Ocena sposobu wykonywania wybranych czynności dnia codziennego w świetle pierwotnej profilaktyki dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna, Henryk Knapik

Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna, Henryk Knapik – Evaluating the manner of performing selected activities of daily living in the light of early prevention of low back pain. Fizjoterapia Polska 2001; 1(4); 381-384

Streszczenie
Wstęp. Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowią problem nie tylko medyczny, ale i społeczny. Jednym ze sposobów ograniczenia jego rozmiarów jest szeroko rozumiana profilaktyka. W przeprowadzanych badaniach dokonano weryfikacji sposobu wykonywania czynności życia codziennego stanowiących szczególne obciążenie dla kręgosłupa. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 265 osób zdrowych (czyli bez dolegliwości bólowych kręgosłupa w momencie badania), wśród których 136 osób to pracownicy fizyczni, a 129 osób to pracownicy umysłowi. Badanym osobom polecono wykonać 3 zadania ruchowe: zmianę pozycji ciała z lezącej na stojącą, przyjęcie pozycji siedzącej na krześle oraz podniesienie ciężaru z podłoża. Wyniki. Uzyskane wyniki świadczą o baku prawidłowych nawyków ruchowych, istotnych w profilaktyce bólów krzyża u przeważającej części badanych osób. Wnioski. Celowe jest przeprowadzanie szkoleń w zakresie profilaktyki przeciążeń kręgosłupa, w następstwie których może dochodzić dom powstawania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Należy uświadomić społeczeństwu rangę problemu, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji popełnianych na co dzień błędów.

Słowa kluczowe:
bóle krzyża, profilaktyka, szkoła pleców

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena znajomości i stosowania zasad profilaktyki zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa w życiu codziennym kobiet

Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna, Henryk Knapik

Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna, Henryk Knapik – An evaluation of familiarity with the principles of preventing cervical spinal pain and their application in the daily living activities of women. Fizjoterapia Polska 2002; 2(1); 6-10

Streszczenie
Wstęp. Szyjny odcinek kręgosłupa narażony jest na przeciążenia wynikające z trybu życia, wykonywanej pracy nieznajomości zasad ergonomii wysiłku. W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano sposób wykonywania czynności dnia codziennego, szczególnie obciążających kręgosłup szyjny oraz pytano o częstotliwość wykonywania ćwiczeń kompensujących niekorzystne zjawiska. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 166 kobiet nie zgłaszających dolegliwości bólowych w okolicy szyjnego odcinka kręgosłupa – tak w trakcie badania, jak i w przeszłości. Spośród badanych, 84 osoby wykonywały pracę fizyczną, a 82 osoby – pracę biurową. Ankieta obejmowała pytania dotyczące zachowań istotnych z punktu widzenia profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa. Wyniki. Uzyskane wyniki, u przeważającej części badanych osób, wskazują na brak prawidłowych zachowań w życiu codziennym, istotnych w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego. Wnioski. U zdecydowanej większości ankietowanych młodych kobiet, odcinek szyjny kręgosłupa w życiu codziennym jest narażony na różnorodne przeciążenia, w tym szczególnie niekorzystne jednostronne obciążenie kręgosłupa, wynikające z niewłaściwego noszenia przedmiotów, zwłaszcza u kobiet pracujących fizycznie. Regularne ćwiczenia odciążające wykonuje jedynie niewielki procent kobiet pracujących fizycznie; wśród kobiet pracujących umysłowo wyniki były nieco lepsze.

Słowa kluczowe:
bóle szyi, czynności życia codziennego, ergonomia

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany postawy ciała w pierwszych sześciu latach nauki szkolnej

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna – Body posture changes during first six years of school education. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 378-383

Streszczenie
Wstęp. Podstawowym elementem oddziaływania profilaktycznego są badania przesiewowe (tzw. bilanse zdrowia), przeprowadzane m.in. w okresach „skoków wzrostowych”, których nieodłączną składową jest ocena postawy ciała. Badania takie służą „wyłowieniu” z populacji dzieci zagrożonych rozwojem wady postawy, lub z rozwiniętą już wadą, by w razie potrzeby poddać je oddziaływaniom korekcyjnym. Celem pracy była ocena postawy ciała młodzieży w okresie drugiego skoku wzrostowego w porównaniu z ich postawą w siódmym roku życia. Materiał i metody. Badaniami objęto początkowo 116 osób, lecz do dalszej oceny zakwalifikowano tylko 63 uczniów, u których dwukrotnie dokonano oceny postawy ciała przy pomocy zmodyfikowanej metody punktowej. Po raz pierwszy badanie wykonano u uczniów w wieku 7 lat, a po raz drugi 13-latków, a następnie porównano uzyskane wyniki. Wyniki. Badania potwierdziły zmienność postawy ciała wśród badanych osób. W przypadku 1/3 badanych postawa nie uległa zmianie, a postawa prezentowana przez pozostałych uczniów w połowie uległa poprawie, a w połowie pogorszeniu. W badaniu drugim nie zaobserwowano już uczniów ze znaczną wadą postawy, choć badanie to wykazało także mniejszą liczbę dzieci z postawą prawidłową. W okresie pomiędzy badaniami dzieci, których postawa nie była prawidłowa, w większości uczęszczały raz w tygodniu na gimnastykę korekcyjną w szkole. Wnioski. 1. Wyniki badań potwierdziły zmienność postawy – zarówno w kierunku samoistnej poprawy, jak i jej pogorszenia. 2. Możliwość samoistnej poprawy dotyczy tylko dzieci z nieznacznymi nieprawidłowościami postawy ciała.
Słowa kluczowe
postawa ciała, badania przesiewowe, zmienność postawy