Zmiany poziomu sprawności fizycznej dzieci z uszkodzonym wzrokiem w świetle rehabilitacji

Anna Cabak

Anna Cabak – Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 146-152

Streszczenie
Wstęp. Celem niniejszej pracy jest próba ukazania pozytywnych kierunków zmian sprawności fizycznej wraz z wiekiem u dzieci z uszkodzonym wzrokiem, a jednocześnie przedstawienie sprawności ruchowej jako miernika zdrowia dającego duże możliwości w pracy rehabilitacyjnej i wychowawczej. Materiał i metody. Badaniami objęto 213 dzieci z uszkodzonym wzrokiem w wieku 7-15 lat, w tym 101 niewidomych i 112 słabo widzących. Do oceny sprawności fizycznej zastosowano test ogólnej sprawności fizycznej wg S. Pilicza. Zmierzono 3 zdolności motoryczne. Wyniki i Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte założenie, że wraz z rozwojem osobniczym zmniejszają się różnice w poziomie sprawności fizycznej między dziećmi z uszkodzonym wzrokiem a ich prawidłowo widzącymi rówieśnikami, zwłaszcza w przypadku dzieci niewidomych.

Słowa kluczowe:
sprawność fizyczna, dzieci niewidome i słabo widzące, rozwój motoryczny

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany w układzie krążenia i oddychania zachodzące pod wpływem magnetostymulacji

Zbigniew Janczak, Anna Cabak, Agnieszka Niemierzycka, Andrzej Magiera

Zbigniew Janczak, Anna Cabak, Agnieszka Niemierzycka, Andrzej Magiera – Changes in the circulatory and respiratory systems under the influence of magnetic stimulation. Fizjoterapia Polska 2004; 4(4); 316-322

Streszczenie

Wstęp. Celem badań była próba przybliżenia zjawisk zachodzących podczas wypoczynku, bezpośrednio po wykonaniu submaksymalnej próby wysiłkowej, wspomaganego magnetostymulacją całego ciała oraz ocena przydatności tego sposobu postępowania w intensyfikacji restytucji powysiłkowej. Oceny dokonano w oparciu o badania gazometryczne (VE, VO2/kg), stężenie mleczanów we krwi i częstość skurczów serca. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 19 studentów. Badani wykonywali wysiłek submaksymalny na cykloergometrze nożnym, obciążenie startowe wynosiło 50 W, maksymalne 3,5 W/kg i narastało liniowo. Bezpośrednio po zakończeniu wysiłku badani wypoczywali 30 minut w pozycji leżącej. Wypoczynek wspomagany był polami magnetycznymi niskiej częstotliwości (zastosowano Aparat VIOFOR JPS i program aplikacji P2, M2, I4 wykorzystujący jonowy rezonans cyklotronowy) lub z użyciem placebo. W trakcie wysiłku i podczas wypoczynku prowadzono ciągłą rejestrację: częstości skurczów serca i oznaczeń gazometrycznych. Stężenie kwasu mlekowego we krwi oznaczano przed wysiłkiem oraz w 3,5,9,15 i 30 minucie po wysiłku. Wyniki. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic wszystkich badanych parametrów (LA, HR, VE, VO2/kg) pomiędzy próbą wspomaganą magnetostymulacją a placebo. W czasie 30-minutowego wypoczynku dynamika zmian i przebieg powrotu badanych parametrów do wartości przedwysiłkowych są identyczne w obydwu próbach.

