Gorset krzyżowo-lędźwiowy w zespołach bólowych kręgosłupa – przegląd literatury

Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski


Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski – Sacro-lumbar orthosis in lower back pain syndromes – literature review. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 164-168

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest analiza wpływu ortez krzyżowo-lędźwiowych na występowanie dolegliwości bólowych u pacjentów z LBP (ang. low back pain) oraz oddziaływanie tych ortez na mięśnie stabilizujące tułów na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Na potrzeby niniejszego opracowania przeszukano bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar, używając następujących słów kluczowych: low back pain, LBP exercise, low back pain epidemiology, low back pain orthosis, low back pain therapy, LBP treatment, lumbar sacral orthosis.
Wyniki. Analizie poddano 26 spośród 92 wyszukanych powyższą metodą artykułów odnoszących się do tematyki stosowania ortez krzyżowo-lędźwiowych u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa. Analiza nie wykazała, aby noszenie gorsetu wpływało negatywnie na siłę mięśniową. Większość aktualnych badań zaleca używanie gorsetu w połączeniu z ćwiczeniami i/lub farmakoterapią w przypadku szeroko pojętego LBP.
Wnioski. Brak wystarczającej ilości badań, aby określić jednoznacznie wpływ ortez lędźwiowo-krzyżowych (ang. lumbar sacral orthosis) na odczucie bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wśród głównych ograniczeń analizowanych badań znajdują się: trudności w pomiarach dolegliwości bólowych, gdyż ból jest odczuciem subiektywnym, znaczna ilość możliwych przyczyn LBP, które czasem trudno doprecyzować.

Słowa kluczowe:
orteza krzyżowo-lędźwiowa, gorset lędźwiowy, zespół bólowy kręgosłupa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Drukowane ortezy wspomagające proces rehabilitacji dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski


Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski – 3D printed orthosis supporting rehabilitation of children with nervous system disorders. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 52-58

Streszczenie
Podstawowym zadaniem ortez w schorzeniach neurologicznych jest stabilizacja, korekcja oraz poprawa funkcji chodu. Ortezy aktywnie wspomagają pracę mięśni poprzez właściwe ułożenie poszczególnych segmentów ciała względem siebie, co ma ułatwić wykonanie zaplanowanej funkcji. Podczas pionizacji zadaniem ortezy jest utrzymanie stawu skokowego górnego w ufiksowanej pozycji pośredniej, najczęściej w kącie 90°. Dzięki temu zwiększa się czworobok podparcia, jaki dają stopy płasko ustawione na ziemi. Stabilizacja w stawach daje szansę na utrzymanie prawidłowej długości mięśni, tym samym chroni przed przykurczami. Ortezy indywidualne stosowane są podczas pionizacji i do poprawy funkcji chodu z dedykowanym obuwiem. Orteza poszerza obrys stopy, zatem obuwie do ortez najczęściej jest szersze od standardowego, jednak nie może być dłuższe niż orteza. Jednymi z wiodących wytycznych podczas analizy chodu, stosowanej u dzieci z zaburzeniami chodu, są kryteria przyjęte przez Rancho Los Amigos Hospital. Mimo złożoności problemów z chodem, z jakimi pacjenci zgłaszają się do fizjoterapeuty, pod względem zabezpieczenia ortezą należy przyjąć prostą strategię. Rolą zaopatrzenia ortopedycznego jest wspomaganie niewydolności mięśniowej poprzez uzyskanie stabilnej fazy podporu.

Słowa kluczowe:
druk 3D, ortezy 3D, MPDz, przepuklinaoponowo-rdzeniowa, SMA, analiza chodu

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau

Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 136-143

Streszczenie
Cel pracy. Głównym celem pracy było stwierdzenie wpływu noszenia gorsetu Chêneau na jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną.
Metodyka. W badaniu wykorzystano krótką ankietę składającą się z 12 pytań – 4 pytań dotyczących danych demograficznych oraz 8 pytań o jakość życia. Wśród badanych aspektów życia znalazły się: trudności w wykonywaniu codziennych czynności, poczucie wstydu, dyskomfort podczas snu, rozdrażnienie oraz postrzegane korzyści tej metody leczenia przez pacjentów. Ankiety wypełniane były podczas wizyt kontrolnych.
Badanie przeprowadzono na grupie 30 pacjentów w wieku 9–16 lat leczonych co najmniej 6 miesięcy. Wśród badanych były 22 kobiety i 8 mężczyzn.
Wyniki. Pomimo niewielkiej grupy badawczej wyniki analizy statystycznej potwierdziły hipotezę, że gorset istotnie ma wpływ na jakość życia pacjentów oraz ma większy wpływ na jakość życia płci żeńskiej ze względu na zaburzenie estetyki i związane z tym poczucie wstydu. Zaobserwowano związek pomiędzy poczuciem wstydu z powodu noszenia gorsetu oraz chęcią „ukrywania” gorsetu pod ubraniem, a także postrzeganiem korzyści z noszenia gorsetu a mniejszym poczuciem wstydu.
Wnioski. W procesach rehabilitowania oraz leczenia pacjenta ze skoliozą idiopatyczną istotne jest holistyczne podejście, które uwzględnia nie tylko działania związane bezpośrednio z fizjologią, ale również samopoczuciem i jakością życia pacjentów.
Słowa kluczowe:
skolioza idiopatyczna, gorset Chêneau, jakość życia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Postępowanie ortotyczne w rehabilitacji dzieci ze stopą płasko-koślawą

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska,Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski – Orthotic management in the rehabilitation of children with plano-valgus foot. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 124-131

Streszczenie
Stopa płasko-koślawa jest częstą deformacją trójpłaszczyznową pojawiającą się w wieku rozwojowym. Charakteryzuje ją ewersja kości piętowej w stosunku do piszczeli, pronacja stopy i obniżenie łuku podłużnego przyśrodkowego podczas obciążenia. Przyjmuje się, że hipermobilność stawów oraz wysoka masa ciała zwiększają częstość występowania stopy płasko-koślawej w każdym wieku. Brak jest konsensusu w dziedzinie prawidłowego zarządzania płaskostopiem. Ten brak porozumienia wynika przede wszystkim z tego, że nie ma jednoznacznego podejścia do odróżniania patologicznego lub fizjologicznego płaskostopia i do określania, kto wymaga leczenia. Jedną z metod podtrzymujących korekcję stopy jest stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w postaci wkładek do obuwia czy ortez typu SMO/RING. Wprowadzenie repozycji w stawie skokowym dolnym ma na celu odtworzenie naturalnego systemu podparcia stopy oraz zmniejszenie kompensacji na wyższych poziomach w stawach kończyn dolnych, w miednicy i tułowiu.
Słowa kluczowe:
stopa płasko-koślawa, wada postawy, wkładka ortopedyczna, orteza
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Dokumentacja medyczna w praktyce fizjoterapeuty. Aspekty prawno-administracyjne

Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski

T. Pęcherz, M. Curyło, M. Mikos, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, E. Kucharska, J. W. Raczkowski – Medical records in the practice of a physiotherapist. Legal and administrative aspects. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 226-228

Streszczenie
Dokumentacja medyczna jest bardzo często traktowana  przez pracowników medycznych jako dodatkowy, przykry i zbyteczny obowiązek. Jednakże obecnie stanowi podstawowe, niepodważalne źródło obrony przed wszelkimi roszczeniami pacjentów, zarówno formalnymi, dotyczącymi prawidłowości prowadzonej dokumentacji, jak i merytorycznymi, związanymi ze stawianymi zarzutami błędu w sztuce medycznej w trakcie udzielania świadczenia.
Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna, błąd w sztuce, prawa pacjenta, RODO, obowiązki fizjoterapeuty
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Nieinwazyjne leczenie plagiocefalii z zastosowaniem korekcyjnych kasków u niemowląt

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski

A. Ciukszo, M. Curyło, M. Mikos, E. Kucharska, Jan W. Raczkowski – Non-invasive treatment of plagiocephaly with the use of corrective helmets in infants. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 32-41

