Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i jakość snu jako predyktory wskaźnika masy ciała u nastolatków? Badanie korelacyjne na uczniach szkół średnich we Wschodnim Kalimantanie

Nanda Alfian Mahardhika, Erwin Setyo Kriswanto, Nur Rohmah Muktiani, Jeane Betty Kurnia Jusuf, Januar Abdilah Santoso, Nur Subekti, Amri Hartanto

Nanda Alfian Mahardhika, Erwin Setyo Kriswanto, Nur Rohmah Muktiani, Jeane Betty Kurnia Jusuf, Januar Abdilah Santoso, Nur Subekti, Amri Hartanto – Physical activity, eating behaviour, and sleep quality as predictors of Body Mass Index in adolescents? A correlational study on high school students in East Kalimantan –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 216-221

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8ZsV

Streszczenie
Wprowadzenie i cel badania. Otyłość jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tłuszczu. Indonezja zajmuje drugie miejsce po Singapurze pod względem liczby otyłych nastolatków. Celem badania było ocenienie wpływu aktywności fizycznej, zachowań żywieniowych i jakości snu na wskaźnik masy ciała (BMI) u nastolatków.
Materiały i metody. Badanie miało charakter ilościowy, z zastosowaniem projektu ex post facto. W badaniu uczestniczyło 231 uczniów (136 chłopców, 95 dziewcząt) w wieku 16-19 lat, każdy z wskaźnikiem masy ciała (BMI) ≥ 25,1. Uczestnicy byli zdrowi i wyrazili zgodę na udział w badaniu, wypełniając kwestionariusz przesiewowy. Analiza została przeprowadzona za pomocą technik regresji w oprogramowaniu Statistical Package for Social Sciences (SPSS) wersja 21.
Wyniki. Wybrany model regresji jest wykonalny i pokazuje, że aktywność fizyczna, dieta i jakość snu wspólnie wpływają na BMI uczniów (p < 0,001). Ponadto analiza pokazuje, że aktywność fizyczna (p < 0,001), dieta (p = 0,019) i jakość snu (p < 0,001) niezależnie wpływają na BMI uczniów.
Wnioski. Sugerujemy, aby szkoły prowadziły programy doradcze we współpracy z odpowiednimi pracownikami służby zdrowia w celu przeprowadzenia poradnictwa związanego z zapobieganiem niedożywieniu, zwłaszcza otyłości. Należy dostarczać dodatkowe zadania w formie aktywności fizycznej, które uczniowie muszą wykonywać w domu pod nadzorem rodziców, a wyniki będą zgłaszane nauczycielowi jako dodatkowa wartość zadania. Rodzice powinni również nadzorować zachowania żywieniowe i wzorce snu. Przyszli badacze powinni być w stanie ujawnić inne zmienne mogące wpływać na BMI uczniów, ponieważ nasz raport znalazł tylko 49,90%.
Słowa kluczowe
aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe, jakość snu, wskaźnik masy ciała
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Skuteczność umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej wśród populacji z przewidywanym ryzykiem udaru. Badanie pilotażowe

N. Shazia Neelam, H.Manjunatha, P. Senthil, Saina Swathi,P. Antony Leo Aseer, K.C. Gayathri

N. Shazia Neelam, H.Manjunatha, P. Senthil, Saina Swathi,P. Antony Leo Aseer, K.C. Gayathri – Effectiveness of moderate to vigorous physical activity among stroke risk predicted population. A pilot study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 105-113

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF80LR

Streszczenie
Wprowadzenie. Rosnąca prevalencja udaru mózgu, szczególnie wśród młodszych populacji w krajach takich jak Indie, wymaga skutecznych strategii prewencyjnych. Modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie, cukrzyca i palenie tytoniu, znacząco przyczyniają się do występowania udarów. Niniejsze badanie skupia się na wdrożeniu 12-tygodniowego programu umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej (MVPA) w celu adresowania tych czynników ryzyka i redukcji incydentów udaru.
Metodologia. Badanie obejmowało strukturalną interwencję MVPA wśród osób zagrożonych udarem, kładąc nacisk na konsekwentne przestrzeganie protokołu. Kluczowe wyniki, w tym ciśnienie krwi skurczowe, poziom glukozy na czczo i całkowity poziom cholesterolu, były monitorowane. Poprawa kondycji sercowo-naczyniowej była oceniana za pomocą testu biegu Coopera. Badanie oceniło również wykonalność i akceptowalność interwencji MVPA poprzez wskaźniki przestrzegania zaleceń przez uczestników.
Wyniki. Grupa MVPA wykazała znaczące redukcje ciśnienia krwi skurczowego, poziomu glukozy na czczo i całkowitego poziomu cholesterolu w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki te podkreślają skuteczność MVPA w zarządzaniu głównymi czynnikami ryzyka udaru. Dodatkowo, uczestnicy wykazali zwiększoną wytrzymałość sercowo-naczyniową, co podkreśla pozytywny wpływ programu na ogólną kondycję sercowo-naczyniową. Wysokie wskaźniki przestrzegania zaleceń w grupie MVPA wskazują na wykonalność wdrażania strukturalnych protokołów ćwiczeń dla osób zagrożonych udarem.
Wnioski. Niniejsze badanie pilotażowe demonstruje skuteczność 12-tygodniowego programu MVPA w redukcji kluczowych czynników ryzyka udaru i poprawie kondycji sercowo-naczyniowej wśród osób zagrożonych udarem. Wyniki podkreślają znaczenie strukturalnych interwencji ćwiczeniowych w wysiłkach prewencyjnych przeciwko udarowi. Chociaż obiecujące, dalsze badania z większymi próbami i dłuższym czasem trwania są konieczne, aby ustalić trwałe korzyści i wykonalność takich interwencji. Wdrażanie dostosowanych programów MVPA ma znaczący potencjał w łagodzeniu ryzyka udaru, oferując cenne wglądy dla globalnych strategii zapobiegania udarom.
Słowa kluczowe
udar, MVPA, czynniki ryzyka udaru, aktywność fizyczna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wyznaczenie optymalnej dawki treningu rekreacyjnego na rowerze jako efektywnej fizjoterapii prowadzącej do zmian w aktywnym trybie życia

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Abdul Alim, Guntur, Jamatul Shahidah Shaari, Nur Asmidar Halim, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan

 

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Abdul Alim, Guntur, Jamatul Shahidah Shaari, Nur Asmidar Halim, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan – Identification of recreational cycling training dose as an effective physical therapy to elicit changes into active lifestyle –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 31-35

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8A10

Streszczenie
Celem tego badania jest określenie związku między nawykami życiowymi w okresie nowej normalności a (1) składem ciała oraz (2) poziomem tlenu we krwi po jeździe na rowerze w maseczce. Badanie to jest studium wieloośrodkowym pomiędzy Indonezją a Malezją, przy czym dane prezentowane tutaj dotyczą specyficznie regionu DI Yogyakarta w Indonezji i obejmują badanie obserwacyjne analityczne z wykorzystaniem podejścia przekrojowego. W badaniu wzięło udział 71 osób badanych. Instrumenty użyte do zbierania danych to zachowania związane z kondycją fizyczną podczas pandemii (częstotliwość i czas trwania ćwiczeń), pomiary antropometryczne oraz nasycenie tlenem po jeździe na rowerze w czasie pandemii. Skład ciała został określony za pomocą wzoru BMI, uwzględniającego wzrost i wagę. Nasycenie tlenem podczas jazdy na rowerze mierzono przy użyciu pulsoksymetru FOX-1(N) firmy Elitech Technovision. Największy odsetek osób jeżdżących na rowerze to dwa razy w tygodniu (42,25%), za którymi plasują się trzy, jeden, piąty i czwarty raz w tygodniu. Większość uczestników jeździła na rowerze przez 120 minut (35,21%), a następnie przez 180 minut, 60 minut, 30 minut itd. Dane dotyczące nasycenia tlenem pokazują, że większość badanych ma nasycenie tlenem na poziomie 98% (47,8% respondentów), żaden z nich nie osiągnął 100%, ale 97% nasycenia, 96% zajmuje drugie i trzecie miejsce w dystrybucji. Z pierwotnych danych uzyskanych w Indonezji tylko nasycenie tlenem i czas trwania jazdy na rowerze wykazały bardzo istotny związek (p=0,009), podczas gdy inne zmienne, takie jak BMI i częstotliwość jazdy na rowerze, nie wykazały istotnej korelacji. Można zatem wnioskować, że istnieje istotny związek między czasem trwania ćwiczeń, a konkretnie jazdą na rowerze, a nasyceniem tlenem u indonezyjskich badanych.
Słowa kluczowe
jazda na rowerze, aktywność fizyczna, zachowania związane z kondycją, skład ciała, nasycenie tlenem, ćwiczenia i pandemia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z_zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The impact of physical activity on the functional status of patients with ankylosing spondylitis (AS) – A literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 202-206

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A311

Streszczenie
Wstęp. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wypływu aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, ScienceDirect oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 17 artykułów spośród 55 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje opublikowane do 10.10.2023 roku, używając następujących słów kluczowych: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia.
Wyniki. W większości aktywność fizyczna wykonywana przez pacjentów z ZZSK jest skuteczna w zakresie poprawy ich funkcjonowania. Konieczne są dodatkowe badania w celu bardziej jednoznacznego określenia wpływu nienadzorowanych ćwiczeń na tę grupę pacjentów.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że aktywność ruchowa wykonywana przez pacjentów w większości wydaje się być skuteczna w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wyniki badań na temat skuteczności stosowania ćwiczeń nienadzorowanych przez pacjentów są rozbieżne. Wskazują one zarówno wysoką, jak i niską skuteczność w zależności od przeprowadzonego badania. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie w celu wyciągnięcia bardziej wiążących wniosków.
Słowa kluczowe:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena poziomu duszności i aktywności fizycznej wśród Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii podczas trzeciego roku pandemii COVID-19 – badanie pilotażowe

Monika Gałczyk, Anna Zalewska, Aneta Mierzejewska

 

Monika Gałczyk, Anna Zalewska, Aneta Mierzejewska – Assessment of dyspnoea and physical activity levels among Poles living in Poland and the United Kingdom in the third year of the COVID-19 pandemic – a pilot study. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 6-17

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A753

Streszczenie
Cel. Celem badania była ocena poziomu duszności i związku pomiędzy dusznością a aktywnością fizyczną wśród Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii w trzecim roku pandemii COVID-19.
Metody. Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w styczniu 2023 roku. Autorzy badań otrzymali 200 kwestionariuszy od ankietowanych, którzy byli w przedziale wiekowym 18–69 lat (104 z Polski oraz 96 z Wielkiej Brytanii). Poziom duszności oceniono za pomocą kwestionariusza MRC (Medical Research Council Dyspnoea Scale). Poziom aktywności fizycznej mierzono Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej (IPAQ).
Wyniki. W większości przypadków duszność występowała jedynie podczas dużych wysiłków fizycznych, a jej poziom zwiększał się z wiekiem i większą liczba zachorowań na COVID-19. Zaobserwowano tendencję do narastania duszności z obniżeniem się wyników MET dla umiarkowanej aktywności fizycznej. Kraj zamieszkania badanych nie był powiązany z poziomem duszności.
Wnioski. Zgodnie z zaleceniami należy monitorować poziom duszności u pacjentów po COVID-19, zwłaszcza u pacjentów w wieku zaawansowanym oraz u osób, które kilkukrotnie chorowały na COVID-19. Wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej może wpływać na zmniejszenie uczucia duszności.
Słowa kluczowe
COVID-19. duszność, aktywność fizyczna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Nauczanie mieszane a edukacja online: wpływ na zaangażowanie uczniów szkoły podstawowej w aktywność fizyczną i wskaźnik masy ciała

Mochamad Ridwan, Wawan S Suherman, Haryanto, Michael Achas, Honelyn Diaz, Dominador Lera, Bryan Bialen, Joeven Abalayan, Elvie Celestial, Joseph Lobo, Muhamad Guntur Gaos Sungkawa, Edi Setiawan

