Współczynnik skuteczności fizykoterapeutycznej pól magnetycznych po wszczepieniu implantu zębowego / Magnetic Fields Physiotherapeutic Effectiveness Coefficient After Dental Implant Implantation

Feliks Jaroszyk, Sławomir Jaroszyk, Leszek Kubisz,
Dorota Cudziło, Maja Matthews-Kozanecka, Teresa Matthews-Brzozowska

FP 2016;16(4);122-128

Streszczenie

Celem pracy było oszacowanie najefektywniejszego oddziaływania magnetostymulacji stało- i zmiennopolowej oraz magnetostymulacji z ledoterapią w przypadku doznań bólowych po wszczepieniu implantu zębowego.
Materiał i metoda. Spośród pacjentów w biernej fazie leczenia ortodontycznego aparatem stałym wybrano 42 osoby z pojedynczymi brakami zębowymi w żuchwie u których wszczepiono implant zębowy, do osłabienia doznań bólowych wykorzystano magnetostymulację stałopolową (Magnetouche) u 14 osób, zmiennopolową (Viofor JPS) u 14 osób, zmiennopolową z ledoterapią (R i RIR) u 14 osób. Oceny doznań bólowych dokonano na podstawie skali bólu MNRS. Pierwsze badanie odczucia bólu rozpoczynano 3 godziny od zabiegu implantacji, następne po cyklicznej magnetostymulacji.
Wyniki. W aplikacji magnetostymulacji stałopolowej doznanie bólowe ustępowało po dobie od zabiegu, przy korzystniejszym efekcie indukcji magnetycznej 60 mT. Przy magnetostymulacji zmiennopolowej efekt działania przeciwbólowego był większy w przypadku trzeciej kombinacji sygnałów – program M2P3. Przy magnetostymulacji z ledoterapia RIR efekt był najlepszy, co potwierdzono przy pomocy wprowadzonego wskaźnika skuteczności fizykoterapeutycznnej – WSF.
Wniosek. W stomatologii do stosowania osłabienia odczuwania bólu należałoby zalecić magnetostymulację JPS(M2P3)+RIR.

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja stałopolowa, magnetostymulacja zmiennopolowa JPS, magnetostymulacja zmiennopolowa z ledoterapią, skala bólu MNRS, wskaźnik skuteczności fizykoterapeutycznej WSF


Abstract

The purpose of this study was to estimate the most efficient effect of steady and variable field magnetic stimulation and magnetic stimulation with LED light therapy in case of sensation of pains after the dental implant implantation.
Material and method. 42 persons were selected from among the patients at the passive stage of orthodontic treatment with a fixed apparatus, with single tooth lacks in the submaxilla, in whom a dental implant had been implanted, where to mitigate the sensation of pain the steady field magnetic stimulation (Magnetouche) was used in 14 persons, the variable field (Viofor JPS) in 14 persons, and the variable field with LED light therapy (R and RIR) in 14 persons. The sensation of pain was evaluated using the pain scale of MNRS. The first sensation of pain test was started 3 hours after implantation and the next ones after cyclical magnetic stimulation.
Results. In the steady field magnetic stimulation the sensation of pain ceased after 24h treatment, with the most beneficial magnetic induction effect at 60 mT. For the variable field magnetic stimulation the analgesic effect was bigger in case of the third signal combination –  M2P3 program. The best effect was obtained with the magnetic stimulation with LED light therapy RIR, what was confirmed using the physiotherapeutic effectiveness coefficient – WSF.
Conclusion. In the stomatology, the magnetic stimulation JPS(M2P3)+RIR should be recommended to attenuate the sensation of pain.

Keywords:

steady field magnetic stimulation, variable field magnetic stimulation JPS, variable field magnetic stimulation with LED light therapy, MNRS pain scale, physiotherapeutic effectiveness coefficient WSF

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version