Test FMS w ocenie ryzyka wystąpienia urazu w grupie unihokeistek

Tomasz Ridan, Adrianna Warzecha, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Beata Kita, Krzysztof Czupryna

T. Ridan, A. Warzecha, K. Ogrodzka-Ciechanowicz, B. Kita, K. Czupryna – FMS test in assessing the risk of injury in a group of female floorball players. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 74-84

Streszczenie

Functional Movement Screening jest jednym z testów, które pozwalają oceniać istniejące ryzyko uszkodzeń. Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnych możliwości ruchowych zawodniczek unihokeja za pomocą testu Functional Movement Screen (FMS) oraz ocena możliwości poprawy wyniku przy pomocy zestawu ćwiczeń korekcyjnych. Badaniami objęto grupę 50 sprawnych dziewczyn w wieku 16-24 lat, trenujących unihokej w kategorii juniorek starszych i seniorek (średnia wieku 18,2). Badane zostały poddane badaniu funkcjonalnej ocenie motorycznej za pomocą urządzenia FMS. Ocena testem FMS składała się z siedmiu funkcjonalnych testów ruchowych. Średni wynik uzyskany przez zawodniczki w teście FMS przed korekcją wyniósł 14,6 pkt (SD = 1,5), po korekcji 16,3 pkt (SD = 1,4). Zawodniczki unihokeja w oparciu o przeprowadzony test FMS, prezentują dobry poziom podstawowej sprawności ruchowej z klasyfikacją ryzyka urazu na poziomie 25-35%. Wprowadzenie korekcji wg testu Functional Movement Screening już po okresie 2 miesięcy poprawia sprawność funkcjonalną zawodniczek unihokeja.

Słowa kluczowe:
Functional Movement Screen, ocena funkcjonalna, ryzyko urazu, unihokeistki

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Ocena funkcjonalna tancerek odmiennych stylów tańca: jazzowego oraz hip hop w oparciu o test Functional Movement Screen

Tomasz Ridan, Barbara Tomas, Olga Nowotny-Czupryna, Beata Kita

T. Ridan, B. Tomas, O. Nowotny-Czupryna, B. Kitai – Functional assessment of female dancers representing different dance styles, such as jazz and hip-hop, based on the Functional Movement Screen Test. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 50-60

Streszczenie
Celem pracy była ocena poziomu sprawności funkcjonalnej 30 tancerek (16 tancerek jazzowych i 14 tancerek hiphopowych) w wieku od 16 do 21 lat. Istotną kwestią dotyczącą wyników było sprawdzenie czy istnieją różnice w poziomie sprawności funkcjonalnej pomiędzy dwoma grupami, w zależności od stylu tańca. Ostatnim aspektem oceny było zbadanie istniejących zależności pomiędzy stylem tańca, a wynikami w poszczególnych składowych badania FMS. Badania przeprowadzono w Egurrola Dance Studio w Krakowie, w kwietniu 2018 r. Wynik końcowy przeprowadzonych badań dał obraz ogólnej sprawności fizycznej badanej grupy tancerek i został określony, jako odpowiedni, gdyż średnia wartość oceny całościowej, była powyżej wartości granicznej zwiększonego ryzyka urazu. Nie stwierdzono różnic w wynikach ogólnej sprawności fizycznej, pomiędzy tancerkami jazzowymi i hiphopowymi, natomiast wykazano zróżnicowanie w ocenie szczegółowej poszczególnych składowych FMS. Uzyskane wyniki badań określiły poziom sprawności funkcjonalnej wśród tancerzy i potwierdziły, jego zróżnicowanie w odniesieniu do rodzaju aktywności w ocenie szczegółowej.

Key words:
Functional Movement Screen, ocena funkcjonalna, taniec

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Przykłady ćwiczeń funkcjonalnych zalecanych w profilaktyce zaburzeń posturalnych w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca nad nawykami

Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna, Tomasz Ridan, Jerzy Rottermund

O. Nowotny-Czupryna, K. Czupryna, T. Ridan, J. Rottermund – Examples of functional exercises recommended in the prevention of prostural disorders in the sagittal plane in children of pre-school and early-school age. Work on habits. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 14-25

Streszczenie

Niedoskonałość postawy obserwowana u dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest stanem fizjologicznym i wynika z braku umiejętności stabilizacji odcinka lędźwiowego oraz sąsiednich segmentów ciała, a także z niedoskonałego jeszcze na tym etapie rozwoju czucia głębokiego. W efekcie dzieci w tym wieku mają problemy z zachowaniem stabilnego układu ciała podczas pozostawania w bezruchu oraz w trakcie wykonywania różnych czynności, a dla zachowania zrównoważonego układu ciała często przyjmują charakterystyczną postawę – z miednicą pochyloną w przód i barkami wysuniętymi do przodu. By stan ten z czasem nie przerodził się w nawyk nieprawidłowej postawy, należy zadbać o jak najwcześniejsze wyeliminowanie niekorzystnych sytuacji posturalnych, czemu służą proponowane w opracowaniu ćwiczenia funkcjonalne.

Słowa kluczowe:

niedoskonałość postawy, dysbalans mięśniowy, stabilizacja przestrzenna miednicy, pozycja aktywna, ćwiczenia funkcjonalne

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Ocena efektywności dwóch programów rehabilitacji u pacjentów z zespołem bolesnego barku

Katarzyna Ogrodzka, Karolina Leśniak, Aneta Bac, Tomasz Ridan, Marek Żak

K. Ogrodzka, K. Leśniak, A. Bac, T. Ridan, M. Żak: Evaluation of the effectiveness of two rehabilitation programmes for the patients with the shoulder impingement syndrome. FP 2015;15(4); 42-52

Streszczenie
Cel pracy. Celem badań było porównanie dwóch programów rehabilitacji stosowanych u pacjentów z zespołem bolesnego barku oraz w jakim zakresie rehabilitacja refundowana jest w stanie przywrócić pacjentowi możliwość odzyskania funkcji w stawie barkowym w porównaniu do programu rehabilitacji utworzonego przez autorów badań.
Materiał i metodyka. Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach, w każdej po 7 pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem bolesnego barku. Pierwsza grupa korzystała tylko z zabiegów refundowanych, natomiast druga grupa była prowadzona autorskim programem rehabilitacji dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów.
Wyniki. Po terapii u pacjentów z obu grup zaobserwowano zwiększenie zakresu ruchomości w stawie barkowym, zmniejszenie poziomu bólu w spoczynku, a także w trakcie wykonywania codziennych czynności ruchowych.
Wnioski. Autorski program rehabilitacji okazał się efektywniejszą metodą leczenia w dolegliwościach zespołu bolesnego barku.

Słowa kluczowe:
zespół bolesnego barku, rehabilitacja, sprawność

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете PPobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Ocena skuteczności leczenia operacyjnego i procesu rehabilitacji pacjentów po urazowym uszkodzeniu łąkotki stawu kolanowego

Katarzyna Ogrodzka, Aneta Bac, Joanna Bursztyn, Tomasz Ridan, Marek Żak

K. Ogrodzka, A. Bac, J. Bursztyn, T. Ridan, M. Żak – Evaluation of the effectiveness of surgical treatment and physical rehabilitation in patients with meniscus tear. FP 2016;16(1);62-72

Streszczenie
Celem pracy była ocena skuteczności leczenia pacjentów po uszkodzeniu urazowym łąkotki stawu kolanowego.
W badaniach wzięło udział 14 pacjentów, spełniających kryteria i doboru, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach. Kwalifikacja pacjentów odbywała się na podstawie rodzaju przeprowadzonej techniki operacyjnej: meniscektomia – podgrupa A i zszycie łąkotki – podgrupa B. Grupy liczyły po 7 osób w przedziale wiekowym 30-66 lat.
Ocenie poddano pooperacyjny zakres ruchu stawu kolanowego, obwody kończyny dolnej oraz stabilność stawu kolanowego. Wykorzystano także kwestionariusz LEFS oraz skalę VAS w celu oceny dolegliwości bólowych.
Stwierdzono, że rodzaj zabiegu operacyjnego różnicuje stan funkcjonalny i nasilenie dolegliwości bólowych. Lepsze wyniki uzyskali pacjenci po meniscektomii stawu kolanowego.

Słowa kluczowe:
meniscektomia, zszycie łąkotki, uraz łąkotki

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error