Artykuły

Leczenie usprawniające 11-letniego chłopca z zespołem Pierre’a Robina – opis przypadku

Celem pracy było opisanie pacjenta z Zespołem Pierre Robin (PRS), z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz ocena stanu pacjenta po postępowaniu fizjoterapeutycznym.

Badanie wpływu masy ciała oraz aktywności fizycznej na jakość życia młodzieży gimnazjalnej

Nadwaga i otyłość obecnie stanowią poważne zagrożenie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dotykają one nie tylko osób dorosłych. Z roku na rok powiększa się liczba dzieci i młodzieży borykających się z problemem nadwagi lub otyłości. Nieakceptowanie własnego ciała może przyczynić się do obniżenia jakości życia u tych osób. Ważnym aspektem staje się regularnie podejmowana aktywność fizyczna.

Electromyographic responses of the quadriceps muscles to fast and slow perturbations after fatiguing exercise

An appropriate postural response of the quadriceps muscle to an unexpected perturbation reduces the risk of knee injuries. The aim of this study was to investigate the effect of fatigue on postural response of the quadriceps to fast and slow perturbations.

Ocena częstotliwości występowania zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wśród pracowników biurowych i fizycznych

{:pl}Celem pracy było zbadanie częstotliwości występowania zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie osób wykonujących pracę biurową i pracę fizyczną. Oceniono również wpływ bólu na życie codzienne badanych.{:}{:en}The purpose of this study was to investigate frequency of the lumbar spine pain syndromes in the group of persons that perform office work and physical work. The pain effect on the investigated

Równowaga, a stabilność posturalna i jej zaburzenia u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu – rozważania teoretyczne

Celem pracy jest wyjaśnienie różnic między równowagą, a stabilnością posturalną oraz zmian jakie zachodzą w obrębie tych parametrów u pacjentów po udarze mózgu.

Fizykodiagnostyczna analiza skuteczności ozonoterapii na niezmienionej chorobowo skórze części twarzowej czaszki

Celem pracy jest określenie wpływu czynnika fizykoterapeutycznego w postaci aplikacji ozonu na temperaturę i czucie powierzchowne niezmienionej chorobowo skóry części twarzowej czaszki.

Porównanie sprawności fizycznej zdrowych, niesłyszących i niewidomych uczniów w wieku 11-12 lat

Obecnie preferowany przez dzieci styl życia jest w większości statyczny. Chętniej wybierają one takie formy spędzania wolnego czasu, które nie powodują zmęczenia i nie wymagają wysiłku. Ograniczenie aktywności fizycznej niesie zaś ryzyko niskiej sprawności fizycznej.

Fizjoterapia blizny w świetle aktualnych doniesień o powięzi

W obliczu poważnych powikłań gojenia w obrębie niektórych regionów ciała (zrosty wisceralne po cesarskim cięciu, zrosty w obrębie klatki piersiowej zaburzające wzorce oddechowe, uwięźnięcia nerwów w tkance bliznowatej) konieczne wydaje się wprowadzanie profilaktyki i terapii zrostów po wszelkich zabiegach operacyjnych.

Efekty dziesięcioletniej, kompleksowej rehabilitacji dziecka z zespołem cri du chat

W pracy opisano 11-letnią dziewczynkę z zespołem Cri du chat z uwzględnieniem wielokierunkowego postępowania usprawniającego trwającego od okresu niemowlęcego. Scharakteryzowano zastosowane usprawnianie fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem metod neurorozwojowych, oraz logopedyczne i psychopedagogiczne. Wskazano na efekty tego postępowania.

Cukrzyca: czy tylko insulina? Współczesny stan wiedzy na temat roli fizjoterapii w kompleksowej opiece nad pacjentem z cukrzycą T1 i T2

Cukrzyca jest narastającym problemem XXI wieku. Przewlekła hiperglikemia jest przyczyną wielu zmian patologicznych w postaci mikro i makroangiopatii, neuropatii oraz zespołu stopy cukrzycowej. Program leczenia powinien uwzględniać: dążenie do wyrównania glikemii, naukę samokontroli, walkę z otyłością a także postępowanie fizjoterapeutyczne.

Masaż w okresie ciąży – wskazania, przeciwwskazania, ogólne zasady wykonywania zabiegu

Celem pracy było przedstawienie ogólnych zasad oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu masażu dla kobiet w trakcie ciąży.

Wpływ muzyki na wybrane parametry hemodynamiczne pacjentów w stanie niereaktywnej przytomności

Celem pracy jest ocena wpływu różnego natężenia i rodzaju muzyki na zmiany częstości pracy serca i ciśnienia tętniczego u pacjentów w stanie niereaktywnej przytomności.

Zastosowanie terapii wymuszeniem ruchu u pacjentów po udarze mózgu

{:pl}Co roku, około 10,5 mln osób na świecie doświadcza pierwszego udaru mózgu, czego częstym skutkiem jest niepełnosprawność fizyczna. Około 70-80% doznaje, w różnym stopniu, zaburzenia funkcji kończyny górnej, co znacznie pogarsza codzienne funkcjonowanie. W ostatnich latach rozwijano wiele różnych sposobów usprawniania po udarze, zwłaszcza tych, które wpływają na plastyczność mózgu. {:}{:en}Each year approximately 10.5 million people worldwide experience their first

Ocena efektów terapeutycznych u pacjentów z dysfunkcją stawu ramiennego leczonych według koncepcji Briana Mulligana i tapingu mięśni obręczy barkowej oraz iniekcji okołostawowych

{:pl}Siedzący tryb życia związany z rozwojem cywilizacyjnym, oraz praca w pozycji siedzącej wpływają na powstawanie dysfunkcji stawów ramiennych, najczęściej w postaci dolegliwości przeciążeniowo–bólowych.{:}{:en}Introduction. Sedentary lifestyle connected with the civilizational development and the work in sitting position cause glenohumeral joints dysfunction, most often in the form of overload-pain ailments.{:}{:zh}Introduction. Sedentary lifestyle connected with the civilizational development and the work in sitting