Ocena całkowitego statusu antyoksydacyjnego u pacjentów poddanych fizjoterapii uzdrowiskowej – doniesienia wstępne / Evaluation of total antioxidant status in patients subject to spa treatments

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Krzysztof Aleksandrowicz,
Roman Heider, Bożena Bogut, Łukasz B. Lewandowski, Krzysztof Szarejko, Małgorzata Paprocka-Borowicz

FP 2017; 17(3); 82-89

Streszczenie

Wstęp. Fizykoterapia, kinezyterapia oraz małe dawki promieniowania jonizującego wywołują korzystne efekty terapeutyczne: zmniejszają ból, zwiększają wydolność i sprawność fizyczną oraz stymulują układ odpornościowy. Wśród pozytywnych zmian wymienia się wzrost zdolności antyoksydacyjnych ustroju.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu fizjoterapii uzdrowiskowej na całkowity status antyoksydacyjny ustroju.
Materiał i metoda. Obserwacją objęto pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa poddanych 21-dniowej terapii prowadzonej w uzdrowisku Przerzeczyn-Zdrój i Świeradów-Zdrój. Przed terapią oraz po 18 dniach leczenia dokonano oceny całkowitego statusu antyoksydacyjnego (Total Antioxidant Status – TAS). Były to badania nierandamizowane. W pierwszym uzdrowisku grupa badana A liczyła 85 osób. W Świeradowie grupa badana B liczyła 34 osoby. U pacjentów w leczeniu zastosowano kompleksową terapię z wykorzystaniem wód radonowych i radonowo-siarkowych. Otrzymane wyniki opracowano statystycznie.
Wyniki: Stwierdzono wrażliwość układu antyoksydacyjnego na działanie fizjoterapii uzdrowiskowej. Nastąpił wzrost stężenia TAS w obu grupach pacjentów.
Wnioski: 1.Wykazano korzystny wpływ fizjoterapii uzdrowiskowej na wzrost całkowitego statusu antyoksydacyjnego ustroju.
2. Zmiana stężeń TAS w obu grupach badanych pozwala stwierdzić, że jest ona wynikiem zastosowania kompleksowej terapii uzdrowiskowej.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia uzdrowiskowa, hormeza radiacyjna, radon, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, TAS

Abstract

Introduction Beneficial therapeutic results can be achieved by the use of exercise therapy, kinesiotherapy and low doses of ionizing radiation. Such treatment decreases pain, increases physical capacity and fitness, and stimulates the immune system. An increase in the antioxidant capacity of the body is also one of the positive changes.
Aim This research aimed to evaluate the effect of spa treatment on the antioxidant capacity of the body.
Materials and methods Research was comprised of 120 patients suffering from osteoarthritis of the limbs and spine. The first group were treated in the Przerzeczyn-Zdroj spa, and therapy lasted 21 days. Total Antioxidant Status (TAS) was measured prior to therapy and after 18 days of treatment. The trials were non-randomized, and 85 subjects were evaluated. Group B, assessed in Świeradów, was comprised of 34 patients. The subjects underwent comprehensive therapy with the use of medicinal radon and radon-sulphide water. The results were statistically analyzed.
Results The research confirmed the body’s sensitivity to antioxidant capacity when undergoing spa therapy. There was an increase in values of TAS concentration in both groups.
Conclusions Research proved the beneficial influence of spa therapy on the total increase of the antioxidant capacity of the body.
2. Changes in TAS concentration observed in the examined groups led to the conclusion that the changes resulted from comprehensive spa treatment.

Key words:

Spa therapy, radiation homeostasis, radon, osteoarthritis of the limbs and spine, TAS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version