Ocena wpływu dynamicznego plastrowania na zmianę wybranych cech motorycznych u tancerek hypermobilnych

Marlena Skwiot, Zbigniew Śliwiński

M. Skwiot, Z. Śliwiński – Evaluation of the effects of dynamic taping in changing the selected motor characteristics in hypermobile dancers; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 14-24

Streszczenie

Wstęp. Dynamiczne plastrowanie coraz częściej znajduje zastosowanie w leczeniu urazów zarówno zawodowych, jak i nieprofesjonalnych tancerzy, przynosząc pożądane rezultaty. Celem badania było sprawdzenie skuteczności aplikacji dynamicznego plastrowania w poprawie wybranych cech motorycznych u tancerek hypermobilnych.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 46 tancerek teatru tańca w wieku 18-25 lat (M = 20,06, SD = 2,67), uprawiających taniec jazzowy, u których zdiagnozowano zespół hypermobilności stawowej za pomocą skali Sachsego. W badanej grupie zastosowano aplikacje dynamicznego plastrowania po przeprowadzeniu testów screeningowych, z trzykrotną zmianą aplikacji po każdych 7 dniach terapii. Do oceny zmian cech motorycznych posłużyły: testy elastyczności mięśni, pomiar siły mięśniowej za pomocą dynamometru oraz pomiar ruchomości stawów biodrowych przy użyciu inklinometru cyfrowego.
Wyniki. Zastosowanie aplikacji dynamicznego plastrowania przyniosło istotne statystycznie efekty w przywracaniu normy elastyczności mięśni. Wyniki analizy pozwalają na potwierdzenie hipotezy o skuteczności aplikacji dynamicznego plastrowania w zwiększaniu siły mięśniowej oraz zwiększaniu czynnych zakresów ruchomości stawów biodrowych u tancerek (p < 0,05). Wnioski. Fizjoterapia wieloprofilowa tancerzy powinna zawierać różne techniki i metody ze szczególnym uwzględnieniem właściwie dobranych aplikacji dynamicznego plastrowania. Wzrost wartości tonusu mięśniowego z jednoczesnym zwiększeniem czynnych zakresów ruchomości w stawach biodrowych i zmniejszeniem subiektywnego odczuwania bólu potwierdza korzystny wpływ aplikacji dynamicznego plastrowania na zmiany cech zespołu hypermobilności stawowej.

Słowa kluczowe:
taniec, hypermobilność, dynamiczne plastrowanie

Abstract

Introduction. Dynamic taping is enjoying ever-growing popularity as an effective aid for treating injuries both in professional and non-professional dancers. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the application of dynamic taping in improving the selected motor characteristics in hypermobile dancers. Materials and methods. The study included a total of 46 female concert dancers between 18 and 25 years of age (M = 20.06, SD = 2.67), specialized in jazz dancing, who had been diagnosed with joint hypermobility syndrome using the Sachs scale. Within the examined group, dynamic taping was applied following the screening tests, and the applications were changed three times (every 7 days) during the therapy. The observed changes in motor characteristics were assessed using the muscle flexibility tests, the muscle strength measurements performed with a dynamometer and the hip joint mobility measurements carried out with a digital inclinometer. Results: The application of dynamic taping produced statistically significant results in the restoration of normal muscle flexibility. The analysis results confirmed the effectiveness of applying dynamic taping in increasing muscle strength as well as active mobility range of the hip joint in dancers (p < 0.05). Findings: The multidisciplinary physical therapy of dancers should include a variety of techniques and methods, with particular emphasis on the appropriate selection of dynamic taping applications. The increase in muscle tone with the simultaneous increase in the active mobility range of the hip joint and the reduction of subjective pain sensation confirm the beneficial impact of dynamic taping on the changes of motor characteristics related to the joint hypermobility syndrome.

Key words:
dancing, hypermobility, dynamic taping

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim / Available only English version