Artykuły

Analiza wybranych parametrów postawy ciała u zawodniczek uprawiających piłkę siatkową

{:pl}Postawa habitualna zawodników wysokiego wyczynu sportowego jest charakterystyczna w różnych dyscyplinach sportowych i ściśle związana ze specyfiką treningu sportowego. Celem pracy była ocena postawy i obciążenia stóp siatkarek zespołu KSZO Ostrowiec grającego w Orlen Lidze w porównaniu z grupą kobiet nietrenujących w podobnej grupie wiekowej.{:}{:en}Habitual posture of professional athletes is closely connected with the demands of sport training, and its

Ocena efektów rehabilitacji pierwotnej u pacjentów z efektem unikania

{:pl}Celem pracy była ocena częstości występowania zespołu zaniedbywania jednostronnego u pacjentów z udarem mózgu oraz sprawdzenie czy zespół ten miał wpływ na efekty wczesnej rehabilitacji oraz czas hospitalizacji.{:}{:en}The purpose of this study was to assess the prevalence of hemispatial neglect in stroke patients and to determine whether this condition can affect the results of early rehabilitation and hospitalization duration.{:}

Fizjoterapia u chorych z wszczepionym układem stymulującym serce

{:pl}W kraju liczba osób z wszczepionym układem stymulującym serce wynosi ponad 100 000, a duża ich część z powodu chorób współistniejących korzysta z leczenia fizykalno-usprawniającego. Materiał i metoda. Przestawiono przykładowe zapisy EKG poszczególnych trybów pracy stymulatorów. Stymulator serca jest wrażliwy na pole magnetyczne o dużym natężeniu oraz pola elektromagnetyczne wytwarzane przez aparaty stosowane w fizykoterapii.{:}{:en}In Poland, the number of patients

Wpływ technik mięśniowo-powięziowych na wydłużenie okresu remisji w chorobie dny moczanowej

{:pl}Celem badania było przedstawienie wpływu technik mięśniowo-powięziowych na częstotliwość występowania ataków dny moczanowej, u osób leczonych zachowawczo, ze zmienionymi chorobowo stawami stopy.{:}{:en}The purpose of this study was to demonstrate the impact of myofascial manipulation on the frequency of gout attacks in patients undergoing conservative treatment for joint lesions.{:}

Ocena sEMG aktywności mięśnia prostego brzucha oraz mięśnia wielodzielnego w zależności od sposobu przyjmowania pozycji siedzącej

{:pl}Ocena aktywności mięśni prostego brzucha (RA) i wielodzielnego (MF) podczas przyjmowania swobodnej i aktywnej pozycji siedzącej.{:}{:en}To assess the activity of the rectus abdominis (RA) and multifidus (MF) muscles during slump and active sitting.{:}

Zmiany jakości życia osób z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych pod wpływem terapii energotonowej

{:pl}PNKD powoduje obniżenie zdolności chodzenia czego powodem jest spowodowane bólem ograniczanie aktywności fizycznej. Jest to zasadniczy element obserwowanego u tych chorych obniżenia jakości życia. Z tych też powodów jednym z celów terapeutycznych jest zmniejszenie ubytku wydolności fizycznej, do której doszło wskutek wieloletniej zwykle bardzo niskiej aktywności ruchowej.{:}{:en}The CLEI results in decreased walking ability, which is limiting physical activity due to

Wybrane właściwości mechaniczne plastrów stosowanych w metodzie plastrowania dynamicznego – badanie w oparciu o pojedynczo ślepą próbę

{:pl}Wprowadzenie. Plastrowanie dynamiczne (kinesiology taping) jest popularną metodą stosowaną nie tylko przez fizjoterapeutów i lekarzy ale również trenerów, ze względu na brak zaangażowania pacjenta oraz czynnik ekonomiczny. {:}{:en}Kinesiology Taping is a popular method used not only by physiotherapists and physicians, but also by trainers, due to the lack of patient involvement and the economic factor. Numerous scientific publications on kinesiotaping

Ocena całkowitego statusu antyoksydacyjnego u pacjentów poddanych fizjoterapii uzdrowiskowej – doniesienia wstępne

{:pl}Fizykoterapia, kinezyterapia oraz małe dawki promieniowania jonizującego wywołują korzystne efekty terapeutyczne: zmniejszają ból, zwiększają wydolność i sprawność fizyczną oraz stymulują układ odpornościowy. Wśród pozytywnych zmian wymienia się wzrost zdolności antyoksydacyjnych ustroju. {:}{:en}Beneficial therapeutic results can be achieved by the use of exercise therapy, kinesiotherapy and low doses of ionizing radiation. Such treatment decreases pain, increases physical capacity and fitness, and

Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności i wydolności tlenowej pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej

{:pl}Celem prac była ocena wpływu stosowanej rehabilitacji u pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej na poziom sprawności i wydolności aerobowej.{:}{:en}The purpose of this study was to assess the impact of physical therapy on the fitness and aerobic capacity of female nursing home patients.{:}

Stopień rotacji tułowia dziesięcioletnich dzieci szkół poznańskich

{:pl}Zmiany w obrębie geometrii kręgosłupa należy oceniać trójpłaszczyznowo uwzględniając wszystkie kierunki przemieszczeń wyrostków kolczystych. Ocena kąta rotacji tułowia pozwala na wczesne i nieinwazyjne wykrycie skolioz oraz ich prewencji.{:}{:en}Changes in spinal geometry should be assessed in three planes, and accounting for the movement of spinous processes. An assessment of the angle of trunk rotation allows for early and non-invasive detection of

Dr Teodor Bakody prekursorem szwedzkiej gimnastyki leczniczej w Polsce

{:pl}Autor na podstawie analizy materiałów źródłowych zawartych w XIX-wiecznych czasopismach medycznych i prasie codziennej oraz w oparciu o nieliczne opracowania przedstawił działalność w zakresie fizjoterapii jaką prowadził dr med. Teodor Bakody we Lwowie w latach 1856-1861. {:}{:en}On the base of source materials included in XIX century professional medical journals and daily press as well as few elaborations, the author presented

Terapia energotonowa jako alternatywa treningu marszowego u osób z chromaniem przestankowym

{:pl}Głównym objawem PNKD, upośledzającym możliwości chodu i funkcjonowanie chorego, jest chromanie przestankowe. Dominującą postacią leczenia w tym okresie niedokrwienia jest trening fizyczny, który ze względu na częste występowanie chorób współistniejących może podjąć jedynie 25-50% chorych. {:}{:en}The main symptom of the CLEI impairing walking ability and functioning of the patient is intermittent claudication. The predominant form of the physical therapy during