Słowa kluczowe:
wysiłek fizyczny, spirometria, gazometria
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego a zespół bolesnego barku

Marek Łyp, Wojciech Maciak, Anna Cabak, Adam Ogonowski

Marek Łyp, Wojciech Maciak, Anna Cabak, Adam Ogonowski – Acromioclavicular arthropathy – the painful shoulder syndrom. Fizjoterapia Polska 2006; 6(1); 51-57

Streszczenie

Wstęp. Diagnostyka i leczenie zespołu bolesnego barku nastręcza wiele problemów diagnostycznych i terapeutycznych. W oparciu o znajomość struktury i topografii stawu obojczykowo-barkowego autorzy użyli specyficznych testów do oceny zmian w tym stawie. Były to testy forsownego, biernego zgięcia horyzontalnego i wznosu przez odwiedzenie kończyny górnej. Materiał i metoda. Do leczenia zakwalifikowaliśmy 20 pacjentów z wyizolowaną arthropatią obojczykowo-barkową. Jednocześnie wyeliminowaliśmy z badań pacjentów, u których ból obręczy barkowej występował z innych przyczyn niż artropatia obojczykowo-barkowej. Pierwszym zaleceniem dla pacjentów było ograniczenie aktywności fizycznej, przy której nasilały się dolegliwości bólowe okolicy obręczy barkowej. Terapię rozpoczęliśmy od wykonania fonoforezy z 2,5% ketoprofenu w okolicy stawu. Następnie u pacjentów, u których nie doszło do ustąpienia dolegliwości wykonano iniekcje z glikokortykosteroidów. Do oceny subiektywnej została użyta werbalna czterostopniowa skala bólu. Oceny obiektywna zostały oparte na podstawie specyficznych testów dla artropatii obojczykowo-barkowej. Wyniki. U sześciu pacjentów dolegliwości ustąpiły po zastosowaniu fonoforezy z 2,5% ketoprofenem. U czternastu leczonych wykonano jedną lub dwie iniekcje z 1 ml acetonidu triamcinolonu i 1 ml 1% roztworu lignokainy. Po wykonaniu pierwszej iniekcji u 10 z czternastu pacjentów doszło do ustąpienia dolegliwości bólowych. Po tygodniu u czterech pacjentów wykonano drugą iniekcję. U dwóch pacjentów dolegliwości bólowe ustąpiły a u dwóch zaobserwowano poprawę. Wnioski. Prawidłowa diagnoza jest podstawą, na której można zbudować skuteczne leczenie. Fonoforeza z 2,5% ketoprofenem oraz iniekcje środka miejscowo znieczulającego i przeciwzapalnego (1 ml triamcinolone acetonite and 1 ml 1 %-lignocaine) jest skuteczną formą leczenia artropatii obojczykowo-barkowej. Badania mają charakter wstępny ze względu małą grupę leczonych pacjentów.

Słowa kluczowe:
zespół bolesnego barku, arthropatia obojczykowo-barkowa, fonoforeza, iniekcje z glikokortykosteroidów

Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu i przebytym przeszczepie serca

Elżbieta Miller, Zbigniew Śliwiński, Anna Cabak

Elżbieta Miller, Zbigniew Śliwiński, Anna Cabak – Early post stroke rehabilitation after heart transplantation. Fizjoterapia Polska 2007; 7(3); 351-354

Streszczenie
Udar mózgu jest pierwszą przyczyną niepełnosprawności, najczęściej dotyczy osób po 60 roku życia, stwarza on ryzyko występowania schorzeń dodatkowych, związanych nie tylko z układem sercowo-naczyniowym. Wielość i nasilenie tych schorzeń jest często przeciwwskazaniem do wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu. Rzadkim przypadkiem jest chory po przeszczepie serca leczony w ramach wczesnej rehabilitacji neurologicznej po udarze niedokrwiennym mózgu. Celem pracy jest prezentacja wczesnej rehabilitacji poudarowej w przypadku 53-letniego chorego po przeszczepie serca w 2000 roku z powodu kardiomiopatii zastoinowej. Chory był badany czterokrotnie: w 3, 6, 9 i 15 tygodniu od udaru mózgu. W badaniu oceniano siłę mięśniową niedowładnych kończyn wg. skali Lovetta, stopień nasilenia napięcia mięśniowego wg. skali Ashwortha. Prowadzono ocenę funkcjonalną w skali Barthel oraz stopień konieczności korzystania z opieki osoby drugiej w skali Rankina. Praca przedstawia indywidualny schemat postępowania rehabilitacyjnego podzielony na dwa etapy: fazę wczesną (0-6 tydzień) i przejściową (6-9 tydzień) dostosowane do aktualnego stanu neurologicznego i kardiologicznego chorego. Zasadnicza poprawa po zastosowanym leczeniu w zakresie odzyskiwanych funkcji ruchowych nastąpiła do 9 tygodnia od wystąpienia udaru. Praca przedstawia pozytywne wyniki wczesnej rehabilitacji poudarowej, po operacji transplantacji serca. W świetle uzyskanych wyników cenna staje się wymiana doświadczeń dotyczących rehabilitacji chorych z nietypowym wywiadem.
Słowa kluczowe
udar mózgu, przeszczep serca, rehabilitacja poudarowa

Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez studentów I roku studiów I stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Janusz Sierdziński

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Janusz Sierdziński – Perception of the physiotherapist profession by first-year students of Polish universities of various educational orientations. Fizjoterapia Polska 2009; 9(2); 109-121

Streszczenie
Wstęp. Kształcenie na kierunku fizjoterapia odbywa się obecnie w Polsce w uczelniach o różnych profilach kształcenia: uczelniach medycznych, wyższych szkołach wychowania fizycznego oraz szkołach wyższych o innych profilach kształcenia. Celem pracy było porównanie sposobu postrzegania zawodu fizjoterapeuty przez studentów o różnych profilach kształcenia. Materiał i metody. Badaniami objęto 1145 studentów l-roku studiów l-stopnia z jedenastu polskich uczelni, kształcących fizjoterapeutów. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego – kwestionariusz ankiety który składał się z 3 części. Zastosowano test Kruskala-Wallisa, test mediany oraz test Chi-kwadrat (p<0.05). Wyniki. Większość studentów twierdziła, że status zawodu fizjoterapeuty jest niższy od statusu zawodowego lekarza (ponad 52%), lecz wyższy od statusu zawodowego pielęgniarki (ponad 70%). Ponad 92% studentów uważała, że współpraca fizjoterapeuty z lekarzem powinna opierać się na zasadach partnerstwa (p=NS). Ponad 70% studentów twierdziła również, że zawód fizjoterapeuty związany jest bardziej z medycyną niż z wychowaniem fizycznym. Wnioski. 1. W badanej grupie profil uczelni kształcącej studentów nie miał wpływu na postrzeganie wybranego zawodu przez studentów I roku – większość badanych postrzegała zawód fizjoterapeuty jako zawód medyczny. 2. W świetle wyników prezentowanych w światowych publikacjach należałoby przeprowadzić również w Polsce badania dotyczące opinii studentów na temat miejsca fizjoterapeuty w zespole leczącym, uwzględniając poza lekarzem i pielęgniarką, również pozostałych członków tego zespołu: dietetyka, psychologa i doradcę zawodowego.
Słowa kluczowe
edukacja medyczna, fizjoterapia, profil uczelni, postrzeganie zawodu

Czynniki decydujące o wyborze studiów i wiedza dotycząca możliwości podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty wśród studentów różnych typów polskich uczelni

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Janusz Sierdziński

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Rafał Gnat, Mirosław Kokosz, Michał Kuszewski, Andrzej Myśliwiec – Motivations for studying physiotherapy and familiarity with employment situation among physiotherapy students at variously oriented university-level schools in Poland. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3); 232-244

