Ocena zachowania równowagi ciała u osób ze stopą poprzecznie płaską i związane z tym upadki

Sylwia Czesna, Jan W. Raczkowski

S. Czesna, J. W. Raczkowski – Evaluation of body balance in patients with transverse flat foot and the related falls. FP 2015; 15(3); 90-96

Streszczenie
Wstęp. Stopa poprzecznie płaska to bardzo często występująca wada stopy, najczęściej spotykana u kobiet noszących obuwie na wysokim obcasie. Główną przyczyną jest niewydolność mięśniowo-więzadłowa stopy, która zwiększa ryzyko upadków, stanowiąc zagrożenie dla sprawności osób dorosłych i starszych. Zdolność zachowania równowagi wynika z prawidłowego funkcjonowania tzw. czucia głębokiego ciała człowieka, koordynacji psycho-ruchowej oraz mocnych mięśni. Osłabienie siły mięśniowej zwłaszcza kończyn dolnych zwiększa ryzyko zaburzenia równowagi, stanowiąc zagrożenie upadkiem. Nieodpowiednie przenoszenie obciążeń na stopę płaską dodatkowo utrudnia utrzymanie równowagi.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 28 pacjentów ze stopą poprzecznie płaską i 21 pacjentów z prawidłowym wysklepieniem stopy w wieku 52±11,5
Wyniki. Analiza badanych parametrów wykazała, że zaburzenia zachowania równowagi ze stopą poprzecznie płaską występuje w 68% (n=19) badanych, a tylko 32% (n=9) badanych mieściło się w normie. Natomiast z prawidłowym wysklepieniem stóp zaburzenia równowagi występuje u 29% (n=6) badanych, a 71% (n=15) badanych znajdowali się w przedziale normy.
Wnioski. W przeprowadzonych badaniach wykazano zaburzenie równowagi u osób ze stopą poprzecznie płaską 2:1 większą niż u osób z prawidłowym wysklepieniem stóp. Wyniki badań wskazują, że osoby ze stopą poprzecznie płaską są bardziej narażone na zaburzenia równowagi, których efektem są upadki.

Słowa kluczowe:
stopa poprzecznie płaska, równowaga, koordynacja ruchowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Nordic walking jako forma aktywności fizycznej wpływająca na chód i równowagę osób starszych

Agnieszka Leszczyńska, Marta Dopierała, Jan W.Raczkowski

A. Leszczyńska, M. Dopierała, J. W. Raczkowski: Nordic walking as a form of physical activity affecting gait and balance in elderly people. FP 2015; 15(4); 98-107

Streszczenie
Wstęp. W procesie starzenia dochodzi do pogorszenia sprawności ruchowej, na którą wpływ mają między innymi choroby wieku podeszłego. Zachodzące zmiany patofizjologiczne, stosowane leczenie mogą negatywnie wpływać na sprawność ruchową prowadząc do zaburzenia kontroli stabilności postawy i chodu. Chód jest naturalną formą aktywności fizycznej i bierze udział prawie we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Dla podtrzymania aktywności ruchowej, minimalizacji zaburzeń równowagi oraz poprawy chodu zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, coraz częściej stosuje się popularną formę aktywności jaką jest Nordic Walking.
Cel pracy. Głównym celem pracy była ocena wpływu treningu Nordic Walking na poprawę chodu i równowagi osób starszych oraz wpływ treningu na subiektywną ocenę stanu samopoczucia.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 30 osób starszych, w większości aktywnie spędzających czas wolny, nie korzystających z treningów Nordic Walking. W oparciu o indywidualny kwestionariusz badawczy, ocenie poddane zostały wiek i płeć respondentów, formy aktywności fizycznej, trudności podczas chodzenia oraz subiektywna ocena samopoczucia.
W celu szybkiej oceny równowagi i ryzyka upadków zastosowano Functional Reach Test. Do wstępnej oceny chodu i równowagi pacjenta w starszym wieku posłużono się testem Get up and Go oraz test Tinetti Chód i Równowaga. Testy zostały wykonane zarówno przed treningiem jak i po miesięcznym treningu Nordic Walking. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy pomocy programu PQSTAT.
Wyniki. Analiza wyników uzyskanych przed treningiem oraz po miesięcznym treningu w testach Functional Reach Test oraz Tinetti wykazała znaczną poprawę po treningach, natomiast uzyskane wartości w teście Get up and Go po treningu są znacznie niższe niż przed treningiem. Stan samopoczucia w subiektywnej ocenie badanych uległ poprawie po wdrożonym treningu Nordic Walking.
Wnioski. Miesięczny trening Nordic Walking istotnie wpłynął na poprawę chodu i równowagi osób badanych. Stan samopoczucia w subiektywnej ocenie badanych również uległ poprawie po wdrożonym treningu. Nordic Walking może stać się ważnym elementem w zwiększeniu aktywności ruchowej osób starszych oraz poprawie ich jakości życia.

Słowa kluczowe:
aktywność fizyczna, Nordic Walking, osoby starsze

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Występowanie wad postawy ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Izabela Wilmańska, Anna Paradecka, Jan W. Raczkowski

I. Wilmańska, A. Paradecka, J. W. Raczkowski. The occurrence of the failure body posture of children at primary school. FP 2015; 15(4); 64-73

Streszczenie
Cel pracy. Kompleksowa ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz określenie częstości występowania w populacji dzieci wad postawy. Oszacowanie wpływu wartość wskaźnika BMI na występowanie wad postawy względem płci oraz odpowiedź na pytanie czy z wiekiem wzrasta ilość wad.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 285 uczniów z klas I-III z łódzkiej szkoły podstawowej. Przedmiotem badań było 135 dziewczynek i 150 chłopców w wieku 6-9 lat. Przeprowadzono badanie metodą oglądową. Oceniano postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Dokonano oceny dynamicznej chodu. Metodą sylwetkową dokonywano oceny zarysu krzywizn kręgosłupa i wysklepienia klatki piersiowej.  Istotną częścią badania była obserwacja kształtu pleców w skłonie tułowia w przód wg testu Bertranda.
Wyniki. W badanej populacji dzieci z klas I-III stwierdzono duży odsetek wad postawy ciała – 30,53% badanej populacji to dziewczęta i 37,54% chłopcy z wadami postawy. Wykazano, że najczęstszym defektem postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym jest asymetryczne ustawienie łopatek. Dotyczyło to porównywalnie 37,77% dziewczynek i 31,33% chłopców. Najbardziej obciążoną występowaniem odchyleń od normy była grupa 7-latków. Nie wykazano istotnej zależności między wpływem wskaźnika BMI na wady postawy względem płci. Wykazano, że wartość wskaźnika BMI wpływa na koślawość kolan w badanej populacji.
Wnioski. Badania pokazują jak istotnym problemem są wady postawy u dzieci. Częstość ich występowania powinna zmobilizować do wykonywania badań przesiewowych w szkołach. To istotnie wpłynie na jak najszybsze wykrycie odchyleń od normy i zmobilizuje rodziców i opiekunów do pójścia na konsultację ortopedyczną czy rehabilitacyjną.

Słowa kluczowe:
wady postawy ciała, młodszy wiek szkolny, BMI, badania przesiewowe, koślawość kolan

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ głębokiej stymulacji elektromagnetycznej na poziom odczuwanego bólu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski

A. Przedborska, Ma. Misztal, J. W. Raczkowski – Impact of the deep electromagnetic stimulation on the level of the pain sensation in patients with the rheumatoid arthritis. FP 2016; 16(1); 74-81

Streszczenie
Wstęp. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów obejmuje jednoczesne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regulujące napięcie mięśni. Wciąż poszukiwane są nowe, skuteczne metody terapeutyczne. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna jest nową metodą fizykalną. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów głęboką stymulacją elektromagnetyczną.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, których poddano serii 10 zabiegów głębokiej stymulacji elektromagnetycznej na najbardziej bolesny staw. Ocenę efektywności i skuteczności zastosowanej terapii przeprowadzono na podstawie skali VAS, skali Laitinena, oceny czasu trwania sztywności porannej i subiektywnej oceny wyniku leczenia dokonanej przez pacjenta.
Wyniki. Po serii zabiegów stwierdzono istotne statystycznie (p<0.0001) zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych mierzonych skalą VAS i Laitinena (odpowiednio mediana (IQR): 8 (7-8) przed terapią vs 4 (3-5) po terapii dla skali VAS i 10 (8-12) przed terapią vs 6 (4-8) po terapii dla skali Laitinena). Zaobserwowano również istotne statystycznie (p<0.0001) zmniejszenie czasu trwania sztywności porannej, odpowiednio 108±27 minut przed terapią vs 67±34 minut po terapii.
Czynnikami wpływającymi w sposób istotny na efekt leczenia są: wiek, BMI oraz stopień zaawansowania zmian chorobowych.
Wnioski. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna jest skuteczną metodą terapeutyczną u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, w sposób istotny zmniejszającą nasilenie dolegliwości bólowych, ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych oraz czas trwania sztywności porannej.

