Wpływ pola magnetycznego na przewodnictwo sygnałów / The effect of magnetic field on the signal transduction

Natalia Cichoń, Joanna Saluk, Sergiusz Miller, Elżbieta Miller

FP 2014; 14(1); 50-58

Streszczenie
Terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego znana jest już od wieków. Obecnie jest to technika szeroko wykorzystywana w praktyce z powodu niskiej szkodliwości, szerokich możliwości zastosowania oraz dobrych efektów klinicznych, przy stosunkowo niskich nakładach ekonomicznych. Działanie biologiczne pola magnetycznego związane jest między innymi z efektem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Działanie analgetyczne opiera się przede wszystkim na endogennym układzie opioidowym. Pole magnetyczne reguluje działanie przeciwbólowe opioidów poprzez wpływ na kanały wapniowe i stężenie jonów Ca2+. Co więcej, pole magnetyczne wzmacnia układ immunologiczny wpływając na reakcje zapalne. Jednym z mechanizmów przeciwzapalnej aktywności magnetoterapii może być również działanie antyoksydacyjne. Potwierdzeniem przeciwbólowego i przeciwzapalnego efektu pola magnetycznego są badania kliniczne prowadzone w różnych ośrodkach na świecie. Udokumentowane są między innymi badania, w których zastosowano terapię z wykorzystaniem pola magnetycznego w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka, neuropatii cukrzycowej i fibromialgii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego pola magnetycznego.

Słowa kluczowe:
pole magnetyczne, analgezja, zapalenie


Abstract

The therapy using the magnetic field has been known for centuries. Today it is a technique widely used in practice due to low harmfulness, wide applicability and good clinical outcomes with relatively low outlay. The biological effect of the magnetic field is related, inter alia, with analgesic and anti-inflammatory effect. The analgesic activity is primarily based on the endogenous opioid system. The magnetic field regulates opioid analgesic by affecting the calcium channels, and Ca2+ concentration. Furthermore, the magnetic field enhances the immune system affecting the inflammatory reactions. One of the mechanisms of anti-inflammatory effect of magnetotherapy may also be an antioxidant activity. The confirmation of the analgesic and anti-inflammatory effect of the magnetic field are clinical trials conducted in various institutions in the world. Have been documented, among others, studies which used magnetic therapy in the treatment of carpal tunnel syndrome, diabetic neuropathy and fibromyalgia. The aim of this study is to present the current state of knowledge on the mechanisms of action of analgesic and anti-inflammatory magnetic field.

Key words:
magnetic fields, analgesia, inflammation

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version