Streszczenie
Stosowanie korekcji kształtu czaszki jest kontrowersyjne, a zalecenia dotyczące leczenia i raportowanie wyników są różne. Najczęściej obserwowanymi deformacjami czaszki są: plagiocefalia, brachycefalia oraz skafocefalia. Leczenie obejmuje repozycjonowanie, fizjoterapię oraz leczenie ortotyczne za pomocą dostosowanej ortezy czaszki. Ułożeniową plagiocefalię należy różnicować z torticolis, która także stanowi jedną z głównych przyczyn powstawania tej deformacji. Korekta w kasku następuje najszybciej u młodszych pacjentów, a stopień korekty spowalnia wraz z wiekiem. Kask remodelujący czaszkę jest najskuteczniejszy, gdy zostanie zainicjowany przed 5. miesiącem życia. Fizjoterapia oprócz terapii pozycjonującej oraz stosowanie ortezy czaszki skracają czas leczenia i poprawiają wyniki w ciężkich przypadkach asymetrii głowy.
Słowa kluczowe:
plagiocefalia, brachycefalia, kaski korekcyjne, rehabilitacja niemowląt
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Odległa ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych zachowawczo i operacyjnie

Marcin Świątczak, Aneta Nowicka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski

Marcin Świątczak, Aneta Nowicka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski – Long-term evaluation of the quality of life of patients with osteoarthritis treated conservatively and surgically. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 198-204

Streszczenie
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego to jedno z najczęstszych przewlekłych schorzeń układu ruchu. Całkowita alloplastyka stawu biodrowego (CAB) jest często wybieranym sposobem leczenia obok formy leczenia zachowawczego. Celem pracy była odległa ocena jakości życia pacjentów po zabiegu całkowitej alloplastyki stawu biodrowego oraz po leczeniu zachowawczym.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 35 pacjentów ze zdiagnozowaną wieloletnią chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego, u których wykonano CAB
z dostępem operacyjnym tylno-bocznym. Oceny dokonano w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM–CSW w Łodzi. Grupę kontrolną tworzyło 15 pacjentów z długoletnią chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego leczonych zachowawczo. Dane medyczne uzyskano z historii choroby oraz autorskiej ankiety, natomiast do oceny jakości życia posłużył kwestionariusz The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF).
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programów MS Office oraz testu t-Studenta, uznając za istotne statystycznie wyniki poniżej p < 0,05.
Wyniki. Ocena domen była zbliżona w obu grupach, największy dysonans obserwowano w ocenach domeny somatycznej i socjalnej. W oparciu
o kwestionariusz WHOQOL-BREF pacjenci grupy badanej w większości oceniali jakość życia od 60% do 70% wartości maksymalnej, najwyżej sferę psychologiczną, najsłabiej somatyczną. W grupie kontrolnej domena socjalna uzyskała 78% wartości maksymalnej, pozostałe domeny – 74% wartości maksymalnej.
Wnioski. Pacjenci leczeni zachowawczo oceniali swoją jakość życia we wszystkich domenach wyżej niż pacjenci, u których przeprowadzono zabieg CAB. W obu badanych grupach wariant odpowiedzi „pozytywny” był najczęściej wybieranym w kwestionariuszu WHOQOL-BREF.
Słowa kluczowe:
jakość życia, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, alloplastyka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ochrona prawna fizjoterapeuty jako zawodu zaufania publicznego

Marcin Mikos, Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Tomasz Pęcherz, Ewa Kucharska, Jan. W. Raczkowski

Marcin Mikos, Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Tomasz Pęcherz, Ewa Kucharska, Jan. W. Raczkowski – Legal protection of the physiotherapist as a profession of public trust. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 194-196

Streszczenie
Wśród zawodów medycznych zaufania publicznego znajduje się zawód fizjoterapeuty. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty konstytuuje zawód fizjoterapeuty jako zawód medyczny zaufania publicznego. Zawody medyczne posiadające status zawodu zaufania publicznego takie jak lekarz, pielęgniarka oraz ratownik medyczny posiadają szczególną ochronę prawna której fizjoterapeuta nie posiada. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wskazała fizjoterapeuty jako funkcjonariusza publicznego. To w bezpośredni sposób pozbawia fizjoterapeutów tej szczególnej ochrony prawnej która przyporządkowana jest dla funkcjonariusza publicznego.
Słowa kluczowe:
Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego, ochrona prawna fizjoterapeuty, funkcjonariusz publiczny, niebezpieczeństwo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Artykuł w j. polskim, dostępny w sklepie wydawnictwa

Analiza porównawcza stanu funkcjonalnego kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego lub kolanowego

Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Joanna Kostka, Jan W. Raczkowski

Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Joanna Kostka, Jan W. Raczkowski – Comparative analysis of the functional status of women with osteoarthritis of the hip or knee joint. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 134-142

Streszczenie
Cel pracy. Celem badania było porównanie poziomu sprawności funkcjonalnej oraz czynników na nią wpływających u kobiet z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego (koksartroza) lub kolanowego (gonartroza) po 50. roku życia.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 70 kobiet w wieku 50–90 lat z koksartrozą (n = 35) lub gonartrozą (n = 35), 3 stopień wg skali Kellegrena-Lawrence’a.
Ocenę stanu funkcjonalnego przeprowadzono w oparciu o test Tinetti i test dwóch wag. W skali Likerta oceniono ból, sztywność oraz poziom trudności przy wstawaniu z siadu i zakładaniu skarpet. Ocenę jakości życia dokonano przy użyciu 100-stopniowej skali.
Wyniki. Kobiety z koksartrozą osiągały słabsze wyniki w teście Tinetti w części dotyczącej chodu (p < 0,01) i równowagi (p < 0,05). Ból i sztywność determinowała wyniki większości testów. Pacjentki z gonartrozą miały większe problemy z chodem po płaskim terenie oraz przy wstawaniu z krzesła (p < 0,001). Ból determinował u nich występowanie trudności podczas chodu i zakładania skarpet, a sztywność wpłynęła na trudności podczas chodu, wstawania z siadu, zakładania skarpet oraz wyniki testu Tinetti.
Wnioski.
1. Sztywność i ból wpływają na pogorszenie sprawności funkcjonalnej u kobiet z koksartrozą i gonartrozą.
2. Większe problemy z chodem i równowagą występują u kobiet z koksartrozą, natomiast u kobiet z gonartrozą występują większe trudności z chodem po płaskim terenie i przy wstawaniu z krzesła.
Słowa kluczowe:
choroba zwyrodnieniowa, stawy biodrowe, stawy kolanowe, sprawność funkcjonalna, test Tinetti
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności ćwiczeń centralnej stabilizacji w fazie kognitywnej odcinka szyjnego u pacjentów z zespołami bólowymi (badanie pilotażowe)

Marcin Świątczak, Rafał Janiak, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski

Marcin Świątczak, Rafał Janiak, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski – The effectiveness of rehabilitation by exercising central stability of the cervical spine in cognitive phase in patients with neck pain (pilot study). Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 102-112

Streszczenie
Wstęp. Jedną z przyczyn dolegliwości bólowych okolicy szyjnej kręgosłupa jest zaburzenie centralnej stabilizacji. Wykorzystanie ćwiczeń opierających się na biofeedbacku mają na celu przywrócenie prawidłowej kontroli głębokich stabilizatorów mięśniowych odcinka szyjnego.
Celem pracy była ocena wpływu zastosowanych ćwiczeń centralnej stabilizacji odcinka szyjnego w fazie kognitywnej.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 10 pacjentów z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa. Osoby brały udział w 3-tygodniowych ćwiczeniach centralnej stabilizacji odcinka szyjnego. Narzędziami oceny były: skala numeryczna NRS, pomiary ruchomość odcinka szyjnego, Neck Disability Index, test repozycji do miejsca neutralnego oraz skalę The Dartmouth Coop Functional and Health Status Measures for Adults.
Wyniki. Intensywność bólu uległa obniżeniu średnio o 1,7 punktu u 80% respondentów.
U pacjentów stwierdzono poprawę ruchomości odcinka szyjnego we wszystkich zakresach ruchu średnio o około 1 centymetr. Zakres aktywności codziennej i sprawności fizycznej poprawił się.
Wnioski. Ćwiczenia centralnej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa w fazie kognitywnej mają korzystny wpływ na: odbudowę kontroli motorycznej, zmniejszenie dolegliwości bólowych tej okolicy, zwiększenie zakresu ruchu głowy oraz poprawę aktywności ruchowej u badanych.
Słowa kluczowe:
centralna stabilizacja, odcinek szyjny, kognitywna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 4