Ocena poziomu wydolności oraz wybranych zdolności motorycznych u dzieci z nadmierną masą ciała

Agnieszka Ostrowska, Agata Grzyb, Małgorzata Domagalska-Szopa, Małgorzata Lis, Anna Koralewska

A. Ostrowska, A. Grzyb, M. Domagalska-Szopa, M. Lis, A. Koralewska – Assessment of aerobic capacity levels and selected motor skills in children with excessive body weight. Fizjoterapia Polska 2020; 20(5);  72-83

Streszczenie

Wstęp. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży stanowi poważny problem wieku rozwojowego. Dotyczy on coraz to większej liczby dzieci. Coraz częściej dzieci spożywają dużą ilość przetworzonego i wysokokalorycznego pokarmu. Coraz mniej się ruszają, ponieważ swój czas wolny spędzają przed ekranem telefonu, telewizora czy komputera. Mała ilość ruchu sprzyja rozwojowi nadmiernej masy ciała u dzieci. Niska aktywność fizyczna powoduje również brak doskonalenia przez nie zdolności motorycznych. Ponadto wielu badaczy zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiernej masy ciała dziecka na jego sprawność fizyczną.
Cel pracy. Celem pracy była próba określenia poziomu wybranych zdolności motorycznych dzieci z nadwagą i otyłością oraz określenie zależności pomiędzy nadmierną masą ciała u dzieci a ich zdolnościami motorycznymi.
Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 25 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 12 do 18 lat. U badanych zdiagnozowano nadwagę i otyłość prostą. Do oceny sprawności motorycznej dzieci zastosowano próbę Romberga, testy tandemowe, rzut piłką lekarską, test palce-podłoga, bieg na 40 lub 60 m. Do oceny wydolności dzieci zastosowano próbę spiroergometryczną, 6MWT = 6-minutowy test marszowy i skalę Borga po wysiłku. Do oceny składu masy ciała wykorzystano wagę „Tanita”. U każdego dziecka wykonano to samo badanie i zastosowano te same testy, za pomocą których określono poziom wybranych zdolności motorycznych, wydolność oraz skład masy ciała.
Wnioski. Wyniki wskazują na taki sam rozwój zdolności motorycznych u dzieci z nadmierną, jak i prawidłowa masą ciała. Ponadto dzieci wykazywały taką samą tolerancję wysiłku.

Słowa kluczowe:
nadmierna masa ciała, dzieci, wydolność, zdolności motoryczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim