Trening aerobowy poprawia funkcje poznawcze i funkcjonalne u pacjentów z depresją w stwardnieniu rozsianym. Badanie pilotażowe na podstawie studium przypadku

Marta Niwald, Justyna Redlicka, Elżbieta Miller

M. Niwald, J. Redlicka, E. Miller – Aerobic training enhances cognition and functional status in depressive multiple sclerosis patients. A case-control study-pilot study. Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 96-102

Streszczenie
Celem badania była ocena wpływu treningu aerobowego (AT) na depresję, funkcje poznawcze i status funkcjonalny w 2 grupach pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS): z zespołem depresyjnym (MS-D) i bez depresji (MS).
Materiał i metody. 31 pacjentów z MS i 28 MS-D wykonywało 30 minut AT przy użyciu ergometru kończyn dolnych 3×10 min każdego dnia, z 60-minutową przerwą, przez 6 tygodni. Obie grupy były dopasowane pod względem wieku i płci. Wszystkie badane parametry oceniano przed i po serii AT za pomocą Montreal CognitiveAssessment (MoCA), Beck Depression Inventory (BDI), skali aktywności dziennej (ADL) i rozszerzonej skali stanu niepełnosprawności (EDSS). Przeanalizowaliśmy wskaźnik rezygnacji jako miarę wykonalności.
Wyniki. W obu grupach sesja AT wywołała istotną poprawę w zmniejszaniu depresji (BDI) i zaburzeniach funkcji poznawczych (MoCA). Jednak zmiany obserwowane u pacjentów z MS-D były znacznie większe niż obserwowane u pacjentów z SM, szczególnie w BDI i MoCA. Nie stwierdzono statystycznie istotnych korelacji między EDSS, MOCCA, BDI, ADL, wiekiem lub płcią.
Wnioski. AT wydaje się być skutecznym i prostym narzędziem do poprawy funkcji poznawczych i funkcjonalnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie to wskazuje, że trening aerobowy jest wykonalny i może być korzystny dla pacjentów z postępującym SM.

Słowa kluczowe:
Trening aerobowy, stwardnienie rozsiane (SM), funkcje poznawcze, depresja

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Analiza wpływu programu kompleksowej rehabilitacji na równowagę ciała u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i po udarze mózgu na platformie stabilometrycznej

Justyna Redlicka, Jan Niedzielski, Elzbieta Miller

J. Redlicka, J. Niedzielski, E. Miller – Analysis of the effect of comprehensive rehabilitation with stabilometric platform on body balance in patients with multiple sclerosis and after stroke. FP 2017; 17(4); 18-23

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu programu kompleksowej rehabilitacji na równowagę ciała u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SR) oraz po udarze mózgu.
Materiał i Metody. Badania zostały przeprowadzone w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w III Szpitalu Miejskim w Łodzi wśród losowo wybranych osób z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (SR) i po udarze mózgu. W badaniu wzięło udział 50 osób, w tym 30 mężczyzn i 20 kobiet w wieku od 32 do 76 lat. U wszystkich pacjentów przeprowadzono dwukrotne badanie równowagi ciała przy użyciu komputerowej platformy stabilometrycznej. Analizie poddano następujące parametry badania: średnią liczbę wszystkich wychyleń, średnią liczbę wychyleń w przód i w tył oraz w prawo i lewo. Wszystkie parametry wychyleń badano zarówno z zamkniętymi oczami jak i z otwartymi oczami. Wyniki badania uzyskane po rehabilitacji porównano z wynikami badania przed jej rozpoczęciem.
Wyniki. Po przeprowadzonym cyklu programu kompleksowej rehabilitacji wśród pacjentów z SR średnia liczba wychyleń z zamkniętymi oczami uległa istotnemu zmniejszeniu (p < 0,001), z otwartymi oczami zaobserwowano poprawę jednak nie tak znaczną (p < 0,2). Podobnie istotną poprawę zaobserwowano wśród pacjentów po udarze mózgu w średniej liczbie wychyleń z zamkniętymi oczami (p < 0,001) natomiast z otwartymi oczami (p < 0,02) wyniki nie były znamienne statystycznie. Wnioski. Kompleksowa rehabilitacja ma znaczący wpływ na równowagę chorych na stwardnienie rozsiane (SR) i po udarze mózgu. W badaniu z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej lepsze wyniki po cyklu rehabilitacji uzyskali chorzy po udarze mózgu.

