Artykuły

Porównanie efektywności wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych w dolegliwościach barku u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi

{:pl}Celem pracy była ocena skuteczności laseroterapii w dolegliwościach okolicy barku u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi. {:}{:en}The objective of this study was to assess the effectiveness of laser therapy in shoulder pain in patients with degenerative lesions.{:}{:zh}研究目标。研究目的在评估对肩部不适的骨关节炎患者施以激光治疗的有效性,特定疗程的参数如:疼痛程度、健康状况的主观评估、通过治疗前后的肩关节活动范围测量(屈曲、伸展、外展)所表示的灵活度及根据洛维特量表所表示的肌肉力量等特定疗程的影响被列入评估中。{:}

Przykłady ćwiczeń funkcjonalnych zalecanych w profilaktyce zaburzeń posturalnych w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca nad nawykami

{:pl}Niedoskonałość postawy obserwowana u dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest stanem fizjologicznym i wynika z braku umiejętności stabilizacji odcinka lędźwiowego oraz sąsiednich segmentów ciała, a także z niedoskonałego jeszcze na tym etapie rozwoju czucia głębokiego. {:}{:en}The imperfection of posture observed in children of pre-school and early-school age is a physiological condition and results from the lack of ability to stabilize

Ocena skuteczności laseroterapii punktowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

{:pl}Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest jedną z najczęściej występujących chorób narządu ruchu. Charakteryzuje się ona nie tylko destrukcją chrząstki stawowej, ale również zmianami w warstwie podchrzęstnej kości, w błonie maziowej, torebce stawu oraz strukturach okołostawowych. {:}{:en}Gonarthrosis is one of the most frequent diseases of the locomotor system. It is characterized not only by destruction of joint cartilage, but also by

4th year physical therapy Students satisfaction in Jordanian universities: A survey study

{:pl}The purpose of this survey was to examine students’ satisfaction about physical therapy education in 3 Jordanian universities in addition to determining their perspective on some of the issues related to the profession before and after graduation and entering the working field.{:}{:en}The purpose of this survey was to examine students’ satisfaction about physical therapy education in 3 Jordanian universities in

Porównanie wpływu masażu klasycznego z masażem Lomi Lomi Nui na stan psychofizyczny człowieka

{:pl}Celem pracy jest porównanie wpływu masażu klasycznego z masażem Lomi Lomi w leczeniu zmęczenia psychofizycznego wywołanego stresem. Kolejnym celem jest porównanie wpływu masażu na nawodnienie organizmu i poziomu wody pozakomórkowej. {:}{:en}The objective of this study is comparison of the impacts of classic massage and Lomi Lomi Nui massage in treating stress-induced mental and physical tiredness. Another objective is to compare

Ocena funkcjonalna tancerek odmiennych stylów tańca: jazzowego oraz hip hop w oparciu o test Functional Movement Screen

{:pl}Celem pracy była ocena poziomu sprawności funkcjonalnej 30 tancerek (16 tancerek jazzowych i 14 tancerek hiphopowych) w wieku od 16 do 21 lat. Istotną kwestią dotyczącą wyników było sprawdzenie czy istnieją różnice w poziomie sprawności funkcjonalnej pomiędzy dwoma grupami, w zależności od stylu tańca.{:}{:en}The objective of this study was to assess the level of functional fitness of 30 female dancers

Nowe urządzenie do Dynamicznej Korekcji Kręgosłupa (DKK): wskazania i przeciwwskazania

{:pl}Urządzenie do Dynamicznego Korekcji Kręgosłupa (patent PL 229766 oraz patent US 9949,884 B2) zostało zaprojektowane i skonstruowane do fizjoterapii pacjentów. Urządzenie opracowano i wykonano przez firmę Bio.morph Sp. z o.o. w ramach projektu Unii Europejskiej - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013.{:}{:en}The DSC device, which facilitates independent rehabilitation – under the supervision of a physiotherapist, monitors changes in osteo-kinematics

Test FMS w ocenie ryzyka wystąpienia urazu w grupie unihokeistek

{:pl}Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnych możliwości ruchowych zawodniczek unihokeja za pomocą testu Functional Movement Screen (FMS) oraz ocena możliwości poprawy wyniku przy pomocy zestawu ćwiczeń korekcyjnych.{:}{:en}The aim of the work was to assess the state of functional movement possibilities of female floorball players with the use of the Functional Movement Screen (FMS) test and to assess the possibility of

