Artykuły

Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez studentów I roku studiów I stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia

{:pl}Wstęp. Kształcenie na kierunku fizjoterapia odbywa się obecnie w Polsce w uczelniach o różnych profilach kształcenia: uczelniach medycznych, wyższych szkołach wychowania fizycznego oraz szkołach wyższych o innych profilach kształcenia.{:}{:en}Background. In Poland at present, physiotherapy studies are offered at three types of school: medical universities, universities of physical education, and schools not specialising in either the medical sciences or physical education.{:}{:zh}Background.

Niepełnosprawność intelektualna a stan funkcjonalny w aspekcie umiejętności motorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Wstęp. Niepełnosprawność intelektualna towarzysząca ok. 30% dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest poważnym czynnikiem wpływającym na przebieg edukacji funkcjonalnej, a tym samym na końcowy wynik funkcjonalny prowadzonego postępowania.{:}{:en}Background. Mental impairment associated with infantile cerebral palsy affects approx. 30% of the children and is a serious risk factor influencing the course of functional education and the final functional outcome.{:}{:zh}Background. Mental impairment

Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają ocenę stereotypu chodu u chorych po udarze mózgu, poddanych kompleksowej fizjoterapii z wykorzystaniem aplikacji Kinesiology Tapingu.{:}{:en}Background. The authors present an assessment of gait pattern in stroke patients subjected to comprehensive physiotherapy inclu-ding Kinesiology Taping applications. {:}{:zh}Background. The authors present an assessment of gait pattern in stroke patients subjected to comprehensive physiotherapy inclu-ding Kinesiology Taping applications. {:}{:ru}Background. The

Ocena rzetelności pomiarowej platformy podometrycznej PEL 38

{:pl}Wstęp. Rozwój technik pomiarowych pozwolił na stworzenie komputerowych platform podometrycznych dokonujących pomiarów rozkładu ciśnień pod stopą.{:}{:en}Background. Advances in measurement techniques have enabled the development of computer-assisted podometric platforms that measure sub-pedal pressure distribution.{:}{:zh}Background. Advances in measurement techniques have enabled the development of computer-assisted podometric platforms that measure sub-pedal pressure distribution.{:}{:ru}Background. Advances in measurement techniques have enabled the development of computer-assisted

Porównanie wyników pobudliwości nerwowo-mięśniowej prawidłowo unerwionych mięśni uzyskanych za pomocą krzywej IT, z normami podawanymi przez renomowane podręczniki do fizjoterapii

{:pl}Wstęp. Wyznaczanie krzywej IT jest metodą diagnostyczną pozwalającą ocenić pobudliwość nerwowo-mięśniową. Celem niniejszego artykułu jest porównanie prawidłowych wartości parametrów podawanych przez renomowane podręczniki z fizjoterapii, z wynikami uzyskanymi w poniższym badaniu.{:}{:en}Introduction. The IT curve is used to assess neuromuscular excitability The aim of this article is to compare the reference ranges of parameters from renowned physiotherapy textbooks with the results

Oddziaływanie mikroklimatu jaskiń solnych na schorzenia układu oddechowego osób starszych

{:pl}Wstęp. Celem podjętych badań było sprawdzenie, czy pobyt w jaskini solnej może być zalecany w leczeniu schorzeń układu oddechowego u ludzi starszych.{:}{:en}Background. The present study was conducted in order to determine whether a stay in a salt cavern can be recommended in the treatment of respiratory system diseases in elderly people.{:}{:zh}Background. The present study was conducted in order to determine

Wpływ wczesnej rehabilitacji dzieci z wodogłowiem pokrwotocznym na poprawę funkcji psychoruchowych. Doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. Krwawienia do mózgu u noworodków pojawiają się w wyniku przedwczesnych porodów, u dzieci z niską masą urodzeniową oraz u dzieci z noworodkową niewydolnością oddechową.{:}{:en}Background. Cerebral haemorrhages in newborns occur as a consequence of premature birth, Iow birth weight and newborn respiratory failure.{:}{:zh}Background. Cerebral haemorrhages in newborns occur as a consequence of premature birth, Iow birth weight and newborn respiratory

Propozycja rehabilitacji pacjentów po leczeniu zachowawczym i w powikłaniach złamań typu Collesa dalszej nasady kości promieniowej – wybrane zagadnienia

{:pl}Jednym z najczęstszych złamań kości przedramienia jest złamanie typu Collesa. Dotyczy ono przede wszystkim kobiet około 60 r. ż. i najczęściej jest złamaniem na tle osteoporozy.{:}{:en}Colles' fracture is one of the most common types of forearm fractures, affecting mainty women around the age of 60, most often those suffering from osteoporosis.{:}{:zh}Colles' fracture is one of the most common types of