Ustawienie miednicy u dziewcząt zdrowych i z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

Krzysztof Graff, Aleksander Bronowski, Marta Napiórkowska, Lech Okurowski, Janusz Domaniecki

Krzysztof Graff, Aleksander Bronowski, Marta Napiórkowska, Lech Okurowski, Janusz Domaniecki – Pelvic orientation in scoliotic and healthy girls. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 371-377

Streszczenie
Wstęp. Miednica stanowi jeden z elementów kompleksu postawy ciała i przez wielu autorów uważana jest za kluczowy element w jej ocenie. Określenie typów przestrzennego ustawienia miednicy charakteryzującą grupę zdrowych dziewcząt w stosunku do dziewcząt ze skrzywieniem kręgosłupa. Materiał i metody. Grupę dziewcząt z skrzywieniem kręgosłupa stanowiło 200 pacjentek Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej IP-CZD w wieku 9-16 lat. Grupę kontrolną stanowiły zdrowe uczennice w zbliżonej strukturze wieku w liczbie 192 osoby. Pomiary zostały przeprowadzone metodą nieinwazyjną opartą o analizę palpacyjną wybranych elementów kostnych miednicy. Wyniki. W grupie dziewcząt zdrowych dominowało symetryczne i asymetryczne ustawienie punktów kostnych miednicy, następnie typy ustawienia: miednica skręcona, miednica skośna i postać mieszana. W grupie dziewcząt ze skrzywieniem kręgosłupa najczęściej występowałaby typy ustawienia: miednica skręcona i skośna oraz postać mieszana Najrzadziej występowały typy: postać asymetryczna, symetryczna. Zaobserwowane różnice w ustawieniu punktów kostnych (test U Manna-Witneya, kbpg p=0,001, kbtg p=0,01) i typów ustawienia miednicy (test Pearsona chi2 p=0,0001) były istotne statystycznie. Wnioski. Asymetryczne ustawienie miednicy jest dość powszechnym zjawiskiem występującym wśród dziewcząt w wieku 9-16 lat. Pomimo występującej asymetrii ustawienia miednicy w grupie zdrowych dziewcząt, ujawniającej się w obrębie narządu ruchu, dzięki kompensacyjnym mechanizmom nie zawsze dochodzi do powstania wady postawy ciała.
Słowa kluczowe
ustawienie miednicy, dziewczęta, boczne skrzywienie kręgosłupa