniej 12 miesięcy od urodzenia niż niemowlęta matek niedoświadczających PMS. Ponadto wykazano związek pomiędzy stresem w ciąży a wiekiem ciążowym, rodzajem porodu, urodzeniową masą ciała oraz punktacją Apgar.
Wnioski. Stres doświadczany przez matki w trakcie ciąży może wpłynąć na rozwój motoryczny w okresie niemowlęcym. Nie pozostaje również bez znaczenia dla czynników okołoporodowych, takich jak tydzień i rodzaj porodu, urodzeniowa masa ciała, punktacja Apgar.

Słowa kluczowe:
stres w czasie ciąży, rozwój motoryczny niemowląt

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Kierunek pierwotnego skrzywienia kręgosłupa a rozkład sił nacisku mas ciała na płaszczyźnie podparcia u dzieci ze skoliozą I°

Andrzej Siwiec, Małgorzata Domagalska-Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Andrzej Szopa


Andrzej Siwiec, Małgorzata Domagalska-Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Andrzej Szopa – The direction of primary lateral spinal curvature and distribution of body mass on base of support in children with scoliosis I°. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 112-121

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6z2j

Streszczenie
Wprowadzenie. W wyniku subiektywnej oceny funkcjonalnej u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną powszechnie obserwuje się zaburzenia symetrii rozkładu masy ciała na płaszczyznę podporu. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie związku pomiędzy kierunkiem skrzywienia pierwotnego a rozkładem sił nacisku mas ciała na podłoże u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.
Metoda. Badaniami objęto dwie grupy (grupę badaną i kontrolną) dzieci w wieku 7–11 lat. Grupę badaną stanowiło 96 dzieci usprawnianych z powodu skoliozy w ośrodkach rehabilitacyjnych. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano dzieci odpowiadające wiekiem, wzrostem i masą ciała uczestnikom z grupy badanej. Zasadniczym elementem przeprowadzonych badań były pomiary procentowego rozkładu sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podparcia pomiędzy „wypukłą” i „wklęsłą” stroną ciała podczas samodzielnego utrzymywania pozycji stojącej obunóż.
Wyniki. Na podstawie wartości wskaźnika symetrii oraz kierunku skrzywienia pierwotnego wśród badanych dzieci ze skoliozą wyróżniono następujące podgrupy: dzieci z symetrycznym rozkładem masy ciała na płaszczyznę podporu (21%); dzieci z asymetrycznym rozkładem masy ciała na płaszczyznę podporu przeciążające stronę wypukłą (51%) oraz dzieci przeciążające stronę wklęsłą (28%).
Wniosek. Występowanie zaburzeń symetrii rozkładu sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podporu u dzieci ze skoliozą idiopatyczną wymaga uwzględnienia tych cech we wczesnym etapie rehabilitacji tych dzieci.

Słowa kluczowe:
skolioza, kompensacyjne wzorce posturalne, rozkład masy ciała na płaszczyźnie podparcia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Skład masy ciała a spastyczność dzieci z obustronnym niedowładem kończyn dolnych

Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa


Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa – Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 174-185

Streszczenie
Cel. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie zależności pomiędzy składem masy ciała dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a stopniem spastyczności mięśni kończyn dolnych.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 59-osobową grupę samodzielnie chodzących dzieci w wieku od 8 do 16 lat z obustronnym spastycznym niedowładem kończyn dolnych. Do grupy kontrolnej włączono 59 dzieci bez ośrodkowych zaburzeń ruchowych – uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Sosnowcu. Badania obejmowały: 1) ocenę składu masy ciała oraz jego komponentów przy użyciu wagi TANITA MC-780 S MA; 2) ocenę stopnia spastyczności wg zmodyfikowanej skali Ashwortha; 3) obliczenia wskaźników BMI zgodnie z rekomendacją World Health Organization (WHO) oraz BMI OLAF opracowanych przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Wyniki. Największe nasilenie spastyczności, zarówno w prawej, jak i lewej kończynie dolnej, występowało w obrębie grupy mięśni prostowników stawu skokowego. Z kolei najmniejsze nasilenie spastyczności zaobserwowano w grupie mięśni zginaczy stawu kolanowego prawej i lewej kończyny dolnej. Im większy był stopień spastyczności mięśni kończyn dolnych, tym większy był deficyt masy beztłuszczowej i masy mięśni kończyn dolnych.
Wnioski. u dzieci z MPD występują deficyty w zakresie masy tkanki mięśniowej. Deficyt tkanki mięśniowej zależy od stopnia spastyczności proksymalnych grup mięśniowych kończyn dolnych.
Słowa kluczowe:
skład masy ciała, spastyczność, mózgowe porażenie dziecięce
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Stabilność posturalna dzieci urodzonych przedwcześnie z grupy ryzyka okołoporodowego

Katarzyna Kniaziew-Gomoluch, Andrzej Szopa, Tomasz Łosień, Zenon Kidoń, Małgorzata Domagalska-Szopa


Katarzyna Kniaziew-Gomoluch, Andrzej Szopa, Tomasz Łosień, Zenon Kidoń, Małgorzata Domagalska-Szopa – Postural stability of children born prematurely in the perinatal risk group. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 118-129

Streszczenie
Wstęp. Wraz z postępem w opiece neonatalnej dzieci urodzone przedwcześnie mają większe szanse na przeżycie, jednak niedojrzałość narządowa naraża je na zwiększone ryzyko wystąpienia ośrodkowych zaburzeń rozwojowych. Jednymi z czynników ryzyka najczęściej stanowiących przyczynę takich zaburzeń są zespół zaburzeń oddychania noworodków (RDS) oraz krwotok dokomorowy (IVH III, IV stopnia).
Cel. Wychodząc z założenia, że wczesnym ośrodkowym zaburzeniom ruchowym towarzyszą zaburzenia kontroli posturalnej porównano miary stabilności posturalnej niemowląt urodzonych przedwcześnie i obciążonych dużym ryzykiem zaburzeń ośrodkowych, tj.: 1) IVH III lub IV stopnia lub 2) RDS z niemowlętami urodzonymi przedwcześnie z prawidłowym wynikiem USG mózgu i bez obciążeń okołoporodowych (grupa kontrolna).
Materiał i metoda. W tym celu w grupie 76 niemowląt urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu SYNAGIS, przeprowadzono badanie posturometryczne w pozycji supinacyjnej, z wykorzystaniem platformy stabilograficznej (urządzenie zaprojektowane i wykonane w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach).
Wyniki. Analiza miar stabilności w poszczególnych podgrupach wykazała, że w obu grupach niemowląt z ryzykiem okołoporodowym (IVH i RDS) wartości wszystkich ocenianych parametrów posturometrycznych były mniejsze od tych prezentowanych przez niemowlęta bez obciążeń okołoporodowych.
Wnioski. 1. Ocena miar stabilności w pozycji supinacyjnej stanowi oryginalną propozycję oceny kontroli posturalnej niemowląt urodzonych przedwcześnie w pierwszych miesiącach życia.
2. Różnice w miarach stabilności pomiędzy dziećmi urodzonymi przedwcześnie, u których wystąpiło ryzyko zaburzeń ośrodkowych na tle niedotlenienia (RDS) lub krwawienia dokomorowego (IVH) a ich rówieśnikami bez obciążeń okołoporodowych z prawidłowym wynikiem USG głowy, może wskazywać na występowanie u tych pierwszych zaburzeń rozwoju kontroli posturalnej.
Słowa kluczowe:
dzieci urodzone przedwcześnie, okołoporodowe czynniki ryzyka, zaburzenia kontroli posturalnej niemowląt, posturometria, platforma stabilograficzna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ nadmiernej masy ciała na wydolność fizyczną dzieci w młodszym wieku szkolnym

Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Agnieszka Ostrowska, Andrzej Szopa


Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Agnieszka Ostrowska, Andrzej Szopa – The impact of high body weight on children’s aerobic capacity in the primary school age. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 222-232