 

Mochamad Ridwan, Wawan S Suherman, Haryanto, Michael Achas, Honelyn Diaz, Dominador Lera, Bryan Bialen, Joeven Abalayan, Elvie Celestial, Joseph Lobo, Muhamad Guntur Gaos Sungkawa, Edi Setiawan – Blended learning versus online education: impact to elementary students’ engagement in physical activity and Body Mass Index. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 176-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A14E

Streszczenie
Głównym celem tego badania jest zbadanie wpływu nauczania mieszanego (blended) oraz online na kondycję fizyczną i wskaźnik masy ciała dzieci z próby uczniów publicznych szkół podstawowych na Filipinach. Wykorzystano 16-tygodniowy test wstępny i końcowy w grupie kontrolnej w podejściu quasi-eksperymentalnym. Grupa eksperymentalna korzystała z nauczania mieszanego (blended), podczas gdy grupa kontrolna uczestniczyła wyłącznie w zajęciach online. Grupy eksperymentalna i kontrolna składały się z 2 klas ze szkoły podstawowej w Angeles i Mabalacat City. Cechy antropometryczne były porównywane między grupami przy użyciu ANOVA. Wskaźniki procentowe masy ciała oraz poziomy aktywności fizycznej (PA) przed testem i po interwencji były porównywane przy użyciu sparowanego testu t. Po pierwsze, przed interwencją nie stwierdzono istotnych różnic w cechach antropometrycznych uczestników między obiema grupami. Dodatkowo grupa uczestnicząca w nauczaniu mieszane (blended) osiągnęła lepsze wyniki niż grupa online pod względem aktywności fizycznej w teście końcowym. Po interwencji średni wskaźnik BMI w grupie uczestniczącej w nauczaniu mieszane (blended) spadł, natomiast uczniowie uczący się online nie wykazali poprawy. Co więcej, w porównaniu z grupą online, wskaźnik BMI uczniów uczestniczących w nauczaniu mieszanym (blended) mieścił się w typowym zakresie. Podkreślono korzyści z nauczania mieszanego (blended) dla składu ciała uczniów. Poziomy aktywności fizycznej i skład ciała uczniów poprawiły się w wyniku przejścia z tradycyjnego na nauczanie online i mieszane. Dla dobra uczniów zaleca się maksymalne wykorzystanie strategii nauczania mieszanego (blended) i, jeśli to możliwe, powrót do pełnego nauczania stacjonarnego.
Słowa kluczowe
nauczanie mieszane, wskaźnik masy ciała, nauczanie online, aktywność fizyczna, wychowanie fizyczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ metody nauczania CGFU-PM515 na motywację i aktywność fizyczną uczniów szkoły podstawowej

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto – The effect of the CGFU-PM515 learning method on the motivation and physical activity of elementary school students. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 166-172

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143XT7

Streszczenie
Wprowadzenie. Wzrost motywacji uczniów koreluje bezpośrednio z ich aktywnym zachowaniem. Motywacja nie tylko zwiększa aktywne uczestnictwo, ale także sprzyja ich fizycznemu rozwojowi uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
Cel. Celem tego badania było zbadanie wpływu koncepcji Coaching Game For Upgrading Performance Model 515 (CGFU-PM515) na motywację uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.
Metody. Badanie zastosowało nielosowe doświadczenie eksperymentalne z jedną grupą przed i po teście. W badaniu wzięło udział 75 uczniów szkoły podstawowej. Procedura badawcza polegała na przeprowadzeniu lekcji zarówno bez jak i z zastosowaniem koncepcji CGFU-PM515. Po lekcjach uczniowie otrzymali kwestionariusz CMEF dotyczący podstawowego wychowania fizycznego, aby ocenić ich poziom motywacji przed i po wprowadzeniu koncepcji CGFU-PM515.
Wyniki. Wyniki wskazują, że motywacja uczniów poprawiła się po wdrożeniu metody CGFU-PM515. Analiza wyników N-Gain wykazała wartość 0,73, co interpretuje się jako wysoką. Dodatkowo przeprowadzono test Wilcoxona. Wyniki tego testu wykazały znaczący wzrost motywacji wśród 75 uczestniczących uczniów.
Wnioski. Badanie wykazuje, że podejście CGFU-PM515 ma pozytywny wpływ na motywację uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Słowa kluczowe
CGFU-PM515, motywacja, aktywność fizyczna, szkoła podstawowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Aktywność fizyczna mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia

Sabina Lizis, Michal Macej


Sabina Lizis, Michal Macej – Physical activity of urban and rural residents over 65 years of age. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 6-10

DOI: 10.56984/8ZG1431BB

Streszczenie
Wstęp. Aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zwiększenie niezależności i samodzielności, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku. Celem pracy było porównanie aktywności fizycznej mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 135 osób zamieszkujących środowisko miejskie (81 kobiet; 54 mężczyzn) i 119 mieszkańców wsi (63 kobiety; 56 mężczyzn) na terenie województwa podkarpackiego. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 65 do 74 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz IPAQ. Do analizy wyników zastosowano test U Manna-Whitney’a.
Wyniki. U osób ze środowiska miejskiego stwierdzono statystycznie istotnie niższe wartości kosztu energetycznego aktywności fizycznej związanej z jazdą na rowerze (p < 0001), intensywną aktywnością fizyczną w ogrodzie lub na podwórku (p = 0,031) i rekreacją w czasie wolnym, na którą składał się spacer i aktywność umiarkowana (p < 0,001).
Wnioski. Istnieje potrzeba objęcia opieką seniorów ze środowiska miejskiego, tworzenia programów edukacyjnych odnośnie możliwości i sposobów podejmowania aktywności fizycznej, w celu utrzymania na optymalnym w stosunku do wieku, poziomie ich sprawności psychofizycznej.
Słowa kluczowe
środowisko miejskie, środowisko wiejskie, aktywność fizyczna, seniorzy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Międzypłciowe różnice w koszcie energetycznym aktywności fizycznej seniorów

Sabina Lizis, Michal Macej

Sabina Lizis, Michal Macej – Sex-related differences in the energy cost of physical activity in seniors. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 20-24

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF283

Streszczenie
Wprowadzenie. Starzenie się organizmu człowieka, będące procesem nieuniknionym i nieodwracalnym powoduje zmiany w budowie i czynnościach narządów, obniżenie sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych. Aktywność fizyczna ma duże znaczenie dla jakości życia seniorów. Celem pracy było porównanie kosztu energetycznego aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn po 65 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Materiał i metody. Badaniami przekrojowymi objęto seniorów w przedziale wieku 65-74 lat (młodzi-starzy) z województwa podkarpackiego. Narzędzie badawcze stanowił Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ). Do analizy wyników wykorzystano testy Chi-kwadrat Pearsona i U Manna-Whitney’a. Wyniki. Koszt energetyczny intensywnego (p = 0,031), umiarkowanego (p = 0,014) i całkowitego wysiłku (p = 0,007) związanego z pracą, wysiłku związanego z przemieszczaniem się pojazdem silnikowym (p < 0,001), a także z rekreacją w czasie wolnym (p = 0,005) był statystycznie istotnie wyższy u mężczyzn. U kobiet odnotowano wyższe wartości intensywnego wysiłku fizycznego związanego z pracami w ogrodzie lub na podwórku (p = 0,049) i umiarkowanego wysiłku fizycznego w domu (p = 0,014). Wnioski. Koszt energetyczny aktywności wymagających intensywnego, umiarkowanego i całkowitego wysiłku fizycznego związanego z pracą, jak również koszt energetyczny wysiłku związanego z przemieszczaniem się samochodem oraz rekreacją, sportem i wysiłkiem fizycznym w czasie wolnym jest wyższy u mężczyzn. Z kolei kobiety cechuje wyższy koszt energetyczny intensywnego wysiłku fizycznego związanego z pracami wokół domu i umiarkowanego wysiłku fizycznego w domu. Czas spędzony w sposób bierny nie różnicuje badanych kobiet i mężczyzn.
Słowa kluczowe: młodzi-starzy, wysiłek fizyczny, pomyślne starzenie się, IPAQ
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Krótkoterminowy wpływ spożycia mleka (niepasteryzowanego i pasteryzowanego) na aktywną hemoglobinę w okresie dojrzewania

Sumarjo, Sumaryanti, Rizki Mulyawan, Sigit Nugroho, Rini Syafriani, Sulistiyono, Roxana Dev Omar Dev, Dennis Dwi Kurniawan


Sumarjo, Sumaryanti, Rizki Mulyawan, Sigit Nugroho, Rini Syafriani, Sulistiyono, Roxana Dev Omar Dev, Dennis Dwi Kurniawan – Short-term effects of milk (both unpasteurized and pasteurized) on active adolescence hemoglobin. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 12-18

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF232

Streszczenie
Mleko jest jednym z napojów spożywanych w okresie rekonwalescencji. Ze względu na sposób wytwarzania wyróżnia się mleko krowie surowe i pasteryzowane. Do tej pory nie zbadano wpływu spożycia mleka na poziom hemoglobiny u osób aktywnych fizycznie; niektóre badania analizują jedynie wpływ spożycia mleka na korzyści związane z kondycją i regeneracją. Cel: Celem badania jest porównanie poziomu hemoglobiny u aktywnych nastolatków, którzy spożywali świeże mleko krowie w porównaniu ze spożyciem mleka pasteryzowanego przez trzy kolejne tygodnie. Zakłada się, że trzytygodniowa interwencja będzie miała korzystny wpływ na poziom hemoglobiny, a tym samym na poprawę wydolności fizycznej. Metody: Wykorzystanie quasi-eksperymentalnego badania z randomizowanymi grupami poddanymi badaniom przed i po badaniu przez trzy kolejne tygodnie spożywania mleka dwa razy dziennie. Dwudziestu czterech piłkarzy uniwersyteckich podzielono na trzy grupy, stosując podejście celowego doboru próby: grupę spożywającą świeże mleko krowie (SSS), grupę spożywającą mleko pasteryzowane (SP) i grupę kontrolną, która piła wodę mineralną (K). Narzędziem służącym do pomiaru składu ciała było urządzenie Karada Scan Body Fat Omron HBF-356, natomiast urządzenie Easy Touch GCHb wykorzystano do zbierania danych o poziomie hemoglobiny. Badani uczestniczyli w badaniu dobrowolnie i poddali się badaniu krwi przez naczynia włosowate przed, bezpośrednio po i 30 minut po wysiłku. Aby określić różnice w grupach i między grupami wykorzystano dane analityczne uzyskane w sparowanym teście t i obliczeniach ANOVA. Wyniki: Poziom hemoglobiny bezpośrednio po wysiłku (0) (trzy tygodnie po interwencji) istotnie wzrósł (0,020 < 0,05) w porównaniu do poziomu hemoglobiny przed wysiłkiem (-) (przed trzytygodniową interwencją) we wszystkich trzech grupach (mleko świeże, mleko pasteryzowane i woda mineralna). Po dalszych badaniach ustalono, że istniała wysoce istotna różnica w poziomach hemoglobiny (0,010 < 0,05) pomiędzy grupami spożywającymi mleko świeże a mleko pasteryzowane bezpośrednio po wysiłku (0) (po trzech tygodniach interwencji). Natomiast nie zaobserwowano istotnych różnic (wartość p > 0,05) dla pozostałych obliczeń, zarówno w obrębie podgrup, jak i pomiędzy nimi. Wnioski: Po trzech kolejnych tygodniach spożywania mleka nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie hemoglobiny we krwi. Aby zoptymalizować różne elementy, które mogą wpływać na przyspieszenie wzrostu poziomu hemoglobiny we krwi, zaleca się przeprowadzenie dalszych badań w zakresie spożywania mleka i dodatkowych posiłków obok aktywności fizycznej.
Słowa kluczowe
Świeże mleko krowie, mleko pasteryzowane, aktywność fizyczna, hemoglobina, ludzie aktywni
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 4