Ocena zależności między poziomem sprawności fizycznej a jakością życia u kobiet po 60 – tym roku życia uczęszczających na zajęcia ruchowe w porównaniu do nietrenujących rówieśniczek

Dominika Drelich, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska

Dominika Drelich, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska – Assessment of the relationship between the level of physical fitness and the quality of life among women over 60 years old attending physical activity classes in comparison with their non – training peers. Fizjoterapia Polska 2020; 20(5); 150-159

Streszczenie
Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu regularnej aktywności fizycznej na poziom sprawności ogólnej i jakości życia kobiet po 60 – tym roku życia.
Materiały i metodyka: Badaniami objęto 36 zdrowych kobiet (18 trenujących i 18 nietrenujących) po 60 – tym roku życia, wśród których wykonano Senior Fitness Test oraz przeprowadzono Kwestionariusz WHOQOL – BREF
Wyniki: Analiza testu U Manna – Whitneya wykazała istotne statystycznie różnice dla większości zmiennych między badanymi grupami (p<0,05) w Senior Fitness Test poza próbą „uginanie ramion” (p=0,137) na korzyść kobiet trenujących. Na podstawie wyników skróconej wersji kwestionariusza WHOQOL – BREF zaobserwowano, iż seniorki uczęszczające na zajęcia ruchowe uważają przeciętnie swój poziom życia za istotnie statystycznie lepszy aniżeli nietrenujące rówieśniczki.
Wnioski:
1) Kobiety powyżej 60 – tego roku życia regularnie uczęszczające na zajęcia ruchowe wykazują się istotnie statystycznie wyższym poziomem sprawności fizycznej
w porównaniu do nieaktywnych rówieśniczek.
2) Seniorki aktywne ruchowo uważają przeciętnie swój poziom życia za istotnie statystycznie lepszy w porównaniu do kobiet nietrenujących.
3) Wysoki poziom sprawności fizycznej dodatnio koreluje z ogólną oceną jakości życia.
Słowa kluczowe:
sprawność fizyczna, jakość życia, Senior Fitness Test, WHOQOL – BREF
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim