Ocena wpływu dynamicznego plastrowania na zmianę wybranych cech motorycznych u tancerek hipermobilnych / The Assessment of Impact of the Kinesiology Taping on Changes in the Selected Motor Skills in the Hypermobile Female Dancers

Marlena Drężewska, Ewa Frączek, Zbigniew Śliwiński

FP 2016;16(1);6-22

Streszczenie
Wstęp. Wysiłek, zarówno fizyczny, jak i psychiczny podejmowany w dążeniu do osiągnięcia perfekcji w tańcu sprawia, iż podnoszenie jakości cech motorycznych jest dla tancerzy tak samo ważne, jak rozwój posiadanych umiejętności. W literaturze istnieją doniesienia, iż dynamiczne plastrowanie ułatwia aktywację mięśni, co przyczynia się do wzrostu ich siły. Celem badania była ocena efektywności aplikacji KT w zwiększaniu siły mięśniowej u tancerek hipermobilnych po urazach.
Materiał i metody. Materiał badany stanowiło 44 tancerek jazzowych w wieku od 18 do 25 lat (M = 20,12; SD = 2,88), u których występowały dolegliwości bólowe narządu ruchu w dolnej części ciała. U wszystkich badanych stwierdzono hipermobilność stawową wg Sachse-go. U tancerek zastosowano aplikacje dynamicznego plastrowania przez trzy tygodnie, z trzy-krotną zmianą aplikacji dla wyselekcjonowanych grup mięśniowych oraz stawów obwodo-wych i kręgosłupa po przeprowadzeniu testów screeningowych. Przed i po terapii zmierzono siłę mięśniową wybranych mięśni za pomocą dynamometru MicroFet2.
Wyniki. Wyniki analizy wskazują, iż zastosowanie aplikacji KT sprzyjało istotnie wzrostowi siły następujących mięśni: czworobocznego lędźwi, gruszkowatego, pośladkowego średniego, pośladkowego wielkiego, biodrowo-lędźwiowego, dwugłowego uda, półścięgnistego i pół-błoniastego oraz przywodzicieli (p < 0,05). Nie stwierdzono wpływu dynamicznego plastro-wania na siłę mięśni: najszerszego grzbietu, prostego uda oraz naprężacza powięzi szerokiej (p > 0,05).
Wnioski. Zastosowanie aplikacji KT u tancerek hipermobilnych z dolegliwościami bólowymi narządu ruchu ma istotny wpływ na zmianę napięcia mięśniowego i siłę badanych mięśni.

Słowa kluczowe:
dynamiczne plastrowanie, kinesiology taping, taniec jazzowy, hipermobilność, siła mięśniowa


Abstract
Background. Both physical and mental effort undertaken in pursuit of perfection in the dance makes improving the quality of motor skills for dancers is just as important as the development of skills. In the literature there are reports that Kinesiology Taping facilitates muscle activity which contributes to increase their strength. The aim of the study was to eval-uate the effectiveness of KT application in improving muscle strength in female dancers with joint hipermobility after injury.
Material and methods. The research involved 44 jazz female dancers with musculoskeletal pain in lower part of the body. Average age of dancers was M = 20,12; SD = 2,88; Min = 18; Max = 25. All patients reported joint hipermobility by Sachse. In the dancers KT applications for three weeks, three times were used for selected groups of muscles, peripheral joints and spine after a screening test. Before and after treatment muscle strength of selected muscles were measured using a dynamometer MicroFet2.
Results. The analysis results indicate that the use of KT applications significantly contributed to the increased muscle strength following: quadratus lumborum, piriformis, gluteus medius, gluteus maximus, iliopsoas, biceps femoris, semitendinosus ald semimembranosus and adduc-tors (p < 0,005). There was no statistically significant difference in muscle strength after ap-plications for: latissimus dorsi, rectus femoris and tensor fascie late (p > 0,05).
Conclusions. Applications KT of dancers hypermobility of musculoskeletal pains have sub-stantial impact on the muscle tone and strength of muscle examined.

Key words:
Kinesiology Taping, dance, muscle strength, hipermobility

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version