Streszczenie
Wstęp. Studia na kierunku fizjoterapia cieszą się ogromną popularnością w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Celem pracy była analiza czynników motywujących do wyboru studiów oraz ocena wiedzy studentów nt. możliwości podejmowania pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Materiał i metody. Badaniami objęto studentów I roku z jedenastu uczelni. Do analizy statystycznej zakwalifikowano 954 ankiety – 211 z uczelni medycznych, 118 – sportowych oraz 625 z uczelni o innym profilu kształcenia. Badania przeprowadzono za pomocą samodzielnie skonstruowanego, anonimowego kwestionariusza, a udział w badaniach był dobrowolny. Do analizy statystycznej wykorzystano testy: Kruskala-Wallisa, mediany oraz Chi-kwadrat (p<0.05). Wyniki. Większość studentów kierowała się radą osób pracujących w zawodzie fizjoterapeuty przy wyborze kierunku studiów: 62% PM, 57% PWF oraz 68% IP. Większość chciałaby rozpocząć studia II stopnia i rozpocząć pracę w zawodzie: 55% PM, 56% PWF oraz 62% IP. Większość deklarowała, że nie zna możliwości podjęcia pracy po ukończeniu studiów: 87% PM, 91% PWF, 73% IP. Czynnikiem ułatwiającym wg studentów znalezienie pracy jest opanowanie wiedzy i umiejętności: 43% PM, 42% PWF oraz 45% IP. Wnioski. 1. W badanej grupie wybór kierunku studiów opierany był o stereotypy, a nie o obiektywne informacje źródłowe. 2. Uczelnie powinny dbać o jakość kształcenia, ze względu na to, że kandydaci na studia kierują się przy wyborze kierunku studiów opinią o danej uczelni. 3. Istnieje konieczność stworzenia profesjonalnej platformy informacyjnej obejmującej zagadnienia związane z kształceniem polskich fizjoterapeutów, w której muszą się znaleźć wiarygodne informacje dotyczące warunków zatrudniania fizjoterapeutów w krajach UE i świata.
Słowa kluczowe
zatrudnienie, motywacja, Unia Europejska, fizjoterapia, profil uczelni

Zależność między zabiegami w saunie na podczerwień a masą ciała

Aneta Dąbek, Małgorzata Bujar, Janusz Domaniecki, Anna Cabak

Aneta Dąbek, Małgorzata Bujar, Janusz Domaniecki, Anna Cabak – Relationship between repeated infrared sauna therapy and body weight. Fizjoterapia Polska 2009; 9(4); 332-339

Streszczenie
Wstęp. Sauna na podczerwień ma szerokie zastosowanie. Jest przy tym jedną z tańszych i bezpiecznych metod terapii. Regularnie stosowana usuwa toksyny, leczy różnego rodzaju infekcje i alergie, obniża ciśnienie krwi i uelastycznia naczynia krwionośne. Badania miały na celu odpowiedzieć na pytanie: czy sauna IR wpływa na obniżenie masy ciała? Materiał i metody. Ogółem przebadano 30 osób. Podzielono je na dwie grupy. Badaną stanowiły osoby z nieprawidłową masą ciała (18 osób), a kontrolną – osoby z prawidłową masą ciała (12 osób). Wszyscy badani codziennie przez 14 dni korzystali z zabiegów w saunie na podczerwień (65°C przez 40 minut). Masę ciała badano przed każdym zabiegiem w saunie i bezpośrednio po każdym zabiegu. W celu zapobiegania odwodnieniu, zwiększono dzienną podaż płynów. Wyniki. Średni spadek masy ciała w badanej grupie wyniósł 1,77 kg, a w grupie kontrolnej 1,03 kg. Największy spadek masy ciała 5,4 kg odnotowano u mężczyzny z otyłością II stopnia (BMI= 36,9). Wnioski. Sauna na podczerwień powoduje spadek masy ciała zarówno u osób z nadwagą i otyłością, jak i osób z prawidłową masą ciała. Sauna na podczerwień może być wykorzystywana w leczeniu otyłości.
Słowa kluczowe
sauna na podczerwień, BMI, leczenie otyłości i nadwagi

Czy czas trwania intubacji ma wpływ na parametry oddechowe u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych?

