Ocena częstotliwości występowania zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wśród pracowników biurowych i fizycznych / Evaluation of the lumbar spine pain syndromes frequency of occurrence among office and physical workers

Mateusz Curyło, Alicja Bielańska,  Jan W. Raczkowski

FP 2017; 17(1); 28-36

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie częstotliwości występowania zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie osób wykonujących pracę biurową i pracę fizyczną. Oceniono również wpływ bólu na życie codzienne badanych.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono wykorzystując zmodyfikowany Kwestionariusz Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły czynności dnia codziennego. Badani ocenili również subiektywnie intensywność bólu oraz zmianę jego natężenia.
Wnioski. Dolegliwości związane z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa występują w zawodach o różnym charakterze pracy i mają wpływ na życie codzienne pracowników. Większe trudności w życiu codziennym mają pracownicy biurowi, gdzie ból jest ograniczeniem w chodzeniu, leżeniu czy spaniu. Wdrożenie aktywności fizycznej wpływa na zmniejszenie dolegliwości.

Słowa kluczowe:
odcinek lędźwiowy kręgosłupa, praca fizyczna, pracownicy biurowi


Abstract
Purpose of this study. The purpose of this study was to investigate frequency of the lumbar spine pain syndromes in the group of persons that perform office work and physical work. The pain effect on the investigated everyday lives was also evaluated.
Material and methods. The research was conducted using the Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale. The questions included in the questionnaire concerned everyday life activities. The questioned persons also subjectively assessed the pain intensity and the intensity change.
Conclusions. The ailments relating to the lumbar spine section appear in different occupations and they affect the workers’ everyday lives. More difficulties in the everyday life appear among the office workers, where the pain restricts their walking, lying or sleeping. Implementation of some physical activity reduces the ailments.

Key words:
lumbar spine section, physical work, office workers

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version