Artykuły

Biomechaniczne aspekty czynności stawu łokciowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

{:pl}Celem przedstawionej pracy jest weryfikacja prostej i obiektywnej metody oceny funkcji stawu łokciowego, metody, która u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów pozwoliłaby na doraźną ocenę zaawansowania zmian chorobowych w stawie, jak też na monitorowanie postępu choroby.{:}{:en}Functional limitations associated with RA-induce changes within the elbow joint and result in biomechanical disturbances. Objective data on the mobility of the affected articulation would

Technika energetyzacji mięśni stosowana po implantacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego

{:pl} Częstą konsekwencją braku postępu rehabilitacji, przy bardzo dużych zmianach zwyrodnieniowych, którym towarzyszy bardzo silny ból i znaczne ograniczenie ruchomości oraz lokomocji, jest leczenie operacyjne, polegające na wykonaniu alloplastyki stawu biodrowego.{:}{:en}Surgical procedure involving total hip alloplasty is a common consequence of the absence of progress of rehabilitation in patients with significant degenerative lesions accompanied by severe pain and significantly limited

Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych na kształtowanie się obniżonego sklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku od 3 do 6 lat

{:pl}Celem pracy było określenie częstości występowania spłaszczonego lub obniżonego sklepienia podłużnego stóp u dzieci za pomocą badania podoskopowego, jak również uzyskanie informacji na temat wpływu wybranych ćwiczeń korekcyjnych na ukształtowanie stóp dzieci.{:}{:en}The aim of this study was to determine the prevalence of a flattened or elongated formation of reduced feet among children with orthopaedic examination, as well as obtaining information

Assessment of potential risk factors for falls in osteoporotic elderly versus individual mobility considerations

{:pl}Incidental falls are anxiously perceived by an increasing number of elderly persons as a clear symptom of ageing, potentially leading to permanent care-dependency. {:}{:en}Incidental falls are anxiously perceived by an increasing number of elderly persons as a clear symptom of ageing, potentially leading to permanent care-dependency. {:}{:zh}Incidental falls are anxiously perceived by an increasing number of elderly persons as a

Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na efekty fizjoterapii chorych po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa

{:pl}Złamania nasady dalszej kości promieniowej, stanowią nadal duży problem kliniczny. Wydaje się, że w procesie fizjoterapii chorych po złamaniu przedramienia skuteczne może być plastrowanie dynamiczne (PD).{:}{:en}Fractures of the distal radius constitute a serious clinical problem. It seems that appliance of elastic therapeutic tape may be an effective method of physiotherapy among patients suffering from the forearm’s fracture.{:}{:zh}Fractures of the distal

Wpływ pola magnetycznego na przewodnictwo sygnałów

{:pl}Terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego znana jest już od wieków. Obecnie jest to technika szeroko wykorzystywana w praktyce z powodu niskiej szkodliwości, szerokich możliwości zastosowania oraz dobrych efektów klinicznych, przy stosunkowo niskich nakładach ekonomicznych.{:}{:en}The therapy using the magnetic field has been known for centuries. Today it is a technique widely used in practice due to low harmfulness, wide applicability and

Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki po zabiegach fizykoterapeutycznych

{:pl}Fizykoterapia w postaci czynnika świetlnego znajduje coraz szersze zastosowanie również w stomatologii. Wykorzystywane jest w celach analgetycznych i przeciwzapalnych, a także w regeneracji układu stomatognatycznego.{:}{:en}Physiotherapy in the form factor of the light is also becoming more widely used in dentistry. It is used for the purpose of analgesic and anti-inflammatory as well as in the regeneration of the mandible.{:}{:zh}Physiotherapy in

Kierunki fizjoterapii w rankingu naukowym polskich uczelni akademickich

{:pl}Celem pracy było ukazanie kierunków fizjoterapii prowadzonych na wyższych uczelniach, ujętych w dostępnych rankingach szkół wyższych, w tym obejmujących działalność naukową (25 spośród 440 prywatnych i państwowych szkół wyższych), biorąc pod uwagę zarówno indeksowanie osiągnięć naukowych uczelni oraz najczęściej cytowane artykuły w danej dziedzinie. {:}{:en}The aim of the work was to show the directions of physiotherapy conducted at universities, included

Gimnastyka lecznicza w działalności zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich przed 1914 r.

{:pl}Początek zorganizowanych form gimnastyki leczniczej w Polsce związany jest z powstaniem zakładów gimnastycznych. Pierwsze tego rodzaju placówki powstały w Warszawie – Zakład Gimnastyczny Teodora Matthesa (1831), Krakowie – Szkoła Gimnastyczna Ludwika Bierkowskiego (1837), Poznaniu – Zakład Gimnastyczny Teofila Mateckiego (1840) oraz we Lwowie – Zakład Organopatyczny Teodora Bakody’ego (1856).{:}{:en}The beginning of organised forms of the healing gymnastics in Poland is