Streszczenie
Wstęp. Nadwaga i otyłość w populacji dziecięcej są jednymi z większych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z nadwagą wzrosła trzykrotnie. W celu określenia poziomu wydolności fizycznej, a także doboru form i intensywności treningu fizycznego u dzieci z nadmierną masą ciała stosuje się najczęściej m.in. 6-minutowy test marszowy (6MWT) oraz rzadziej próbę spiroergometryczną (CPET).
Cel pracy. Celem pracy była ocena parametrów wydolnościowych dzieci z nadmierną masą ciała w porównaniu do dzieci z prawidłową należną masą ciała. Dodatkowo podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyniki oceny wydolności metodą pośrednią 6MWT są przystające do wyników testu CPET.
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone w grupie 25 dzieci z nadmierną masą ciała (grupa badana; centyl BMI 93,7 ± 4,11) oraz 25 z prawidłową masą ciała (grupa kontrolna; centyl BMI 28 ± 19,62) w wieku 8–12 lat. Badania składały się z 3 części: 1) pomiaru masy i wysokości ciała oraz składu masy ciała; 2) testu CPET na cykloergometrze z użyciem protokołu Godfreya typu ramp; 3) oceny wydolności tlenowej opartej o wynik testu 6MWT.
Wyniki. Zanotowano istotne statystycznie różnice w wyniku VO2/kg pomiędzy grupą badaną (26,2 ± 4,32 ml/kg/min) i kontrolną (36,2 ± 5,75 ml/kg/min). Wyniki testu 6MTW również różniły się istotnie statystycznie, w grupie badanej średnio wynosiły 486,5 ± 86,35 m, podczas gdy w grupie kontrolnej było to 519,6 ± 85,40 m.
Wnioski. Nie stwierdzono różnic w VO2peak u dzieci z grupy badanej i kontrolnej, zanotowano natomiast istotne różnice w wyniku VO2/kg. Dzieci z nadmiernym BMI charakteryzowały się większą niż ich rówieśnicy z prawidłową masą ciała różnicą pomiędzy obserwowaną a oczekiwaną wartością 6MWT.
Słowa kluczowe:
wydolność fizyczna dzieci, CPET, 6MWT, nadmierna masa ciała, wysokie BMI
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wczesny i odległy wpływ jednostronnej mastektomii na statykę ciała

Anna Koralewska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Robert Łukowski

Anna Koralewska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Robert Łukowski – Early and late effect of unilateral mastectomy on the weight bearing distribution. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 6-18

Streszczenie
Wstęp. Na podstawie materiałów informacyjnych dla kobiet po mastektomii wydaje się niemal oczywiste, że w wyniku jednostronnej amputacji piersi, a także występowania obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie amputowanej, zmieniają się warunki statyki ciała. Cel. W ramach podjętych badań podjęto próbę rozpoznania wpływu jednostronnej amputacji piersi na symetrię rozkładu sił nacisku mas ciała na płaszczyznę podporu oraz w zależności od czasu jaki upłynął od zabiegu.
Materiał i metoda.
Badania przeprowadzono wśród 42 kobiet po jednostronnej całkowitej lub radykalnej amputacji piersi. W zależności od czasu, jaki upłynął od zabiegu uczestniczki zostały podzielone na dwie grupy: grupa A – nie więcej niż 12 miesięcy; grupa B – powyżej 5 lat od daty zabiegu. Badania składały się z 3 części: 1) pomiary antropometryczne; 2) pomiary obwodów kończyn górnych; 3) ocena rozkładu sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podparcia z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej.
Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że: 1) zarówno u kobiet we wczesnym, jak i późnym etapie po mastektomii występują obrzęki limfatyczne; 2) występowanie obrzęków nie wpływa na charakter asymetrii rozkładu sił nacisku mas ciała na płaszczyznę podparcia pomiędzy amputowaną i nieamputowaną stronę ciała; 3) porównanie pomiaru rozkładu mas ciała na płaszczyznę podparcia pomiędzy amputowaną i nieamputowaną stronę ciała w warunkach z protezą zewnętrzną piersi i bez wskazuje, że proteza piersi nie ma większego wpływu na statykę ciała.
Wniosek. Rozpoznanie wpływu zewnętrznej protezy piersi na kontrolę posturalną kobiet po jednostronnej mastektomii wymaga przeprowadzenia dalszych kompleksowych badań obejmujących ocenę ich stabilności statycznej i dynamicznej, jak również kompleksowej oceny postawy ciała.
Słowa kluczowe:
całkowita mastektomia, proteza zewnętrzna piersi, zaburzenia kontroli posturalnej, posturografia, platforma stabilograficzna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zespół wad wrodzonych – situs inversus, atrezja przełyku

Sylwia Potępa-Kowalczyk, Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

S. Potępa-Kowalczyk, A. Dobrowolska, M. Domagalska-Szopa, A. Szopa – A congenital malformation syndrome – situs inversus, esophageal atresia. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 122-125

Streszczenie
Wstęp. W przypadku wystąpienia zespołu wad wrodzonych na prawidłowo postawioną diagnozę mają wpływ charakterystyczne cechy. Situs inversus stanowi rzadką wadę rozwojową. Częstość jego występowania w połączeniu z atrezją przełyku jest bardzo mała. Zarówno zaburzenie kształtowania stronności ciała, jak i niewykształcenie przełyku mogą towarzyszyć różnym wadom wrodzonym. W przypadku dużego wielowadzia nie są dostępne żadne standardowe opcje leczenia.
Opis przypadku. U dziecka zdiagnozowano kariotyp 45,XX,rob(13;14)(q10;q10) oraz zespół wad wrodzonych, tzn. wielowadzie w postaci: inwersji trzewi wraz z dekstrokardią, zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową, wodogłowie, hipoplazję prawego płuca oraz ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Obecnie u dziecka nie zostało postawione żadne oficjalne rozpoznanie kliniczne.
Wnioski. Leczenie tego typu wielowadzia jest zawsze trudne i wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Kompleksowa opieka nad dzieckiem z zespołem wad wrodzonych powinna obejmować leczenie występujących zaburzeń, jak i zapobieganie możliwym powikłaniom.
Słowa kluczowe:
situs inversus, atrezja przełyku, wielowadzie, zespół wad wrodzonych, dekstrokardia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ zawartości tkanki tłuszczowej na zakres ruchomości kończyny górnej wśród dzieci w wieku 7-11 lat

Patrycja Paszek, Małgorzata Domagalska-Szopa

Patrycja Paszek, Małgorzata Domagalska-Szopa – The impact of adipose tissue content on the range of motion of the upper limb among children aged 7-11 years. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 190-196

Streszczenie
Wprowadzenie. Problem nadmiernej tkanki tłuszczowej wśród dzieci i młodzieży staje się z każdym rokiem bardziej powszechny. Otyłość prowadzi do stopniowego upośledzenia układu szkieletowo-mięśniowego. Bardzo ważne jest, aby wykrywać nieprawidłowości na jak najwcześniejszym etapie, umożliwi to podjęcie odpowiednich działań mających na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania organizmu. Cel. Celem pracy była analiza wpływu zawartości tkanki tłuszczowej na zakres ruchomości w stawie ramiennym wśród dzieci szkolnych. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w okresie od października 2019 do września 2020 roku. Badaniem zostało objętych 112 dzieci w wieku od 7 do 11 lat, w tym 68 dziewczynek i 44 chłopców. W badaniu składu masy ciała wykorzystano bezinwazyjną metodę bioimpedancji, natomiast zakres ruchu zgięcia i odwiedzenia kończyny górnej w stawie barkowym zmierzono przy pomocy urządzenia GYKO. Wyniki. Spośród 112 badanych dzieci u 62 osób wykazano nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie. Zanotowano istotne statystycznie różnice w zakresie ruchomości stawu barkowego (zgięcie i odwiedzenie) pomiędzy dziećmi, u których zawartość tkanki tłuszczowej była przekroczona, a drugą grupą, w której tkanka tłuszczowa była w normie (p < 0,05). Wnioski. Wykazano, że osoby z przekroczoną zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie mają mniejszy zakres ruchomości kończyny górnej w porównaniu z osobami o normalnej zawartości tkanki tłuszczowej.
Słowa kluczowe:
ROM, otyłość, dzieci
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Czworakowanie w wieku niemowlęcym a poziom koordynacji ruchowej dzieci w wieku 4-7 lat

Aleksandra Deninger, Urszula Nowacka-Gębosz, Kamila Pilok, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

Aleksandra Deninger, Urszula Nowacka-Gębosz, Kamila Pilok, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa – Infant crawling and motor coordination level of children aged 4-7 years. Fizjoterapia Polska 2020; 20(5); 216-225

