Artykuły

Nowe możliwości w fizykoterapii – magnetolaseroterapia

{:pl}Charakterystycznemu postępowi XXI wieku w nauce i technice towarzyszy znaczący rozwój badań naukowych w medycynie fizykalnej.{:}{:en}The characteristic progress in science and technology of the 21st century is being accompanied by significant research developments in the field physical medicine.{:}{:zh}The characteristic progress in science and technology of the 21st century is being accompanied by significant research developments in the field physical medicine.{:}{:ru}The

Asymetria tułowia osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie L5-S1

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest zbadanie i określenie symetrii tułowia na podstawie analizy zmian rozmieszczenia wybranych punktów antropometrycznych, a także prześledzenie tych zmian w zależności od sposobu leczenia.{:}{:en}Background. The aim of this study was to investigate and describe trunk symmetry patterns via an analysis of changes in the position of selected anthropometric points and tracing these changes in time relative to

Ocena termowizyjna temperatur kończyn górnych po kriostymulacji u pacjentów po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Udar mózgu jest bardzo poważną jednostką chorobową zagrażającą życiu, niezależnie od tego jaki jest obraz kliniczny w chwili rozpoczęcia. W większości przypadków udar jest konsekwencją ogólnoustrojowych chorób naczyniowych, jakimi są miażdżyca i nadciśnienie tętnicze.{:}{:en}Background. Cerebral stroke is a very serious life-threatening condition regardiess of the clinical picture at the onset. In most cases cerebral stroke is a consequence of

Różnice i podobieństwa między metodą tradycyjną a wybranymi wzorcami koncepcji PNF i elementami metody Bobath w usprawnianiu chorych po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych

{:pl}Wstęp. Głównym celem pracy jest określenie wpływu zastosowanej fizjoterapii (we wczesnym okresie) na powrót sprawności ruchowej kończyny górnej i dolnej oraz zdolności komunikowania się z otoczeniem u chorych po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych.{:}{:en}Background. The main purpose of this work is to determine how early physiotherapy influences the recovery of motor capacity of the upper and lower limb and ability

Korelacja wyników trójstopniowej próby marszowej i próby wysiłkowej na bieżni w ocenie wydolności fizycznej pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalnowieńcowych (CABG)

{:pl}Wstęp. Skrócenie pobytu w szpitalu pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych rodzi potrzebę opracowania wiarygodnych metod oceny ich wydolności.{:}{:en}Background. Reducing the duration of hospital stay of coronary surgery patients makes it necessary to develop reliable methods for the evaluation of their physical capacity.{:}{:zh}Background. Reducing the duration of hospital stay of coronary surgery patients makes it necessary to develop reliable methods for the

Ocena jakości życia kobiet po mastektomii zrzeszonych w Klubie Amazonek

{:pl}Wstęp. Wiele niekorzystnych zmian w obrębie kończyny i obręczyny barkowej po operowanej stronie oraz możliwość wystąpienia zaburzeń psychicznych spowodowanych lękiem przed kalectwem, nawrotem choroby czy przed śmiercią, stwarza pesymistyczny obraz dalszego życia kobiet po mastektomii.{:}{:en}Background. Post-mastectomy women are pessimistic about their life owing to a number of adverse changes in the upper limb and shoulder girdle on the operated side

Boczne skrzywienie kręgosłupa a parametry stabilograficzne SPOX i SPOY u dzieci w wieku 12-15 lat

{:pl}Wstęp. Celem badań była analiza związku między bocznymi skrzywieniami kręgosłupa a parametrami stabilnograficznymi SPOX i SPOY u dzieci w wieku 12-15 lat.{:}{:en}Background. The aim of the study was to analyse the relationship between lateral spinal curvatures and MLPX and MLPY among children aged 12 to 15 years.{:}{:zh}Background. The aim of the study was to analyse the relationship between lateral spinal

Fizjoterapia dziecka z zespołem Downa i wrodzoną wadą serca – opis przypadku

{:pl}Wstęp. Dzieci z zespołem Downa, u których w pierwszych miesiącach życia wykonano korekcje wad narządowych oraz rozpoczęto regularną fizjoterapię, charakteryzują się lepszym rozwojem psychoruchowym w porównaniu do dzieci, u których te działania były wdrożone w późniejszym wieku.{:}{:en}Background. Children with Down Syndrome operated for organ defects in the first months of life and undergoing early regular physiotherapy develop better than children

Wpływ wczesnej rehabilitacji na sprawność motoryczną pacjentów po udarach mózgu – doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. Udar mózgu, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, jest nagłym wystąpieniem objawów ogniskowych trwających dłużej niż 24 godziny lub prowadzących do śmierci, wywołanych zmianami w układzie tętniczym lub żylnym mózgu.{:}{:en}Background. Cerebral stroke is defined by the WHO as sudden onset of rapidly developing clinical signs of focal disturbance of cerebral function, with symptoms lasting longer then 24h, or leading to