Porównanie sprawności fizycznej zdrowych, niesłyszących i niewidomych uczniów w wieku 11-12 lat / Comparison of Physical Fitness of 11-12 Years Old Children Who Are Either Healthy, Deaf or Blind

Magdalena Tyc, Marek Kiljański

FP 2017; 17(1); 56-62

Streszczenie
Wstęp. Obecnie preferowany przez dzieci styl życia jest w większości statyczny. Chętniej wybierają one takie formy spędzania wolnego czasu, które nie powodują zmęczenia i nie wymagają wysiłku. Ograniczenie aktywności fizycznej niesie zaś ryzyko niskiej sprawności fizycznej.
Sprawność fizyczna nie jest wyłącznie uzależniona od układu ruchu, lecz od kondycji całego organizmu.
Cel pracy. Ocena jak duży wpływ na poziom sprawności fizycznej dzieci ma to, czy są one dotknięte niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu.
Materiał i metodyka. Badania zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych,  wśród 69 uczniów (32 dziewczynki i 37 chłopców) w wieku 11-12 lat. Odbywało się to w okresie od 8 do 24 lutego 2016 r. Dokonano podziału badanych na trzy grupy: 24 dzieci zdrowych (10 dziewczynek i 14 chłopców), 22 dzieci niesłyszących (10 dziewczynek i 12 chłopców) oraz 23 dzieci niewidomych (12 dziewczynek i 11 chłopców).
Wszystkie dzieci zostały poddane testowi sprawności fizycznej, który składał się z 5 prób: równowagi, siły mięśni kończyn górnych, mocy kończyn dolnych, siły mięśni brzucha i gibkości.
Wyniki. Przeprowadzone badania wskazały we wszystkich próbach na występowanie statystycznie znamiennych różnic pomiędzy grupą dzieci zdrowych a niesłyszących czy niewidomych. Uczniowie niepełnosprawni uzyskali gorsze wyniki. W większości prób dzieci niesłyszące uzyskały istotne statystycznie lepsze wyniki od uczniów niewidomych.
Wnioski. Na podstawie badań, które zostały przeprowadzone można stwierdzić, że to czy dziecko jest dotknięte niepełnosprawnością słuchu lub wzroku ma istotny wpływ na jego sprawność fizyczną.

Słowa kluczowe:
dzieci niesłyszące, dzieci niewidome, sprawność fizyczna


Abstract
Introduction. Currently, children tend to prefer a rather sedentary lifestyle. They are more likely to choose such forms of leisure activities, which do not cause a fatigue and do not require physical effort. Limitation of physical activity carries the risk of low physical fitness.
Physical fitness is not only dependent on the musculoskeletal system, but on the condition of the whole body.
Research Goal. To evaluate how much impact on the level of physical fitness in children has the fact, that they are affected by visual or hearing impairments.
Materials and Methods. Examinations were carried out in primary schools, on 69 pupils (32 girls and 37 boys,) 11-12 years old. The research took place during the period from February 8th to 24th, 2016. The examined children were divided into three groups: 24 healthy children (10 girls and 14 boys,) 22 deaf children (10 girls and 12 boys,) and 23 blind children (12 girls and 11 boys).
All children were tested for their physical fitness, with the 5 tests for: balance, upper extremities’ muscles strength, lower extremities strength, abdominal muscles strength, and body flexibility.
Results. Our research has shown, that in all tests there have occurred statistically significant differences between the group of healthy children, and those of either deaf or blind children. The pupils with disabilities have obtained worse results. In the majority of test, the deaf children have obtained statistically, significantly better results than blind children.
Conclusions. On the basis of the carried out research, it can be concluded, that the fact of a child having either visual or hearing impairment has a significant impact on the physical fitness of such child.

Key words:
deaf children, blind children, physical fitness

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version