Streszczenie
Wstęp. Jednym z etapów rozwoju motorycznego dziecka w pierwszym roku życia jest czworakowanie, którego pozytywny wpływ na rozwój psychoruchowy został poparty badaniami. Natomiast niektóre dzieci pomijają ten etap lokomocji i zaczynają od razu poruszać się w pozycji stojącej. Celem badania była ocena koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej dzieci, które nie czworakowały w niemowlęctwie oraz porównanie wyników z grupą dzieci, która nie pominęła tego etapu rozwoju ruchowego.
Materiał i metody. W badaniu brało udział 53 dzieci zdrowych w wieku 4-7 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Górnego Śląska. Grupę kontrolną stanowiło 20 dzieci, które nie czworakowały w niemowlęctwie oraz 33 dzieci czworakujących w niemowlęctwie. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, na który składało się pięć części dotyczących informacji o zdrowiu, rozwoju i poziomie aktualnej motoryki dzieci. Drugim etapem badania była ocena dzieci przy pomocy testu Oziereckiego w interpretacji A. Barańskiego. Test Oziereckiego służy do oceny poziomu koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej u dzieci w przedziale od 4 do 16 roku życia.
Wyniki. W grupie dzieci czworakujących obserwuje się wyższy poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, jednak tylko w jednej z badanych umiejętności (rozhuśtywanie się). Obecność funkcji czworakowania nie wpływa znacząco na możliwości motoryczne dziecka w wieku starszym. W grupie badanej zauważa się, że im większa wartość punktów Apgar uzyskana przy urodzeniu, tym wyższa umiejętność w zakresie motoryki dużej i koordynacji ruchowej.
Słowa kluczowe:
czworakowanie, koordynacja ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena poziomu wydolności oraz wybranych zdolności motorycznych u dzieci z nadmierną masą ciała

Agnieszka Ostrowska, Agata Grzyb, Małgorzata Domagalska-Szopa, Małgorzata Lis, Anna Koralewska

A. Ostrowska, A. Grzyb, M. Domagalska-Szopa, M. Lis, A. Koralewska – Assessment of aerobic capacity levels and selected motor skills in children with excessive body weight. Fizjoterapia Polska 2020; 20(5);  72-83

Streszczenie

Wstęp. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży stanowi poważny problem wieku rozwojowego. Dotyczy on coraz to większej liczby dzieci. Coraz częściej dzieci spożywają dużą ilość przetworzonego i wysokokalorycznego pokarmu. Coraz mniej się ruszają, ponieważ swój czas wolny spędzają przed ekranem telefonu, telewizora czy komputera. Mała ilość ruchu sprzyja rozwojowi nadmiernej masy ciała u dzieci. Niska aktywność fizyczna powoduje również brak doskonalenia przez nie zdolności motorycznych. Ponadto wielu badaczy zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiernej masy ciała dziecka na jego sprawność fizyczną.
Cel pracy. Celem pracy była próba określenia poziomu wybranych zdolności motorycznych dzieci z nadwagą i otyłością oraz określenie zależności pomiędzy nadmierną masą ciała u dzieci a ich zdolnościami motorycznymi.
Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 25 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 12 do 18 lat. U badanych zdiagnozowano nadwagę i otyłość prostą. Do oceny sprawności motorycznej dzieci zastosowano próbę Romberga, testy tandemowe, rzut piłką lekarską, test palce-podłoga, bieg na 40 lub 60 m. Do oceny wydolności dzieci zastosowano próbę spiroergometryczną, 6MWT = 6-minutowy test marszowy i skalę Borga po wysiłku. Do oceny składu masy ciała wykorzystano wagę „Tanita”. U każdego dziecka wykonano to samo badanie i zastosowano te same testy, za pomocą których określono poziom wybranych zdolności motorycznych, wydolność oraz skład masy ciała.
Wnioski. Wyniki wskazują na taki sam rozwój zdolności motorycznych u dzieci z nadmierną, jak i prawidłowa masą ciała. Ponadto dzieci wykazywały taką samą tolerancję wysiłku.

Słowa kluczowe:
nadmierna masa ciała, dzieci, wydolność, zdolności motoryczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2