Postrzeganie postawy ciała przez dzieci 12-13-letnie oraz ich rodziców w myśl założeń „szkoły zdrowego kręgosłupa”

Beata Żuk

Beata Żuk – Perception of posture by children aged 12-13 and their parents in light of ideas of „The School of Healthy Spine”. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 454-463

Streszczenie
Wstęp. Działania profilaktyczne w myśl „szkoły zdrowego kręgosłupa”, wydają się być dobrą drogą, służącą pomnażaniu zdrowia dzieci jak i ich rodziców. W pracy starano się wykazać potrzebę wprowadzenia założeń „szkoły pleców” z Karlsruhe do szkół podstawowych, jak również do programów edukacyjnych nauczycieli i pedagogów. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu, posiadana przez uczniów wiedza o sposobie „trzymania się”, wpływa na postrzeganie własnej sylwetki oraz czy wiedza rodziców wpływa na postrzeganie i podejmowanie działań kreujących prawidłową postawę ciała ich dziecka. Materiał i metody. Badania wykonano w 2007 r. w Warszawie. Respondentami byli uczniowie VI klas szkół podstawowych oraz ich rodzice. Posłużono się badaniem diagnostycznym jako metodą badawczą, autorskie kwestionariusze ankiet służyły weryfikacji uzyskanych wyników. Wyniki. Przedstawione rezultaty dowodzą, że wiedza 64 uczniów i rodziców ma wpływ na sposób postrzegania przez nich swojej postawy. Wnioski. 1. Przedstawiony poziom wiedzy w zakresie postawy ciała uczniów 12-13 letnich i ich rodziców, potwierdza zasadność dążenia do zmian w systemie edukacyjnym. Wiąże się to z koniecznością poznania podstawowych praw związanych z rozwojem dziecka, mechaniką i patomechaniką powstawania wad postawy. 2. Istnieje potrzeba nauki umiejętności postrzegania sylwetki, tak przez dziecko, jak i jego rodziców.
Słowa kluczowe
postawa ciała, postrzeganie sylwetki, samoocena, szkoła zdrowego kręgosłupa