Fizjoterapia blizny w świetle aktualnych doniesień o powięzi / Physiotherapy of scar in the light of the current reports about fascia

Agnieszka Sobierajska-Rek

FP 2017; 17(1); 64-71

Streszczenie
W obliczu poważnych powikłań gojenia w obrębie niektórych regionów ciała (zrosty wisceralne po cesarskim cięciu, zrosty w obrębie klatki piersiowej zaburzające wzorce oddechowe, uwięźnięcia nerwów w tkance bliznowatej) konieczne wydaje się wprowadzanie profilaktyki i terapii zrostów po wszelkich zabiegach operacyjnych.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie mechanizmów, które towarzyszą tworzeniu blizny, w oparciu o aktualne doniesienia o powięzi oraz możliwości terapii blizn liniowych na podstawie własnych doświadczeń klinicznych.
Rozpatrując dysfunkcje towarzyszące gojeniu tkanek miękkich, można wyróżnić trzy podstawowe zaburzenia: keloid, blizna hipertroficzna i adhezja tkankowa.
Wiadomo, że za pomocą mobilizacji manualnej blizny można poprawić ruchomość tkanki, zmniejszyć jej bolesność oraz poprawić funkcjonowanie narządów wewnętrznych. W celu uzyskania optymalnych efektów terapii kluczowe jest kompleksowe postępowanie z blizną. Oddziaływanie manualne prowadzi do wywołania określonych reakcji tkanki na poziomie reorganizacji struktury kwasu hialuronowego, zerwania zrostu lub profilaktyki jego wytworzenia oraz rozluźnienia pod wpływem naprężenia.

Słowa kluczowe:
blizna, powięź, terapia manualna


Abstract

In view of the serious complications of healing process within certain parts of the body (visceral adhesions, adhesions within the chest disrupting respiratory patterns, entrapment of nerves in scar tissue) it seems necessary to introduce prevention and treatment of adhesions after any surgical procedures.

The aim of this study is to present the mechanisms, which accompany the formation of scar, on the basis of the current reports on fascia, and to show the possibility of therapeutic treatment of linear scars, on the basis of our own clinical experience.

When examining dysfunctions accompanying the healing process of soft tissues, three basic disorders may be defined: keloid scar, hypertrophic scar and tissue adhesion.

It has been established, that using the manual mobilization techniques on a scar, tissue mobility may be improved, pain sensation decreased and better functioning of internal organs achieved. In order to obtain optimal therapeutic results, it is essential to introduce a comprehensive scar treatment. The manual mobilization leads to certain reactions of tissue at the level of hyaluronic acid restructuring, breaking the adhesion or preventing its creation and relaxation caused by stress.

Key words:
scar, fascia, manual therapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version