Słowa kluczowe:
reumatoidalne zapalenie stawów, ból, głęboka stymulacja elektromagnetyczna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Swoboda kontroli vs kontrola swobody – jak sprostać funkcji ręki w procesie fizjoterapii

Ewa Górna, Zbigniew Śliwiński, Marek Wiecheć, Jan W. Raczkowski

E. Górna, Z. Śliwiński, M. Wiecheć, J. W. Raczkowski – Ease to Control vs Control of Ease- – How to Tackle the Functioning of Hand in the Process of Physiotherapy. FP 2016; 16(2); 32-41

Streszczenie
Ręka ludzka stanowi wysoko wyspecjalizowany narząd o szerokim spektrum czynnościowym. Celem pracy jest przedstawienie oddziaływań fizjoterapeutycznych przeprowadzonych u pacjenta, leczonego operacyjnie z powodu rozległego urazu ręki, przedramienia i ramienia. W programie usprawniania uwzględniono wytyczne ICF, obawy oraz cele funkcjonalne zgłaszane przez pacjenta. Zastosowanie terapii pośredniej i zjawiska irradiacji typowych dla koncepcji PNF pozwoliło zminimalizować ryzyko podrażnienia przeszczepionych tkanek miękkich i skóry oraz uszkodzenia zespoleń wewnętrznych w obrębie nie zrośniętych okolic ręki i kciuka. W opracowaniu zamieszczono ryciny ilustrujące aplikowane stymulacje, omówiono również inne zastosowane oddziaływania terapeutyczne.

Słowa kluczowe:
rekonstrukcja ręki i przedramienia, fizjoterapia, PNF, irradiacja, funkcjonalność, terapia pośrednia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena jakości życia kobiet po mastektomii z uwzględnieniem procesu fizjoterapii

Mateusz Curyło, Katarzyna Cienkosz, Agata Curyło, Piotr Wróbel, Magdalena Wilk-Frańczuk, Jan W. Raczkowski

M. Curyło, K. Cienkosz, A. Curyło, P. Wróbel, M. Wilk-Frańczuk, J. W. Raczkowski – Assessment of life quality of women after mastectomy with consideration to physiotherapy process. FP 2016; 16(3); 80-87

Streszczenie
Cel pracy. Ocena jakości życia i stanu pacjenta po leczeniu operacyjnym raka sutka – mastektomii, oraz znalezienie zależności pomiędzy stanem zdrowia kobiet a przeprowadzoną rehabilitacją i uczestnictwem w grupie wsparcia.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono za pomogą ankiety zawierającej pytania otwarte i zamknięte, zawierała ona 25 pytań dotyczących stanu pacjentki przed i po zabiegu.
Wyniki. Większość kobiet korzysta z fizjoterapii (88%) i wsparcia oferowanego przez Kluby Amazonek (88%). Najpopularniejszą forma rehabilitacji okazała się kinezyterapia (94%) i masaż (70%). Zaobserwowano zmniejszoną sprawność kończyny górnej po stronie operowanej, po zabiegu za dobrą uznało ją tylko 16% ogółu. Większość kobiet uznała, że ich stan emocjonalny po zabiegu nie zmienił się (32%) lub uległ nieznacznemu pogorszeniu (24%). Żadna z kobiet nie zadeklarowała braku akceptacji swojego stanu po amputacji. Aż 48% badanych nie zauważyła wpływu mastektomii na jakość życia, a dla 36% zmiana ta była negatywna.
Wnioski. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy większy wpływ na samoocenę jakości życia ma bezpośrednio tylko fizjoterapia czy przynależność do Klubu Amazonek budującego tak ważne relacje psychospołeczne, świadczy to o kompleksowości leczenia rehabilitacyjnego. Konieczne jest łączenie opieki onkologicznej z postępowaniem fizjoterapeutycznym i działalnością organizacji społecznych, gdyż wszystkie te aspekty mają korzystny wpływ na samoocenę kobiet po mastektomii.

Słowa kluczowe:
choroba nowotworowa, mastektomia, gruczoł sutkowy, rehabilitacja, jakość życia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3