Słowa kluczowe:
platforma stabilometryczna, równowaga, udar mózgu, stwardnienie rozsiane

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Wpływ przebytego udaru mózgu na moc i prędkość skracania się mięśni – doniesienie wstępne

Joanna Kostka, Andżelika Fajkowska, Elżbieta Miller

J. Kostka, A. Fajkowska, E. Miller – The impact of stroke on the power and shortening velocity of the muscles – preliminary report. FP 2017; 17(2); 16-22

Streszczenie

Cel. Celem pracy była próba określenia różnicy mocy mięśniowej oraz prędkości skracania się mięśni w grupie pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz osób, które udaru nie przebyły, a także ocena determinantów mocy i prędkości skracania się mięśni.
Materiał i metodyka. W badaniu wzięły udział łącznie 62 osoby, w tym 31 pacjentów (9 kobiet i 22 mężczyzn) po przebytym udarze mózgu hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz 31 osób dobranych pod względem wieku i płci, które udaru nie doznały. Zebrano dane osobowe, antropometryczne oraz dotyczące choroby. Moc mięśniową (Pmax) i optymalną prędkość skracania się mięśni (Vopt) oceniono wykonując dwie 8-sekundowe próby na cykloergometrze rowerowym typu Monark.
Wyniki. Zarejestrowano istotną różnicę Pmax i Vopt pomiędzy grupami (p<0.001). Średni wynik Pmax u pacjentów po udarze wyniósł 211.22 W ±134.12, a w grupie kontrolnej 378.76 W ±167.52, a Vopt odpowiednio 58.48 ±18.53 i 78.41 ±17.8 obrotów/min. Uzyskano zależność pomiędzy wiekiem pacjentów po udarze, a Pmax i Vopt. Wnioski. Udar mózgu wpływa na obniżenie mocy i prędkości skracania się mięśni. Deficyt mocy w stosunku do osób, które nie przeszły udaru mózgu wynosi ponad 44%, a prędkości ponad 25%. Wiek wpływa na poziom Pmax i Vopt.

Słowa kluczowe:
hemiplegia, mięśnie, moc, prędkość skurczu

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Wpływ pola magnetycznego na przewodnictwo sygnałów / The effect of magnetic field on the signal transduction

Natalia Cichoń, Joanna Saluk, Sergiusz Miller, Elżbieta Miller

FP 2014; 14(1); 50-58

Streszczenie
Terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego znana jest już od wieków. Obecnie jest to technika szeroko wykorzystywana w praktyce z powodu niskiej szkodliwości, szerokich możliwości zastosowania oraz dobrych efektów klinicznych, przy stosunkowo niskich nakładach ekonomicznych. Działanie biologiczne pola magnetycznego związane jest między innymi z efektem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Działanie analgetyczne opiera się przede wszystkim na endogennym układzie opioidowym. Pole magnetyczne reguluje działanie przeciwbólowe opioidów poprzez wpływ na kanały wapniowe i stężenie jonów Ca2+. Co więcej, pole magnetyczne wzmacnia układ immunologiczny wpływając na reakcje zapalne. Jednym z mechanizmów przeciwzapalnej aktywności magnetoterapii może być również działanie antyoksydacyjne. Potwierdzeniem przeciwbólowego i przeciwzapalnego efektu pola magnetycznego są badania kliniczne prowadzone w różnych ośrodkach na świecie. Udokumentowane są między innymi badania, w których zastosowano terapię z wykorzystaniem pola magnetycznego w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka, neuropatii cukrzycowej i fibromialgii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego pola magnetycznego.

Słowa kluczowe:
pole magnetyczne, analgezja, zapalenie


Abstract

The therapy using the magnetic field has been known for centuries. Today it is a technique widely used in practice due to low harmfulness, wide applicability and good clinical outcomes with relatively low outlay. The biological effect of the magnetic field is related, inter alia, with analgesic and anti-inflammatory effect. The analgesic activity is primarily based on the endogenous opioid system. The magnetic field regulates opioid analgesic by affecting the calcium channels, and Ca2+ concentration. Furthermore, the magnetic field enhances the immune system affecting the inflammatory reactions. One of the mechanisms of anti-inflammatory effect of magnetotherapy may also be an antioxidant activity. The confirmation of the analgesic and anti-inflammatory effect of the magnetic field are clinical trials conducted in various institutions in the world. Have been documented, among others, studies which used magnetic therapy in the treatment of carpal tunnel syndrome, diabetic neuropathy and fibromyalgia. The aim of this study is to present the current state of knowledge on the mechanisms of action of analgesic and anti-inflammatory magnetic field.

Key words:
magnetic fields, analgesia, inflammation

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error

Zindywidualizowna terapia polem magnetycznym niskich częstotliwości na przykładzie zespołu de Quervaina / Individualised low frequency magnetic field therapy, using the example of the de Quervain syndrome

Marcin Machnia, Natalia Cichoń, Elżbieta Miller

FP 2015;15(4);116-122

Streszczenie:
W pracy przedstawiono przypadek leczenia zespołu de Quervaina polem elektromagnetycznym niskich częstotliwości (PEMF) według odmiennej procedury od dotychczas stosowanych. Pacjentka z rozpoznanym zespołem de Querwaina lewej dłoni była leczona przez kilka miesięcy w typowy sposób (unieruchomienie, farmakoterpia, fizykoterpia, kinezyterpia) bez znaczącej poprawy.
Z powodu braku oczekiwanego efektu terapeutycznego w zakresie sprawności manualnej jak i zmniejszenia dolegliwości bólowych chora została poddana terapii PEMF z wykorzystaniem biofeedbacku do określenia parametrów terapii. Procedura terapii polegała na użyciu aparatu ONDAMED generującego impuls imitujący potencjał czynnościowy komórek nerwowych z płynną regulacją parametrów (indukcja, częstotliwość, czas) umożliwiających zastosowanie biofeedbacku tętna mierzonego na tętnicy promieniowej. Zastosowana procedura diagnostyczno-terapeutyczna przyniosła po 4 tygodniach poprawę funkcji dłoni oraz ustąpienie dolegliwości bólowych. Wynik leczenia i sposób terapii opisany w pracy skłania do dalszych badań oddziaływania impulsów magnetycznych zbliżonych kształtem do potencjału czynnościowego komórek nerwowych oraz wykorzystania biofeedbacku w celowanej magnetoterapii.
Badania końcowe wykazały znaczną poprawę  ruchomości pasywnej, aktywnej oraz szybkości ruchów badanej ręki. W badaniach wykazano także zmniejszenie poziomu subiektywnych odczuć bólowych chorego oraz powrót funkcji  nerwu łokciowego.

Słowa kluczowe:
zespól de Quervaina, pole elektromagnetyczne niskich częstotliwości, biofeedback, magnetoterapia, ONDAMED

Abstract
Background. The paper presents a case of treatment of the de Quervain syndrome with low frequency electromagnetic field (PEMF), following a procedure different from those applied to date. A patient with de Quervain syndrome diagnosed in her left hand, had been treated in the typical fashion for several months (immobilisation, pharmacotherapy, physiotherapy, kinesitherapy) without any significant improvement.
Due to the absence of the expected therapeutic effect in terms of manual skills, or abatement of pain, the patient was subjected to PEMF therapy with the use of biofeedback, in order to determine the parameters of the therapy. The therapeutic procedure involved using the ONDAMED device, generating an impulse imitating the functional potential of neural cells with a smooth adjustment of parameters (induction, frequency, time), allowing the use of biofeedback of pulse measured on the radial artery. The diagnostic and therapeutic procedure resulted, after 4 weeks, in an improvement of hand function and cessation of pain. The result of treatment and manner of treatment described in the paper encourage further study into the effect of magnetic impulses of waveforms similar to the functional potential of neural cells and the use of biofeedback in targeted magnetotherapy.

Key words:
PEMF, biofeedback, ONDAMED, magnetotherapy, tendovaginitis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error