Stopień rotacji tułowia dziesięcioletnich dzieci szkół poznańskich

Katarzyna Adamczewska, Marzena Wiernicka, Łukasz Michałowski, Lech Furmaniuk, Magdalena Goliwąs, Marta Flis-Masłowska, Jacek Lewandowski

K. Adamczewska, M. Wiernicka, Ł. Michałowski, L. Furmaniuk, M. Goliwąs, M. Flis-Masłowska, J. Lewandowski – Angle of trunk rotation in 10-year-old primary school children in Poznań. FP 2017; 17(3); 96-102

Streszczenie

Wstęp. Zmiany w obrębie geometrii kręgosłupa należy oceniać trójpłaszczyznowo uwzględniając wszystkie kierunki przemieszczeń wyrostków kolczystych. Ocena kąta rotacji tułowia pozwala na wczesne i nieinwazyjne wykrycie skolioz oraz ich prewencji.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wartości kąta rotacji tułowia na przykładzie populacji dziesięcioletnich dzieci szkół poznańskich.
Materiał i metody badań. Materiał badań obejmował 1533 dzieci w wieku 10 lat (759 dziewcząt oraz 774 chłopców). Za pomocą skoliometru Bunnella oceniono kąt rotacji tułowia na trzech poziomach pomiarowych Th1-Th4, Th5-Th12, Th12-L4. Na podstawie uzyskanych wartości wyodrębniono grupę dziewcząt i chłopców, u których odnotowano KRT na poziomie 0, 1-3˚,4-6˚ oraz ≥ 7˚ z uwzględnieniem prawo i lewostronności rotacji.
Wyniki. Najniższe wartości kąta rotacji tułowia odnotowano zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców na poziomie Th1-Th4 gdzie KRT ≥ 7˚ wystąpił u 0,2% badanych, natomiast podejrzenie bocznego skrzywienia kręgosłupa zdiagnozowano u 4% ogółu. Wartości KRT pozostałych odcinków pomiarowych na poziomie Th5-Th12, Th12-L4 zdecydowanie wzrosły. Na poziomie Th głównym podejrzenie skoliozy odnotowano u 10% badanych, natomiast skoliozę potwierdzono u 2,5% ogółu uczniów. Na najniższym poziomie pomiarowym kręgosłupa odsetek uczniów, u których wzrastało ryzyko wystąpienia skrzywienia bocznego kręgosłupa wynosił 9%, a KRT ≥ 7˚wystąpił u 2,7% dzieci.
Wnioski.
1. Najwyższy odsetek kąta rotacji tułowia KRT ≥ 7˚ zaobserwowano u dziewcząt na poziomie Th5-12. U obu płci dominowała rotacja prawostronna.
2. Skolioza stanowi istotny problem diagnostyczny w środowisku szkolnym, nieleczona zwiększa ryzyko progresji i zmian patologicznych tułowia.
3. Skoliometr Bunnella pozwala na wczesne i nieinwazyjne określenie kąta rotacji tułowia dlatego powinien być włączony na stałe w procedury przesiewowe.
4. Odpowiedni dobór metod oceny postawy ciała warunkuje prawidłową diagnozę zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

Słowa kluczowe:
kąt rotacji tułowia, skoliometr, skolioza, postawa ciała dzieci

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim