Postępowanie ortotyczne w rehabilitacji dzieci ze stopą płasko-koślawą

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska,Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski – Orthotic management in the rehabilitation of children with plano-valgus foot. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 124-131

Streszczenie
Stopa płasko-koślawa jest częstą deformacją trójpłaszczyznową pojawiającą się w wieku rozwojowym. Charakteryzuje ją ewersja kości piętowej w stosunku do piszczeli, pronacja stopy i obniżenie łuku podłużnego przyśrodkowego podczas obciążenia. Przyjmuje się, że hipermobilność stawów oraz wysoka masa ciała zwiększają częstość występowania stopy płasko-koślawej w każdym wieku. Brak jest konsensusu w dziedzinie prawidłowego zarządzania płaskostopiem. Ten brak porozumienia wynika przede wszystkim z tego, że nie ma jednoznacznego podejścia do odróżniania patologicznego lub fizjologicznego płaskostopia i do określania, kto wymaga leczenia. Jedną z metod podtrzymujących korekcję stopy jest stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w postaci wkładek do obuwia czy ortez typu SMO/RING. Wprowadzenie repozycji w stawie skokowym dolnym ma na celu odtworzenie naturalnego systemu podparcia stopy oraz zmniejszenie kompensacji na wyższych poziomach w stawach kończyn dolnych, w miednicy i tułowiu.
Słowa kluczowe:
stopa płasko-koślawa, wada postawy, wkładka ortopedyczna, orteza
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Dokumentacja medyczna w praktyce fizjoterapeuty. Aspekty prawno-administracyjne

Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski

T. Pęcherz, M. Curyło, M. Mikos, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, E. Kucharska, J. W. Raczkowski – Medical records in the practice of a physiotherapist. Legal and administrative aspects. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 226-228

Streszczenie
Dokumentacja medyczna jest bardzo często traktowana  przez pracowników medycznych jako dodatkowy, przykry i zbyteczny obowiązek. Jednakże obecnie stanowi podstawowe, niepodważalne źródło obrony przed wszelkimi roszczeniami pacjentów, zarówno formalnymi, dotyczącymi prawidłowości prowadzonej dokumentacji, jak i merytorycznymi, związanymi ze stawianymi zarzutami błędu w sztuce medycznej w trakcie udzielania świadczenia.
Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna, błąd w sztuce, prawa pacjenta, RODO, obowiązki fizjoterapeuty
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Nieinwazyjne leczenie plagiocefalii z zastosowaniem korekcyjnych kasków u niemowląt

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski

A. Ciukszo, M. Curyło, M. Mikos, E. Kucharska, Jan W. Raczkowski – Non-invasive treatment of plagiocephaly with the use of corrective helmets in infants. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 32-41

Streszczenie
Stosowanie korekcji kształtu czaszki jest kontrowersyjne, a zalecenia dotyczące leczenia i raportowanie wyników są różne. Najczęściej obserwowanymi deformacjami czaszki są: plagiocefalia, brachycefalia oraz skafocefalia. Leczenie obejmuje repozycjonowanie, fizjoterapię oraz leczenie ortotyczne za pomocą dostosowanej ortezy czaszki. Ułożeniową plagiocefalię należy różnicować z torticolis, która także stanowi jedną z głównych przyczyn powstawania tej deformacji. Korekta w kasku następuje najszybciej u młodszych pacjentów, a stopień korekty spowalnia wraz z wiekiem. Kask remodelujący czaszkę jest najskuteczniejszy, gdy zostanie zainicjowany przed 5. miesiącem życia. Fizjoterapia oprócz terapii pozycjonującej oraz stosowanie ortezy czaszki skracają czas leczenia i poprawiają wyniki w ciężkich przypadkach asymetrii głowy.
Słowa kluczowe:
plagiocefalia, brachycefalia, kaski korekcyjne, rehabilitacja niemowląt
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Odległa ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych zachowawczo i operacyjnie

Marcin Świątczak, Aneta Nowicka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski

Marcin Świątczak, Aneta Nowicka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski – Long-term evaluation of the quality of life of patients with osteoarthritis treated conservatively and surgically. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 198-204

Streszczenie
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego to jedno z najczęstszych przewlekłych schorzeń układu ruchu. Całkowita alloplastyka stawu biodrowego (CAB) jest często wybieranym sposobem leczenia obok formy leczenia zachowawczego. Celem pracy była odległa ocena jakości życia pacjentów po zabiegu całkowitej alloplastyki stawu biodrowego oraz po leczeniu zachowawczym.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 35 pacjentów ze zdiagnozowaną wieloletnią chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego, u których wykonano CAB
z dostępem operacyjnym tylno-bocznym. Oceny dokonano w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM–CSW w Łodzi. Grupę kontrolną tworzyło 15 pacjentów z długoletnią chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego leczonych zachowawczo. Dane medyczne uzyskano z historii choroby oraz autorskiej ankiety, natomiast do oceny jakości życia posłużył kwestionariusz The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF).
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programów MS Office oraz testu t-Studenta, uznając za istotne statystycznie wyniki poniżej p < 0,05.
Wyniki. Ocena domen była zbliżona w obu grupach, największy dysonans obserwowano w ocenach domeny somatycznej i socjalnej. W oparciu
o kwestionariusz WHOQOL-BREF pacjenci grupy badanej w większości oceniali jakość życia od 60% do 70% wartości maksymalnej, najwyżej sferę psychologiczną, najsłabiej somatyczną. W grupie kontrolnej domena socjalna uzyskała 78% wartości maksymalnej, pozostałe domeny – 74% wartości maksymalnej.
Wnioski. Pacjenci leczeni zachowawczo oceniali swoją jakość życia we wszystkich domenach wyżej niż pacjenci, u których przeprowadzono zabieg CAB. W obu badanych grupach wariant odpowiedzi „pozytywny” był najczęściej wybieranym w kwestionariuszu WHOQOL-BREF.
Słowa kluczowe:
jakość życia, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, alloplastyka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ochrona prawna fizjoterapeuty jako zawodu zaufania publicznego

Marcin Mikos, Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Tomasz Pęcherz, Ewa Kucharska, Jan. W. Raczkowski

Marcin Mikos, Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Tomasz Pęcherz, Ewa Kucharska, Jan. W. Raczkowski – Legal protection of the physiotherapist as a profession of public trust. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 194-196

Streszczenie
Wśród zawodów medycznych zaufania publicznego znajduje się zawód fizjoterapeuty. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty konstytuuje zawód fizjoterapeuty jako zawód medyczny zaufania publicznego. Zawody medyczne posiadające status zawodu zaufania publicznego takie jak lekarz, pielęgniarka oraz ratownik medyczny posiadają szczególną ochronę prawna której fizjoterapeuta nie posiada. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wskazała fizjoterapeuty jako funkcjonariusza publicznego. To w bezpośredni sposób pozbawia fizjoterapeutów tej szczególnej ochrony prawnej która przyporządkowana jest dla funkcjonariusza publicznego.
Słowa kluczowe:
Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego, ochrona prawna fizjoterapeuty, funkcjonariusz publiczny, niebezpieczeństwo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Artykuł w j. polskim, dostępny w sklepie wydawnictwa

Analiza porównawcza stanu funkcjonalnego kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego lub kolanowego

Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Joanna Kostka, Jan W. Raczkowski

Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Joanna Kostka, Jan W. Raczkowski – Comparative analysis of the functional status of women with osteoarthritis of the hip or knee joint. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 134-142

Streszczenie
Cel pracy. Celem badania było porównanie poziomu sprawności funkcjonalnej oraz czynników na nią wpływających u kobiet z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego (koksartroza) lub kolanowego (gonartroza) po 50. roku życia.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 70 kobiet w wieku 50–90 lat z koksartrozą (n = 35) lub gonartrozą (n = 35), 3 stopień wg skali Kellegrena-Lawrence’a.
Ocenę stanu funkcjonalnego przeprowadzono w oparciu o test Tinetti i test dwóch wag. W skali Likerta oceniono ból, sztywność oraz poziom trudności przy wstawaniu z siadu i zakładaniu skarpet. Ocenę jakości życia dokonano przy użyciu 100-stopniowej skali.
Wyniki. Kobiety z koksartrozą osiągały słabsze wyniki w teście Tinetti w części dotyczącej chodu (p < 0,01) i równowagi (p < 0,05). Ból i sztywność determinowała wyniki większości testów. Pacjentki z gonartrozą miały większe problemy z chodem po płaskim terenie oraz przy wstawaniu z krzesła (p < 0,001). Ból determinował u nich występowanie trudności podczas chodu i zakładania skarpet, a sztywność wpłynęła na trudności podczas chodu, wstawania z siadu, zakładania skarpet oraz wyniki testu Tinetti.
Wnioski.
1. Sztywność i ból wpływają na pogorszenie sprawności funkcjonalnej u kobiet z koksartrozą i gonartrozą.
2. Większe problemy z chodem i równowagą występują u kobiet z koksartrozą, natomiast u kobiet z gonartrozą występują większe trudności z chodem po płaskim terenie i przy wstawaniu z krzesła.
Słowa kluczowe:
choroba zwyrodnieniowa, stawy biodrowe, stawy kolanowe, sprawność funkcjonalna, test Tinetti
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności ćwiczeń centralnej stabilizacji w fazie kognitywnej odcinka szyjnego u pacjentów z zespołami bólowymi (badanie pilotażowe)