Edyta Smolis-Bąk, Barbara Kazimierska, Tomasz Kaszczyński, Ryszard Smolis, Rafał Dąbrowski, Ilona Kowalik, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Hanna Szwed

Edyta Smolis-Bąk, Barbara Kazimierska, Tomasz Kaszczyński, Ryszard Smolis, Rafał Dąbrowski, Ilona Kowalik, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Hanna Szwed – Does duration ofintubation influence ventilation parameters following CABG? Fizjoterapia Polska 2010; 10(1); 78-83

Streszczenie
Wstęp. Współczesna kardiochirurgia wprowadza techniki mniej inwazyjne, mające na celu skrócenie pobytu chorego w szpitalu. Celem pracy była ocena wpływu czasu intubacji u pacjentów po CABG na parametry oddechowe. Materiał i metody. Do badań włączono 92 mężczyzn rehabilitowanych po CABG w wieku 35-75 lat. Badanych podzielono na dwie grupy ze względu na czas intubacji gr. I – do 17 godz., gr. II – powyżej 17 godz. Wpływ czasu intubacji na wydolność oddechową oceniano badaniem spirometrycznym przed, w 5 dobie i 3 miesiące po zabiegu. Wyniki. W obu grupach wszystkie parametry obniżyły się istotnie w 5 dobie po zabiegu, z wyjątkiem wartości ERVw grupie II (ns), natomiast po 3 miesiącach wzrosły znamiennie, w porównaniu do 5 doby po CABG, w obu grupach. FEV1 w obu grupach nie wróciła do poziomu sprzed zabiegu. FVC EX w gr. I przekroczyła poziom sprzed CABG (ns) w przeciwieństwie do gr. II, która nie osiągnęła poziomu sprzed zabiegu (p<0,05), VC w obu grupach nie wróciła do poziomu sprzed zabiegu. W gr. I różnica była nieistotna (ns), a w gr. II (p<0,005).Wnioski. 1. Większość wskaźników oddechowych zachowuje się podobnie w 5 dobie po zabiegu, niezależnie od długości czasu intubacji. 2. Krótszy czas trwania intubacji wpływa istotnie tylko na wielkość VC i FVC EX po 3 miesiącach po CABG. 3. Obniżenie wydolności oddechowej wydaje się wynikać z zastosowanej u wszystkich badanych sternotomii.
Słowa kluczowe
CABG, spirometria, rehabilitacja kardiologiczna

Analiza zmian postaw studentów fizjoterapii podczas studiów I stopnia w uczelniach o różnych profilach kształcenia wobec podejmowania zatrudnienia w wybranym zawodzie

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Wojciech Kuła, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Janusz Sierdziński, Andrzej Wall

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Wojciech Kuła, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Janusz Sierdziński, Andrzej Wall – Analysis of changes in attitudes towards starting the chosen career among physiotherapy students during their Bachelor program studies at university-level schools of differenteducational orientations. Fizjoterapia Polska 2010; 10(1); 25-36

