Artykuły

Mechanizm kompensacji w leczeniu skolioz idiopatycznych metodą FED – wyniki wstępne

{:pl} Idiopatyczne podłoże skolioz utrudnia postępowanie lecznicze o charakterze przyczynowo-skutkowym. Daje to możliwość powstawania wielu metod fizjoterapeutycznych takich jak metoda FED. Jest ona nowym, lecz dobrze prognozującym sposobem leczenia zachowawczego skolioz.{:}{:en}The idiopathic background of scoliosis makes it difficult to treat the disorder in a cause and effect way. This gives a starting point for creation of many physiotherapy treatment methods,

Wpływ przebytego udaru mózgu na moc i prędkość skracania się mięśni – doniesienie wstępne

{:pl}Celem pracy była próba określenia różnicy mocy mięśniowej oraz prędkości skracania się mięśni w grupie pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz osób, które udaru nie przebyły, a także ocena determinantów mocy i prędkości skracania się mięśni.{:}{:en}The aim of the study was to determine the difference in power and muscles shortening velocity in patients with a history of stroke and those

Wpływu stymulacji sensomotorycznej stopy na stabilność posturalną, sprawność funkcjonalna i obciążenia kończyn dolnych u pacjenta w późnej fazie po udarze niedokrwiennym mózgu

{:pl}Istnieje kilka badań, które oceniają wpływ stymulacji stóp w po udarze mózgu. Badanie obejmowało ocenę skutków stymulacji sensomotorycznej stopy u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu. {:}{:en}There are few studies which assess the impact of stimulation of the foot in after-stroke patients. The study involved an assessment of the effects of sensorimotor foot stimulation in patients after ischemic stroke. {:}

Wpływ dynamicznego plastrowania w połączeniu z krioterapią miejscową na zakres ruchomości oraz dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego wśród pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa

{:pl} Ból kręgosłupa bardzo często spowodowany jest zwyrodnieniami, które głównie dotyczą osób starszych, osłabieniem aparatu więzadłowego kręgosłupa, zmianami związanymi ze stawami międzykręgowymi, przeciążeniami oraz chorobą krążka międzykręgowego. Jednym z kluczowych skutków oddziaływania krioterapii miejscowej na pole zabiegowe jest efekt przeciwbólowy. {:}{:en}The back pain is frequently caused by spine ligament weakness, changes associated with intervertebral joints, overload, degenerative disc disease and

Ocena skuteczności krioterapii miejscowej u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. Bóle, obrzęki, a także zniekształcenia stawów, to typowe objawy choroby zwyrodnieniowej. Choroba ta dotyka ponad 60% osób powyżej 60 roku życia. Z jej powodu, co trzynasta osoba codziennie przyjmuje leki przeciwbólowe. Etiologia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego to najczęściej mikrourazy, urazy, przeciążenia, przebyte stany zapalne, wadliwe obciążenia oraz wrodzone nieprawidłowości w jego budowie.{:}{:en}Pain, swelling and deformities of joints are the

Ocena wyników fizjoterapii po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (WKP) za pomocą kwestionariusza Knee and Osteoarthrosis Outcome Score (KOOS) w wybranym modelu usprawniania

{:pl}W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby urazów stawu kolanowego z następowym, całkowitym uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego (WKP). Uszkodzenia WKP w większości przypadków wymagają specjalistycznego leczenia operacyjnego i fizjoterapeutycznego. {:}{:en} In recent years, there has been an increase in the number of knee injuries with subsequent total anteriur ligament injury (ACL). ACL lesions in most cases require specialized surgical and

Występowanie zespołów bólowych i urazów w wyniku przeciążenia narządu ruchu wśród fizjoterapeutów

