Artykuły

Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z koksartozą leczonych sanatoryjnie

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z koksartrozą leczonych sanatoryjnie. Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 49 pacjentów (29 kobiet i 20 mężczyzn) leczonych w Sanatorium „Słowacki” w Busku-Zdroju na turnusie 21-dniowym. Byli to pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego nie leczeni operacyjnie.{:}{:en}The objective of this study has been to assess the effectiveness of the physiotherapy

Możliwości zastosowania dynamicznego plastrowania u kobiet po usunięciu węzłów chłonnych z powodu raka gruczołu piersiowego

{:pl}W Polsce i na świecie rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Powikłania, występujące po zastosowanej terapii, obniżają jakość życia pacjentek. Jednym z wielu niekorzystnych skutków leczenia raka piersi jest obrzęk limfatyczny. Usunięcie węzłów chłonnych i uszkodzenie naczyń limfatycznych utrudnia transport wysokocząsteczkowych białek, jednocześnie wpływa na wzmożenie ciśnienia koloidoosmotycznego, zatrzymanie wody w przestrzeni międzytkankowej, utratę napięcia naczyń limfatycznych

Ocena wyników neurokinezjologicznego usprawniania metodą odruchowej lokomocji według Vojty, dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej

{:pl}W pracy przedstawiono ocenę rozwoju ruchowego wg 7 reakcji ułożeniowych Vojty i Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, oraz leczenie dzieci metodą Vojty ze stwierdzonymi zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej.{:}{:en}In the work there have been presented  the  assessment of 7 Vojta’s child’s spontaneous motor activity that was made according to Munich Functional Developmental Diagnostics and infant treatment with the stated central coordination disorders

Ocena efektywności dwóch programów rehabilitacji u pacjentów z zespołem bolesnego barku

{:pl}Celem badań było porównanie dwóch programów rehabilitacji stosowanych u pacjentów z zespołem bolesnego barku oraz w jakim zakresie rehabilitacja refundowana jest w stanie przywrócić pacjentowi możliwość odzyskania funkcji w stawie barkowym w porównaniu do programu rehabilitacji utworzonego przez autorów badań.{:}{:en}The study aimed to compare two specific programmes of rehabilitation for patients with the shoulder impingement syndrome, as well as to

Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w leczeniu objawowym pacjentów z zespołem bólowym stawu barkowego

{:pl}Cel przeprowadzonych badań opierał się na ocenie wpływu zabiegów krioterapii miejscowej na zakres ruchomości w stawie barkowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Uwzględniono w nim ruch zgięcia i wyprostu. Dodatkowo analizowano potencjalne zmiany w dolegliwościach bólowych wśród badanych pacjentów.{:}{:en}The aim of this study was to determine the effects of the cryotherapy treatment on the mobility of the shoulder joint

Występowanie wad postawy ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym

{:pl}Kompleksowa ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz określenie częstości występowania w populacji dzieci wad postawy. Oszacowanie wpływu wartość wskaźnika BMI na występowanie wad postawy względem płci oraz odpowiedź na pytanie czy z wiekiem wzrasta ilość wad.{:}{:en}Comprehensive evaluation of the body posture in the early school-age children and determining the prevalence of the postural disorders in the population.

Charakterystyka więzadła przedniobocznego stawu kolanowego oraz jego korelacja z urazami więzadła krzyżowego przedniego u sportowców

{:pl}Urazy więzadła krzyżowego przedniego (ACL) są najczęstszymi urazami stawu kolanowego u sportowców. Diagnozujemy je specyficznymi testami klinicznymi – test Lachmana, szuflady przedniej, pivot-shift oraz dodatkowymi badaniami obrazowymi. Formą leczenia jest rekonstrukcja więzadła z pobranego przeszczepu mięśniowego. Po leczeniu wciąż pojawia się problem z niestabilnością rotacyjną.{:}{:en}Traumas of the anterior cruciate ligament (ACL) are the most common injuries of a knee joint

Plastrowanie dynamiczne jako alternatywa dla środków przeciwbólowych w redukcji bólu menstruacyjnego

{:pl}Ocena skuteczności zastosowania plastrowania dynamicznego jako alternatywy dla środków przeciwbólowych w bólach menstruacyjnych u kobiet. W badaniu uczestniczyło 40 kobiet (od 20-35 roku życia) z regularnym cyklem miesiączkowym. Przed rozpoczęciem pierwszego oklejania każda z badanych oceniała nasilenie bólu menstruacyjnego w skali wizualno-analogowej (VAS).{:}{:en}The evaluation of the efficiency of kinesiotaping application as an alternative to analgesics in the treatment of menstrual

Test Fullerton w ocenie sprawności fizycznej chorych na POChP

{:pl}Celem badania była ocena sprawności z wykorzystaniem Testu Fullerton u chorych na POChP po 60 roku życia. Grupę badaną stanowiło 53 chorych na POChP, w grupie kontrolnej zbadano 34 zdrowe osoby, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do oceny sprawności fizycznej zastosowano test Fullerton. Zaobserwowano zmniejszoną sprawność fizyczną w grupie chorych na POChP, w porównaniu z badanymi z grupy kontrolnej. {:}{:en}The aim

Nordic walking jako forma aktywności fizycznej wpływająca na chód i równowagę osób starszych

{:pl}W procesie starzenia dochodzi do pogorszenia sprawności ruchowej, na którą wpływ mają między innymi choroby wieku podeszłego. Zachodzące zmiany patofizjologiczne, stosowane leczenie mogą negatywnie wpływać na sprawność ruchową prowadząc do zaburzenia kontroli stabilności postawy i chodu. Chód jest naturalną formą aktywności fizycznej i bierze udział prawie we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Dla podtrzymania aktywności ruchowej, minimalizacji zaburzeń równowagi oraz poprawy

„Długi marsz” do ustawy określającej zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny

{:pl}Od 1998 roku i pierwszych prób regulacji standardów zawodu fizjoterapeuty, poprzez rok 2004, kiedy znalazł się on jako pozycja 223903 na liście zawodów i specjalności, po najważniejsze wydarzenie – podpisanie 26 października 2015 roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.{:}{:en}The aim of the article is to present the history of the stages of development and implementation

Zindywidualizowna terapia polem magnetycznym niskich częstotliwości na przykładzie zespołu de Quervaina

{:pl}W pracy przedstawiono przypadek leczenia zespołu de Quervaina polem elektromagnetycznym niskich częstotliwości (PEMF) według odmiennej procedury od dotychczas stosowanych. Pacjentka z rozpoznanym zespołem de Querwaina lewej dłoni była leczona przez kilka miesięcy w typowy sposób (unieruchomienie, farmakoterpia, fizykoterpia, kinezyterpia) bez znaczącej poprawy. {:}{:en}The paper presents a case of treatment of the de Quervain syndrome with low frequency electromagnetic field (PEMF),