Marcin Świątczak, Rafał Janiak, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski

Marcin Świątczak, Rafał Janiak, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Magdalena Pruszyńska, Katarzyna Glibov, Jan W. Raczkowski – The effectiveness of rehabilitation by exercising central stability of the cervical spine in cognitive phase in patients with neck pain (pilot study). Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 102-112

Streszczenie
Wstęp. Jedną z przyczyn dolegliwości bólowych okolicy szyjnej kręgosłupa jest zaburzenie centralnej stabilizacji. Wykorzystanie ćwiczeń opierających się na biofeedbacku mają na celu przywrócenie prawidłowej kontroli głębokich stabilizatorów mięśniowych odcinka szyjnego.
Celem pracy była ocena wpływu zastosowanych ćwiczeń centralnej stabilizacji odcinka szyjnego w fazie kognitywnej.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 10 pacjentów z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa. Osoby brały udział w 3-tygodniowych ćwiczeniach centralnej stabilizacji odcinka szyjnego. Narzędziami oceny były: skala numeryczna NRS, pomiary ruchomość odcinka szyjnego, Neck Disability Index, test repozycji do miejsca neutralnego oraz skalę The Dartmouth Coop Functional and Health Status Measures for Adults.
Wyniki. Intensywność bólu uległa obniżeniu średnio o 1,7 punktu u 80% respondentów.
U pacjentów stwierdzono poprawę ruchomości odcinka szyjnego we wszystkich zakresach ruchu średnio o około 1 centymetr. Zakres aktywności codziennej i sprawności fizycznej poprawił się.
Wnioski. Ćwiczenia centralnej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa w fazie kognitywnej mają korzystny wpływ na: odbudowę kontroli motorycznej, zmniejszenie dolegliwości bólowych tej okolicy, zwiększenie zakresu ruchu głowy oraz poprawę aktywności ruchowej u badanych.
Słowa kluczowe:
centralna stabilizacja, odcinek szyjny, kognitywna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Urazy w obrębie ręki i nadgarstka u osób regularnie uprawiających wspinaczkę sportową

Marta Schmidt, Aleksandra Krupa, Agnieszka Ciukszo, Arkadiusz Fiedor, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski, Mateusz Curyło

Marta Schmidt, Aleksandra Krupa, Agnieszka Ciukszo, Arkadiusz Fiedor, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski, Mateusz Curyło – Hand and wrist injuries occurring in regular sport climbers. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 86-92

Streszczenie
Cel pracy. Wspinaczka sportowa staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportu. Jako sport ekstremalny obarczona jest wysokim stopniem zagrożenia urazem. Szczególnym obszarem narażonym na kontuzje jest kończyna górna. Celem pracy jest ocena ilości oraz rodzajów urazów w obrębie ręki i/lub nadgarstka u osób uprawiających wspinaczkę sportową.
Materiał i metodyka. Przebadano 468 wspinaczy. Kryteria włączenia: regularność prowadzonych treningów, staż treningowy minimum 1 rok oraz minimalną trudność pokonywanej drogi na poziomie VI.1. Jako narzędzie badawcze użyto autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. 84% przebadanych wspinaczy odczuwało dolegliwości bólowe w obrębie ręki/nadgarstka w trakcie treningu wspinaczkowego, 67% ankietowanych doznało uszkodzenia ręki/nadgarstka podczas treningu wspinaczkowego. Najczęstszym miejscem wystąpienia uszkodzeń było więzadło obrączkowe (N = 97). Zaobserwowano związek pomiędzy uszkodzeniem więzadła obrączkowego a uszkodzeniem w obrębie III palca (rs = 0,513, p < 0,001) oraz pomiędzy występowaniem zespołu cieśni nadgarstka a stażem treningowym (rs = 0,355, p < 0,05).
Wnioski. Uszkodzenia oraz dolegliwości bólowe narządu ruchu są częstym problemem wspinaczy. Analiza zebranych danych wskazuje, że im dłuższy staż treningowy, tym większe ryzyko urazu.  W obrębie III i IV palca odnotowano najwięcej kontuzji. Zebrane dane wskazują na potrzebę edukacji wpinaczy w zakresie prewencji oraz metod leczenia specyficznych urazów.
Słowa kluczowe:
wspinaczka sportowa, urazy sportowe, urazy dłoni, trening wspinaczkowy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Reumatoidalne zapalenie stawów i stopa reumatoidalna w praktyce fizjoterapeuty

Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Agnieszka Ciukszo, Damian Szubski, Ewa Kucharska, Jan Czernicki, Jan W. Raczkowski

Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Agnieszka Ciukszo, Damian Szubski, Ewa Kucharska, Jan Czernicki, Jan W. Raczkowski – Rheumatoid arthritis and rheumatoid foot in physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 172-183

Streszczenie
Choroby reumatyczne nie są chorobami śmiertelnymi, ale w ich następstwie dochodzi do skrócenia czasu życia. Dotyczy to wszystkich zapalnych chorób reumatycznych, a szczególnie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Choroby reumatyczne, w których przede wszystkim dochodzi do rozwoju procesu zapalnego stawów z ich postępującym uszkodzeniem, są przyczyną rozwoju niepełnosprawności chorego, uniemożliwiają mu pracę, codzienne funkcjonowanie, również w warunkach domowych, oraz rzutują na wszystkie aspekty życia społecznego. Celem rehabilitacji w RZS jest zniesienie bólu, ograniczenie lub zahamowanie zapalenia, utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu ruchu ze spowolnieniem lub zatrzymaniem zmian strukturalnych w stawach.
Słowa kluczowe:
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, RZS, stopa reumatoidalna, niepełnosprawność, zaopatrzenie ortopedyczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności terapeutycznej diatermii u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową okolicy lędźwiowej kręgosłupa

Agnieszka Przedborska, Jan W. Raczkowski, Małgorzata Misztal

Agnieszka Przedborska, Jan W. Raczkowski, Małgorzata Misztal – Evaluation of therapeutic effectiveness of diathermy in patients with degenerative disease of the lumbar spine. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 70-76

Streszczenie
Wstęp. Diatermia jest jednym z bodźców wykorzystywanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Ciepło endogenne wpływa na złagodzenie objawów choroby. Zabiegi diatermii różnią się ze względu na wielkość fal oraz częstotliwość drgań elektromagnetycznych. Celem pracy jest ocena skuteczności diatermii generowanej przez fale krótkie i fale radiowe w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 68 osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego, spośród których wyodrębniono dwie grupy. Grupę badaną stanowiło 36 osób poddanych terapii falami radiowymi z wykorzystaniem urządzenia Thermo TK. Grupę porównawczą stanowiło 32 osoby, poddane zabiegom diatermii krótkofalowej. Ocenę skuteczności terapii przeprowadzono na podstawie oceny bólu według skali VAS i skali Laitinena oraz zakresu ruchu mierzonego testem Schobera i testem palce-podłoga. Wyniki. W obu grupach zaobserwowano po terapii istotne statystycznie (p < 0,0001) zmniejszenie dolegliwości bólowych wg skali Laitinena (Me (IQR) odpowiednio przed i po terapii: w grupie badanej: 6,5 (5–9) pkt vs 4 (3–5,5) pkt oraz w grupie porównawczej: 6 (5–8) pkt vs 4 (3–5) pkt), a także wg skali VAS – w grupie badanej: 6 (5–7,5) pkt vs 4 (3–4) oraz w grupie porównawczej: 6 (5–7,5) pkt vs 3 (3–5) pkt. Istotnej poprawie w każdej z grup uległy również wyniki testu palce-podłoga oraz testu Schobera. Wnioski. Bez względu na długość fal generujących ciepło endogenne, oba zabiegi wpływają na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę zakresu ruchu kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową.
Słowa kluczowe:
kręgosłup, choroba zwyrodnieniowa, diatermia, fale radiowe
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3