Wpływ technik mięśniowo-powięziowych na wydłużenie okresu remisji w chorobie dny moczanowej / The impact of myofascial manipulation on gout remission duration

Iwona Serwin, Joanna Kałuża-Pawłowska, Marek Kiljański

FP 2017; 17(3); 38-50

Streszczenie

Cel badania. Celem badania było przedstawienie wpływu technik mięśniowo-powięziowych na częstotliwość występowania ataków dny moczanowej, u osób leczonych zachowawczo, ze zmienionymi chorobowo stawami stopy.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 30 osób leczonych ze względu na zdiagnozowaną dnę moczanową z powodu ograniczenia funkcji, oraz objawów bólowych stawów stopy i palucha, u których ataki dny występowały średnio 3-4 razy w roku. Badanych podzielono na dwie grupy losowo wybrane: badaną i kontrolną. U wszystkich pacjentów wykonano 10-dniową serię zabiegów fizjoterapeutycznych w postaci pola magnetycznego niskiej częstotliwości oraz fali ultradźwiękowej. W grupie badanej dodatkowo wykonano techniki mięśniowo-powięziowe dla kończyny dolnej.
Wynik. Po przeprowadzonej analizie wykonanych badań stwierdzono, że w grupie badanej zastosowanie technik mięśniowo-powięziowych w obrębie kończyny dolnej, przyniosło poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów, u których zdiagnozowano dnę moczanową, oraz obserwowano zmiany chorobowe w stawach stóp.
Wnioski. U pacjentów u których w programie fizjoterapeutycznym zastosowano oprócz zabiegów
w postaci pola magnetycznego i fali ultradźwiękowej techniki mięśniowo-powięziowe, stwierdzono poprawę jakości chodu, elastyczność tkanek oraz zmniejszenie częstotliwości występowania ataków dny, wydłużenie okresu remisji z 3-4 do 10-12 miesięcy.

Słowa kluczowe:
Dna moczanowa, technika mięśniowo-powięziowa, wydłużenie okresu remisji

Abstract

Purpose. The purpose of this study was to demonstrate the impact of myofascial manipulation on the frequency of gout attacks in patients undergoing conservative treatment for joint lesions.
Materials and methods. The study included 30 gout patients, who were suffering from restricted joint mobility and pain symptoms in the foot and the big toe, and who experienced recurrent gout attacks 3-4 times a year on average. The participants were randomly distributed into two groups: the experimental group and the control group. All of the participants underwent a 10-day physical therapy regimen in form of low-frequency magnetic field therapy and therapeutic ultrasound. The experimental group was additionally treated with myofascial manipulation of the lower extremity.
Results. Analysis of results has revealed that myofascial manipulation of the lower extremity used in the experimental group has improved the functional mobility of gout patients with lesions of foot joints.
Conclusion. Study participants, whose physical therapy regimen included myofascial manipulation (apart from the magnetic field therapy and therapeutic ultrasound), showed improved gait quality, increased tissue elasticity, decreased frequency of gout attacks, and prolonged remission duration from 3-4 months to 10-12 months.

Key words:
Gout, myofascial manipulation, prolonged remission duration

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version