Wpływ różnych rodzajów znieczulenia stosowanych przy cesarskim cięciu na nasilenie podostrego bólu krzyża i niepełnosprawność: retrospektywne badanie kohortowe

Mohamed G. Ali, Mohammed A. Soliman, Amel M. Yousef, Fahima M. Okeel, Mohammed A.M. Sarhan


Mohamed G. Ali, Mohammed A. Soliman, Amel M. Yousef, Fahima M. Okeel, Mohammed A.M. Sarhan – Impact of different types of anaesthesia for cesarean delivery on subacute low back pain intensity and disability: A retrospective cohort study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 116-121

Streszczenie

Informacje wprowadzające. Ból krzyża (LBP) jest dolegliwością powszechnie występującą u kobiet po cesarskim cięciu. W związku z tym niniejsze badanie przeprowadzono w celu oceny i porównania nasilenia podostrego bólu krzyża i niepełnosprawności wśród kobiet po cesarskim cięciu, u których zastosowano różne typy znieczulenia.
Metodologia. Niniejsze retrospektywne badanie kohortowe zostało przeprowadzone na 38 kobietach. „26 z nich miało cięcie cesarskie, którego stan oceniono po 6 do 12 tygodniach od porodu. Kobiety zostały zaklasyfikowane do: grupy znieczulenia zewnątrzoponowego (Grupa A) n = 6, grupy znieczulenia podpajęczynówkowego (Grupa B) n = 13, grupy znieczulenia ogólnego (Grupa C) n = 7. Wśród pacjentek były pierworódki lub wieloródki, które nie otrzymywały znieczulenia przez co najmniej rok przed ostatnim porodem; pozostałe 12 kobiet stanowiło grupę kontrolną (Grupa D), która nigdy nie była w ciąży ani nie była poddana znieczuleniu”.
Wyniki. Średnie wartości wizualnej skali analogowej (VAS) w grupie A, grupie B, grupie C i grupie D wynosiły odpowiednio 5,00 ± 1,67, 4,62 ± 1,12, 5,14 ± 1,21 i 2,17 ± 0,71. Test ANOVA wykazał istotną różnicę w VAS (p = 0,0001; p < 0,05) pomiędzy czterema grupami, natomiast test post-hoc wykazał nieistotne różnice (p = 1000; p > 0,05) pomiędzy trzema grupami poddawanymi znieczuleniu. Również średnie wartości wskaźnika niepełnosprawności Oswestry (ODI) w tych samych czterech grupach wynosiły odpowiednio 26,00 ± 16,68, 27,00 ± 11,72, 30,00 ± 6,87 i 25,00 ± 9,33. Test ANOVA wykazał nieistotną różnicę w ODI (p = 0,838; p < 0,05) pomiędzy czterema grupami.
Wniosek. Znieczulenie zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe i ogólne do cięcia cesarskiego wiąże się ze zwiększoną intensywnością podostrego bólu krzyża, jednak bez istotnych różnic między tymi rodzajami znieczuleń. Znieczulenia nie powodują zintensyfikowania niepełnosprawności.

Słowa kluczowe
Znieczulenie nerwu osiowego, znieczulenie ogólne, poród cesarski, podostry ból krzyża

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ manipulacji osteopatycznych trzewnych na ból krzyża spowodowany dysfunkcjami trzewnymi

ALshimaa Mokhtar Darwesh, Zahra Mohamed Hassan Serry, Shawky Abd El-Hamid Fouad, Heba Ahmed Ali Abdeen

ALshimaa Mokhtar Darwesh, Zahra Mohamed Hassan Serry, Shawky Abd El-Hamid Fouad, Heba Ahmed Ali Abdeen – Effect of visceral osteopathic manipulations on low back pain caused by visceral dysfunctions. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 44-49