Streszczenie
Wstęp. Kształcenie fizjoterapeutów w Polsce odbywa się w trzech typach uczelni: medycznych, sportowych oraz innych profilach. Profile kształcenia różnią się m.in.: tradycjami nauczania, jakością kadry nauczającej i różnymi sposobami spojrzenia na nauczaną dziedzinę. Celem badań była analiza postrzegania przyszłości w zawodzie fizjoterapeuty w badanej grupie pomiędzy studentami I i III roku studiów w zależności od profilu uczelni. Materiał i metody. Badaniami objęto 1145 studentów 11 uczelni. Badania zostały przeprowadzone w tej samej grupie studentów dwukrotnie: podczas I i III roku studiów. Narzędziem badawczym był dobrowolny, anonimowy, autorski kwestionariusz, zawierający łącznie 88 pytań. Do analizy (Statsoft STATISTICA 8) wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne Chi-kwadrat (x2), Kruskala-Wallisa, kolejności par Wilcoxona (p<0.05).Wyniki. Większość studentów deklarowała częściej podczas III niż I roku, że chce podjąć studia II stopnia, istotnie mniej osób podczas III niż I roku deklarowało chęć podjęcia pracy w zawodzie. Znajomość możliwości podejmowania pracy w zawodzie istotnie wzrosła, jednakże nadal większość deklarowała że ich nie zna. Większość twierdziła, że łatwo jest znaleźć pracę w innych krajach Unii Europejskiej. Wnioski. 1. W badanej grupie studentów profil uczelni nie miał istotnego wpływu na postawy studentów wobec przyszłości zawodowej w wybranej profesji. 2. Istotne jest, żeby programy kształcenia studentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia zostały uzupełnione o obiektywne informacje źródłowe dotyczące warunków, jakie musi spełniać polski fizjoterapeuta, żeby podjąć pracę w wybranym zawodzie w innych krajach unii Europejskiej.
Słowa kluczowe
studenci, postawy zawodowe, podejmowanie zatrudnienia, Unia Europejska

Analiza opinii studentów fizjoterapii na temat programów studiów oferowanych w uczelniach o różnych profilach kształcenia

Dariusz Białoszewski, Joanna Gotlib, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Andrzej Bugajski, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Janusz Sierdziński

Dariusz Białoszewski, Joanna Gotlib, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Andrzej Bugajski, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Janusz Sierdziński – Analysis of physiotherapy students’ opinions on curricula in university-level schools of different educational orientations. Fizjoterapia Polska 2010; 10(2); 136-148

Streszczenie
Wstęp i cel pracy: Kierunek Fizjoterapia powstał w Polsce 1997 r. i rozpoczął kształcenie w systemie dwustopniowych studiów wyższych. Obecnie w Polsce kształcenie fizjoterapeutów odbywa się w trzech typach uczelni: uczelniach medycznych (PM), wyższych uczelniach wychowania fizycznego (PWF) oraz uczelniach o profilach niezwiązanych z kształceniem medycznym ani wychowaniem fizycznym (IP). Celem pracy była analiza i porównanie opinii studentów PM, PWF i IP na temat programów studiów, które oferują wymienione uczelnie. Materiał i metody: Badaniami objęto 593 studentów III roku studiów I stopnia 10 uczelni o różnych profilach nauczania. Dobrowolne, anonimowe badania ankietowe przeprowadzono w marcu i kwietniu 2009 roku. Autorski kwestionariusz składał się z 4 części i zawierał łącznie 88 pytań. Do analizy statystycznej (STATISTICA 9.0) zastosowano test Kruskalla-Wallisa. Wyniki: Największa grupa studentów PM deklarowała, że liczba godzin zajęć praktycznych była odpowiednia, PWF i IP deklarowali, że była ona zbyt mała (p=NS). Zdaniem PM czas bezpośredniego kontaktu z pacjentem podczas zajęć klinicznych był odpowiedni, zdaniem PWF i IP (p<0,007) był on zbyt krótki. Największa liczba studentów PM, PWF i IP deklarowała, że treści kształcenia z zakresu technik specjalnych w fizjoterapii nie były wystarczające (p=NS). Wnioski: 1. Uzasadnione wydaje się być połączenie doświadczenia kształcenia klinicznego uczelni medycznych z zapleczem i kadrą specjalistów z zakresu przedmiotów zawodowych, którą dysponują uczelnie sportowe, co mogłoby wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia fizjoterapeutów w Polsce. 2. Na obecnym poziomie badań naukowych prowadzonych w fizjoterapii ważne wydaje się również zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w zakresie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych.
Słowa kluczowe
fizjoterapia, studenci, studia I stopnia, uczelnie medyczne, uczelnie sportowe
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2