Metoda limfatyczna plastrowania dynamicznego w walce z obrzękiem twarzy po operacjach na szkielecie części twarzowej czaszki – doniesienie wstępne / Lymphatic kinesiology taping technique as the method of treatment against the swelling of a face after surgeries in the craniofacial area – preliminary report

Marta Tyndorf, Marcin Kozakiewicz, Jakub Winerowicz

FP 2016;16(1);88-98

Streszczenie
Współczesna chirurgia szczękowo-twarzowa za cel nie stawia sobie wyłącznie przywracania funkcji układu stomatognatycznego i twarzy, ale również przywracanie ich harmonii i poprawę estetyki. Stale narastające tempo życia oraz chęć pacjentów do jak najszybszego powrotu do pełnej sprawności wymusza na członkach zespołu terapeutycznego szukanie nowych możliwości skrócenia czasu rehabilitacji, a w tym sposobów na redukcję obrzęków. Istnieje szereg metod walki z zastojem chłonki, ale często nie dość, że nie są wystarczająco skuteczne, to obarczone są ryzykiem szeregu poważnych działań ubocznych. W związku z tym nieustannie poszukuje się nowych metod redukowania obrzęku, jedną z nich jest metoda limfatyczna plastrowania dynamicznego.
Cele. Ocena wpływu metody limfatycznej plastrowania dynamicznego na dynamikę obrzęku twarzy  u pacjentów operowanych z powodu urazów i wad części twarzowej czaszki.
Materiał i metoda. Do badania włączeni zostali pacjenci Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi leczeni z powodu urazów oraz wad gnatycznych w okresie od 31.08.2013 do 30.06.2014. Na podstawie randomizacji utworzono 22 osobową grupę badawczą i 19 osobowoą grupę kontrolną. W grupie badanej stosowano aplikację metodą limfatyczną plastrowania dynamicznego, a następnie w obu grupach dokonywano pomiarów obrzęku twarzy w 1,2,5 oraz 10 dobie po zabiegu. Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. W grupie chorych przeważali mężczyźni (68%) w średnim wieku 34,2 lata. Wykazano znaczący wpływ plastrowania dynamicznego na dynamikę powstawania obrzęku pooperacyjnego. Powodowało ono jego stopniową redukcję do uzyskania 75% poprawy w 10 dobie po zabiegu, podczas, gdy w grupie kontrolnej początkowo obserwowano narastanie obrzęku i znacznie mniejszą jego redukcje w końcowej fazie badania.
Wnioski. Metoda limfatyczna plastrowania dynamicznego wykazuje pozytywny wpływ na redukcję obrzęku pooperacyjnego twarzy i wskazane jest dalsze badanie wpływu tej metody na rehabilitacje pacjentów operowanych w obrębie części twarzowej czaszki.

Słowa kluczowe:
obrzęk, chirurgia szczękowo-twarzowa, kinesiology taping, złamanie, chirurgia ortognatyczna


Abstract
The contemporary maxillofacial surgery aims not only to restore the functions of the stomatognathic system and the face, but also to restore their harmony and to improve aesthetics. Constantly increasing pace of life and the desire of patients to regain the full fitness as quickly as possible, make the therapeutic teams to always look for the new ways to reduce the time of rehabilitation, and this includes the ways to reduce the swelling. There are a number of methods to fight the lymphedema, but often not only they are not efficient enough, but also they raise the risk of several serious side effects. Therefore, the new methods for reducing the swelling are being searched for constantly, and one of them is the lymphatic kinesiology taping technique.
Objective. Evaluation of the impact of the lymphatic kinesiology taping technique on the dynamics of the facial swelling, in patients after surgeries due to injuries and defects of the craniofacial area.
Materials and Methods. In the study participated the patients of the Maxillofacial Surgery Clinic of the University Clinical Hospital of WAM-CSW in Łódź, who had been treated due to injuries and gnathic defects, during the period from 31.08.2013 to 30.06.2014. Based on randomization, there had been formed the test group of 22 persons and the control group of 19 persons. In the test group the lymphatic kinesiology taping technique had been applied, and then in both groups the facial swelling measurements were taken – on the 1st, 2nd, 5th and the 10th day after the surgery. The statistical analysis of the results had been made.
Results. The group of patients was predominantly male (68%), with the mean age of 34.2 years. A significant impact of the kinesiotaping on the dynamics of the postoperative edema formation had been demonstrated. The kinesiotaping resulted in the gradual reduction of the swelling, up to the 75% of improvement on the 10th day after the surgery, while in the control group the swelling initially escalated and its reduction was much less pronounced in the final phase of the research.
Conclusions. Lymphatic kinesiology taping technique has a positive impact on the reduction of the postoperative edema of the face, and it seems advisable to further study the effects of this treatment method on the rehabilitation of the patients, who have undergone a surgery in the craniofacial area.

Key words:
swelling, maxillofacial surgery, kinesiology taping, fracture, orthognathic surgery

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version