Streszczenie
Cel. Ocena skuteczności osteopatii trzewnej w leczeniu bólu krzyża spowodowanego dysfunkcjami trzewnymi.
Metody. Randomizowana kontrolowana próba. W badaniu wzięło udział czterdziestu uczestników w wieku od 25 do 40 lat, którzy cierpieli na bóle krzyża z powodu dysfunkcji trzewnych. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy o tej samej wielkości; Grupa badana (A) była poddawana manipulacjom osteopatycznym wisceralnym raz w tygodniu przez trzy tygodnie, a grupa kontrolna (B) otrzymywała leki przeciwbólowe tylko przez trzy tygodnie. Wizualna skala analogowa (VAS), wskaźnik niepełnosprawności Owestry (ODI) i zmodyfikowany test Schobera (MST) zostały zastosowane dla wszystkich uczestników w obu grupach przed i po leczeniu.
Wyniki: Porównanie obu grup wykazało istotny spadek VAS i ODI (p < 0,05) oraz istotny wzrost MST (p < 0,05) na korzyść grupy badanej (A) po leczeniu.
Wniosek: Osteopatia jest skuteczna w leczeniu bólu i poprawie stanu funkcjonalnego u pacjentów z bólem krzyża.
Słowa kluczowe
osteopatia, bóle krzyża, dysfunkcja trzewna, wizualna skala analogowa, wskaźnik niepełnosprawności Oswestry, test Schobera
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa

Jolanta Kujawa, Iwona Pyszczek, Jan Talar, Mirosław Janiszewski

Jolanta Kujawa, Iwona Pyszczek, Jan Talar, Mirosław Janiszewski – Comparative evaluation of the analgesic effectiveness of selected physiotherapeutic methods in the treatment of low back pain syndrome. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 271-279

Streszczenie

Wstęp. Do najczęściej występujących dolegliwości narządu ruchu zalicza się zespoły bólowe kręgosłupa, a w szczególności odcinka lędźwiowo-krzyżowego. W wielu krajach problem tzw. bólów krzyża osiągnął rangę problemu społecznego. Odpowiedni dobór skutecznych metod fizjoterapeutycznych jest podstawowym zadaniem zespołów rehabilitacyjnych. Podjęto badania, mające na celu analizę skuteczności oddziaływania przeciwbólowego połączonych, wybranych form fizjoterapii u chorych z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Sprawdzono, czy istnieją statystycznie istotne różnice skuteczności przeciwbólowej w zależności od zastosowanych zabiegów fizykalnych. Materiał i metoda. Badaniom poddano 450 chorych, w wieku od 21 do 79 lat (średni wiek = 56,53 +/- 15,34 lat), wśród których było 319 kobiet i 131 mężczyzn, przyjętych do leczenia w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ZOZ Łódź-Śródmieście z powodu bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Chorych podzielono na dwie grupy A i B. w grupie A zastosowano zabiegi biostymulacji promieniowaniem laserowym i kinezyterapią. W grupie B w miejsce laseroterapii stosowano prądy interferencyjne z gimnastyką leczniczą. Ocenę skuteczności zastosowanego skojarzonego leczenia przeprowadzono na podstawie subiektywnej oceny bólu wg zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena, uwzględniając cztery wskaźniki: subiektywną ocenę intensywności bólu, częstotliwość jego występowania, stosowanie leków przeciwbólowych oraz ograniczenie aktywności ruchowej pacjenta, a także na podstawie badania klinicznego. Wyniki. Wyniki badań wykazały skuteczność przeciwbólową obydwu metod u chorych z zespołami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Zastosowanie laseroterapii w połączeniu z gimnastyką leczniczą z bólami dolnego odcinka kręgosłupa wykazuje statystycznie znamienną, większą skuteczność terapeutyczną, w porównaniu z prądami interferencyjnymi łączonymi z kinezyterapią.

Słowa kluczowe:
laseroterapia niskoenergetyczna, zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena sposobu wykonywania wybranych czynności dnia codziennego w świetle pierwotnej profilaktyki dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna, Henryk Knapik

Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna, Henryk Knapik – Evaluating the manner of performing selected activities of daily living in the light of early prevention of low back pain. Fizjoterapia Polska 2001; 1(4); 381-384

Streszczenie
Wstęp. Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowią problem nie tylko medyczny, ale i społeczny. Jednym ze sposobów ograniczenia jego rozmiarów jest szeroko rozumiana profilaktyka. W przeprowadzanych badaniach dokonano weryfikacji sposobu wykonywania czynności życia codziennego stanowiących szczególne obciążenie dla kręgosłupa. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 265 osób zdrowych (czyli bez dolegliwości bólowych kręgosłupa w momencie badania), wśród których 136 osób to pracownicy fizyczni, a 129 osób to pracownicy umysłowi. Badanym osobom polecono wykonać 3 zadania ruchowe: zmianę pozycji ciała z lezącej na stojącą, przyjęcie pozycji siedzącej na krześle oraz podniesienie ciężaru z podłoża. Wyniki. Uzyskane wyniki świadczą o baku prawidłowych nawyków ruchowych, istotnych w profilaktyce bólów krzyża u przeważającej części badanych osób. Wnioski. Celowe jest przeprowadzanie szkoleń w zakresie profilaktyki przeciążeń kręgosłupa, w następstwie których może dochodzić dom powstawania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Należy uświadomić społeczeństwu rangę problemu, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji popełnianych na co dzień błędów.

Słowa kluczowe:
bóle krzyża, profilaktyka, szkoła pleców

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Terapia przepuklin krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

M. Śniegocki, H. A. Kasprzak

M. Śniegocki, H. A. Kasprzak – The treatment of herniated disks in the lumbo-sacral spine. Fizjoterapia Polska 2002; 2(2); 128-133

Streszczenie
Autorzy przedstawiają współczesne metody leczenia operacyjnego mające zastosowanie u chorych z przepuklinami krążka międzykręgowego. Omawiając poszczególne metody, koncentrują się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do ich stosowania. Nie ukrywając występowania powikłań, podkreślają konieczność przeprowadzenia dokładnej diagnostyki neuroobrazowej jako podstawy do podjęcia decyzji o ewentualnym leczeniu operacyjnym i dalszej rehabilitacji.

Słowa kluczowe:
dyskopatia lędźwiowo-krzyżowa, bóle krzyża, leczenie chirurgiczne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Biomechaniczne aspekty bólów krzyża u jeźdźców

Ewa Hordyńska, Józef Opara

Ewa Hordyńska, Józef Opara – Biomechanical aspects of low back pain in equestrian riders. Fizjoterapia Polska 2002; 2(3); 235-240

Streszczenie
Bóle krzyża, ze społecznego punktu widzenia należą do najważniejszych stanów chorobowych, mimo że bezpośrednio nie zagrażają życiu. W przybliżeniu 80% dorosłych doświadcza ich na co dzień. Najczęściej nie udaje się ustalić dokładnie przyczyn dolegliwości. Jednak znajomość czynników predysponujących do ich wystąpienia u jeźdźców, zwłaszcza ujeżdżeniowych może mieć znaczenie profilaktyczne. W pracy przedstawiono problemy relacji ruchowych pomiędzy jeźdźcem a koniem w aspekcie biomechaniki dosiadu.

Słowa kluczowe:
biomechanika, bóle krzyża, dosiad jeźdźca

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Efekty usprawniania pacjentów po zabiegu operacyjnym z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

Teresa Pop, Krzysztof Kołodziej, Maria Pabis, Grzegorz Przysada, Piotr Szpunar

Teresa Pop, Krzysztof Kołodziej, Maria Pabis, Grzegorz Przysada, Piotr Szpunar – Rehabilitation results in patients after operation of discopathy in lumbo-sacral section. Fizjoterapia Polska 2002; 2(4); 280-284

Streszczenie
Wstęp. Z danych w piśmiennictwie i naszych obserwacji wynika, że 2% chorych z zespołem bólowym kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego. Praca przedstawia algorytm rehabilitacji pacjentów po zabiegu operacyjnym usunięcia jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Materiał i metody. Badano 20 chorych, którzy w okresie od listopada 2000 r. do marca 2001 r. byli operowani w oddziale neurochirurgii oraz rehabilitowani w Pracowni Fizjoterapii Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Do oceny bólu zastosowano pięciopunktową skalę Likerta. Badanie przeprowadzono trzykrotnie: przed i po zabiegu operacyjnym oraz po trzytygodniowym okresie rehabilitacji. Wyniki i wnioski. Zaproponowano algorytm postępowania w okresie pooperacyjnym, w którym uwzględniono kompleksowe usprawnianie, w tym fizjoterapię, psychoterapię, farmakoterapię, poradnictwo zawodowe, naukę ergonomii pracy i wypoczynku.

