Artykuły

  Porównanie zabiegu krioterapii miejscowej z zastosowaniem ciekłego azotu i dwutlenku węgla

  {:pl}Celem badania było porównanie temperatury powierzchownej skóry w zabiegach krioterapii miejscowej z użyciem dwutlenku węgla i par ciekłego azotu.{:}{:en}The aim of the study has been to compare the temperature of the skin surface during the local cryotherapy treatment using carbon dioxide and liquid nitrogen vapor.{:}{:zh}The aim of the study has been to compare the temperature of the skin surface during

  Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Taping i Standardowej Terapii Udrażniającej na obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii

  {:pl}Celem badania jest ocena efektów leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii z zastosowaniem Standardowej Terapii Udrażniającej i zmodyfikowanej Terapii Udrażniającej, gdzie bandażowanie wielowarstwowe zastąpiono aplikacjami limfatycznymi Kinesio Taping.{:}{:en}The objective of this study has been to evaluate treatment results in the upper extremity on the side after surgery, in women after the mastectomy procedure, with

  Zastosowanie wskaźnika relacyjnego Wr w diagnozowaniu radiologicznym

  {:pl}W postępowaniu leczniczym ze względu na strategię postępowania oraz ocenę zmian ważne znaczenie ma precyzyjna diagnoza medyczna oraz fizjoterapeutyczna. W pracy uzasadniono, że  zdjęcie  rentgenowskie klatki piersiowej oceniane  w klasyfikacji ILO (International Labour Organization) jest mniej precyzyjną metodą w radiologicznym  diagnozowaniu pylicy krzemowej niż badanie HRCT klatki (High Resolutio Computed Tomography).{:}{:en}In treatment procedure, due to strategy and evaluation of changes,

  Funkcjonalna ocena wzorców ruchowych u zawodników wybranych sztuk i sportów walki z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen™

  {:pl}Functional Movement System™ to koncepcja stworzona przez Cooka i Burtona, która umożliwia funkcjonalną ocenę wzorców ruchowych. Celem pracy było porównanie jakości wzorców ruchowych u zawodników trzech dyscyplin sportowych, wykrycie słabych ogniw w łańcuchu kinematycznym.{:}{:en}Functional Movement System™ is a concept created by Cook and Burton, that allows functional evaluation of movement patterns. The purpose of this study was to compare movement

  Wpływ zastosowania Kinesiotapingu na rozkład obciążeń stóp u osób po plastyce hallux valgus w ujęciu badań pedobaroskopowych

  {:pl}Stopa jako jeden z ważniejszych elementów narządu ruchu człowieka jest szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju urazy i przeciążenia. Jedną z dolegliwości w obrębie stopy jest paluch koślawy (hallux valgus). Leczenie hallux valgus obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne.{:}{:en}Our foot, one of the most important elements of the human musculoskeletal system, is particularly vulnerable to a wide range of strains and injuries.

  Wpływ kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-pro BNP i frakcje wyrzutową lewej komory serca u chorych po ostrym incydencie wieńcowym

  {:pl}Cel - ocena efektów kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-proBNP i frakcję wyrzutową lewej komory serca w zależności od czasu i rodzaju treningu fizycznego.{:}{:en}Assess the effect of a controlled physical training on the level of NT-pro BNP and left ventricular ejection fraction depending on the time and type of physical exercise.{:}{:zh}Assess the effect of a controlled physical training on the

  Porównanie urazowości piłkarzy ręcznych wybranych drużyn z Superligi mężczyzn i I ligi mężczyzn w sezonie 2014/2015

  {:pl}Urazy sportowe to poważny problem zarówno w sporcie amatorskim, jak i w wyczynowym, gdyż często ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają sportowcom wykonywanie czynności zawodowych. Niektóre polskie drużyny piłki ręcznej nie mają odpowiedniego zaplecza medycznego i odsuwają zdrowie zawodników na dalszy plan.{:}{:en}Sport injury needs to be considered a major issue, both in amateur and competitive circumstances; it often limits athletes’ ability or

  Ocena jakości życia kobiet po mastektomii z uwzględnieniem procesu fizjoterapii

  {:pl}Cel pracy. Ocena jakości życia i stanu pacjenta po leczeniu operacyjnym raka sutka – mastektomii, oraz znalezienie zależności pomiędzy stanem zdrowia kobiet a przeprowadzoną rehabilitacją i uczestnictwem w grupie wsparcia.{:}{:en}Purpose of this study. Evaluation of the patient's life quality after operational treatment of the breast cancer - mastectomy, and determination of any correlation between made rehabilitation and participation in a

  Dymorfizm płciowy cech morfologicznych stóp kobiet i mężczyzn po 60 roku życia

  {:pl}Stopa ludzka, będąca elementem podporowo-nośnym, kształtuje się przez całe życie, w indywidualny dla każdego człowieka sposób. W wieku podeszłym jest szczególnie narażona zmiany inwolucyjne. Celem pracy jest określenie różnic dymorficznych w wybranych cechach budowy stóp między kobietami a mężczyznami po 60 roku życia.{:}{:en}The human foot is a supportive and locomotive element, which forms during a whole life in individual manner

  Stabilizacja centralna w rehabilitacji dzieci – aspekt fizjoterapeutyczny

  {:pl}Termin „stabilizacja centralna" (ang. core stability) odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia, których rolą jest kontrola centrum naszego ciała w statyce i dynamice. Praca przedstawia różne aspekty fizjoterapeutyczne dotyczące problemu stabilizacji centralnej w ewidencji naukowej potwierdzające skuteczność ćwiczeń.{:}{:en}The term “core stability” refers to the efficiency of the deep torso muscles, which control the center of our body, both in

  Analiza wybranych czynników determinujących wiedzę o stanie zdrowia osób po urazie rdzenia kręgowego

  {:pl}Głównym celem pracy była analiza wybranych czynników determinujących poziom wiedzy na temat stanu zdrowia osób po urazach rdzenia kręgowego (URK).{:}{:en}The main aim of this study has been to analyze the selected factors determining level of knowledge of the health condition of persons after the spinal cord injury (SCI).{:}{:zh}The main aim of this study has been to analyze the selected factors

  Nietrzymanie moczu u kobiet – diagnostyka i leczenie zachowawcze w gabinecie fizjoterapeutycznym

  {:pl}Nietrzymanie moczu jest problemem uznanym przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę społeczną. W standardach Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS), towarzystw ginekologicznych i urologicznych postępowanie w I i II stopniu NM rozpoczyna się leczeniem zachowawczym prowadzonym przez fizjoterapeutę.{:}{:en}Urinary incontinence is a problem recognized by World Health Organization as a social disease. The standards of the International Continence Society (ICS), gynecological and urological

  Monitorowanie wyników usprawniania skolioz za pomocą systemu DIERS

  {:pl}Celem pracy było przedstawienie nowoczesnej metody obrazowania postawy ciała człowieka jaką jest system DIERS formetric 4d. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do bezinwazyjnej oceny efektów terapii pacjentów ze zdiagnozowaną skoliozą. Dzięki zastosowaniu aparatu DIERS formetric 4d, badanie postawy ciała może być wykonywane niemal w każdej chwili bez zastosowania reżimu czasowego pomiędzy poszczególnymi badaniami.{:}{:en}The aim of the study was to