Ocena stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu wybranych skal i testów

{:pl}Celem pracy jest ocena stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) przy użyciu wybranych skal i testów oraz analiza czynników wpływających na uzyskane wyniki.{:}{:en}The aim of the study was to assess the functional status of children with Cerebral Palsy (CP) using selected scales and tests and to analyze the factors affecting the results.{:}{:zh}研究目的在使用选定的量表和测试,以评估脑瘫儿童(MPD)的功能状态并分析影响结果的因素。{:}

Charakterystyka urazów i kontuzji u zawodników piłki wodnej

{:pl} Uraz sportowy określany jest najczęściej pojęciem kontuzji. Jest urazem, którego można doznać podczas uprawiania aktywności fizycznej, o charakterze sportowym, głownie w czasie treningów i zawodów, powodujący wystąpienia obrażenia sportowego, którego następstwem jest wyłączenie czasowe lub całkowite z dalszego udziału w aktywności sportowej.{:}{:en}Sports injury is usually referred to as contusion. It is an injury that can be experienced during physical

Wpływ aktywności ruchowej na wyrównanie zaburzeń przemiany materii u młodzieży licealnej

{:pl}Celem pracy była ocena wpływu systematycznej aktywność fizycznej na zmiany parametrów ciśnienia tętniczego krwi a tym samym na przemianę materii, rozmieszczenie tłuszczu, składu procentowego mięśni, wody, masy tkanki kostnej w ciele uczniów oraz wartość BMI.{:}{:en}This work aimed to assess the influence of systematic physical activity on changes in the blood pressure parameters, and thus on metabolism, distribution of fat, percentage

Zastosowanie prądów wielkiej częstotliwości w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

{:pl}Ciepło endogenne jest powszechnie stosowane w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Rozwój technologii umożliwia nowe sposoby aplikacji prądów wysokiej częstotliwości.{:}{:en}Endogenous heat is widely used in the treatment of patients with knee osteoarthritis. The development of technology enables new methods of applying high frequency currents.{:}{:zh}内源性热源于膝关节骨性关节炎患者治疗中广泛使用,技术的发展促成高频电流新方法的应用。 研究目的在评估治疗膝关节骨性关节炎患者的各种应用方法中,使用高频电流的有效性。{:}

Ocena wpływu metody integracji sensorycznej na rozwój lateralizacji

{:pl}Jednym z aspektów, a zarazem i czynników rozwoju ruchowego dziecka jest postępujący proces lateralizacji, czyli inaczej przewagi stronnej jego ruchowych czynności. Lateralizacja u dzieci jest zróżnicowana pod względem siły i tempa rozwoju procesu.{:}{:en}One of the aspects, or factors in the child’s motor development, is the progressive process of laterality, or, in other words, the lateralized preference of his motor activities.{:}{:zh}儿童动作发展的方面和要素之一为侧向化的渐进过程,也就是其体能活动的侧面优势。儿童侧向化在强度和过程发展速度上各不相同,许多活动必须在眼、手和脚的和谐合作下完成,身体同侧的器官支配即有助于此。{:}

Prekursorskie działania Edwarda Madeyskiego na rzecz rozwoju fizjoterapii, wychowania fizycznego i higieny we Lwowie w latach 1870-1906

{:pl}Autorzy na podstawie materiałów źródłowych i nielicznych opracowań przedstawili działalność Edwarda Madeyskiego na rzecz rozwoju fizjoterapii, wychowania fizycznego i higieny we Lwowie w latach 1870–1906.{:}{:en}The authors, based on source materials and a few studies, present the activities of Edward Madeyski for the development of physiotherapy, physical education and hygiene in Lviv in the years 1870-1906. {:}{:zh}作者根据源材料和一些研究,介绍爱德华 • 马德伊斯基于1870-1906年间在利沃夫展开的物理治疗、体育及卫生上所进行的活动{:}

Wpływ masażu polem elektrostatycznym o różnej częstotliwości na napięcie wybranych mięśni szkieletowych obręczy barkowej

{:pl}Celem badania jest wykazanie, czy masaż polem elektrostatycznym ma wpływ na spadek napięcia spoczynkowego górnej części mięśnia czworobocznego. {:}{:en}The aim of the study is to show whether the electrostatic field massage has an effect on the fall in resting tension of the upper part of the trapezius muscle.{:}{:zh}该研究的目的在显示静电场按摩是否对斜方肌上部的静息张力降低有影响。{:}