Słowa kluczowe:
dyskopatia, zespół bólowy kręgosłupa, jądro miażdżyste, skala Likerta

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena efektywności masażu medycznego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Anna Karaś, Grzegorz Karaś, Ewa Trzęsicka

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Anna Karaś, Grzegorz Karaś, Ewa Trzęsicka – Assessment of the effectiveness of medical massage in patients with low back pain – research report. Fizjoterapia Polska 2006; 6(2); 150-156

Streszczenie

Wstęp. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa są jednymi z częstszych dolegliwości, z którymi zwracają się pacjenci do fizjoterapeutów. Natomiast masaż medyczny jest jedną z najbardziej popularnych metod fizjoterapii stosowanych w tych przypadkach. Cechą charakterystyczną masażu medycznego jest uwzględnianie w metodyce zabiegu zależności strukturalno-funkcjonalnych pomiędzy tkankami miękkimi układu ruchu. Fakt ten sprawia, że Terapeuta w poszukiwaniu skutecznych działań terapeutycznych zmuszony jest do spojrzenia na pacjenta w szerszym aspekcie aniżeli na zespół luźno połączonych ze sobą części ciała. Celem pracy była ocena efektywności masażu medycznego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 28 pacjentów z bólami okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. U każdego badanego przeprowadzono wywiad i dokonano oceny palpacyjnej mającej na celu określenie intensywności bólu badanych tkanek. Oceny dokonano przed pierwszym, po szóstym i ostatnim zabiegu masażu medycznego. Na podstawie badania podmiotowego oraz oceny palpacyjnej ustalano, indywidualnie dla każdego pacjenta, plan postępowania leczniczego. U wszystkich wykonano serię 10 masaży. Czas każdego zabiegu wahał się od 40 do 70 minut. Przyjęto, że występowanie bólu w miejscu badanym świadczy o dysfunkcji ocenianej tkanki, z jednoczesnym podwyższeniem jej napięcia spoczynkowego. W trakcie zabiegów masowane były tkanki, które w ocenie wykazały wzmożoną wrażliwość. Masaż wykonywany był w pozycji leżenia przodem bądź na boku, z zachowaniem zasad ułożenia w rozluźnieniu. Masaż wykonywany był z wykorzystaniem technik głaskania, rozcierania, ugniatania i wibracji przez tego samego masażystę u wszystkich pacjentów. Wyniki. Wyniki badań wykazały znaczące zmniejszenie po zabiegach zarówno ilości bolesnych tkanek, jak również intensywności odczuwanego przez pacjentów bólu. Wnioski. Masaż medyczny stanowi skuteczny środek terapeutyczny u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Skuteczność masażu zauważalna jest już po 6 zabiegach, po których już połowa osób cierpiących na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa odczuwała jedynie niewielkie bóle.

Słowa kluczowe:
bóle dolnego odcinka kręgosłupa, masaż medyczny, ocena bólu

Ocena wyników fizjoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z wykorzystaniem elektrodermalnej metody Ryodoraku

Andrzej Żytkowski, Henryk Chmielewski, Beata Wrodycka

Andrzej Żytkowski, Henryk Chmielewski, Beata Wrodycka – Interpretation of the results of physiotherapy for low back pain based on the Ryodoraku electrodermal measurements. Fizjoterapia Polska 2007; 7(4); 392-400

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy była analiza przewodnictwa skóry dla stałego prądu elektrycznego w dermatomach korespondujących z poziomem dyskopatii oraz pośrednia próba obiektywizacji efektów kilku powszechnie stosowanych metod fizykoterapii: prądów diadynamicznych małej częstotliwości, prądów interferencyjnych średniej częstotliwości, impulsowego pola magnetycznego małej częstotliwości oraz klasycznej akupunktury. Materiał i metody. W grupie 164 pacjentów z rozpoznaniem bólu krzyża (65 osób z zespołem rzekomokrzeniowym i 99 pacjentów z ewidentną rwą kulszową), oprócz badań fizykalnych i radiologicznych, dokonano dodatkowo pomiarów elektroprzewodnictwa skórnego, jako pośredniego orientacyjnego wykładnika aktywności układu współczulnego. Zaadaptowano w tym celu diagnostyczną część metody Ryodoraku Yoshio Nakataniego. Jej istotą jest pomiar przewodnictwa skórnego dla stałego prądu elektrycznego tzw. galwanicznego, o natężeniu 200 mikroamperów w 24 punktach ciała przyjętych za reprezentatywne dla aktywności układu współczulnego całego ustroju. Wyniki. Nie zaobserwowano zależności między charakterem klinicznym zespołu bólowego a zmianami przewodnictwa skóry. Natomiast spośród zastosowanych technik fizykalnych, po ekspozycji na pole magnetyczne małej częstotliwości statystycznie istotnie częściej, niż po innych metodach fizykoterapii, wyniki pomiarów przewodnictwa elektrycznego znalazły się w zakresie przyjętym za optymalny. Wnioski. Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 1. metoda Ryodoraku jest niespecyficzna i nieprzydatna jako badanie dodatkowe dla diagnostyki rwy kulszowej; 2. zaobserwowano zależność pomiędzy pomiarami elektroprzewodnictwa a zastosowaną fizykalną metodą leczenia.
Słowa kluczowe
bóle krzyża, elektrodermalna diagnostyka Ryodoraku, fizykoterapia

Centralizacja i peryferalizacja objawów wg metody McKenziego u chorych z bólem przewlekłym kręgosłupa lędźwiowego

Aleksandra Truszczyńska

Aleksandra Truszczyńska – Centralisation and peripheralisation of symptoms according to McKenzie Method among patients with chronic low back pain. Fizjoterapia Polska 2011; 11(4); 351-356

Streszczenie
Wstęp. Diagnostyka choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego opiera się na klasycznym badaniu neurologicznym i badaniach obrazowych. W literaturze opisane zostały przez McKenziego szczegółowe testy funkcjonalne dotyczące odpowiedzi bólowej na procedury mechaniczne podczas ruchu. Stwierdzana podczas badania centralizacja bólów – informuje, że możliwe jest leczenie nieoperacyjne. Natomiast peryferalizacja bólów świadczy o nieodwracalnym ucisku na korzenie nerwowe. Celem pracy było wykazanie, że metoda badania funkcjonalnego umożliwia rozpoznanie centralizacji i peryferalizacja bólu u chorych z bólem przewlekłym o podłożu choroby dyskowej. Celem dodatkowym było określenie czynników z badania przedmiotowego determinujących dalsze leczenie chorych. Materiał i metody. Szczegółowej analizie poddano 200 chorych z bólami przewlekłymi kręgosłupa lędźwiowego i rwą kulszową. Mężczyzn było 84 (42%) i 116 kobiet (58%), w wieku od 13-79 lat (43,0±13,65). Peryferalizację bólów stwierdzono u 65 chorych (grupa A), a centralizacje objawów u 135 (67,5%) chorych. Przeprowadzone badania statystyczne wykazały różnice istotne statystycznie pomiędzy analizowanymi grupami dotyczące występowania: transpozycji tułowia, objawu Laseque’a, zaburzeń siły mięśniowej i czucia. Wnioski. 1. Przeprowadzone badania wykazały, że u osób z przewlekłą chorobą dyskową testy kliniczne wg McKenziego prowadziły do centralizacji lub peryferalizacji bólów. 2. Peryferalizacji objawów statystycznie częściej towarzyszyła transpozycja tułowia, zaburzenia neurologiczne i niski objaw Laseque’a.
Słowa kluczowe
ból przewlekły, kręgosłup lędźwiowy, metoda McKenzie
1 2