{:pl}Celem pracy jest analiza częstości występowania dolegliwości bólowych i urazów układu kostno-stawowo-mięśniowego związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty oraz czynności zawodowych, związanych ze specyfiką pracy fizjoterapeuty, predysponujących do wystąpienia urazu.{:}{:en}The aim of this study was to analyze the prevalence of musculoskeletal pain and injuries associated with the physiotherapy profession, as well as to analyze work activities related to professional practice predisposing

Ocena postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

{:pl}Celem pracy jest charakterystyka postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z dwóch grup wiekowych (4 i 5 lat), ocena ruchomości obręczy barkowej i biodrowej, oraz ocena siły mięśniowej wybranych mięśni posturalnych.{:}{:en} The goals of this study are: to examine body posture in children of kindergarten age in two ages groups (4 and 5 years), assess the range of motion of

Wpływ terapii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na aktywność i wytrzymałość dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Celem pracy jest ocena wpływu terapii z wykorzystaniem zewnętrznego kontrolera ruchu, jakim jest Kinect (tzw. terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości), na sprawność funkcjonalną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na przykładzie trzech wybranych modułów terapeutycznych Tratwa (Raft), Wioślarz (Oarsman), Siłownia (Gym).{:}{:en}This study aims to evaluate the impact of therapies using external motion controllers, such as Kinect (i.e. virtual reality therapies) on

Wpływ sposobu kwalifikacji na efekty fizjoterapii chorych na POChP

{:pl}Celem pracy była ocena kwalifikacji chorych na POChP uczestniczących w opracowanym programie rehabilitacji pulmonologicznej obejmującym modele A, B, C, D oraz E.{:}{:en}The study was aimed at the assessment of qualification of COPD patients participating in the pulmonary rehabilitation program covering models A, B, C, D and E.{:}

Diagnostyka zaburzeń równowagi i chodu u pacjentów z chorobą Parkinsona

{:pl}Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease - PD) jest przewlekłym, postępującym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego człowieka. Należy do chorób zwyrodnieniowych i dotyczy głównie układu pozapiramidowego, a w szczególności istoty czarnej śródmózgowia.{:}{:en}Parkinson's disease is a chronic, progressing affliction of the human central nervous system. It is one of degenerative diseases and affects mainly the extrapyramidal system, and in particular the substantia nigra of

Ocena wpływu wczesnej rehabilitacji poszpitalnej na czynność wentylacyjną płuc u chorych z chorobami układu krążenia

{:pl} Założono, że przeprowadzenie badań przed i po 3-tygodniowej rehabilitacji kardiologicznej uwzględniającej elementy ćwiczeń oddechowych pozwoli na ocenę jej wpływu na czynność wentylacyjną płuc u chorych po zawale serca i po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.{:}{:en}An assumption as made that tests performed before and after a 3-week cardiovascular rehabilitation would allow the assessment of its effect on the lung ventilation function in

Ocena efektywności leczenia skolioz idiopatycznych II stopnia

{:pl}Celem pracy jest orównanie efektywności terapii metodą FED i programu kinezyterapii analitycznej z wykorzystaniem elementów koncepcji FITS. Ocena efektywności terapii FED w leczeniu funkcjonalnym skolioz.{:}{:en}The aims of study was to compare the efficacy of FED therapy and a programme of analytic kinesiotherapy including elements of the FITS concept and to assess the efficacy of FED as functional treatment for scoliosis.{:}

Wykorzystanie krioterapii miejscowej i metody PNF w postępowaniu usprawniającym pacjentów z zespołem ciasnoty podbarkowej

{:pl}Biorąc pod uwagę, jak bardzo niebezpieczne są następstwa urazu stawu ramiennego, priorytetowym elementem jest dążenie do zahamowania ich przyczyny, a także objawów. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu zabiegów krioterapii miejscowej oraz elementów metody PNF na ruchomość stawu ramiennego u pacjentów z rozpoznaniem zespołu ciasnoty podbarkowej.{:}{:en}Considering the serious nature of complications pertaining to the trauma of the glenohumeral joint,